Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Overview PBS

3,701 views

Published on

 • Be the first to comment

Overview PBS

 1. 1. Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012
 2. 2. TUJUAN
 3. 3. AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Seksyen 67 PENILAIAN MURID Seksyen 68 PEPERIKSAAN Seksyen 69 LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN PEPERIKSAAN
 4. 4. Memberi nasihat, memantau & membuat analisis tentang PBS Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasakan peraturan-peraturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan
 5. 5. 20 Jun 2010 14 Mei 2009 18 SEPT 2008 4 OGOS 2008 2005 – 2006 •International Colloquium September 2005 •Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA) “Memperkasa PBS Humanising Assessment” Mesyuarat JKP meluluskan cadangan PBS dalam transformasi pentaksiran Mesyuarat JPP meluluskan pelaksanaan SPPK dengan melaksanakan projek rintis ke atas 500 sekolah terlebih dahulu. Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. 3/2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ; • Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) • Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan) 5 COMPANY LOGO
 6. 6. 24 Sept 2010 18 Ogos 2010 27 Julai 2010 19 Julai 2010 20 Jun 2010 COMPANY LOGO
 7. 7. Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.1 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi UPSR mulai Tahun 2011 (Bertarikh : 22 Februari 2011)
 8. 8. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah (Bertarikh : 19 Julai 2011)
 9. 9. 3 Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang 3 Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik sematamata - tekanan kepada guru, murid & ibu bapa 4 Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian pembentukan modal insan yang seimbang 3 Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya 4 Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru 3 Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah 9
 10. 10. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.
 11. 11. . Apabila diperlukan sahaja . Disediakan dua kali setahun COMPANY LOGO
 12. 12. PERANAN PENTAKSIRAN SEKOLAH 1 2 Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran 3 Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar 4 Mengubahsuai strategi pengajaran
 13. 13. CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH 5 Merujuk Standard Prestasi Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum
 14. 14. PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan
 15. 15. STANDARD PRESTASI (Performance Standard)
 16. 16. Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap pencapaian masing-masing adalah seperti berikut: Band 6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Band 5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Band 4 Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Band 3 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Band 2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik Band 1 Tahu pengetahuan asas matematik
 17. 17. PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun.
 18. 18. Format & tugasan (LP) Penjaminan kualiti & standard Pengredan dan Pelaporan ditentukan oleh LP Tugasan berbeza pada setiap tahun PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT Penskoran berdasarkan tugasan yang diberi (LP) Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP Dilaksana di sekolah Ditaksir oleh guru mata pelajaran 19
 19. 19. Pentaksiran Psikometrik ialah kaedah sistematik yang digunakan untuk mengumpul maklumat yang dapat menggambarkan ciri, atribut atau tret psikologi seseorang, sama ada dalam domain kognitif atau afektif.
 20. 20. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual, UJIAN APTITUD • Dicadangkan • Aptitud Umum • Aptitud Khusus kepada semua murid Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan  LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran INVENTORI PERSONALITI Mendapatkan maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai 21
 21. 21. Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki.
 22. 22. KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) SEGAK SUKAN KOKURIKULUM BMI • Body Mass Index (BMI) • Merekodka n tentang ketinggian dan berat badan bagi menentuka n tahap jisim badan. •Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Ekstra Kurikulum Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara 23
 23. 23. CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh B Guru akan terasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’ Penyelesaian • Penerangan • Automasikan Pelaporan • Tiada ujian selaras C Integriti Guru diragui Penyelesaian • Pemantauan • Pementoran • Pengesanan • Penyelarasan
 24. 24. 3 2 1 PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN 4 3 PENGESANAN

×