Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengenalan Pendidikan Khas

51,477 views

Published on

Pengenalan Pendidikan Khas

 1. 1. TAJUK 1 : ASAS PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERMASALAHPEMBELAJARANTakrif Sekolah Khas Pendidikan khas Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakanmelalui: Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran. Program Pendidikan Khas Integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluankhas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalahpenglihatan. la diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolahmenengah teknik/vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran danpembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif1.1 Definisi Pendidikan KhasPendidikan khas merujuk pada pendidikan bagi kanak-kanak luar biasa, iaitu kanak-kanak yang dari segi intelek, fizikal, sosial atau emosi, tidak mencapai pertumbuhandan penyuburan biasa, hinggakan mereka tidak mendapat faedah sepenuhnyadaripada rancangan sekolah biasa(Chua,1982)Pendidikan Khas ialah subsistem dalam sistem pendidikan, yang bertanggungjawabmengadakan peruntukkan kemudahan dan keistimewaan bagi membantu kanak-kanakdan belia yang bersifat luarbiasa.(Gearhart dan Weishahn,1980) Page 1
 2. 2. Orang berminat mengkaji tentang pendidikan khas mungkin kerana mereka mempunyaianak atau ahli keluarga yang memerlukan perkhidmatan khas atau mereka inginmenjadi sukarelawan membantu badan-badan terlibat dengan mendidikan kanak-kanakberkeperluan khas atau mereka yang ingin menjadi guru pendidikan khas di sekolahrendah atau menengah. Apakah pendidikan khas? Untuk memahami apa itu pendidikankhas adalah wajar kita meninjau beberapa definisi yang dikemukankan oleh pakar-pakar dalam bidang:Hallahan dan Kauffman(2006): Pendidikan khas didefinisikan sebagai satu bentuk pendidikan yang disediakanuntuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas.Gargiulo (2003): Pendidikan khas merupakan program pengajaran khusus yang direkabentuk bagi memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ia mungkin memerlukanpenggunaan bahan-bahan, peralatan dan kaedah pengajaran khusus.Friend (2005): Pendidikan khas adalah pengajaran yang direka bentuk khusus bagimemenuhi keperluan kanakkanak yang kurang upaya.Pengajaran ini mungkindikelolakan dalam bilik darjah, di rumah, di hospital atau institusi lain.Mansor (2005): Program pendidikan khas di Malaysia merupakan satu usaha yangberterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai seorangyang berkemahiran Page 2
 3. 3. Definisi Pendidikan Khas Dalam konteks MalaysiaPendekatan Baru Definisi Kanak-Kanak Dengan Keperluan-Keperluan Pendidikan Khasmenekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan, penguasaandan pencapaian kanak-kanak tersebut dalam kemahiran-kemahiran pengembangan (development skill). Pendekatan baru menolak pendekatan tradisi yang menekankankecacatan dan ketidakbolehan (medical defict model).Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran tersebut berdasarkankepada peringkat-peringkat kebolehan seseorang murid dan pelajar dengan keperluanpendidikan khas seperti berikut :- kebolehan kognitif perkembangan tingkahlaku sosial / perkembangan kemahiran sosial penguasaan bahasa lisan / pertuturan penguasaan membaca kemahiran matematik kemahiran pertumbuhan asas manusia kemahiran berdikari kemahiran keusahawanan kebolehan penglihatan kebolehan pendengaranKANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHASDalam Bahasa Ingerís istilah „kanak-kanak bekeperluan khas‟ dinamakan ‘children withexceptional needs’ atau secara ringkas „exceptional children’. Pelbagai istilah lain telahdigunakan untuk „kanak-kanak bekeperluan khas‟ dan antaranya ialah; kanak-kanakistimewa (special children), kanak-kanak luar biasa, kanak-kanak kurang upaya(children with disabilities), kanak-kanak cacat (handicapped children), kanak-kanakabnormal (abnormal children), kanak-kanak bermasalah (children with impairments) dankanakkanak terbantut pertumbuhan atau perkembangan Page 3
 4. 4. Menurut Kail (2001), hampir 4% daripada populasi dunia terdiri daripada individu luarbiasa atau kanak-kanak berkeperluan khas. Terdapat kanak-kanak yang dilahirkantanpa boleh mendengar apa-apa bunyi, manakala ada juga yang dilahirkan tanpamempunyai keupayaan untuk melihat objek atau cahaya termasuk muka ibu bapasendiri. Terdapat kanak-kanak yang mengalami kesukaran memberi tumpuan ataumengala mi kerencatan mental sejak dilahir. Secara umumnya, kanak-kanakberkeperluan khas berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi ciri-ciri mental(pencapaian akademik), keupayaan deria (melihat dan mendengar), keupayaanberkomunikasi (menulis dan bertutur), tingkah laku (mengawal diri) dan emosi(bercampur gaul), dan ciri-ciri fizikal (bergerak dan menjaga diri sendiri). Walaupunistilah kurang upaya dan kecacatan digunakan sebagai sama, kedua-dua istilah inimempunyai maksud yang berlainan. (a) Kurang upaya [atau Bermasalah] (disability or disorder) berlaku apabila sesuatu kekurangan menghad individu berkenaan melakukan tugas harian atau kerja tertentu seperti berjalan kaki, melihat, mendengar atau pun menyelesai masalah matematik yang mudah seperti 10 + 5. Individu kurang upaya tidak cacat, kecuali kekurangan itu membawa kepada masalah pembelajaran, masalah peribadi, masalah bercampur gaul masalah melakukan pekerjaan dan masalah-masalah lain (Heward, 2003). Contohnya, seorang kanak-kanak yang lumpuh pada kedua-dua kakinya tetapi boleh pergi ke sekolah menggunakan kerusi roda dan belajar bersama pelajar lain tidak cacat.Istilah Definisi Kurang upaya (disability) Kecacatan (handicap) Sesuatu yangmenghalang seseorang melakukan kerja tertentu yang dapat dilakukan oleh individunormal. Sesuatu kelemahan yang terdapat pada seseorang akhibat daripada sesuatukekurangan yang menghadkan atau menghalang dia memenuhi peranan sebagaiseorang yang normal. Page 4
 5. 5. (b) Kecacatan (handicap) merujuk kepada sesuatu masalah atau penghalang yang dihadapi oleh seorang kurang upaya apabila dia berinteraksi dengan alam sekeliling. Sesuatu jenis kecacatan mungkin menjadi masalah dalam suatu persekitaran tetapi tidak menjadi penghalang dalam persekitaran yang berlainan. Contohnya, seorang pelajar yang pekak mungkin berasa tercacat kerana sukar bermain alat muzik dalam pancaragam sekolah dengan kanak-kanak biasa. Sebaliknya, kanak-kanak yangsama tidak berasa tercacat ketika dalam makmal sains.KLASIFIKASI KANAK-KANAK PENDIDIKAN KHAS.Ramai pakar pendidikan khas di merata dunia, menggunakan klasifikasi yangdicadangkan oleh IDEA (1990) di Amerika Syarikat untuk mengklasifikasi kanak-kanakberkeperluan khas. IDEA (PL 105-117) mencadangkan 13 kategori kurang upaya(disability). Untuk tujuan kursus ini, kanak-kanak berkeperluan khas di kategorikankepada 8 kategori sahaja. Untuk memudahkan perbincangan beberapa kategori telahdicantumkan.(a) Kanak-kanak Kurang Upaya Pendengaran atau Bermasalah PendengaranKanak-kanak kurang upaya pendengaran terbahagi kepada beberapa kumpulanberdasarkan tahap kehilangan deria pendengaran. Kehilangan deria pendengarandibezakan sama ada seseorang itu boleh mendengar bunyi pada desibel (denganringkas dB yang merupakan ukuran kekuatan bunyi) yang berlainan. Individu yanghanya boleh mendengar bunyi antara 27 hingga 65 dB dikatakan sebagai mengalamikesukaran pendengaran (hard of hearing) manakala individu yang hanya bolehmendengar bunyi pada 90 dB dan ke atas dikatakan sebagai pekak (deaf). Kehilanganderia pendengaran boleh mempengaruhi pertuturan dan penguasaan bahasa. Inisecara langsung akan memberi kesan ke atas kebolehan membaca, Page 5
 6. 6. perkembangan tatabahasa dan kemahiran membaca. Penguasaan bahasa akanterjejas bagi kanak-kanak yang menjadi pekak pada usia yang muda (sebelum 3 tahun).(b) Kanak-kanak Kurang Upaya Penglihatan atau Bermasalah PenglihatanKanak-kanak bermasalah penglihatan selalunya dibahagikan kepada dua kumpulansahaja iaitu: (i) Kanak-kanak buta (blind) adalah mereka yang tidak dapat melihat apa-apa, termasuk objek atau sumber cahaya. Mereka belajar melalui deria sentuhan, pendengaran, hidu, dan rasa. Mereka mengunakan tulisan braille. Mereka juga perlu menggunakan tongkat putih apabila bergerak dari satu tempat ke satu tempat. (ii) Kanak-kanak berpenglihatan terhad atau rabun (low vision) mempunyai keupayaan melihat dan boleh membaca, melihat muka orang lain, objek atau gambar setelah diberikan peralatan khas seperti cermin mata, kanta pembesar dan lain-lain. Mereka perlu ditempatkan di bahagian hadapan kelas dan dibantu dengan cahaya yang sesuai dan tulisan bersaiz besar. Kurang upaya penglihatan atau bermasalah penglihatan tidak mempengaruhi kapasiti intelek atau kebolehan untuk belajar. Bagaimana pun kanak-kanak yang buta atau berpenglihatan terhad memerlukan perkhidmatan pendidikan khas untuk berjaya dalam pendidikan. Antaranya ialah bahan dengan saiz huruf besar, bukubuku yang dirakam pada pita audio atau cakera padat dan buku-buku Braille(c) Kurang Upaya Mental atau Kerencatan MentalKurang upaya mental atau kerencatan mental dikaitkan dengan individu yang tidakdapat belajar secepat orang yang normal; tidak dapat menyimpan maklumat sebaikmereka yang normal dan yang dan tidak dapat memahami dengan jelas dan sukar Page 6
 7. 7. untuk menggunakan maklumat yang diperlukan dalam sesuatu situasi kepada situasilain. Dengan perkataan lain kanak-kanak kerencatan mental kecelaruan fungsianintelektual dan dua atau lebih daripada kemahiran adaptif berikut: komunikasi, urus diri,kemahiran hidup, kemahiran sosial, arahan kendiri, kesihatan dan keselamatan,akademik, beriaya dah dan kerja. Kerencatan mental lazim berpunca sebelum umur 18tahun(d) Kurang Upaya FizikalKurang Upaya Fizikal meliputi kanak-kanak yang diserang penyakit yang merosakkanotak, otot dan tulang belakang seseorang. Terdapat beberapa jenis penyakitsedemikian. Contohnya, kanak-kanak palsi serebral (cerebral palsy) mengalamikesukaran mengerakkan kaki atau tangan atau leher atau lebih daripada satu anggotabadan. Keadaan ini wujud disebabkan kecederaan kepada otak yang mengawal fungsimotor atau pergerakan. Keadaan ini bermula pada peringkat bayi dan awalperkembangan seorang kanak-kanak. Lagi satu penyakit yang membawa kepadakurang upaya fizikal ialah spina bifida (spina bifida) yang menyerang dan merosakkantulang belakang seseorang. Penyakit ini menyebabkan badan menjadi bengkok danakhirnya lumpuh. Distropi otot (muscular dystrophy) ialah sejenis penyakit yangmenyebabkan otot-otot skeletal menjadi lemah. Kanak-kanak yang diserang penyakit inilama-kelamaan dapati sukar bergerak dan terpaksa menggunakan kerusi roda danramai di antara mereka meninggal dunia apabila sampai remaja(e) Kurang Upaya Pertuturan atau BahasaMasalah bahasa merujuk kepada ketidakupayaan seseorang kanak-kanak menguasaikemahiran berbahasa yang terdiri daripada lima komponen bahasa iaitu fonologi,morforlogi, sintaksis, semantik dan aspek pragmatik. Kanak-kanak bermasalah bahasamengalami kesukaran untuk mengeluar atau menyebut sesuatu perkataan. Masalahberbahasa menyebabkan kanak-kanak mendiamkan diri daripada bertanya dan tidak Page 7
 8. 8. mahu bertindak balas atau menjawab soalan-soalan, memberi penerangan atauarahan. Mereka akan terus mendiamkan diri kecuali kalau dipaksa untuk menjawabsoalan. Kanak-kanak ini akan mengambil masa yang lama untuk memahami danmengeluarkan pendapat apabila bercakap(f) Kurang Upaya PembelajaranKanak-kanak kurang upaya pembelajaran atau bermasalah pembelajaran adalahkanak-kanak yang telah dikenal pasti sebagai mengalami kecacatan yang mengganggupembelajaran. Mereka terdiri daripada kanak-kanak yang mempunyai keupayaanmental yang rendah dan pengubahsuaian tingkah laku yang rendah. Kecacatan yangdialami mempengaruhi kebolehan kognitif, tingkah laku sosial, penguasaan bahasalisan dan pertuturan, penguasaan membaca, kemahiran dan kemahiran matematik.Masalah pembelajaran dianggap berpunca daripadaketidakfungsian sistem saraf pusat.(g) Gangguan EmosiEmosi bermaksud perasaan pada jiwa yang kuat seperti sedih, marah, gembira dansebagainya. Emosi berpunca daripada mental seseorang dan wujud bergantungkepada keadaan tertentu. Sesetengah kanak-kanak tidak menunjukkan emosi kanak-kanak lain pula emosi dipamerkan melalui sesuatu tingkah laku. Gangguan emosimempengaruhi keupayaan untuk belajar, kesukaran membina dan mengekalkanhubungan interpersonal yang baik dengan rakan sebaya dan guru dan mudah merasaisedih. Kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi mempamerkan tingkah lakuluaran seperti kerap berjalan dalam kelas, menjerit,mengacau pelajar lain dan sebagainya; dan tingkah laku dalaman seperti memencilkandiri, berkhayalan dan sebagainya. Page 8
 9. 9. (h) Pintar CerdasPelajar pintar cerdas dan berbakat tidak hanya terdiri daripada mereka yangmempunyai pencapaian akademik yang tinggi tetapi mereka yang mempunyai dayaimaginasi yang luas, kebolehan untuk mengemukakan idea-idea yang unik, kepintaranmemimpin, mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik. Kadang-kala, pelajar inidisalah sangka oleh guru sebagai pelajar nakal kerana suka mengganggu pelajar lainatau pun tidak memberi perhatian semasa guru mengajar. Mereka mudah merasabosan kerana apa yang diajar telah mereka fahami. Mereka sebenarnya suka aktiviti-aktiviti yang lebih kompleks dan mencabar .Ringkasnya, kanak-kanak yang dikategorikan dalam kumpulan-kumpulan di atasmemilikiciri-ciri umum tertentu yang dikongsi oleh kanak-kanak dalam kumpulan yangsama.Contohnya, kanak-kanak yang dikategorikan sebagai bermasalah pendengaranberkongsiciri-ciri ketidakupayaan mendengar bunyi dan menghadapi masalah bertutur.Bagaimanapun, perlu ditegaskan bahawa ciri-ciri ini hanya wujud dari segi teori sahajakerana setiap individu adalah tidak sama dan berbeza. Dalam keadaan sebenar, kanak-kanak yang dikategorikan sebagai pekak tidak semua mempunyai tahap kepekakanyang sama atau ketidakupayaan menghasilkan bahasa pertuturan yang sama. Ada dikalangan kanak-kanak ini yang boleh mendengar sedikit dan boleh bertutur. Begitu jugadengan kanak-kanak yang dikategorikan dalam kumpulan yang lain. Mereka mungkinmemiliki persamaan dari segi ciri-ciri umum tetapi tidak sama dari segi ciri-ciri khusus.Memahami persamaan dan perbezaan ciri-ciri umum dan khusus ini amat penting bagiguru pendidikan khas. Kanak-kanak dalam sesuatu kategori berbeza dan mempunyaipotensi diri yang berbeza. Oleh itu, guru seharusnya member layanan yang berbezakepada setiap kanak-kanak dalam sesuatu kumpulan atau kategori. Page 9
 10. 10. 1.2 SEJARAH PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIAPendidikan khas telah bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920-an di kalangansukarelawan yang membuka sekolah-sekolah untuk pelajar bermasalah atau kurangupaya penglihatan dan pendengaran. menunjukkan tarikh-tarikh penting dalamperkembangan pendidikan khas.Di Malaysia pendidikan khas formal bermula pada tahun 1948 dengan tertubuhnyaSekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bharu untuk kanak-kanak buta. Pada tahun 1954 Sekolah Persekutuan Kanak-Kanak Pekak di tubuhkan diPulau Pinang untuk kanak-kanak pekak. Program pemulihan ke atas pelajar “lembam”(lemah dalam menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira pada tahapumurnya) bermula pada tahun 1978. Manakala program untuk kanak-kanak„Bermasalah Pembelajaran‟ baru bermula pada tahun 1988 apabila buat pertama kaliKementerian Pendidikan memulakan kelas perintis di Sekolah Kebangsaan Jalan Batu,Kuala Lumpur. Kelihatan bahawa perkembangan pendidikan khas di Malaysia bertumpukepada kumpulan kanak-kanak buta, pekak, dan bermasalah pembelajaran.PENDIDIKAN KHAS DI LUAR NEGARASeperti juga di Malaysia, pada peringkat permulaannya pelaksanaan pendidikan khas dibarat, khususnya di Britain dan di Amerika tidak begitu mendapat perhatian. Namun,berbanding di Malaysia perkembangan dan pembangunan di negara barat lebih cepatdan maju. Perbincangan seterusnya difokuskan di Britain dan Amerika supaya andadapat membandingkan perkembangan dan pembangunannya dengan apa yang berlakudi Malaysia. Di Malaysia, kepesatan pembangunan pendidikan khas bermula apabilaAkta Pendidikan 1996 diwartakan dan di Amerika apabila Public Law 1975diperkenalkan. Manakala di Britain pengumuman Warnock Report 1978 merancakkanperkembangan pendidikan khas. Kedua-dua negara tersebut mendahului lebih kurang20 tahun lebih awal daripada Malaysia yang kesannya amat besar dari aspekpertumbuhan dan perkembangan serta kemajuan dalam pendidikan khas. Dalam halini, selain daripada kesedaran masyarakat terhadap pendidikan khas, peranan undang- Page 10
 11. 11. undang atau polisi pemerintah merupakan penggerak utama untuk membangunkanpendidikan khas. Sebagai perbandingan, kita akan teliti secara umum perkembangandan pembangunan pendidikan khas di Amerika dan di Britain.Perkembangan Pendidikan Khas di Amerika Syarikat.Pada 29 Novermber, 1975 Kongres (atau Parlimen) Amerika Syarikat meluluskanPublic Law 94-142 yang dahulunya dikenali sebagai Akta Pendidikan untuk SemuaKanak-Kanak Cacat (Education for All Handicapped Children Act). Undang-undang inimenjamin bahawa setiap individu di antara umur 3 hingga 21 tahun akan menerimapendidikan percuma dalam persekitaran yang seberapa boleh tidak menghalangperkembangan intelek mereka. Undang-Undang ini memberi kuasa kepada negeri-negeri (Amerika Syarikat terdiri daripada 50 negeri) dan pihak berkuasa tempatanmelindungi hak serta memenuhi keperluan bayi, kanak-kanak dan belia yang kurangupaya serta keluarga mereka. Melalui undang-undang ini, kanak-kanak yang kurangupaya dibenarkan belajar bersama dengan kanak-kanak normal atau biasa. Bagaimanapun, sekiranya kekurangan upaya kanak-kanak itu melampaui dan didapati dia tidakakan maju dalam kelas biasa, dia ditempatkan dalam kelas khas. Setiap sekolahdisediakan dengan seorang Guru Pendidikan Khas.Pada tahun 1990, Public Law 94-142 diberi nama baru dan diperluaskan. Kini ia panggilAkta Pendidikan Individu Kurang Upaya (Individuals with Disabilities Education Act,Public Law 94-476) atau lebih dikenali dengan singkatan IDEA. Undang-undang inmenunjukkan betapa penting hak orang kurang upaya dilindungi. Antara yangditekankan ialah: Penyediaan pendidikan percuma dan pendidikan bercorak awam yang sesuai kepadakanak-kanak berkeperluan khas (Provide a free and appropriate public education). Halini bermakna tidak ada sebarang bayaran dikenakan ke atas kanakkanak khas terhadappersekolahan mereka. Semuanya dibiayai oleh kerajaan yang mendapat hasil daripada Page 11
 12. 12. sistem percukaian negara, yang kemudiannya disalurkan kepada sekolah dan kanak-kanak ini.Pendidikan bagi kanak-kanak khas dilaksanakan dalam persekitaran yang tidakmenghalangkan mereka untuk berkembang (Educate children in the least restrictiveenvironment). Hal ini membawa pengertian bahawa tidak ada pengasingan sama adadalam bentuk sekolah atau kelas dalam pelaksanaan pendidikan khas. Kanakkanakkhas boleh belajar di dalam sekolah awam biasa dan di dalam kelas kanakkanak biasa.Pendidikan bercorak sebegini dikenali sebagai “pendidikan inklusif”Kanak-kanak khas dilindungi daripada sebarang elemen bercorak diskriminasi dalampenilaian pendidikan (Protection against discrimination in testing). Penilaian pendidikandilaksanakan dalam pelbagai cara. Namun dengan terlaksananya undang-undang ini,penilaian ke atas kanak-kanak khas hendaklah mengambil kira ciri-ciri yang ada padakanak-kanak khas dan hendaklah disesuaikan dengan kecacatan atau kekuranganmereka.Penglibatan ibu bapa dalam merancang dan menentukan perkembangan pendidikansetiap murid. Memberi dan membuka ruang kepada ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak khas untuk melibatkan diri dalam merancang dan menentukan perkembanganpendidikan untuk anak-anak mereka. Hal ini tidak diberikan penumpuan sebelum ini.Penyediaan rancangan pendidikan individu bagi setiap murid khas, iaitu gurupendidikan khas dikehendaki menyediakan rancangan pendidikan individu bagi setiapmurid khas dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Hal ini bagi membolehkan gurumerancang objektif yang hendak dicapai oleh murid khas dalam satu-satu jangka masatertentu semasa kanak-kanak khas ini bersekolah dengan mengambil kira potensi dankekurangan seseorang kanak-kanak khas. Dalam hal ini konsep „kolaboratif‟ dalampendidikan diamalkan iaitu satu konsep yang mana pelbagai pihak seperti ibu bapa,kaunselor dan guru, terlibat sama dalam merancang pendidikan murid-murid khas.Sebelum IDEA, ramai kanak-kanak seperti Michael tidak diberi peluang pendidikan Page 12
 13. 13. Contohnya, pada tahun 1970, hanya seorang daripada lima kanak-kanak kurang upayaberpeluang pergi ke sekolah. Kebanyakkan negeri-negeri di Amerika Syarikatmempunyai undang-undang yang tidak membenarkan kanak-kanak pekak, buta,kecelaruan emosi atau kerencat mental menghadiri sekolah biasa. Oleh kerana IDEA,kini program intervensi awal disediakan untuk lebih 200,000 bayi dan kanak-kanakkurang upaya dan pada tahun 2000 di Amerika Syarikat. Kira-kira-kira 6.5 juta kanak-kanak dan belia menerima pendidikan khas dan perkhidmatan lain bagi memenuhikeperluan mereka. Lebih ramai pelajar kurang upaya menghadiri sekolah di kawasanperumahan masing masing yang dahulunya tidak terbuka untuk mereka. Pelajar kurangupaya yang belajar dalam kelas atau bangunan terasing telah berkurangan dan kinibelajar bersama dengan pelajar lain. IDEA dilihat sebagai satu pembaharuan yangmana pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas diberi perhatian yang lebihkhusus. Melalui akta ini juga konsep „pendidikan untuk semua‟ dan „pendemokrasianpendidikan‟ diperkemaskan dan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak khas dilibatkansama dalam perancangan keperluan pendidikan anak-anak mereka. Di samping itukonsep „kolaborasi‟ dalam pendidikan yang membabitkan pihak dalam pelbagaikepakaran disepadukan untuk kepentingan masa depan kanak-kanak berkeperluankhas. Akta ini juga dijadikan asas panduan dalam pelaksanaan pendidikan khas disesetengah negara lain.Perkembangan Pendidikan Khas di BritianPada tahun 1974, Jawatankuasa Inkuiri Pendidikan Kanak-kanak Cacat Warnockditubuhkan dengan tujuan mengkaji semula pendidikan khas di Britain. LaporanWarnock yang diumumkan pada 1978 banyak mempengaruhi perkembangan danpembangunan pendidikan khas di Britain. Walaupun cadangan-cadangan yangdikemukan dalam laporan itu tidak dilaksanakan serta merta tetapi laporan Warnockdijadikan asas dalam pelaksanaan pendidikan khas dan cadangan-cadangan yangdikemukan dimasukkan dalam akta pendidikan pada tahun-tahun berikutnya. Page 13
 14. 14. Umpamanya, sebelum laporan ini dikemukakan, konsep pendidikan untuk kanak-kanakberkeperluan khas adalah berasaskan kepada „pengasingan‟ iaitu kanak-kanakberkeperluan khas belajar di sekolah khas yang menyekat dan menghalang merekadaripada bergaul dengan kanak-kanak biasa. Laporan ini menekankan kepada konseppercampuran antara kanak-kanak berkeperluan khas dengan kanak-kanak biasa yangdikenali sebagai „integerasi‟ atau „inklusif‟ diperluaskan. Konsep integrasi atau inklusifmenekankan bahawa kanak-kanak berkeperluan khas perlu belajar di sekolah harianbiasa dan berpeluang bergaul dengan kanak-kanak biasa. Dasar ini dilaksanakan dandiamalkan sehingga ke hari ini. Dasar ini juga dijadikan panduan kepada negara-negaralain dalam melaksanakan pendidikan khas. Akta Pendidikan 1981 pula meletakkankepentingan peranan ibu bapa dalam pelaksanaan pendidikan khas. Manakala AktaKanak-kanak 1989 (Children’s Act, 1989) memperkukukan pelaksanaan pendidikankhas melalui dua perubahan yang ditekankan.Pertama, amalan membuat diagnosis ke atas kanak-kanak berkeperluan khas yangsebelum ini dilakukan oleh hanya ahli perubatan dipinda kepada konsep „koloboratif‟iaitu, diagnosis dilakukan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan khasmengikut kepakaran dan keperluan. Umpamanya, ahli psikologi pendidikan membuatdiagnosis ke atas keperluan mengikuti pendidikan dan ahli patologi bahasa membuatpenilaian terhadap keupayaan berbahasa ke atas kanak-kanak berkeperluan khas. Apayang jelas, akta ini memberi ruang kepada pelbagai pihak dengan pelbagai kepakarandalam menentukan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas.Keduanya, konsep „pengasingan‟ tempat belajar kanak-kanak berkeperluan khasdiganti dengan konsep integrasi atau inklusif iaitu kanak-kanak berkeperluan khasbelajar bersama dengan kanak-kanak biasa dalam sekolah dan kelas yang sama.Kedua-dua akta (Akta Pendidikan 1981 dan Akta Kanak-kanak 1989) tersebut telahmengambil kira cadangan-cadangan dalam Laporan Warnock. Hal ini selari dengan apayang berlaku di Amerika. Perubahan yang berlaku berkait rapat dengan kesedaranmasyarakat dan dasar semasa yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap pendidikankanak-kanak berkeperluan khas di Britain. Page 14
 15. 15. 1.3 AKTA,PERATURAN DAN PEKELILING.Dalam Deklarasi Hak-hak Kemanusiaan Sejagat (1948) menegaskan hak bagisetiap individu mendapat pendidikan. Perkara ini ditegaskan semula dalamPersidangan Dunia bertemakan „Pendidikan Untuk Semua‟ di Jomtien, Thailandyang menekankan: Keperluan-keperluan pembelajaran untuk orang kurang upayamenuntut perhatian khusus. Langkah-langkah perlu diambil untuk menyediakanpersamaan akses kepada pendidikan untuk semua kategori orang kurang upayasebagai bahagian yang sepadu dalam sistem pendidikan. [Terjemahan]2. Pada tahun1959,Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah mengisytiharkan Hak Kanak-KanakSedunia dan antara yang ditegaskan ialah hak kanak-kanak istimewa iaitu merekaberhak mendapat penjagaan yang khusus dan bimbingan mengikut kecacatan yangdialami serta peluang menjadi seberapa normal yang mungkin . Dasar mengenaipendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran1961. Dalam Bahagian I(Tafsiran) Akta ini dinyatakan bahawa; “sekolah khas bermakna sekolah yangmenyediakan layanan pendidikan yang khas untuk muridmurid yang kurang upaya”.Laporan Jawatankuasa Kabinet (1978) yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaranmelalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satupenekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas diMalaysia. Perakuan ini menyebut;Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadappendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerajaan hendaklah mengambil alih Page 15
 16. 16. sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yangmengendalikannya pada masa ini. Di samping itu penyertaan oleh badan-badansukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan.Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan telah bersidang pada 30 Jun1981 dan memutuskan penubuhan sebuah Jawatankuasa Antara Kementerian untukmengkaji dan menentukan bidang tugas masing-masing mengenai kanak-kanak kurangupaya. Kementerian-kementerian yang terlibat selain daripada Kementerian Pendidikanialah Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebajikan Masyarakat (kini KementerianPembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat) dan Kementerian Buruh.Pada amnya, Jawatankuasa ini menetapkan: Tanggungjawab Kementerian Pendidikan terhadap pendidikan kanak-kanak bermasalah penglihatan, bermasalah pendengaran dan kanak-kanak bermasalah pembelajaran (terencat akal) yang boleh dididik. Tanggungjawab Kementerian Kebajikan Masyarakat terhadap pendidikan kanak- kanak yang kurang upaya fizikal, terencat akal sederhana serta kanak-kanak spastik.. Tanggungjawab Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti di peringkat awaldan menyaring kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan berisiko. Akta Pelajaran1961 disemak semula dan digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. Satu bab khususmengenai Pendidikan Khas telah dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankanbahawa: Seksyen 40 and seksyen 41 dalam Akta 1995 dilihat oleh pelbagai pihaksebagai „era baru‟ dalam dunia pendidikan khas kerana Menteri Pendidikan dikehendakimembuka kelas jika ada permintaan daripada masyarakat. Akta ini jugamemperuntukan kuasa kepada Menteri untuk menentukan tempoh persekolahan dankandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas. Amalan pada masa ini, kanak-kanak berkeperluan khas dibenarkan bersekolah sehingga mereka berumur 19 tahun. Page 16
 17. 17. 41. 1. Tertakluk kepada subseksyen (2) dan (3), menteri boleh melalui peraturan- peraturan menetapkan: (a) Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid yang menerima pendidikan khas; (b) Kurikulum yang hendaklah digunakan berhubungan dengan pendidikan khas; (c) Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid dalam setiap kategori sekolah khas; dan (d) Apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud topik ini. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b) atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah yang difikirkan oleh menteri suaimanfaat. AKTA ORANG CACAT 2002BAHAGIAN 2. PENDIDIKAN1. Setiap kanak-kanak yang mempunyai apa jua jenis atau tahap kecacatan harusmenerima pendidikan percuma dalam suasana yang bersesuaian sehingga umur lapanbelas tahun.2. Pendidikan bagi orang kurang upaya harus termasuk ke dalam perancanganpendidikan kebangsaan, perkembangan kurikulum serta organisasi sekolah.3. Pihak berkenaan harus berusaha mengalakkan mengintegrasikan pelajar kurang upayake dalam sekolah biasa.Untuk memasukkan kemudahan pendidikan bagi pelajar kurang upaya ke dalam sekolahbiasa, pihak berkenaan harus - Page 17
 18. 18. (a) mengadakan polisi yang jelas, dihayati dan diterima di peringkat sekolah dan masyarakat umum; (b) membenarkan kelonggaran kurikulum, serta tambahan dan adaptasi; (c) menyediakan bahan pengajaran yang berkualiti dan mudah didapati, latihan perguruan yang berterusan dan guru penyokong.4. Pendidikan khas boleh dipertimbangkan di mana sekolah biasa belum mempunyaikemudahan yang diperlukan atau bila mana pendidikan khas dianggap paling sesuai bagipelajar kurang upaya berkenaan. Ia harus bertujuan menyediakan pelajar untuk dididiksekolah biasa. Kualiti pendidikan harus menggambarkan piawaian serta aspirasi samaseperti pendidikan biasa dan harus berkaitan dengannya. Secara minimum, pelajarkurang upaya harus diberi pengagihan sumber pendidikan sama seperti yang diberikepada mereka yang bukan cacat.5. Untuk memastikan pendidikan berkualiti dapaat dinikmati semua, tumpuan khas harusdiberikan kepada bidang seperti kurikulum, program pendidikan, kaedah pengajaran danperkhidmatan sokongan: 5.1 Bagi mereka yang cacat penglihatan, di peringkat tadika dan sekolahrendah, kurikulum yang diubahsuai yang merangkumi, tetapi tidak terbatas kepada,latihan sensori, kemahiran hidup seharian, cara khas membaca dan menulis brel,orientasi dan pergerakan, pengetahuan asas dalam bidang komputer yangmempunyai perisian pembaca skrin, matematik, muzik dan sukan.Persediaan untuk mainstreaming harus diuruskan pada tahap awal persekolahandi peringkat sekolah rendah untuk memastikan kanak-kanak cacat penglihatanseperti kanak-kanak kurang upaya yang lain, kecuali mungkin mereka yangterencat akal, diberi pendidikan bersama rakan sebaya yang tidak cacat ke tahapyang setinggi-tingginya. Di sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi,mereka akan diintegrasikan bersaama pelajar lain dan mengikuti kurikulum yang Page 18
 19. 19. sama. Pelajar yang cacat penglihatan di peringkat ini akan diberi perkhidmatansokongan seperti bahan bacaan dalm bentuk brel atau audio, kelengkapan brel,alat pembaca, komputer yang dilengkapkan dengan kemudahan khas, alatkelengkapan bagi mereka yang kurang penglihatan, orientasi dan pergerakan,kaunseling, dan guru sumber (di sekolah menengah) 5.2 .Bagi mereka yang cacat pendengaran, kurikulum yangdiubahsuai akan menitiberatkan kepada perkembangan komunikasi dan bahasayang sesuai dengan keperluan pelajar. Kurikulum akan merangkumi cara khasuntuk mengajar pertuturan, memahami pertuturan, latihan pendengaran dan rentakmenggunakan komunikasi keseluruhan, pelbagai sensori serta pendekatan yanglain. Mereka akan diirujukan kepada staf sokongan seperti jurubahasa isyarat,otologist, audiologist, pakar pemulihan pertuturan, jurulatih auditori dan yang lainseperti diperlukan.Berdasarkan keperluan khas bagi mereka yang pekak atau pekak-buta, pendidikanbersesuaian boleh dikendalikan di sekolah khas atau pun di kelas atau unit khas disekolah biasa. 5.3.Bagi mereka yang mengalami kecacatan otopedik, pendidikanberkualiti akan diberi sama seperti untuk mereka di sekolah biasa, dan merekaakan dibenarkan menghadiri kelas di tingkat bawah bangunan sekolah di manaboleh. Penjadualan kelas serta pertimbangan lain akan dibuat bersesuaian dengankeperluan pendidikan mereka. Usaha akan dibuat supaya bangunan sekolah danmaktab tidak mempunyai sebarang halangan bersifat pembinaan. 5.4 Bagi mereka yang terencat akal, kurikulum yang diubahsuaiakan menitikberatkan latihan megurus diri, sosialisasi, kemahiran hidup seharianyang berdasarkan pergerkan, pra-vokesyenal dan vokesyenal. Bagi mereka yangterencat akal yang teruk, tumpuan akan diberi kepada peningkatan kemahiranpenjagaan diri. Page 19
 20. 20. 5.5 Bagi mereka yang mempunyai masalah perlakuan sepertiautisma, mereka yang bermasalah pembelajaran dan mereka yang mempunyaikecacatan pelbagai, kurikulum yang diubahsuai akan merangkumi aktiviti sertateknik penyampaian bagi menormalisasikan perlakuan dan juga kemahiranberdasarkan fungsi serta akademik untuk mengintegrasikan mereka ke dalammasyarakat. 5.6 Pihak berkuasa berkenaan akan memulakan atau menyebabkanbermulanya penyelidikan yang bertujuan mereka bentuk dan menyediakan alat bantuan,alat bantuan pengajaran, kelengkapan khas pengajaran atau apa sahaja peralatan yangdiperlukan untuk memberi peluang pendidikan yang sama rata kepada kanak-kanakkurang upaya. 5.7 Pihak berkuasa berkenaan akan menubuhkan insitusi latihanperguruan yang secukupnya di samping memberi sokongan kepada badan bukankerajaan untuk mengadakan rancangan pendidikan perguruan dengan pengkhususandalam bidang mengajar pelajar kurang upaya supaya tenaga pengajar yang terlatih dapatdisalurkan ke sekolah khas dan sekolah berintergrasi bagi kanak-kanak kurang upaya. 5.8 Dengan tidak prejudis kepada peruntukan di atas, pihak berkuasaberkenaan akan menyediakan skim pendidikan yang komprehensif yang merangkumipelaksanaan rancangan pendidikan individu bagi setiap kanak-kanak kurang upaya disekolah;-kemudahan pengangkutan bagi kanak-kank kurang upaya atau bantuankewangan kepada ibu bapa atau penjaga utnuk membolehkan anak kurang upayamereka menghadiri sekolah;-memberikan secara percuma buku serta alat kelengkapan khas yang diperlukanbagi pendidikan kanak-kanak kurang upaya; Page 20
 21. 21. -biasiswa bagi pelajar kurang upaya;-mengadakan saluran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ibu bapadalam menempatkan kanak-kanak mereka dalam sekolah.BAHAGIAN 3. PEKERJAAN1. Pihak berkuasa berkenaan akan mengendalikan projek untuk menggalakkanpenggajian orang kurang upaya, dengan:-mewujudkan peluang pekerjaan dan mengadakan kerja yang bersesuaian untukorang kurang upaya-langkah untuk mereka bentuk serta mengubahsuai tempat kerja supaya memberikemudahan akses kepada mereka yang mempunyai kecacatan yang berbeza.-menyokong kegunaan teknologi baru serta mengeluarkan alat bantuan, danperalatan serta mengambil langkah untuk memberi kemudahan kepada orangkurang upaya menggunakan peralatan tersebut untuk mencari kerja-menyediakan latihan dan penempatan dalam pekerjaan yang bersesuaian sertasokongan berterusan seperti kemudahan bantuan peribadi dan jurubahasa isyarat;- kempen kesedaran awam bertujuan menghapuskan sikap negatif sertakecurigaan terhadap orang kurang upaya- langkah untuk meningkatkan keadaan persekitaran kerja untuk mengelakkankecederaan semasa bekerja dan juga menyediakan kemudahan pemulihan bagimereka yang mengalami kecederaan sewaktu bekerja. Page 21
 22. 22. 2. Pihak berkuasa berkenaan akan menggubal dasar-dasar berikut untuk memastikanpeluang pekjaan bagi orang kurang upaya:-sebanyak satu peratus pekerjaan di sektor awam dikhaskan bagi orang kurangupaya-sebanyak satu peratus pekerjaan di sektor swasta dikhaskan bagi orang kurangupaya- insentif serta penghargaan kepada majikan yang menggaji tidak kurang daripada5 peratus pekerja kurang upaya bagi tempoh berterusan sekurang-kurangnya 12bulan, serta insentif khas bagi majikan yang menggaji lebih daripada 10 peratuspekerja kurang upaya bagi tempoh berterusan sekurang-kurangnya 12 bulan;- Insentif cukai bagi majikan yang membeli alat kelengkapan bagi pekerja kurangupaya mereka atau untuk membuat pengubahsuaian pada tempat kerja bagimereka.3. Pihak berkuasa berkenaan akan menggubal skim berikut bagi mengalakkankeusahawanan dan pekerjaan sendiri di kalangan orang kurang upaya: · bantuan kewangan bagi perniagaan kecil yang dimiliki sendiri oleh orang kurang upaya; · pinjaman bagi modal; · tapak perniagaan yang sesuai bagi orang kurang upaya; · kontrak serta hak pengeluaran yang dikhaskan bagi orang kurang upaya; · agensi yang khas untuk memasarkan hasil keluaran orang kurang upaya. Page 22
 23. 23. BAHAGIAN 4. PEMULIHAN1. Pihak berkuasa berkenaan akan mengadakan atau menyokong penubuhan programpemulihan di peringkat kebangsaan bagi orang kurang upaya yang mengalami berbagaijenis kecacatan. Program tersebut harus berdasarkan keperluan sebenar orang kurangupaya dan atas prinsip penyertaan penuh dan penyamaan peluang.2. Program pemulihan akan merangkumi, tetapi tidak dihadkan kepada, latihan kemahiranasas bagi meningkatkan atau menampung sesuatu fungsi yang terjejas, perkhidmatankaunseling kepada orang kurang upaya serta keluarga mereka, menggalakkan sifatberdikari, serta perkhidmatan tidak berkala seperti penilaian dan bimbingan.3. Perkhidmatan pemulihan tersebut akan dibka kepada semua orang kurang upaya,termasuk mereka yang mengalami kecacatan yang teruk atau pelbagai.BAHAGIAN 5. AKSESIBILITI1. Pihak berkuasa berkenaan akan menggubal polisi untuk menyediakan kemudahanakses di persekitaran serta memberi akses kepada maklumat dan komunikasi bagi orangkurang upaya.2. Kerajaan tempatan akan memastikan bahawa pencapaian persekitaran tanpahalangan, melalui pelaksanaan undang-Undang Kecil Bangunan, akan memberi orangkurang upaya kemudahan bergerak di tempat awam dan bangunan kepunyaan pihakswasta.3. Pihak berkuasa berkenaan akan menyediakan peruntukan kewangan untukmenyediakan kemudahan bagi orang kurang upaya di bangunan kerajaan serta tempatlain yang berkaitan.4. Pihak berkuasa akan mengadakan program komprehensif untuk membantu orangkurang upaya menggunakan kemudahan pengangkutan. Page 23
 24. 24. 5. Pihak berkuasa akan mengadakan rancangan untuk memastikan maklumat sertadokumentasi mudah diakses oleh semua golongan orang kurang upaya. Brel,perkhidmatan rakaman, cetakan besar serta teknologi bersesuaian yang lain harusdigunakan untuk memberi akses kepada maklumat bersifat peruturan bagi mereka yangcacat pendengaran.6. Sebagai langkah untuk memudahkan komunkasi antara orang pekak dan yang lain,perkhidmatan alih bahasa isyarat akan disediakan di tempat-tempat utama seperti institusipendidikan dan pusat perubatan manakala perkhidmatan telekomunkasi terkini sepertikamera web, persidangan video dan perkhidmatan telekomunikasi penyiaran harusdiadakan.7. Pihak berkuasa berkenaan akan menggubal garis panduan bagi media terutamanyatelevisyen, radio dan akhbar, dan pembekal perkhidmatan telekomunikasi harusmemastikan perkhidmatan itu boleh diakses oleh oran kurang upaya.8. Persatuan orang kurang upaya akan dihubungi apabila, (a) menggubal piawaian serta amalan bagi kemudahan akses kepada alam persekitaran; (b) mengambil langkah untuk memastikan perkhidmatan maklumat mudah diakses;BAHAGIAN 6. PERKHIDMATAN SOKONGAN1. Pihak bekuasa berkenaan akan mengadakan perhubungan berkala dengan persatuanorang kurang upaya untuk memastikan penyertaan mereka dalam pembangunan dasarkerajaan.Persatuan orang kurag upaya akan mempunyai peranan mengenalpasti keperluan sertakeutamaan, menyertai dalam perancangan, implimentasi dan pematauan perkhidmatan Page 24
 25. 25. tindakan berkenaan khidupan orang kurang upaya, dan menyumbang tehadap kesedaranawam dan untuk menggalakkan perubahan.2. Pihak berkuasa bekenaan harus menjemput persatuan orang kurang upaya memberipandangan mereka dan mengambil keputusan dalam perancangan program yangberkaitan dengan orang kurang upaya atau yang melibatkan kedudukan sosial daneonomi mereka.3. Pihak berkuasa berkenaan akan, dalam jangka masa tertentu, mengumpul statistikberdasarkan jantina atau maklumat lain mengenai keadaan kehidupan orang kurangupaya. Pengumpulan statistik sedemikian boleh dilakukan semasa banci penduduk danbanci seisi rumah, dan dikendalikan dengan kerjasama, antara lain, universiti, institusipenyelidikan dan persatuan orang kurang upaya.4. Pihak berkuasa berkenaan harus menyokong dari segi kewangan atau dengan caralain, perkembangan, pengeluaran, penyibaran dan penyelenggaraan alat bantuan sertaalat kelengkapan serta penyibaran maklumat mengenainya.5. Pihak berkuasa harus menyokong, dengan bantuan kewangan atau selainnya,perkembangan dan penyediaan program pembantu peribadi dan perkhidmatan alihbahasa, terutamanya bagi mereka yang mengalami kecacatan teruk atau pelbagai.BAHAGIAN 7. KESELAMATAN SOSIAL1. Pihak berkuasa berkenaan akan memastikan bahawa pemberian bantuan pendapatankepada orang kurang upaya yang, oleh kerana kecacatannya atau faktor yang berkaitandengan kecacatannya, telah kehilangan pendapatan untuk sementara waktu ataumenerima pendapatan yang berkurangan atau tidak diberi peluang pekerjaan.2. Rancangan keselamatan sosial juga harus memberi insentif kepada orang kurangupaya untuk mencari pekerjaan supaya mereka boleh memperolehi pendapatan.3. Orang kurang upaya dan keluarga mereka harus dimaklumkan tentang langkah Page 25
 26. 26. pencegahan terhadap penderaan seksual dan juga penderaan yang lain. Orang kurangupaya mudah jadi mangsa kepada penderaan oleh keluarga, komuniti atau institusi danmereka harus dimaklumkan bagaimana mengelakkan berlakunya penderaan, menyedariapabila berlakunya penderaan dan melaporkan perkara sedemikian. 1.4 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA MASALAH PEMBELAJARAN. Pendapat orang ramai sesetenganya menyatakan bahawa kebanyakan kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran, mungkin mengalami sedikit kerencatan mental kerana tahap kognitif,jasmani,emosi dan afektifnya yang terlalu rendah dan terlampau tidak munasabah dengan tahap perkembangan serta pertumbuhannya. Kebanyakan pakar perubatan berpendapat bahawa kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran mungkin berpunca daripada beberapa faktor seperti yang telah disenaraikan dibawah ini KECEDERAAN OTAK. Sebelum kelahiran. Pelbagai kecederaan atau kecacatan janin boleh berlaku kepada kanak-kanak ketika berada di dalam kandungan ibunya. Semasa mengandung, jika ibunya mengalami demam yang teruk atau dijangkiti rubella,herpes simplex, toxoplasmosis, chicken pox, cytomegalovirus ( CMV ) dan AIDS, maka keputusan untuk mendapat kecederaan otak amat tinggi. Pendedahan kepada bahan-bahan toksik seperti minuman keras,tabiat merokok dan penyalahgunaan dadah boleh merencatkan pertumbuhan organ-organ penting janin seperti otak, buah pinggang, jantung dan sebagainya.kekurangan zat pemakanan dan mengambil makanan yang tidak seimbang seperti asid folik dan vitamin boleh menjejaskan pertumbuhan janin.. Page 26
 27. 27. Kekerapan serangan sawan semasa mengandung, menjadi salah satu puncakerencatan mental kerana dos ubat antisawan dalam darah perlu diambil sekiranyaserangan semakin kerap. Secara keseluruhan, risiko untuk mendapat bayi yang cacatdalam populasi adalah sekitar 2-3%, tetapi dengan penyakit sawan, nilai ini bertambahmenjadi sekitar 6-8%. Risiko ini juga berkait dengan jenis ubat antisawan yangdigunakan. Di antara jenis-jenis lazim kecacatan bayi adalah seperti:1. Sumbing bibir serta lelangit pada mulut.2. Keabnormalan tiub neural, contohnya spina bifida.3. Bayi yang rendah berat kelahirannya4. Kepala kecil5. Ketandusan dari segi tumbesaran serta perkembangandarah8. Masalah sawan pada masa hadapan.9. Terencat mental10. Masalah pembekuan darah.Semasa kelahiran.Risiko seseorang kanak-kanak untuk menjadi cacat semasa dilahirkan mungkin jugaberpunca daripada kelahiran yang tidak cukup bulan,berat badan kurang daripada 2.5kg , bayi yang lemas dan tertelan najis semasa dalam kandungan, mungkin mengalamikecacatan mental selepas dilahirkan. Begitu juga kanak-kanak yang menghidappenyakit kuning ( jaundis ).Kandungan bilirubin yang tinggi boleh merosakkan otak.Kanak-kanak juga boleh mengalami kecacatan otak kerana kekurangan oksigensemasa dilahirkan atau terlambat lahir dalam tempoh masa yang ditetapkan, lantaranitu para doktor terpaksa menggunakan alat perubatan alternative seperti penggunaanvakum dan forsep Page 27
 28. 28. Lebih 90% bayi dilahirkan dalam kedudukan normal iaitukepala keluar dahulu. hanyasebilangan kecil mungkin berkedudukan luar biasa sama ada songsang (breech) ataumelintang (tranverse lie).Hanya sebilangan kecil sahaja yang berkedudukan luar biasasehingga saat tiba untuk dilahirkan. bayi songsang akan menyebabkan punggung ataukaki keluar dahulu. Risikonya, kerumitan ini boleh merosakkan otak dan saraf bayiakibat kekurangan oksigen dan boleh membawa kepada kematian.Punca Bayi SongsangIni merupakan satu petanda bahawa bayi yang dilahirkan ini tidak cukup bulan atau pramatang. Oleh itu tarikh akhir putaran haid ibu perlu disemak semula. Jika semua benar,bayi masih juga berkedudukan luar biasa ini bermakna bayi mengalami kecacatanseperti saiz kepala melebihi saiz biasa atau mengalami kecacatan lain. Ia bolehdikenal pasti melalui ujian ultrasound atau x-ray. Songsang juga dikaitkan denganfaktor kandungan air dalam rahim berlebihan (polihidramnion) atau berkurangan(oligohidramnios)Selepas kelahiran.Kadangkala kanak-kanak mengalami asphysia sewaktu dilahirkan,iaitu masalahkesukaran bernafas seperti penyakit asma yang menyebabkan oksigen tidak sampaike otak. Kanak-kanak juga boleh mengalami gegaran otak yang serius, akibat pernahdigoncang dengan kuat ( shaken baby syndrome ) semasa bayi atau kerap jatuhdaripada buaian atau tempat tinggi. Kemalangan jalan raya turut menyumbang kepadakecederaan otak ,kesan hentakan yang kuat pada bahagian kepala. Penyakit lainseperti demam panas yang terlampau tinggi, ketumbuhan pada otak dan jangkitankuman seperti enchepalitis dan meningitis juga boleh menyebabkan kanak-kanakmenjadi lembam dan lambat pertumbuhan mental dan fizikalnya. Page 28
 29. 29. GENETIK.Walaupun hubung kait di antara masalah genetik dengan masalah pembelajaran masihlagi menjadi pertikaian, namun kelewatan perkembangan kanak-kanak juga kadangkalaberpunca daripada genetic kedua ibu bapanya atau salah satu. Menurut Safani,MohdMokhtar dan Abdullah ( 2006 ),para penyelidik telah mendapati bahawa kira-kira 35 –45 % kanak-kanak yang menghadapi masalah membaca mempunyai ibu atau bapayang juga mempunyai masalah membaca. Penemuan yang sama juga didapati bagikanak-kanak yang menghadapi masalah pertuturan ( Lewis 1992 ), dan juga masalahejaan ( Schulte-korne,Diemel,Muller,Gutenbrunner dan Remschmidt,1996 ).hasilbeberapa kajian jelas membuktikan bahawa kembar monozigot ( kembar seiras )menghadapi masalah membaca jika kembanya itu menghadapi masalah yangsama.Menurut Gargiulo ( 2006 ) , ini memperkukuhkan lagi hipotesis bahawa masalahpembelajaran mempunyai kaitan dengan genetik.KETIDAK SEIMBANGAN BIOKIMIA.Ketidakseimbangan bahan-bahan kimia dikatakan dikatakan boleh menjadi puncakepada masalah hiperaktif yang boleh mengakibatkan kesukaran member tumpuan keatas kerja sekolah.kekurangan vitamin menyebabkan masalah pembelajaran ,andainyaberlebihan dan makan tidak mengikut peraturan yang ditetapkan ia boleh menjadi racundan memudaratkan pelajar. Kesan pengambilan ubat pada peringkat trimester pertamaboleh menganggu perkembangan normal otak, jantung dan organ-organ lain.Masalahtimbul selepas anak itu dilahirkan, apabila proses metobolisme ubat disingkirkan melaluibuah pinggang bayi yang belum matang .Penggunaan bahan-bahan pengawetmakanan berlebihan dan asap-asap gas yang dilepaskan oleh kilang bolehmenyebabkan kecacatan bayi.Semasa mengandung para ibu dilarang melakukansinaran x-ray kerana ia juga akan menjejaskan kandungan .Kajian menunjukkan ibuyang terdedah kepada radiasi semasa hamil adalah dua kali ganda berkemungkinanmempunyai anak yang menghidap leukemia.amalan atau cubaan mengugurkan anakdengan cara tradisional seperti makan akar kayu,jamu, tapai dan pil-pil daripada doctor, Page 29
 30. 30. turut menjadi penyumbang kepada kerosakkan pertumbuhan janin serta kecacatanorgan bayi, sekiranya perbuatan tersebut gagal dilaksanakan.PERSEKITARAN.Beberapa kajian telah menunjukkan bahawa persekitaran yang serba kekurangankerana kemiskinan boleh menyumbang kepada masalah pembelajaran kanak-kanak.Bagi keluarga yang miskin ,mungkin tidak dapat menyediakan makanan yangmencukupi, tempat tinggal yang sesuai dan lain-lain keperluan untuk perkembangansosial dan kognitif anak yang sihat. ( hill 2001 ) dan ( Wan Sofiah Meor Othman 2007 ).Kadangkala masalah pembelajaran juga merujuk kepada bagaimana guru-gurumeningkatkan kebolehannya sebagai guru.Bagi ibu bapa pula, bagaimana iamemberikan bimbingan dan sokongan kepada anak-anak mereka.Rancangan disekolah kebanyakannya memberikan tumpuan seratus peratus kepada anak-anaksederhana dan cerdik.Dalam situasi seperti ini, kana-kanak merasakan dia akan gagaldalam hidupnya,cita-citanya tidak diendahkan,terbantut dan dimusnahkan.LAIN-LAIN FAKTOR.Ketika berusia 35 tahun ke atas para ibu tidak digalakkan mengandung kerana risikomelahirkan bayi yang cacat syndrome down,cerebral palsy dan sebagainya.walaupunfakta ini masih lagi belum dapat dibuktikan dengan bukti yang kukuh, namun paradoktor sering menasihatkan kepada ibu yang mengandung pada usia lewat agarmenjaga kesihatan diri, kerana semakin berusia semakin merosot tahap kesihatanmereka. Page 30
 31. 31. 1.5 IMPLIKASI MASALAH PEMBELAJARAN.Implikasi kepada pendidikan. a. Deklerasi-deklerasi antara bangsa merupakan penyumbang terbesar kepada perkembangan pendidikan khas di Malaysia iaitu; - Deklerasi ini menghasilkan „ Peraturan-peraturan Standard Mengenai Persamaan Peluang –Peluang Pendidikan Untuk Orang Kurang Upaya (1993). - Negara-negara dunia digesa memastikan bahawa pendidikan orang kurang upaya dimasukkan dalam system pendidikan negara-negara masing-masing. - Mereka yang memerlukan pendidikan khas mesti mempunyai akses di sekolah-sekolah biasa yang menerima mereka dengan pedagogi yang berpusatkan murid dan mampu memenuhi keperluan mereka. - Sekolah-sekolah biasa yang berorientasikan inklusif merupakan cara yang paling berkesan untuk menentang sikap-sikap diskriminasi,membentuk komuniti yang menerima,membina masyarakat yang inklusif dan memenuhi pendidikan untuk semua. - Pendidikan inklusif diperkenalkan di Malaysia bagi murid-murid pendidikan khas. b. Penggubalan Akta Pendidikan 1996. - Penghasilan Falsafah Pendidikan Khas. - Penglibatan ibu bapa. Implikasi kepada kebajikan. a. Pemberian insentif dan elaun kepada semua kumpulan OKU. b. Penglibatan ibu bapa. c. Sokongan moral dari pelbagai agensi,komuniti dan orang perseorangan. Page 31
 32. 32. Implikasi kepada perkhidmatan. a. Mewujudkan kolaborasi dari kumpulan pelbagai disiplin. b. Penyediaan kemudahan,infrastruktur dan peralatan mengikut keperluan kumpulan OKU. c. Kepentingan peranan setiap ahli kumpulan pelbagai disiplin. d. Kerjasama dari pelbagai agensi,komuniti dan orang perseorangan.1.6 MATLAMAT PENDIDIKAN KHAS UNTUK MURID-MURID BERMASALAHPEMBELAJARAN.Amalan untuk berdikari.Latihan kemahiran kerja perlu diberikan pendedahan kepada murid pendidikan khas.Matlamat utamanya untuk member kemahiran kendiri,sosialisasi dan kemahiran asasberkaitan pekerjaan dalam kehidupan. Latihan kemahiran kerja dibahagikan kepadatiga bentuk iaitu:a.latihan dalaman - berbentuk kerja projekGuru perlu melaksanakan aktiviti berbentuk projek yang telah dirancang dengan baik.CONTOH; A. Perkebunan dan penjualan hasil tanaman. B. Aktiviti-aktiviti perdagangan seperti membuat aiskrim,biskut,kek dan lain-lain. C. Memelihara ikan,burung dan lain-lain. Page 32
 33. 33. D. Latihan kerja yang melibatkan pihak luar atau kerja luar. Maksudnya mendapatkan barangan dari luar ( kilang ) untuk pembungkusan (assemble) dalam waktu persekolahan.Membuat barangan yang tertentu,contohnya hasil kraftangan murid seperti batik,bunga telur dan lain-lain untuk dijual.b. Latihan kerja sebenar.Mewujudkan situasi sebenar untuk sesuatu latihan kerja seperti mencuci kereta,mendobi dan lain-lain yang dibuat di sekolah. Murid-murid dihantar bekerja di tempatsebenar dan pemantauan dibuat oleh pegawai kerja.Keusahawanan / kerjaya..Fungsi bengkel terlindung adalah untuk member pengalaman,latihan,penilaian danpekerjaan kepada individu yang berkeperluan khas.terdapat bengkel terlindung yangberoperasi sendiri ( dibawah pengurusan sekolah ) atau yang mempunyai perjanjiandengan agensi yang member perkhidmatan berkaitan kerjaya.Bengkel terlindung tidakmementingkan hasil pengeluaran tetapi lebih mengutamakan pengalaman bekerjaindividu,menanam minat,memenuhi keperluan sosial dan memberi kemahiran inter-personal.Di bengkel terlindung perlu ada : a. Penilaian kemahiran vokasional. b. Latihan bekerja secara umum atau khusus. c. Memberi peluang latihan kepada individu yang berkeperluan khas. d. Peluang berekreasi. e. Perkhidmatan untuk mendapat pekerjaan pada masa hadapan. f. Bekerja dalam jangka masa panjang sebelum mendapat pekerjaan lain. Page 33
 34. 34. Potensi diri.Kanak-kanak istimewa boleh dilatih dan dididik untuk memperkembangkan potensidiri. Potensi diri yang ditunjukkan mengambil masa yang panjang dan memerlukankesabaran untuk menguasainya. Beberapa jenis potensi diri yang boleh dikuasaioleh murid-murid istimewa ialah:a. Melakukan kerja amal.b. Mengembangkan bakat.c. Perkembangan fungsi diri. - Perkembangan psikomotor. - Perkembangan kognitif. - Peningkatan sosialisasi. - Peningkatan akademik. - Perkembangan komunikasi. - Pengurangan masalah tingkah laku. Page 34
 35. 35. Tajuk 2: PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARANDefinisi Perkembangan.Bersifat kualititatif, tersusun bertahap dan berterusan pada diri manusia bermulasemenjak percambahan sel sehingga ke akhir hayat organism hasil dari kombinasipembelajaran, pengalaman dan kematangan melibatkan aspek-aspek fizikal, emosi,mental dan sosial.2.1 Peringkat perkembangan: 1. Peringkat bayi 0-2 tahun. Kadar pertumbuhan lambat seperti merangkak, berjalan, mengeluarkan bunyi- bunyi suara , lambat bercakap dan bertutur. Kurang kemahiran kawalan motor, motor halus dan motor kasar seperti tidak boleh memegang objek dengan kuat. 2. Peringkat awal kanak-kanak 2 – 10 tahun Kurang kawalan motor halus dan kasar dan penguasaan kemahiran. Kadar pertumbuhan lambat dan tidak boleh berinterksi dengan baik dengan rakan sebaya serta suka mengasingkan diri. Memerlukan perhatian dan kasih sayang serta motivasi. Lemah kemahiran kooedinasi mata dan tangan. Bersikap agresif, pasif dan hyperaktif, kurang tumpuan serta kurang kemahiran urus diri. 3. Awal remaja 11- 14 tahun Berlaku perubahan fizikal, mula menunjukkan minat untuk bersosial. Tidak dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Melihat dan menilai sesuatu mengikut pandangan sendiri. Sukakan kebebasan dan tidak suka dikawal serta tidak boleh membuat keputusan sendiri dan sangat bergantung kepada orang lain. 4. Remaja 15 – 20 tahun. Perkembangan fizikal dan mental yang lambat dan perlahan. Sangat mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Menunjukkan perasaan rendah diri yang menebal, Page 35
 36. 36. kurang keyakinan diri , lambat matang serta mudah dipengaruhi olehpersekitaran.2.2 PERBANDINGAN DAN PERBEZAAN PERKEMBANGAN DENGANKANAK-KANAK NORMAL.KANAK-KANAK NORMAL KANAK-KANAK BERMASALAHBayi 0-2 tahun. Bayi 0-2 tahun Boleh mengecam suara, Kadar pertumbuhan lambat bunyi,member tindakbalas, seperti merangkak, berjalan, tersenyun,membalas sentuhan bercakap da bertutur. dan menggenggam. Kurang kawalan kemahiran Kemahiran motor kasar dan motor halus dan kasar. motor halus meningkat. Tahap pertumbuhan dan Tahap pertumbuhan dan perkembangan tidak mengikut perkembangan berlaku umur hayat. mengikut umur.Awal kanak-kanak 2-10 tahun. Awal kanak-kanak 2-10 tahun Pertumbuhan cepat seiring Kadar pertumbuhan lambat. dengan umur. Memerlukan lebih perhatian Pandai berdikari dan mengurus dan kasih sayang. diri sendiri. Kawalan motor lambat dikuasai Kawalan motor dan Sukar bergaul, mengasingkan penguasaannkemahiran cepat diri. dikuasai. Lemah koordinasi mata tangan Kemahiran berinteraksi dan Agresif, pasif dan hyperaktif. komunikasi Kurang kemahiran urus diri. Boleh member tumpuanAwal remaja 11-14 tahun Awal remaja 11-14 tahun Perubahan fizikal yang Perubahan fizikal tidak seimbang dan ketara seimbang dengan umur. Page 36
 37. 37. Pandai bersosial Tidak dapat beza yang baik Dapat membezakan perkara dan buruk yang baik dan buruk Melihat sesuatu dengan Boleh membuat keputusan , pandangan sendiri. rumusan dan menilai sesuatu. Mula minat untuk bersosial. Remaja 15-20 tahun Remaja 15-20 tahun Perkembangan fizikal dan Perkembangan fizikal dan mental yang optimum mental lambat Emosi yang stabil Mudah dipengaruhi oleh Citarasa dan keyakinan yang persekitaran tinggi Kurang keyakinan diri Matang dan tidak suka Perasaan rendah diri yang bergantung kepada orang lain menebal Boleh menentukan hala tuju Suka kebebasan dan sukar di dan membuat keputusan kawal. sendiri. Tidak boleh memberi keputusan.SIALA Aspek Pertumbuhan Perkembangan Jasmani Pertumbuhan saiz, berat, gigi Bertambah kemahiran menggunakan anggota seperti merangkak, berjalan, berlari dan melompat Mental Bertambah keupayaan berfikir Berkembangnya kemahiran menggunakan perkataan, bahasa, angka, pemikiran, mengingat, menaakul, analisis Emosi Perasaan seronok, gembira, Kemahiran mengawal sedih , takut perasaan dalam situasi tertentu Sosial Meluaskan perhubungan, Kemahiran mendisiplin dan komunikasi, bergaul dengan sesuaikan diri dalam orang lain pergaulan Page 37
 38. 38. 2.3 PERBEZAAN INDIVIDUBorish dan Tambori 1997….Variasi yang boleh diperhatikan dalam kalangan ahli-ahli satu kumpulan dari segi ciri-ciri tertentu.Definisi:  Merupakan variasi yang dapat diperhatikan di kalangan ahli-ahli satu kumpulan dari beberapa aspek seprti temperamen, tenaga, pola persahabatan, hubungan kekeluargaan.Satu konsep yang merujuk kepada keunikan dan ketidaksamaan yang wujud di anrtaramanusia yang berlainan. Variasi atau ketidaksamaan individu daripada normakumpulan sama ada daripada sifat-sifat kognitif, emosi,fizikal dan moral. Tingkah lakusosial, bakat dan aspek-aspek lain yang mungkin terdapat dalam kalangan individu.Aspek-aspek perbezaan individu: 1) Budaya 2) Sosial 3) System nilai / norma 4) Status sosio ekonomi 5) Aspirasi/motivasi 6) Kecerdasan 7) Gaya kognitif/gaya belajar 8) Emosi 9) Lokasi 10) Kesihatan 11) Bangsa 12) Personality 13) Fizikal Page 38
 39. 39. 2.3.1 TEORI-TEORI PERBEZAAN INDIVIDU 1) Teori ekologi Bronfenbrenner; menekankan aspek sistem mikro, sistem meso, sistem ekso, makro dan krono Sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan . 2) Teori Arnold Gessel Fokuskan kepaa baka sebagai penggerak utama dalampekembangan individu. Beliau percaya bahawa kematangan fizikal pentinga alam kelancaran proses pembelajaran. Kebolehan anak akan muncul mengikut perkembangan dan kematangan masing-masing. Ia juga mengikut urutan dan pola tertentu. Maka perkembangan tingkah laku tidak dapat diramalkan. 3) Teori Havigurst Tugas perkembangan bermaksud jangkaan han harapan ibu bapa dan masyarakat . 4) Teori Psikososial Erikson Seseorang kanak-kanak melalui lapan tahap perkembangan dalam kidup yang penuh dengan krisis. Sesorang perlu melalui krisis pada tahap-tahap tersebut.2.3.2 Perbezaan dari aspek Kognitif: Galton(1865), Goddard(1890),Newman(1937), dan Sheldon(1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Menaakul, berfikiran logik, kebolehan bergaul, mengira dan berimaginasi. Setiap individu berbeza dari segi kecerdasan, keupayaan mental, dan cara individu mengadaptasi kepada persekitaran serta penyesuaian seseorang dengan persekitaran baru. Umur mental tidak sama dengan umur hayat. Page 39
 40. 40. Perbezaan dari aspek Bahasa Murid yang menggunakan bahasa yang pelat dan sukar difahami akan ketinggalan jika dibandingkan dengan murid-murid yang menggunakan bahasa yang betul. Bahasa yang diwarisi daripada nenek moyang akan mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. Perbezaan dari aspek Psikomotor Setiap murid berbeza dari segi fizikal, tinggi – rendah, warna kulit, saiz. Tiada dua orang yang sama kecuali mereka yang kembar seiras. Perbezaan dari aspek Afektif Murid murid yang ceria dan bersedia untuk belajar akan lebih mudah menerima pelajaran yang murung, suka memendam perasaan dan mrendah diri. Persekitaran di rumah juga mempengaruhi emosi kanak-kanak. Perbezaan dari aspek Personaliti Ekstrovert – periang , petah bercakap , suka berkawan, mudah menyesuaikan diri, bersifat kembara, meminati aktiviti luar dan tahan lasak. Introvert – pendiam, kurang bersosial, lebih berbakat dalam penulisan, sensitive dan berhati-hati dalam membuat tindakan. Ambivert- kombinasi ciri-ciri ekstrovert dan introvert.2.3.3 Implikasi perbezaan individu kepada pengajaran dan pembelajaran  Kesediaan belajar – setiap kanak kanak mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza. Ini bermakna kesediaan belajar juga adalah berbeza. Guru perlu mempertimbangkan bagi mengelakkan berlaku keciciran. Page 40
 41. 41.  Penentuan objektif dan aras pengajaran – Menentukan objektif yang sesuai dan berbeza mengikut tahap keupayaan dan kebolehan kanak-kanak dengan pelbagai aktiviti yang mengikut aras murid supaya yang lemah tidak ketinggalan.  Kewujudan pola tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru- Peka kepada keperluan pelbagai tingkah laku yang distruktif dan hiperaktif supaya tidak menganggu proses pengajaran dan pembelajaran.  Perbezaan gaya kognitif dan gaya belajar –mengesan gaya kepelbagaian belajar kanak-kanak yang berbeza-beza sesuai dengan bahan dan aktiviti yang dijalankan.  Perbezaan personaliti pelajar ( pendiam, dan ceria, bising dan ramai kawan)- Pelbagai personality boleh mendatangkan masalah jika kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri dan bekerjasama dalam kumpulan.2.3.4 Peranan guru menghadapi Perbezaan Individu  Pemilihan kaedah kumpulan – membentuk aktiviti mengikut kaedah kumpulan berdasarkan tahap keupayaan murid. Secara tidak langsung akan memudahkan guru menyediakan latihan dan aktiviti serta rekod kemajuan murid .  Program pengayaan dan pemulihan – mudah bagi guru menyediakan latihan dan bahan mengikut kumpulan murid, pengayaan untuk kumpulan yang cerdas dan pemulihan untuk kumpulan yang lemah.  Pengajaran terancang/ modul/ bahan Multimedia-penyediaan bahan bagi pelbagai kumpulan agar murid dapat memahami objektif pengajaran  Pembelajaran koperatif – Aktiviti pembelajaran dijalankan dalam kumpulan di mana murid yang cerdas akan membantu murid yang lembab kerana prestasi murid yang lembab akan membantu markah dalam kumpulan. Ini kerana pembelajaran dalam kumpulan dengan rakan sebaya lebih berkesan dari guru.  Peneguhan positif dan negatif –Guru perlu member peneguhan yang positif pada setiap perlakuan yang disukai dengan serta merta, dan peneguhan yang negatif Page 41
 42. 42. pada setiap perlakuan yang tidak disukai supaya murid dapat membuat perbandingan serta membaiki kepada tingkah laku yang lebih baik. Agihan tugas mengikut minat dan keupayaan –Latihan dan tugasan yang sesuai dengan tahap keupayaan murid bagi menggalakkan murid berfikir dan berkembang mengikut tahap keupayaan dan kebolehan murid. Kepelbagaian Bahan bantu mengajar – Bahan bantu mengajar akan dapat merangsang minda murid dan dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian. Pencarian dan penyampaian maklumat memberikan banyak pengetahuan kepada murid-murid. Kepelbagaian Bentuk penilaian –Penilaian kertas dan pensil tidak dapat menggambarkan kecerdasan yang sebenar, pelajar boleh dinilai semasa menjalankan aktiviti melalui hasil kerja, buku skrab, projek dan sebagainya. Pengajaran semuka/ individu- Bimbingan dan latihan yang dijalankan secara individu sesuai dengan tahap keupayaan murid. Bahan-bahan dan model digunakan memberikan keseronokan kepada murid. Pelbagaikan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran- Pelbagai teknik dan kaedah yang dipelbagaikan akan menarik perhatian murid dan motivasi menjalankan aktiviti dan penglibatan dalam pembelajaran. Page 42
 43. 43. TAJUK 3: KATEGORI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN3.0.PengenalanMurid pendidikan khas bermasalah pembelajaran ialah golongan murid yangdikenalpasti dan disahkan oleh Pengamal Perubatan sebagai mengalami kecacatanyang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikanmengikut tahap kefungsian murid-murid dalam kebolehan-kebolehan berikut: Kognitif Tingkahlaku sosial / perkembangan sosial Penguasaan bahasa lisan / pertuturan Penguasaan membaca Kemahiran perkembangan (development skills) Kemahiran matematik3.1. Kanak-kanak bermasalah emosi atau tingkah lakuKanak-kanak tidak terkawal menghadapi masalah emosi ini. Disebabkan olehperubahan emosi dapat dilihat seperti sedih, takut, marah atau bermasalah tingkahlaku.Kanak- kanak ini berisiko mengalami kemurungan berpunca dari pengalaman tekananperasaan persekitaran contoh dipulau oleh keluarga, kehilangan seseorang yangdisayangi seperti ahli keluarga yang terdekat, keluarga yang mempunyai sejarahpenyakit kemurungan dan mempunyai sejarah masalah penyakit jiwa (mental) padazaman kanak-kanak. Page 43
 44. 44. 3.1.1. Definisi dan punca masalah emosi atau tingkah laku Masalah emosi ialah merupakan gangguan perasaan yang berlaku kepadaindividu sehingga mengganggu aktiviti kehidupan seharian. Mengikut pendapat Twiford,1979, masalah emosi ialah tingkah laku yang menganggu pertumbuhan perkembangannormal kanak-kanak , dipetik dari buku Ang Huat Bin (1999). Kerap kalinya tingkah lakuyang tidak normal dapat kita lihat dari segi intelek, pencapaian akademik, penyesuaianemosi dan pelakuan sosial kanak-kanak tersebut. Menurut Herbert (1974) dan bukuAng Huat Bin (1999), masalah emosi ialah manifestasi yang berbagai-bagai sepertipenarikan diri, pengantungan diri kepada orang lain, kekuatan, masalah kencingmalam, mencuri, agresif, malas dan kurang pencapaian akademik.Secara umumnya, ciri-ciri asas gangguan emosi ialah keresahan yang dianggapketerlaluan. Keresahan ini mungkin tidak ditunjukkan secara terbuka. Gangguan inisering berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang kebanyakkanya disebabkan reaksiterhadap tekanan daripada alam persekitaran (Kasmini Kassim, 1992). Secarakhususnya dapatlah dikaitkan bahawa emosi yang tidak stabil akan mempengaruhitingkah laku seseorang murid. Situasi ini akan member gambaran bahawa jika muridpendidikan khas mengalami masalah seperti merajuk, ia akan memperlihatkan tingkahlakunya seperti mendiamkan diri atau mengasingkan diri.Masalah emosi dan tingkah laku boleh wujud bersama dengan ketidakupayaan laincontohnya, ketidakupayaan pendengaran, masalah pembelajaran, autisme dansebagainya.Kategori ini mungkin merangkumi kanak-kanak atau remaja yang menghidapi„schizophrenia‟, masalah afektif, masalah kebimbangan (anxiety) atau masalah tingkahlaku lain bila ia memberi kesan buruk kepada perlakuan pendidikan. Page 44
 45. 45. 3.1.2.Punca masalah emosi dan tingkah lakuAspek masalah emosi:1. Faktor genetik atau baka Menurut Kasmini Kassim (1992: 28), faktor genetik boleh menerangkan sebahagian gangguan emosi walaupun pada zahirnya belum boleh dipastikan lagi. Gangguan obsesif kompulsif, sindrom Gilles de la Tourette dan tik kronik boleh dikaitkan dengan faktor genetik. Ada kanak-kanak yang cepat naik radang dan ada pula yang cepat rasa gelisah. Ini mungkin berlaku disebabkan temperamen kanak- kanak yang semulajadi. Keadaan ini boleh juga disebabkan oleh cara bagaimana ibu bapa mendidik anak-anak.2. Faktor persekitaran Faktor persekitaran memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perasaan dan emosi kanak-kanak. Keluarga adalah yang paling rapat dengan kanak-kanak. Kanak-kanak yang dibesarkan dalam keluarganya yang menghadapi tekanan, keresahan, kerunsingan atau ketegangan akan memberi pengaruh yang besar kepada kanak-kanak. Kawalan yang keterlaluan kepada anak-anak atau terlalu bebas boleh memberi kesan yang sama. Jika kanak-kanak tidak mendapat jaminan keselamatan dalam keluarga, akan menyebabkan dia sentiasa berasa terancam apabila berhadapan dengan dunia luar. Pertelingkahan dan perceraian dalam keluarga juga akan menyebabkan kanak- kanak hilang kasih sayang dan rasa diabaikan, sekaligus menganggap ibu bapanya sebagai satu ancaman kepada mereka. Tekanan yang sedikit dan terus bertambah akhirnya mewujudkan satu gangguan emosi yang kritikal. Suasana sekolah juga turut memberi kesan yang besar, wujudnya masalah ini. Pencapaian yang rendah dalam akademik menyebabkan kanak-kanak rasa rendah diri dan kurang yakin pada diri sendiri. Ejekan dari rakan sebaya mengenai kekurangan dirinya misalnya Page 45
 46. 46. gemuk dan sebagainya, membuatkan kanak-kanak ini rasa disingkirkan dan tidak berguna lagi.3. Faktor penyakit fizikal atau kecederaan Penyakit fizikal dan kecederaan boleh menimbulkan gangguan emosi dengan 3 cara : 1.Kanak-kanak yang menghidap penyakit lelah/asma. Mereka akan rasa takut setiap kali diserang penyakit ini, mereka takut untuk dirawat di hospital atau takut akan mati. Perasaan yang menyelubungi diri mereka ini akhirnya menjadi satu tekanan yang berat dalam diri mereka. 2.Sikap ibu bapa yang terlalu bimbangkan akan kesihatan anak mereka. Ibu bapa terlalu resah dan cuba melindungi anak mereka setiap saat sampai ke tahap yang keterlaluan, menyebabkan kanak-kanak rasa terkongkong. Kadang kala keadaan ini menyebabkan anak menjadi terlalu manja, tidak tahu berdikari, sentiasa bergantung kepada ibu bapa dan kurang keyakinan diri. 3.Bentuk fizikal kanak-kanak. Kanak-kanak yang mempunyai bentuk badan yang ganjil atau mempunyai kecacatan fizikal akan selalu diperhatikan orang lain dan sering diejek oleh rakan. Ini akan menimbulkan perasaan malu dan rendah diri dalam kalangan kanak-kanak ini. Contohnya tubuh badan yang gemuk, gigi jogang, pendek dan sebagainya.3.1.3.Aspek masalah tingkah lakuMasalah tingkah laku berpunca daripada berbagai faktor yang bertindak antara satusama lain. Secara ringkas, sebab-sebabnya bolehlah dibahagikan kepada 4 faktor : Page 46
 47. 47. 1. Faktor juzukan (konstitusi) 1.1.Faktor baka Menurut Kasmini Kassim (1992), faktor baka boleh sedikit sebanyak mempredisposkan seseorang kepada gangguan ini. Ini adalah berdasarkan kajian yang dijalankan kepada kembar-kembar dan anak angkat kerana seseorang itu boleh dipredisposkan kepada jenayah, namun bukti ini tidak terlalu jelas dalam kalangan kanak-kanak. 1.2.Kecelaruan kromosom Kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada satu kromosom yang mempunyai risiko yang tinggi untuk menjadi kanak-kanak Sindrom Down. Oleh itu kanak- kanak ini akan menunjukkan masalah tingkah laku dan emosi. 1.3.Kerosakan atau penyakit semasa dalam kandungan Janin yang terganggu perkembangan semasa dalam kandungan disebabkan penyakit atau kecederaan. Contohnya jangkitan kuman, virus, penyakit berjangkit dan sebagainya. 1.4.Kecederaan semasa bersalin Kecederaan pada otak atau koma yang berpanjangan kerana susah semasa proses hendak melahirkan anak. Contohnya seperti bersalin dengan menggunakan kaedah forcep, vakum dan sebagainya. 1.5.Kelahiran tidak cukup bulan Kanak-kanak ini perlu diberi rawatan intensif selepas dilahirkan oleh itu mereka terpaksa dipisahkan dari ibu mereka selama beberapa bulan. Ini boleh menjejaskan perhubungan emosi di antara ibu dan anak. Perpisahan ini boleh menwujudkan masalah emosi dan tingkah laku kanak-kanak di kemudian hari. Page 47
 48. 48. 2. Faktor Penyakit dan Kecederaan Kanak-kanak yang menghadapi penyakit yang melibatkan bahagian otak, lebih berisiko tinggi menunjukkan gangguan tingkah laku. Keadaan begini sering berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang menghidapi penyakit epilepsy dan juga kanak- kanak yang mempunyai tahap kecerdasan otak yang rendah. Ada juga kecederaan atau kemalangan yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut sehingga meninggalkan atau memberi kesan terhadap emosi dan tingkah lakunya. Contohnya, kanak-kanak terbabit terlibat dalam kemalangan jalan raya dan memdapat kecederaan di kepala atau anggota yang lain. Ini akan memberi kesan yang mendalam dalam jiwa dan perasaan kanak-kanak tersebut, jika ia tidak dibendung atau mendapat rawatan yang sewajarnya menyebabkan timbulnya masalah tingkah laku dalam diri kanak-kanak tersebut.3. Faktor Persekitaran a) faktor dalam keluarga o ·Kurangnya keharmonian dalam keluarga, timbulnya ketegangan dan pertelingahan dalam keluarga tersebut. Contohnya, ibu bapa yang selalu bertelingkahan di hadapan anak-anak, ibu bapa yang bercerai dan tidak ada persefahaman antara ibu bapa dengan anak-anak atau ketegangan/pertelingkahan dalam kalangan adik beradik. Kanak-kanak yang sering berpindah tangan dari satu keluarga ke satu keluarga yang lain atau dari satu pengasuh kepada pengasuh yang lain. Sepatutnya kanak-kanak mempunyai keluarga yang tetap. Kadangkala bila wujudnya masalah atau bencana dalam keluarga, kanak-kanak terpaksa dipelihara oleh orang lain. Keadaan ini akan menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak dapat menikmati pengalaman pembelajaran yang konsisten yang diperlukan untuk Page 48
 49. 49. pergaulan mereka. Mereka juga berasa sukar untuk merapatkan diri kepadakeluarga baru dan sukar mendapat kasih sayang sepenuhnya. Kanak-kanak inijuga sukar untuk merapatkan diri dengan seseorang yang boleh dijadikansebagai contoh.Ibu dan bapa yang sibuk, sering tiada di rumah bila anak-anak memerlukanmereka, menyebabkan kanak-kanak rasa bagai tersisih dan hilang kasih sayang.Mereka bebas melakukan apa saja untuk melepaskan perasaan tertekan dankesunyian yang dialaminya tanpa kawalan ibu bapa.Tidak ada persefahaman antara ibu bapa dengan anak-anak. Ibu bapa seringkali tidak memahami perasaan dan kehendak anak-anak, menyebabkantimbulnya konflik dalam perhubungan mereka. Selalunya keadaan ini akanmewujudkan satu situasi yang negatif dalam diri anak-anak. Ada sesetengah ibubapa yang terlalu mengongkong anak-anak sehingga anak-anak rasa sangattertekan dan seterusnya memberontak. Ada pula ibu bapa yang terlalumembebaskan atau memberi kebebasan yang melampau sehinggakan anaktersebut tak tahu membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. o Keluarga yang terlalu besar atau ramai sehinggakan anak-anak tidak terjaga atau terbiar untuk menjalani kehidupan sendiri atau berdikari tanpa pengawasan ibu bapa. o Kedudukan atau status ekonomi yang rendah juga menjadi faktor berlakunya gangguan tingkah laku pada kanak-kanak. Kemiskinan hidup menyebabkan kanak-kanak mencari jalan sendiri untuk merasai kemewahan yang diimpikan mereka. o ·Sikap ibu bapa yang tidak dapat dijadikan satu contoh atau „role model‟. Kadangkala ibu bapa bersikap tidak konsisten dalam sesuatu peraturan atau disiplin yang dibuat , samada terlalu ketat, longgar atau tidak tetap pendiriannya. Page 49
 50. 50. · Kurang penekanan disiplin dan adab dalam keluarga. Contohnya tidak ada peraturan tetap mengenai rancangan atau aktiviti harian anak-anak seperti waktu makan, belajar, menonton, bermain dan sebagainya. · Kanak-kanak kurang diberi ganjaran yang berkesan. Maksudnya di sini ialah menunjukkan tindak balas yang berlainan setiap kali satu tingkah laku yang buruk atau yang baik di lakukan oleh anak. Kegagalan ibu bapa menunaikan janji-janji hukuman atau janji-janji ganjaran mengikut tingkah laku mereka juga menyebabkan anak-anak hilang kepercayaan dan rasa hormat mereka kepada orang tua. b) faktor rakan sebaya Kanak-kanak sering terpengaruh dengan tingkah laku rakan sebaya. Oleh kerana mereka mahu diterima dalam kumpulan rakan sebaya, maka mereka sedia mengikut sikap dan rentak kumpulan tersebut walaupun bersifat negatif.d)faktor sekolah/guru Kanak-kanak yang sering berpindah sekolah tidak dapat menyesuaikan diri dan sering menunjukkan gangguan tingkah laku, terutama sekali di sekolah yang ada pengaruh unsur-unsur buruk. Sikap guru yang tidak peka dan tidak memahami masalah pelajar juga memburukkan lagi keadaan kanak-kanak. Page 50
 51. 51. e)Sosial penolakan oleh rakan sebaya Penolakan rakan sebaya atau pun dengan kata lain, tidak di terima dalam kumpulan rakan sebaya. Situasi ini akan mengakibatkan kanak-kanak rasa tertekan dan membuat tingkah laku di luar kawalan untuk menarik perhatian.3.1.3 .Ciri-Ciri Kanak-Kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku1.Kelakuano Sedih, menyayat hati atau tangisan berterusano Kurang berminat dalam aktiviti yang menggembirakano Terpinggir / terasingo Marah dan suka bermusuho Hubungan yang tegango Kerapkali tidak hadir ke sekolaho Hendak lari dari rumaho Kelakuan yang merosakkan diri sendiri2. Perasaan /Emosi/Pemikirano Perasaan tidak puas hatio Kurang tumpuano Kurang keyakinan dirio Rasa diri tidak bergunao Bosano Tertekan kerana disingkiro Cepat marah3. Perubahan Fizikal Page 51
 52. 52. o Kurang tahap tenaga kecerdasano Perubahan masa tidur atau makano Masaalah fizikal seperti sakit kepala, sakit perut dan sebagainyao Perubahan berat badanDi bawah ini disenaraikan secara ringkas ciri kanak-kanak yang menghadapi masalahemosi : ·Emosinya kurang matang. ·Kanak-kanak ini sentiasa bergantung kepada ibu bapa dan tidak tahu untuk bergaul dengan kanak-kanak lain. ·Hidup mereka penuh dengan kebimbangan kerana takut akan kehilangan keluarga, mati atau ditimpa bencana. ·Sukar untuk tidur, tidur mudah terganggu kerana sering bermimpi dan mengigau. ·Tumpuan fikiran mereka mudah terjejas dan mereka mudah dipengaruhi oleh apa yang berlaku di sekeliling mereka. · Hilang selera makan, rasa loya, sakit perut, cirit birit, muntah, pening kepala, mulut rasa kering dan rasa hendak pitam. · Tapak tangan terasa seram sejuk dan berpeluh. ·Kerap kencing dan gagal mengawal kencing pada waktu malam atau siang.3.1.4. Pertimbangan pendidikan Page 52
 53. 53. Murid yang bermasalah emosi atau tingkah laku perlu diberi cara yang betul untukmemperbetulkan kesalahan bukannya didenda. Guru perlulah merangsang dan mengajar tingkah laku yang bersesuaian agartingkah laku yang negatif itu dapat dikurangkan secara beransur-ansur. Contonhnyatingkah laku yang suka mengambil barang kawan. Pengajaran guru perlu disokong dengan ganjaran apabila menunjukkan tingkah lakupositif. Contohnya guru memberi tepukan / pujian setelah murid yang melakukantugasan dengan kemas. Ganjaran ini tidak semestinya pada tingkah laku tetapi padapenampilan diri murid yang positf sebagai tanda menghargai diri mereka. Contoh CikguSalmah memuji Amir yang berambut pendek. Guru kerap berinterkasi dan melibatkan murid dalam aktiviti pengajaran. Gurumemberi perhatian dengan cara memberi peluang murid menjawab dulu soalan yangdiberi. Ini sudah tentu memberi perangsang kepada murid untuk belajar dengan tekun. Murid juga diberi cara untuk mengawal diri dengan kaedah pemantau kendiri atauguru akan memantau tingkah laku murid dengan cara merekod. Kemudian guru akanmaklumkan berapa kali tingkah laku yang negatif itu diulang.3.2. Kanak-kanak Autism Page 53
 54. 54. Sindrom Autisme adalah satu masalah perkembangan yang paling sukar untuk memahami. Iamerupakan satu fenomena yang luar biasa dan kejadian insiden adalah lebih kurang 5 - 15setiap 10,000 kelahiran. Ramai kanak-kanak yang mengalami sindrom ini menghadapi masalahkomunikasi, tingkah laku, sosial dan adaptasi. Trend pendidikan masa kini menggalakan muridautisme ditempatkan belajar bersama murid normal dalam kelas biasa. Matlamatnya ialah untukmemberi peluang kepada murid autistik menerima pengajaran dan pembelajaran dan menyertaisemua aktiviti yang terdapat di sekolah.Biasanya sindrom autisme lebih kerap berlaku di kalangan jantina lelaki dibandingkan denganjantina perempuan, dalam nisbah 4 : 1. Sejak penemuan oleh Kanner pada tahun 1943, ahlipenyelidik telah berusaha mencari punca kejadian autisme. Selepas hampir enam puluh tahun,penyebab spesifik berlakunya sindrom ini masih tidak di ketahui lagi walaupun ada bukti yangmenyokong sebab-musabab yang pelbagai( Bauserman, 1981).Autisma dapat dikesan menerusi masalah dari segi perkembangan yang melibatkan interaksisosial,ramai murid dalam situasi tersebut tidak dapat menunjukkan potensi sebenar.MenurutSimpson(2001 ) kanak-kanak dan belia autisma merupakan sebahagian kumpulan yang unikbilamana dibandingkan dengan kanak-kanak berketidakupayaan yang lain.3.2.1. definisi dan punca autismaIstilah autisme berasal dari perkataan autos yang bererti diri sendiri dan Isme yangbererti aliran. Ini bermakna autisma membawa maksud keadaan yang menyebabkankanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Autisma adalah kategoriketidakupayaan yang dicirikan dengan gangguan dalam komunikasi, interaksi sosial,gangguan deria, pola bermain, dan perilaku emosi.Punca berlaku autisma Page 54
 55. 55. Biasanya, autisme kelihatan pada usia awal tiga tahun. Dianggarkan bahawa autismemembabitkan dalam 2 hingga 6 kes setiap 1,000 orang, dan autisme 4 kali lebih kerapdalam kanak-kanak lelaki berbanding perempuan.1.kerosakan otakGangguan ini dipercayai berkaitan dengan ketidaknormalan pada beberapa bahagianotak. Malah, saiz otak kanak-kanak autistik juga tidak sama seperti kanak-kanak normalkerana ada yang lebih besar.2.GenetikKecelaruan autistik boleh diwarisi.3.Komplikasi semasa kandunganDalam kes tertentu autism dikaitkan dengan gangguan semasa atau selepas mengandung,termasuk· Kekurangan oksigen semasa kelahiran· Keracunan thalidomide· Rubela kongenital· Encephalitis· Measles-campak· Mum-Begok (Chess, Korn, & Fernandez, 1971).Kedudukan anak juga ada kaitan iaitu:· Anak pertama daripada dua anak dlm sekeluarga· Anak keempat atau seterusnya bagi yg anak lebih daripada empat orang (Mesibov et al.,1997)4.faktor pemakanan yang tidak seimbang dan berkhasiat Page 55
 56. 56. Pemakanan yang seimbang merupakan saranan yang terbaik untuk menjamin kandungan yangbakal lahir tidak bermasalah. Kebiasaannya ibu yang mengandung akan mengalami alahanyang teruk dan ini menyumbang kepada pemilihan makanan yang tidak sihat dan berkhasiat.Contohnya kekurangan zat besi akan menyebabkan bayi tumbesarannya terbantut.5.Emosi ibu yang mengandung yang sering murungSemasa mengandung, ibu dan ahli keluarga perlu memastikan tahap emosi berada dalamkeadaan terkawal. Ini kerana emosi yang terganggu seperti bergaduh dengan suami akanmemberi kesan kepada emosi si ibu untuk bersikap murung dan seterusnya memberi kesanyang negatif kepasa bayi yang bakal lahir.6.Kesihatan ibu yang sering tergangguIbu yang mengandung perlu memastikan kesihatan diri sentiasa terkawal dan dipantau agarmasalah yang dihadapi / penyakit dapat dikesan dan dirawat dengan segera. Kesihatan yangsering terganggu menyebabkan ibu yang mengandung sukar untuk memberi tupuan kepadabayi yang dikandung.7. Teratogen adalah agen atau bahan yang akan menyebabkan kecacatan bayi di dalamkandungan ibunya.Teratogen memberi kesan buruk terhadap kandungan pada 8 minggupertama kehamilan.Di antaranya ialah :1. Thalidomide2. Asid Valproik3. Misoprostol4. Jangkitan Rubella pada ibu3.2.2. ciri-ciri kanak-kanak Autisma Page 56
 57. 57. Tanda dan gejala berlaku disebabkan oleh 3 faktor utama :1.Komunikasi Lambat, tidak normal atau tidak boleh bertutur Bahasa tanpa lisan yang tidak normal ; contoh, kurang pergerakan anggota badan. Kurang cerdas semasa bermain Kurang upaya bergaul atau berbincang dengan orang lain Ekolalia Tidak suka bertentang mata dengan orang lain2.Tindak balas sosial Hilang tumpuan dan kurang mimik muka Tiada kesedaran perasaan terhadap orang lain Suka bersendirian tanpa berkongsi pengalaman dengan orang lain Suka bermain sendirian Tidak suka bergaul3.Tingkah laku yang berulang dari segi minat dan aktiviti Menggerakkan anggota badan berulang kali seperti bertepuk tangan, menggoyangkan badan ke hadapan dan belakang, menganguk kepala Menumpukan perhatian kepada satu objek sahaja seperti tayar kereta mainan Tertekan ke atas perubahan kecil yang berlaku dalam persekitaran Hanya berminat terhadap satu atau dua perkara sahaja. Sukakan rutin Cederakan diri sendiri Tidak suka disentuh Page 57
 58. 58. Selain dari itu murid Autisma juga bermasalah dari segi:1. Kerencatan bahasa2. Masalah kefahaman3.2.3. Pertimbangan pendidikanGuru perlu memainkan peranan untuk sentiasa memberi peneguhan positif kepada muridAutisma. Situasi ini akan merangsang mereka untuk berkomunikasi dan aktif dalam aktivitipembelajaran.Di samping itu juga sebagai guru kelas, murid Autisma perlu diberi peluang untuk membentukkemahiran dalam pelbagai situasi. Guru perlu perkenalkan situasi yang berbeza untuk muridAutisma merasa perbezaan. Ini kerana mereka sukakan rutin. Oleh itu dengan sedikitperubahan yang dibuat, murid akan cuba menyesuaikan diri dengan keadaan baru dansekaligus mendapat pengalaman serta pengetahuan baru.Murid Autisma berpotensi dalam akademik. Prestasi mereka diukur melalui pemerhatian dandiubahsuai jika guru tidak berpuashati.Kerjsama ibu bapa dan guru dalam kaedah terapi amat memberi kesan kepada kemajuan dirimurid Autisma. Antara kaedah yang dapat digunakan ialah kaedah terapi Floortime iaitu muriddidedahkan ke tahap yang lebih tinggi dengan bantuan orang dewasa. Kaedah TerapiPertuturan akan membantu murid Autisma bertutur dengan bahasa dan situasi yang sesuai.Guru dan ibu bapa juga boleh menggunakan kaedah TEACCH (Training and Education ofAutistic and Related Communication Handicapped) iaitu kaedah yang menggunakan bahanvisual untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran berdikari seperti menyusun pakaiansecara teratur. Kaedah dijelaskan dengan kad gambar secara berperingkat iaitu dari mudahkepada susah.3.3. Kanak-kanak Sindrom Down Page 58
 59. 59. Sindrom ini mengambil nama seorang doktor Inggeris bernama Dr. Langdon Down, orangpertama yang menjelaskan penyakit ini pada tahun 18663.3.1. Definisi dan punca Sindrom DownSindrom Down ialah penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosomnombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. Tiga salinan kromosom 21 (biasanyahanya dua salinan) terdapat dalam setiap satu sel.Punca Sindrom Down1. Faktor usia ibuBagi ibu-ibu yang berumur 35 tahun ke atas semasa mengandung mempunyai risiko yang lebihtinggi untuk melahirkan anak Sindrom Down.2.Faktor kromosom yang ganjil95% Sindrom Down disebabkan oleh kelebihan kromosom 21. Keadaan ini disebabkan oleh"non-dysjunction" kromosom yang terlibat iaitu kromosom 21 dimana semasa prosespembahagian sel secara mitosis pemisahan kromosom 21 tidak berlaku dengan sempurna. Dikalangan 5% lagi kanak-kanak Sindrom Down disebabkan oleh mekanisma yang dinamakan"Translocation". Keadaan ini biasanya berlaku oleh pemindahan bahan genetik dari kromosom14 kepada kromosom 21. Bilangan kromosomnya normal iaitu 23 pasang atau jumlahkesemuanya 46 kromosom. Mekanisma ini biasanya berlaku pada ibu-ibu di peringkat umuryang lebih muda. Sebahagian kecil Sindrom Down disebabkan oleh mekanisma.3.faktor bakaSalasilah keluarga yang ada Sindrom Down,kebarangkalian untuk mewarisinya adalah tinggi.3.3.2. Ciri-ciri kanak –kanak Sindrom Down Page 59

×