Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KREATIVITI : PEMBANGUNAN DAN AMALAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

7,999 views

Published on

 • Be the first to like this

KREATIVITI : PEMBANGUNAN DAN AMALAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 1. 1. “KREATIVITI:PEMBANGUNAN DAN AMALAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN”
 2. 2. Minit Mesyuarat Khas Kreativiti dan Inovasi dalam Pendidikan 23 Oktober 2009 Y. Bhg Tan Sri KPPMKreativiti perlu dibangunkan dalam kalangan muridGuru perlu memahami tujuan kreativiti dan inovasi dalam p&pMulai tahun 2010 taklimat/makluman selama 1 jam mengenai kreativiti dan inovasi wajib dilaksanakan dalam semua kursus/perjumpaan anjuran Bhg KPM/JPN/PPD untuk memberi kefahaman kepada pentadbir sekolah dan guru.
 3. 3. Apakah Kreativiti? “Satu penghasilan karya atau produk atau “Kreativiti adalah menggunakan imaginasi ciptaan asli dan sesuai. Asli merujuk kepada untuk sampai ke satu penyelesaian masalah, karya yang original, karya atau produk atau cabaran, soalan atau tugasan yang asli” ciptaan yang tidak dijangkakan. Sesuai merujuk (QCA, 2007). kegunaan karya atau produk atau ciptaan terhadap suatu keperluan (Sternberg & Lubart 1996; Lubart 2000)”“ Kemampuan atau kebolehanmencipta..” (Kamus Dewan, 1997) “..kebolehan untuk mencernakan dan menghasilkan idea baru dan asli. Idea tersebut dihasilkan melalui ilham atau “..idea kreatif ialah idea yang original dan gabungan idea yang ada…(PPK, 1999). asli. Pemikiran kreatif memerlukan individu berfikir dalam arah atau hala yang baru; meninggalkan corak pemikiran yang sedia ada dan ke arah corak yang baru” (Paul E. Plsek, 1997). “…aspek penting dalam kreativiti ialah kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), kejelasan (elaboration) dan keaslian (originality)” (Torrance, 1979
 4. 4. •Inovasi –Kreativiti – •Proses menjana•Tindakan idea danpenghasilan mengaplikasikanidea, idea kreatifpendekatan , dalam konteksatau tindakan tertentubaru
 5. 5. Kreativiti boleh dijelaskan sebagai:• kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif.• kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif.• kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen, asli atau baru.• hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan.
 6. 6. KONSEP KERANGKA PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI (PDK) INSAN YANG KREATIF KOMUNIKASI PERSEKITARAN
 7. 7. INDIKATOR PEMBANGUNANDOMAIN KREATIVITIIndikator Amalan Operasi MetakognisiIndikator Pentaksiran Kreativiti - Indikator Pemikiran Kritis - Indikator Pemikiran Kreatif
 8. 8. Operasi Metakognisi Merancang Memantau MenilaiIndikator Indikator Indikator • Mengesan matlamat dan objektif • Menentukan kualiti• Mengenal pasti proses yang ingin dicapai pencapaian matlamat pemikiran kreatif • Menentukan murid mendapat • Menilai ketepatan atau• Mengenal pasti jawapan kepada persoalan pelaksanaan pemikiran kesilapan keputusan • Mengesan kesilapan dan • Mengenal pasti kreatif yang berkesan halangan• Murid menentukan keperluan untuk tindakan • Tahu perkara yang belum lanjutan matlamat diketahui• Mengenal pasti • Menentukan • Mengenal pasti keperluan untuk halangan dan cara keberkesanan proses tindakan susulan mengatasi berfikir • Mereka bentuk struktur, kaedah• Meramal keputusan dan dan pendekatan sesuai • Pempertimbangkan memberi alasan untuk menggunakan • Mengesan kaedah dan strategi proses pemikiran kreatif• Mengenal pasti konteks, betul dalam situasi lain hubungkait dan analogi • Membuat keputusan meneruskan atau mengubahsuai strategi dan kaedah
 9. 9. Indikator Pentaksiran KreativitiIndikator Pentaksiran Kreativiti menjelaskan kriteriadan indikator yang boleh digunakan oleh gurusemasa membuat pentaksiran terhadap proses danhasil kerja murid dalam P&P secara berterusan.Indikator Pentaksiran Kreativiti merangkumi 2 subindikator iaitu  Indikator Pemikiran Kritis  Indikator Pemikiran Kreatif
 10. 10. Indikator Pemikiran Kritis Keobjektifan Kejituan KegigihanIndikator Indikator Indikator• Kaedah yang dipilih • Langkah kemahiran • Mempelbagaikan kaedah sesuai dengan tugasan berfikir diikuti dengan • Mengulangi kaedah yang• Kemahiran berfikir yang betul digunakan dipilih sesuai dengan • Kaedah dan prosedur • Mengemukan banyak tugasan dijalankan dengan betul bukti yang boleh diterima• Hujah, alasan dan bukti • Hujah dan alasan • Mempunyai alasan berdasarkan data dan berdasarkan data dan terperinci maklumat maklumat yang disokong• Alat berfikir yang dipilih dengan fakta yang tepat sesuai • Sumber maklumat dan• ABM yang dipilih betul data berwibawa dan sesuai • ABM digunakan dan dikendalikan dengan betul
 11. 11. IndikatorPemikiran Kreatif Indikator • Idea yang logik • Idea berterusan Kelancaran • Idea yang bermakna • Idea boleh ditokok tambah • Idea boleh diubah suai Keluwesan • Pelbagai penerangan rasional tentang idea • Pelbagai contoh berkaitan tugasan • Pelbagai kategori atau aspek • Idea dihurai secara terperinci Kejelasan • Idea tersusun dan mudah difahami • Idea adalan asli • Idea tidak seperti yang biasa Keaslian • Idea belum ada sebelumnya • Frekuansi idea kecil
 12. 12. Mengapa Perlu Standard Pengajaran ?• Menyelaras pengajaran kreativiti• Memastikan pengajaran guru terarah• Mematuhi prinsip kerangka pembangunan domain kreativiti10/5/2011 Bahagian Pembangunan 12 Kurikulum
 13. 13. STANDARD PENGAJARANPEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITIMerancang Pengajaran dan PembelajaranMembimbing dan Menjadi FasilitatorMentaksir BerterusanMengurus Persekitaran PembelajaranMembangunkan Komuniti
 14. 14. STANDARD PENGAJARANPEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITIMerancang Pengajaran dan PembelajaranMembimbing dan Menjadi FasilitatorMentaksir BerterusanMengurus Persekitaran PembelajaranMembangunkan Komuniti
 15. 15. AMALAN KREATIVITI DALAM P&P4 Fasa Model Proses Kreatif Fasa Persediaan Fasa Imaginasi Fasa Perkembangan Fasa Tindakan
 16. 16. Fasa Persediaan Pemerhatian AnalisisIndikator Amalan Indikator Amalan1.1.1 Penggunaan deria 1.2.1 Membuat banding beza1.1.2 Pemerhatian menyeluruh 1.2.2 Mengkategorikan kriteria1.1.3 Penggunaan ABM yang sesuai 1.2.3 Mengumpul maklumat1.1.4 Pengendalian ABM dengan betul 1.2.4 Menyusun maklumat1.1.5 Penggunaan kaedah atau 1.2.5 Mengesan sebab berdasarkan prosedur yang sesuai maklumat berwibawa1.1.6 Mengenal ciri objek dengan tepat 1.2.6 Mengkaji kesan baik dan buruk1.1.7 Mendapat makna dengan betul 1.2.7 Mengimbas kembali idea1.1.8 Mengenal objek sekeliling yang 1.2.8 Mencari banyak bukti yang berkaitan diterima dan disokong berdasarkan fakta
 17. 17. Fasa Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis IdeaIndikator Amalan Indikator Amalan• Menghasilkan idea baru • Membuat kesimpulan, itlak dan• Menghasilkan idea secara membina tajuk berterusan • Menghasilkan bentuk komunikasi• Menghasilkan idea yang bermakna yang unik• Mencari hubungkait, gabungjalin • Menentukan maklumat mencukupi atau corak berdasarkan maklumat atau memerlukan tambahan yang ada • Membuat keputusan tentang sintesis akhir • Membincang penilaian • Menilai maklumat baharu • Membuat refleksi
 18. 18. Fasa Perkembangan Penambahbaikan MenilaiIndikator Amalan Indikator Amalan• Menokok tambah idea • Memberi alasan yang tepat untuk• Mengubah suai idea menolak atau menerima idea• Memberi pelbagai penerangan • Menyatakan kekuatan dan rasional tentang idea kelemahan berdasarkan bukti• Memberi pelbagai contoh berkaitan • Membuat wajaran dengan betul dengan tugasan • Membuat pilihan berdasarkan• Memberi pelbagai kategori atau fakta tanpa prasangka aspek
 19. 19. Fasa Tindakan Pelaksanaan Amalan BerterusanIndikator Amalan Indikator Amalan• Menghuraikan idea dengan • Peka kepada perkara sekeliling terperinci • Membuat pemerhatian untuk• Menyusun idea secara tersusun dan mengenalpasti masalah kesilapan mudah difahami dan kelemahan• Menghasilkan idea baru • Mempratikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan
 20. 20. MODEL PROSES KREATIVITI metakognisi 1. Persediaan Analisis 2. Imaginasi Pemerhatian Penjanaan idea Amalan berterusan Sintesis idea metakognisimetakognisi Penambahbaikan Pelaksanaan 4. Tindakan Penilaian 3. Perkembangan metakognisi
 21. 21. MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KREATIF Strategi P&P yang bermakna dalam pelaksanaan dan pembangunan kreativiti ialah:• Konstruktivisme• Inkuiri penemuan• Pembelajaran berasaskan masalah• Membuat keputusan• Pembelajaran berasaskan projek
 22. 22. Perkaitan Proses Kreatif Terarahdengan Model P&P Strategi-strategi pembelajaran tersebut mempunyai keserasian dengan proses kreatif terarah kerana ia dapat diaplikasikan dengan semua disiplin ilmu.
 23. 23. Fokus Guru dan Murid bagi Setiap Fasa Proses kreatif terarah dalam P&P, perlu diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasaPersediaan,Imaginasi,Perkembangan danTindakan
 24. 24. FASA PERSEDIAAN Fokus Guru Fokus Murid•Mewujudkan kesedaran, minat •Membuat pemerhatian secara dan perasaan ingin tahu murid. aktif.•Menyediakan situasi/konteks •Menyampaikan idea individu. pembelajaran yang bermakna. •Menghubung kait pengalaman•Mengemukakan soalan/masalah sedia ada dengan pengalaman untuk mencetus dan menjana PERSEDIAAN FASA baru. idea murid. •Menyediakan minda murid•Mencungkil idea murid dan untuk aktiviti dan tugasan akan membanding beza idea mereka. datang. •Orientasi idea, pengetahuan dan pengalaman.
 25. 25. Sambungan.. Sampel Soalan •Apa yang dimaksudkan dengan…? •Beritahu secara lanjut tentang..? •Apa yang buat anda/saya berfikir sedemikian..? •Bagaimana anda/saya pasti? •Bagaimana anda/saya mendapat idea sedemikian?
 26. 26. FASA IMAGINASI Fokus Guru Fokus Murid•Menyediakan situasi yang lebih •Melibatkan secara langsungberfokus supaya murid dapat menjana dengan fenomena/bahan/idea. konsep/alat.•Menyediakan pengalaman untuk •Membangunkan asas pengalamansesuatu konsep atau pemahaman. bagi sesuatu konsep/fenomena.•Meneroka dan menyiasat soalan murid. •Mengkonstruk idea baru•Menguji dan membahaskan idea murid. •Membina asas kepada•Mengenal pasti tahap kefahaman murid. pengalaman yang selari bagi/untuk•Mengesan miskonsepsi/salah tanggap membantu mereka dalam prosesyang wujud. perkongsian dan berkomunikasi•Memperkenalkan alat berfikir yang •Mentafsir maklumat/eviden/buktisesuai. dan menjelaskan•Membina pelbagai bentuk penjelasan konsep/fenomena/idea.berdasarkan eviden yang dikumpul.•Membandingkan penjelasanmurid/kumpulan.
 27. 27. Sambungan.. Sampel Soalan Bagaimana anda/saya akan..? Bagaimana anda/saya boleh..? Apa anda/saya akan buat jika..? Bagaimana anda/saya tahu jika..? Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang….? Mengapa anda/saya menggunakan kaedah/cara/teknik/ tersebut? Bagaimana anda/saya dapat idea tersebut?
 28. 28. FASA PERKEMBANGAN Fokus Guru Fokus Murid•Mewujudkan situasi/konteks baru •Konstruk semula dan memberi untuk menguji kefahaman penjelasan lanjut /kefahaman dalam pelbagai mod (bertulis, grafik, peta minda dll). •Membuat hubung kait pelbagai konsep yang berkaitan (related concept) •Aplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
 29. 29. Sambungan Sampel Soalan Bagaimana anda/saya mengesahkan/membuktikan…? Apa akan berlaku jika…? Apa lagi yang perlu diketahui..? Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk memastikan…?
 30. 30. FASA TINDAKAN Fokus Guru Fokus Murid•Menggunakan pelbagai bentuk •Menyelesaikan tugasan .pentaksiran terhadap perubahankefahaman, kemahiran dan sikap.. •Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk. •Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.
 31. 31. Sambungan Sampel Soalan Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/saya?

×