Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Panduan Kertas 2 BM UPSR

 1. 1. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 BAHAGIAN A PANDUAN MENJAWAB LANGKAH 1 1. Lihat gambar dengan teliti. 2. Fikirkan lima kata tanya (siapa/ mana/ apa/ mengapa/ bagaimana) 2.1 siapa – berkaitan dengan orang yang ada 2.2 mana – berkaitan dengan tempat 2.3 apa – berkaitan dengan aktiviti yang berlaku 2.4 mengapa – berkaitan dengan sebab/ penyebab sesuatu 2.5 bagaimana – berkaitan dengan cara berlaku sesuatu LANGKAH 2 Catatkan aktiviti-aktiviti atau perkara-perkara yang terdapat dalam gambar (kata kerja). LANGKAH 3 Bina lima ayat yang lengkap berdasarkan aktiviti-aktiviti/ situasi/ keadaan tersebut. LANGKAH 4 Baca semula ayat-ayat tersebut. Betulkan semua kesalahan tatabahasa, terutama dari segi penggunaan kata, struktur ayat, penggunaan imbuhan, tanda bacaan dan ejaan. 1
 2. 2. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 MODEL JAWAPAN Bina ayat-ayat yang lengkap berdasarkan gambar dengan berpandukan contoh yang diberi. BAHAGIAN A Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 2 3 5 4 1 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa/ apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. Amir sedang meminjam buku daripada seorang pengawas PSS. 2. Buku-buku di pusat sumber itu disusun rapi di rak buku yang disediakan. 3. Ali dan Saidi sedang mengulang kaji pelajaran mereka di Pusat Sumber Sekolah. 4. Seorang murid perempuan membawa beberapa buah buku untuk dipinjam. 5. Pengawas Pusat Sumber Sekolah melayan seorang murid membuat pinjaman buku. 10 2
 3. 3. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 1 BAHAGIAN A 1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 1 2 3 5 4 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 3
 4. 4. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 2 BAHAGIAN A 2. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 2 4 1 3 5 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 4
 5. 5. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 3 BAHAGIAN A 3. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. 1 2 3 4 5 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 5
 6. 6. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 4 BAHAGIAN A 4. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 2 5 3 1 4 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 6
 7. 7. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 5 BAHAGIAN A 5. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 2 4 3 5 1 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 7
 8. 8. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 6 BAHAGIAN A 6. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 4 5 3 2 1 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 8
 9. 9. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 7 BAHAGIAN A 7. Tulis lima ayat yang lengkap aktiviti-aktiviti tentang gambar di bawah. 4 2 3 5 1 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 9
 10. 10. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 8 BAHAGIAN A 8. Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi atau keadaan gambar di bawah. 4 2 1 3 5 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 10
 11. 11. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 9 BAHAGIAN A 9. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 11
 12. 12. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 10 BAHAGIAN A 10. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 1 3 2 5 4 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 12
 13. 13. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 11 BAHAGIAN A 11. Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi atau keadaan gambar di bawah. 2 1 5 3 4 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 13
 14. 14. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 12 BAHAGIAN A 12. Tulis lima ayat yang lengkap gambar di bawah. 1 2 4 5 3 KOMPAS 1 KOMPAS 2 KOMPAS 3 siapa / apa ? buat apa / mengapa ? mana / bagaimana ? 1. 2. 3. 4. 5. 10 14
 15. 15. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 BAHAGIAN B KARANGAN BEBAS (TIDAK BERFORMAT) A. Karangan Cerita B. Karangan Keperihalan C. Karangan Perbincangan D Karangan Autobiografi E. Karangan Biografi F. Karangan Fakta G. Karangan Peribahasa KARANGAN BERFORMAT A. Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi B. Karangan Surat Kiriman Rasmi C. Karangan Dialog D. Karangan Berita E. Karangan Laporan F. Karangan Syarahan G Karangan Ucapan H. Karangan Perbahasan I. Karangan Catatan PANDUAN MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B Tiga soalan karangan dikemukakan. Kamu dikehendaki memilih satu soalan sama ada Soalan 1,2, atau 3. Bagi menghasilkan karangan yang baik, kamu perlu merancang karangan kamu terlebih dahulu. Cadangan langkah-langkah yang perlu kamu lakukan sebelum, semasa dan selepas menulis karangan ialah:- 1. BACA DAN FAHAMI KEHENDAK ATAU PERTANYAAN SOALAN Baca soalan dengan teliti, kemudian fahami kehendak atau arahannya. Bagi sesetengah soalan, ayat pertama atau kedua adalah maklumat atau situasi, manakala kehendak atau arahan soalan adalah ayat yang terakhir. Oleh hal yang demikian, kamu jangan terlalu gopoh melainkan sudah memahami maklumat/keterangan yang diberi dan kehendak soalan. Setelah memahami kehendak atau arahan soalan, kamu teruskan langkah berikutnya. Sebagai contoh, perhatikan soalan di bawah ini:- Sekolah kamu menganjurkan temasya sukan tahunan.Tuliskan sebuah karangan yang menggambarkan suasana temasya sukan tersebut. 15
 16. 16. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Ayat pertama adalah maklumat atau situasi, manakala ayat kedua adalah kehendak soalan. Amati kehendak soalan dan hanya jawab apa yang ditanya. Perkara lain yang bersangkutan dengan situasi dan kehendak soalan juga boleh dimasukkan untuk menjadikan karangan lebih menarik. Perkara-perkara yang tiada kaitan, elakkan sama sekali. 2. MERANGKA ATAU MENCATAT ISI-ISI PENTING KARANGAN Rangka karangan hendaklah dibuat berdasarkan tiga bahagian, iaitu:- 1. Pengenalan/pendahuluan 2. Isi (memadai empat isi) 3. Penutup Pastikan kamu tidak menggunakan masa yang lama untuk mencatat isi-isi penting karangan. Siapkan dalam masa lima minit 3. MENULIS KARANGAN LENGKAP BERDASARKAN KERANGKA ATAU ISI-ISI PENTING KARANGAN Panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Tuliskan karangan itu dalam enam perenggan. Perenggan pertama adalah pengenalan/pendahuluan. Panjangnya memadai dua atau tiga ayat. Perenggan kedua, ketiga, keempat dan kelima untuk isi karangan. Setiap isi hendaklah disertakan keterangan lanjut dan contoh. Panjangnya memadai tiga atau empat ayat. Perenggan keenam adalah penutup. Panjangnya dua atau tiga ayat. Siapkan dalam masa 30 minit. 4. SEMAKAN Baca semula karangan yang telah siap. Sewaktu membaca, selain memastikan isi dan keterangan serta contoh diberi betul, semak kosa kata yang digunakan, ejaan, struktur ayat, imbuhan, dan tanda baca. Jika ada kesalahan, betulkan. Gunakan masa lima minit terakhir untuk menyemak pelbagai aspek tersebut. 16
 17. 17. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 KELEMAHAN-KELEMAHAN CALON MENJAWAB BAHAGIAN B Berdasarkan komentar pemeriksa kertas, ramai calon didapati lemah dalam aspek a. Isi Calon tidak mengemukakan isi menepati tajuk atau kehendak soalan: - Isi yang dikemukan oleh calon tidak mencukupi (iaitu kurang daripada empat). - Karangan panjang, tetapi isi yang dikemukakan berulang. - Calon tidak menghuraikan isi yang dikemukakan. - Tidak memberi contoh bagi menguatkan isi yang dikemukakan. - Tidak mempunyai kesinambungan antara satu isi dengan isi yang lain. -Tidak menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menunjukkan kesinambungan isi atau ayat. - Tidak menggunakan kosa kata yang sesuai. - Struktur ayat tidak kemas, selain kesalahan ejaan. b. Masa - Calon tidak memanfaatkan masa yang diberi sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menyiapkan karangan dalam tempoh yang ditetapkan. - Sungguhpun ada masa, calon tidak menyemak semula karangan yang telah siap. c. Motivasi dan Sikap Diri - Calon kurang keyakinan diri ketika menjawab soalan. - Menjawab secara sambil lewa dan sekadar dapat. Sepatutnya,calon berusaha bersungguh-sungguh memberi jawapan yang terbaik. PANDUAN MENGHASILKAN KARANGAN CEMERLANG DALAM BAHAGIAN B - Banyakkan membaca bahan bacaan tambahan berfaedah seperti akhbar, majalah dan buku cerita yang bersesuaian. - Banyakkan berhubung dengan calon lain, terutama mengenai pelajaran. - Aktif dalam kelas dan bertanya apabila menghadapi masalah pelajaran - Beri tumpuan dan fahami apa yang diajar oleh guru. - Sediakan jadual waktu belajar sendiri dengan memperuntukkan masa yang khusus untuk menulis karangan. - Sentiasa merujuk kamus untuk mengetahui erti perkataan baru. - Baca dan semak semula karangan yang telah ditanda oleh guru. 17
 18. 18. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 CONTOH PENDEKATAN PENULISAN BERPANDU. LATIH TUBI 1 A Pilih perkataan yang paling sesuai dalam kurungan untuk melengkapkan karangan di bawah ini. Hobi saya Setiap (ahli/ anggota / orang) ada hobi. Hobi saya ialah (membaca /menulis / mengulangkaji) buku. Saya dapat banyak faedah (untuk/ dengan/pada) membaca. Saya membaca buku pada masa (senang/ tenang /lapang). Membaca (menambahkan/menyebabkan/mmemberikan) ilmu pengetahuan saya. Saya selalu (membeli/mengambil/ meminjam) buku dari pusat sumber sekolah. (Dia/Kamu/Saya) meminjam buku-buku seperti buku rujukan sejarah,cerita dan lain-lain. (Sifat/ Tabiat /Kelakuan) membaca juga dapat memperbaiki bahasa saya. Saya dapat (mengajar /mempelajari /memperbaiki) istilah-istilah baru. Amalan murni ini banyak membantu dalam (ajaran/ pengajaran/ pelajaran) saya. Saya dapat mengulang kaji pelajaran dengan (padat /singkat/ senang). Saya akan mengamalkan hobi ini untuk (seboleh-bolehnya/ selama-lamanya/ sesungguh-sungguhnya) 18
 19. 19. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 B Salin semula ayat-ayat tersebut supaya menjadi sebuah karangan yang lengkap. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
 20. 20. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 2 a. Tuliskan nombor mengikut urutan yang sesuai dengan ayat pada ruangan petak yang disediakan Cara menyediakan secawan teh Selepas itu, keluarkan bungkusan itu. Teh senang untuk disediakan. Kini teh sudah siap untuk diminum. Selepas air masak, tuangkannya ke dalam sebiji cawan. Kemudian ambilkan sebungkus teh uncang. Teh sangat sedap dan enak untuk diminum. Masukkan teh uncang ke dalam cawan. Sekarang masukkan dua sudu gula ke dalam cawan itu. Kacau teh itu dengan sudu. Mula-mula panaskan air dalam cerek. Rendamkan teh ke dalam air untuk beberapa minit. Teh ini juga boleh dicampur dengan susu untuk menambahkan kemanisannya. Teh adalah minuman kegemaran orang ramai. 20
 21. 21. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 B. Salin semula ayat-ayat yang telah disusun supaya menjadi satu karangan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
 22. 22. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 3 a. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.dalam karangan di bawah.. . mengamalkan / Tahun / membantu / persediaan / bimbingan / awal / sedarjah / ialah/ kejayaan / menduduki / berazam / jadual / membelikan / menghadiri / mengulang kaji Persediaan menghadapi peperiksaan Nama saya _________Harris. Saya murid _______Enam Cempaka. Pada bulan September ini, saya akan ________ Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Saya sedang membuat pelbagai __________untuk menghadapi ujian itu. Pada ___________ tahun ini, saya telah menyediakan ____________ belajar. Saya sedang _____________nya. Selain itu, saya juga ____________pelajaran bersama rakan____________. Bapa saya telah ______________buku-buku latihan tambahan untuk saya.Saya membuat latihan dengan _____________guru.Saya juga______________kelas tambahan. Ini ___________saya dalam persediaan menghadapi peperiksaan ini. Saya ____________untuk mendapatkan 5A dalam UPSR. Saya berharap usaha saya membawa ___________________. 22
 23. 23. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 .B. Tulis semula karangan tersebut selengkapnya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
 24. 24. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 4 a. Isikan tempat kosong dengan frasa kata yang paling sesuai dalam karangan di bawah.. . saya bersama kawan-kawan berkelah di tepi sungai / Kami membersihkan kawasan itu / Selepas makan tengah hari, kami menangkap ikan dan mengumpul batu-batu kecil / Kami bercadang untuk berbasikal ke Lata Kinjang / Air sungai itu sungguh jernih dan sejuk / Kami juga bermain bola semasa mandi / Kami mula mengemaskan barang-barang dan membersihkan tempat itu sebelum pulang / Kenangan manis itu akan kekal dalam ingatan saya Pengalaman Manis Yang Tidak Dapat Saya Lupakan Pada cuti yang lepas,_______________________________________________ Pagi-pagi lagi kami telah tiba di sana _____________________________________ Apabila hari mulai senja,_______________________________________________ 24
 25. 25. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 B. Tulis semula karangan tersebut selengkapnya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
 26. 26. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 5 a. Susun rangkai kata yang diberi supaya menjadi ayat yang gramatis Sekolah Saya bernama/ Sekolah Kebangsaan Seri Langkap/ Sekolah saya Langkap /Sekolah saya/ di pekan / terletak empat/ Sekolah/mempunyai/bangunan/saya diperbuat daripada/saya/batu/Bangunan sekolah tiga puluh buah/saya/bilik darjah/terdapat/Di sekolah dan bilik air/pejabat/juga ada/Di sekolah saya/bilik Guru Besar,/bilik Penolong Kanan/ bilik guru/pusat sumber/ bilik stor/,kantin/bilik kaunseling/bilik muzik/ surau/ bilik tayangan mempunyai/ Sekolah saya/ yang berhawa dingin/sebuah bilik komputer dihiasi dengan/ Kawasan/pokok-pokok bunga/sekolah saya di sekolah saya/ Seramai / dan lima orang staf bukan guru /lima puluh dua orang guru/ berkhidmat dedikasi/ Mereka/ dan bertanggungjawab/sangat suka/ di sekolah/Saya/ belajar/ini 26
 27. 27. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 B Salin semula ayat-ayat tersebut supaya menjadi sebuah karangan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
 28. 28. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 6 a. Tuliskan nombor mengikut urutan yang sesuai dengan ayat pada ruangan petak yang disediakan. Saya Seekor Ikan Saya dilahirkan di sebatang sungai. Nama saya ialah ikan pelaga. Saya seekor ikan. Saya berasa sedih kerana terpaksa berpisah daripada kawan-kawan saya. Namanya ialah Anas Dia membawa saya ke rumahnya Pada suatu hari, saya ditangkap oleh seorang budak. Seminggu sekali, dia membersihkan akuarium. Setiap pagi, dia memberi saya makan. Anas memasukkan saya ke dalam sebuah akuarium.. Anas berasa bangga atas pujian itu. Saya turut gembira kerana mendapat tuan yang baik hati. Mereka memuji kecantikan saya Sekali-sekala kawan-kawan Anas datang menjenguk saya. 28
 29. 29. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 B. Salin semula ayat-ayat yang telah disusun supaya menjadi satu karangan --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
 30. 30. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 7 a. Baca karangan ini dengan teliti Ketika berjalan ke perpustakaan, kamu dan rakan-rakan kamu telah terlibat satu kemalangan yang melibatkan seorang murid sekolah kamu. Ceritakan tindakan-tindakan yang telah kamu ambil. Pada suatu petang,ketika saya dan kawan-kawan saya hendak ke perpustakaan, kami terlihat satu kemalangan yang melibatkan seorang murid dan sebuah kereta. Kami terus ke tempat kejadian. Murid itu telah dilanggar oleh sebuah kereta. Murid itu mengalami kecederaan yang agak serius. Pemandu kereta itu tidak mengalami apa-apa kecederaan. Dia turut membantu mengangkat murid itu ke tepi jalan. Kemalangan itu berlaku kerana pemandu kereta itu cuba mengelak sebuah motosikal yang memotong kenderaan lain. Oleh sebab tidak dapat mengawal keadaan, kereta yang dipandu itu merempuh murid yang berbasikal itu dari belakang. Saya cuba menenangkan mangsa kemalangan itu. Kemudian saya meminta nombor telefon rumahnya. Selepas itu, saya meminta kawan-kawan saya menemani dan membantu murid itu. Saya terus ke pondok telefon yang berdekatan. Saya menghubungi pihak polis dan ambulans. Kemudian saya menghubungi keluarga murid itu pula. Tidak lam kemudian pihak polis dan ambulans pun tiba. Salah seorang polis cuba mengawal keadaan yang mula dikerumuni orang ramai. Saya bersama pemandu kereta itu dipanggil untuk memberi keterangan. Saya menceritakan peristiwa sebagaimana yang saya lihat. Sejurus selepas itu, keluarga mangsa pun tiba. Kami memberitahu mereka bahawa murid itu telah dibawa ke hospital. Saya memaklumkan bahawa sayalah yang menelefon ke rumah mereka tadi. Mereka mengucapkan terima kasih kepada saya dan rakan-rakan. Selepas itu, kami pun meneruskan perjalanan. Peristiwa tadi terbayang-bayang dalam fikiran saya. Saya akan lebih berhati-hati semasa berada di jalan raya. 30
 31. 31. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 1. Berdasarkan karangan di atas nyatakan kembali isi-isi penting dalam peta minda di bawah. Apakah yang berlaku? P1 P3 Bagaimanakah hal itu berlaku? P2 Apakah tindakan yang dilakukan? ______________________________ Bagaimanakah keadaan orang yang terlibat? Apakah tindakan kamu dan P4 rakan-rakan kamu? a. _____________________ P6 b. _____________________ Apakah yang terjadi selepas itu? c. _____________________ P5 Siapakah yang datang? ______________________________ Apakah yang berlaku? 31
 32. 32. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 c. Berdasarkan isi-isi dalam peta minda itu karangkan sebuah karangan yang lengkap --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
 33. 33. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 PANDUAN MENULIS SURAT KIRIMAN (TIDAK RASMI) a b c d e f g h 33
 34. 34. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 1. Karangan ini tergolong dalam jenis berformat. 2. Kebiasaannya surat tidak rasmi dihantar kepada kawan, ahli keluarga, dan juga sesiapa sahaja yang dikenali. 3. Panduan penulisan surat seperti berikut: a. Tuliskan alamat pengirim. b. Tarikh surat ditulis. c. Pendulu surat / ucap selamat / tanya khabar. d. Kata sapaan / panggilan. e. Beri penjelasan / tujuan surat dihantar. f. Isi lain yang hendak disampaikan. g. Penutup surat. h. Tandatangan 4. Bagi surat kepada ahli keluarga kamu digalakkan menggunakan panggilan seperti ayahanda, bonda, nenda, kakanda atau adinda. Untuk surat biasa gunakan saudara/saudari atau gunakan namanya. 5. Untuk memulakan surat (pendulu surat) terdapat beberapa cara yang biasa digunakan, antaranya seperti di bawah ini:- Menemui sahabatku/ayahanda yang kini berada di …..semoga berada dalam keadaan sihat hendaknya. Saya/anakanda di sini sihat walafiat. Kepada yang diingati……..yang kini berada di……semoga selamat . sejahtera. 6. Untuk mengakhiri surat juga terdapat beberapa cara yang boleh digunakan. Antaranya adalah seperti berikut: a. Akhir kata, saya berharap agar ………… b. Sekian sahaja untuk kali ini, semoga …………sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera/bergembira selalu. c. Akhir kata, sambutlah salam …daripada saya untuk …..sekeluarga. Sekian, terima kasih. 34
 35. 35. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 B. Bina soalan-soalan yang sesuai bagi maklumat-maklumat yang dinyatakan dalam rajah minda di bawah. SURAT TIDAK RASMI ___________________? Mendapat kawan baru _______________________? Kepada Faridah di Kuantan. _______________________? ______________________? Keadaan sihat. Mendapat guru Matematik baru. ______________________? Cikgu Hanimah ke UKM ___________________________? Tiada mendapat khabar berita. __________________________? Membalas surat _____________________________? Mengikuti kelas tambahan _____________________________? Belajar secara kumpulan. 35
 36. 36. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 c. Berdasarkan isi-isi dalam peta minda itu karangkan sebuah karangan yang lengkap --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MODUL 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karangan jenis berita --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sekolah kamu mengadakan Pertandingan Kuiz Bahasa Melayu. Tuliskan 36
 37. 37. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 8 SURAT TIDAK RASMI Rakan kamu telah berpindah ke sekolah lain. Hantar sepucuk surat kepada bekas rakan sekelas kamu itu untuk bertanya khabar dan menceritakan perkembangan di sekolah kamu. No. 48, Hala Bandar Baru Tambun 19, Bandar Baru Tambun, 31400 Ipoh, Perak. 29 Mac 2007. Menemui sahabatku saudari Faridah yang kini berada di Kuantan, Pahang, semoga berada dalam keadaan sihat di samping keluarga. Saya di sini sihat sejahtera. Saudari, Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk bertanyakan perkembangan saudari di sana. Semenjak saudari berpindah tiga bulan yang lalu, tiada langsung khabar berita yang saya terima. Rakan-rakan lain sering menyebut nama saudari. Rasanya tentu saudari telah mendapat kawan baru di sana. Kami berharap mereka dapat membantu saudari menyesuaikan diri di sekolah baru. Bagaimana keadaan di sana? Tentu lebih baik, maklumlah sekolah di bandar. Untuk pengetahuan saudari, Cikgu Hanimah, guru kelas kita telah melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Kelas kami telah kehilangan seorang guru Matematik yang dedikasi. Namun begitu, tempat beliau telah diambil alih oleh Cikgu Siti Zariah. Cikgu Siti Zariah tidak kurang hebatnya. Beliau nampaknya lebih tegas daripada Cikgu Faridah. UPSR tinggal beberapa bulan sahaja lagi. Bagaimana persediaan saudari? Kami di sini mula mengikuti kelas tambahan yang diadakan selepas waktu persekolahan. Saya dan beberapa orang rakan telah mewujudkan kumpulan untuk berbincang dan mengulang kaji bersama. Saya berharap saudari juga tidak ketinggalan di sana. Setakat ini sahaja coretan saya. Saya berharap saudari tidak keberatan membalas surat ini dan menceritakan perkembangan saudari di sana, Akhir kata sambutlah salam mesra daripada saya dan rakan-rakan di sini. Wassalam. Yang benar, Norliza (NOR LIZA BT BIDIN) 37
 38. 38. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 9 Karangan jenis Laporan Berdasarkan isi-isi penting tuliskan sebuah karangan. 5. objektif pertandingan tercapai 1.-tempat/tarikh/peristiwa 6. penyampaian hadiah oleh Pegawai Pelajaran Daerah Pertandingan Kuiz Bahasa Melayu 2. sekolah yang memenangi 4. sebagai pertandingan pertandingan pertama, penyertaan boleh dibanggakan 3. jumlah sekolah yang mengambil bahagian 38
 39. 39. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 c. Berdasarkan isi-isi dalam peta minda itu karangkan sebuah karangan yang lengkap --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
 40. 40. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 10 KARANGAN JENIS UCAPAN Guru kamu akan bersara. Kamu dilantik sebagai wakil murid untuk memberi ucapan pada majlis perpisahan cikgu kamu. Tuliskan ucapan itu. B. Meraikan persaraan Cikgu Normah 1. kata-kata aluan 2.menaikkan nama sekolah dalam olahraga – ramai murid wakili negeri 6. tidak PERSARAAN GURU 3. bawa banyak akan lupa jasa BESAR perubahan guru kokurikulum 5. sikap mudah mesra dan bertanggungjawab 4. adakan kelas pemulihan dan tambahan 40
 41. 41. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 c. Berdasarkan isi-isi dalam peta minda itu karangkan sebuah karangan yang lengkap --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
 42. 42. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 BAHAGIAN C PANDUAN MENJAWAB Langkah 1- Baca dan fahami soalan Pastikan kehendak soalan dengan menggariskan kunci soalan iaitu (nilai murni atau pengajaran ATAU nilai murni/pengajaran) Langkah 2 – Baca dan fahami bahan rangsangan 1. Baca bahan (sastera atau bukan sastera) dengan teliti dan fahami kandungannya. 2. Kenal pasti dan senaraikan nilai murni atau pengajaran yang terdapat dalam bahan Rangsangan Langkah 3 – Buat ulasan (jawapan) Buat ulasan berdasarkan beberapa nilai murni atau pengajaran yang disenaraikan. Ulasan/Jawapan mesti ditulis dalam satu perenggan. Langkah 4 – Menyemak jawapan Semak struktur ayat, penggunaan kata, tanda baca, imbuhan dan ejaan. 42
 43. 43. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 MODEL JAWAPAN Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan . Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. SejakSS Pada suatu hari, Sarbun dan Darus menjala di sebatang sungai. Sudah dua jam mereka menjala tetapi hasil yang diperolehi jauh dari yang diharapkan. Namun mereka tetap menebarkan jala . Sarbun mengharapkan hasil tangkapan untuk dijual bagi membayar yuran anaknya yang sudah sebulan tertunggak. Darus tiba-tiba meminta tolong. Rupa-rupanya dia hampir lemas akibat tergelincir ke dalam sungai. Sarbun bergegas terjun menyelamatkan Darus tanpa menghiraukan jalanya yang sudah berada di dalam air. Bagi Sarbun nyawa lebih penting daripada ikan. Darus berjaya diselamatkan dan mengucapkan terima kasih kepada Sarbun. Sarbun menasihati Darus agar lebih berhati-hati. Meskipun tangkapan mereka tidak seperti yang diharapkan namun mereka bersyukur kerana terselamat dari kemalangan. Mereka percaya bahawa rezeki boleh dicari tetapi keselamatan dan nyawa harus diutamakan dahulu. Zulkifli bangun BIL CERITA KAITAN NILAI MURNI 1 Mereka tetap menebarkan jala. Sabar dan tabah. 2 Membayar yuran anaknya yang sudah sebulan Bertanggungjawab. tertunggak. 3 Sarbun terjun menyelamatkan Darus. Membantu orang yang kesusahan. 4 Mengucapkan terima kasih kepada Sarbun. Berterima kasih. 5 Sarbun menasihati Darus agar berhati-hati. Menasihati orang. 6 Mereka bersyukur kerana terselamat. Bersyukur. 43
 44. 44. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah sentiasa tabah dan sabar ketika melakukan sesuatu tugasan ataupun pekerjaan supaya memperoleh hasil yang terbaik. Selain itu, kita mestilah bertanggungjawab terhadap kebajikan ahli keluarga seperti melangsaikan pembayaran yuran anak-anak. Di samping itu, kita perlulah membantu seseorang yang dilanda kesusahan kerana saling membantu itu amalan yang mulia. Seterusnya, kita mestilah berterima kasih kepada individu yang telah menghulurkan bantuan kepada kita. Ini adalah sebagai tanda penghargaan kita atas pertolongan tersebut. Selanjutnya, kita perlulah sanggup menasihati sesiapa sahaja yang melakukan kesilapan supaya kesalahan itu tidak berulang lagi. Akhir sekali, kita mestilah sentiasa bersyukur apabila terselamat daripada segala bencana ataupun musibah. 44
 45. 45. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah sentiasa tabah dan sabar ketika melakukan sesuatu tugasan ataupun supaya memperoleh hasil yang terbaik. Selain itu, kita mestilah bertanggungjawab terhadap kebajikan ahli keluarga seperti melangsaikan pembayaran yuran anak-anak. Di samping itu, kita perlulah membantu seseorang yang dilanda kesusahan kerana saling membantu itu amalan yang mulia. Seterusnya, kita mestilah berterima kasih kepada individu yang telah menghulurkan bantuan kepada kita. Ini adalah sebagai tanda perhargaan kita atas pertolongan tersebut. Selanjutnya, kita perlulah sanggup menasihati sesiapa sahaja yang melakukan kesilapan supaya kesalahan tersebut tidak berulang lagi. Akhir sekali, kita mestilah sentiasa bersyukur apabila terselamat daripada pelbagai jenis bencana ataupun musibah. 45
 46. 46. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 1 Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. SejakSS En.Badri : Amen, sudah siapkan kerja sekolah? Ayah lihat Amen asyik melayari internet sahaja. Amen : Maafkan saya, ayah. Saya baru membuat separuh daripada latihan yang diberikan oleh cikgu. Terima kasih kerana mengingatkan saya, ayah. En.BadriI: Bilakah kamu hendak menyiapkannya? Esok hari Isnin. Sambunglah kerja sekolah kamu itu dahulu. Amen : Ayah, langit kelihatan mendung. Hari hendak hujan. Bolehkah saya mengangkat kasut sekolah yang saya jemur terlebih dahulu? En.Badri : Baiklah, Amen. Selepas itu, Amen siapkan latihan yang diberikan oleh cikgu. Amen : Ya, ayah. Saya berjanji akan menyiapkan kerja sekolah saya pada petang in juga. En.Badri : Baguslah kalau begitu. Zulkifli bangun BIL CERITA KAITAN NILAI MURNI 1 2 3 4 5 6 46
 47. 47. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah......................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selain itu, kita mestilah................................................................................................ ............................................................................................................................................ Di samping itu, kita perlulah ............................................................................................... ............................................................................................................................................. Seterusnya, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selanjutnya, kita perlulah .................................................................................................. ............................................................................................................................................ Akhir sekali, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ 47
 48. 48. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan 48
 49. 49. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 2 Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. SejakSS HUTAN MELINTANG, Khamis – Tiga orang lelaki ditahan kerana membuang sisa toksik di Sungai Bernam, berhampiran dengan Desa Permai. Mereka dipercayai telah melakukan perbuatan itu berulang kali. Akibat perbuatan tersebut, banyak hidupan akuatik mati. Selain itu, air yang kotor telah memberikan kesan buruk kepada kesihatan penduduk di kawasan ini. Penangkapan ini berjaya dilakukan berdasarkan laporan orang ramai. Rasa tanggungjawab yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat ini dapat menyelesaikan masalah pencemaran sungai yang dilaporkan baru-baru ini. Pihak berkuasa memuji tindakan bijak yang dilakukan oleh penduduk kampung yang prihatin terhadap masalah pencemaran. Sekiranya semua pihak bersikap sedemikian, pihak yang tidak bertanggungjawab tidak akan berani melakukan kesalahan tersebut sewenang-wenangnya. Pihak berkuasa juga berharap agar masalah ini menjadi tanggungjawab bersama-sama. BIL CERITA KAITAN NILAI MURNI 1 2 3 4 5 6 49
 50. 50. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah......................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selain itu, kita mestilah................................................................................................ ............................................................................................................................................ Di samping itu, kita perlulah ............................................................................................... ............................................................................................................................................. Seterusnya, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selanjutnya, kita perlulah .................................................................................................. ............................................................................................................................................ Akhir sekali, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ 50
 51. 51. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan 51
 52. 52. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 3 Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. SejakSS Sayangi ibu sayangi bapa, Jangan derhaka kepada mereka, Besar jasanya tiada terhingga, Hendak dibalas tiada upaya. Ringan tulang amal sentiasa, Bantu mereka ringankan kerja, Usah biarkan mereka berdua, Berpenat lelah sepanjang masa. Anak yang baik jadi idaman, Ibu dan ayah menaruh harapan, Jasa mereka tiada saingan, Wang berjuta bukan balasan. Hati ibu jangan lukakan, Nanti kita dapat balasan, Hidup mendapat celaan Tuhan, Tidakkan berkat usaha kalian. BIL CERITA KAITAN NILAI MURNI 1 2 3 4 5 6 52
 53. 53. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah......................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selain itu, kita mestilah................................................................................................ ............................................................................................................................................ Di samping itu, kita perlulah ............................................................................................... ............................................................................................................................................. Seterusnya, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selanjutnya, kita perlulah .................................................................................................. ............................................................................................................................................ Akhir sekali, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ 53
 54. 54. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan 54
 55. 55. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 4 Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. SejakSS Ramli : Man, mari ikut aku ke sungai. Azman : Ke sungai? Nak buat apa, Li? Kamu nak memancing, ya? Ramli : Bukannya memancing, Man. Aku nak ajak kamu berenang. Takkan hari minggu ni kamu nak berehat di rumah saja. Azman : Hmm..., menarik juga cadangan kamu tu, Li! Tapi aku tak boleh ikutlah sebab ibu bapa aku tiada di rumah. Aku kena jaga adik-adik aku tu. Ramli : Alamak, lecehlah macam ni! Suruhlah kakak kamu jaga adik-adik kamu tu. Takkan orang lelaki kena jaga adik, Man. Azman : Aku minta maaflah, Li. Aku memang tak boleh pergi ke sungai tu. Lagipun, bahaya mandi di sungai tu. Takkan kamu dah lupa peristiwa seorang budak lelaki mati lemas semasa mandi di sungai itu bulan lepas. Ramli : Betul juga kata kamu tu, Man. Terima kasih sebab mengingatkan aku tentang peristiwa itu. Aku balik dululah, Man. Assalamualaikum. Azman : Waalaikumsalam. BIL CERITA KAITAN NILAI MURNI 1 2 3 4 5 6 55
 56. 56. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah......................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selain itu, kita mestilah................................................................................................ ............................................................................................................................................ Di samping itu, kita perlulah ............................................................................................... ............................................................................................................................................. Seterusnya, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selanjutnya, kita perlulah .................................................................................................. ............................................................................................................................................ Akhir sekali, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ 56
 57. 57. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan 57
 58. 58. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 5 Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa nilai murni yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Sahabatku, Surat saudara tempoh hari telah selamat saya terima. Buat masa ini saya sedang sibuk membuat persiapan menghadapi peperiksaan UPSR yang bakal menjelma tidak lama lagi. Atas sebab itulah saya lewat membalas surat saudara. Saya berasa sungguh bangga kerana saudara masih lagi mengingati saya sedangkan sudah hampir tiga tahun tidak bersua muka. Untuk pengetahuan saudara Chong Wei, keputusan percubaan UPSR saya tidaklah begitu baik. Saya hanya mendapat gred 2A 3B sahaja. Oleh sebab itu, saya perlu meningkatkan lagi usaha agar cita-cita saya untuk mendapat 5A akan tercapai. Saya juga ingin menyahut cabaran ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan di sekolah. Dalam surat ini juga saya mendoakan semoga saudara akan memperoleh keputusan yang cemerlang. Sama-samalah kita berusaha memajukan diri agar memperolehi keputusan yang cemerlang. Zulkifli bangun BIL CERITA KAITAN NILAI MURNI 1 2 3 4 5 6 58
 59. 59. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah......................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selain itu, kita mestilah................................................................................................ ............................................................................................................................................ Di samping itu, kita perlulah ............................................................................................... ............................................................................................................................................. Seterusnya, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selanjutnya, kita perlulah .................................................................................................. ............................................................................................................................................ Akhir sekali, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ 59
 60. 60. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan 60
 61. 61. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 6 Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa nilai murni yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Ani mendakap kemas sebuah bungkusan ke dadanya.Esak tangisnya mulai reda. Pilu rasa hatinya tidak terkira apabila jenazah arwah neneknya mula disemadikan di liang lahad. Hati Ani amat berat untuk melepaskan dakapan itu. Ani tidak mahu mensia-siakan harapan neneknya. Bungkusan itu hadiah daripada arwah neneknya. Barangkali isi di dalam bungkusan itu membawa seribu makna bagi diri Ani. Semasa nenek masih ada lagi, nenek selalu memberi nasihat yang berguna kepada Ani. Segala nasihatnya Ani patuhi. Seminggu sebelum nenek meninggal dunia, nenek telah menyerahkan bungkusan itu kepada Ani. “ Untuk apa bungkusan ini, nek ?” tanya Ani. “ Ani simpan sajalah, tapi Ani mesti berjanji membuka bungkusan ini, apabila nenek tidak ada nanti,” pesan nenek kepada Ani. Pesanan nenek masih terngiang-ngiang di telinga Ani sehingga kini. Apabila dibuka bungkusan itu, alangkah terkejutnya Ani apabila mendapati sesalinan baju kurung tenunan tangan yang cantik terlipat kemas dalam bungkusan itu. Sekali lagi air mata Ani bergenang di kelopak mata mengenangkan kasih nenek kepada cucunya tanpa berbelah bahagi. Ani bertekad tidak akan mensia-siakan harapan arwah nenek. Zulkifli bangun BIL CERITA KAITAN NILAI MURNI 1 2 3 4 5 6 61
 62. 62. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah......................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selain itu, kita mestilah................................................................................................ ............................................................................................................................................ Di samping itu, kita perlulah ............................................................................................... ............................................................................................................................................. Seterusnya, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selanjutnya, kita perlulah .................................................................................................. ............................................................................................................................................ Akhir sekali, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ 62
 63. 63. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan 63
 64. 64. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 7 Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa nilai murni yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Masak ulam daun pegaga, Berlaukkan ikan goreng bercili; Andai mahu hidup berjaya, Sikap malas harus dijauhi. Jalan-jalan di pasar raya, Jalan bersama teman dan rakan; Hidup tidak akan berjaya, Jika putus asa jadi amalan. Jalur Gemilang indah digelar, Berkibar megah di seluruh dunia; Kalau suka bercakap besar, Nanti hidup tidak sempurna. Ke kedai Pak Aji membeli halia, Beli juga sebatang serai; Jika mahu dipandang mulia, Jangan hidup bercerai-berai. Pergi ke muara membawa joran, Berjaya menarik ikan sembilang; Mari kita terus berkorban, Ke arah negara terus terbilang. BIL CERITA KAITAN NILAI MURNI 1 2 3 4 5 6 64
 65. 65. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah......................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selain itu, kita mestilah................................................................................................ ............................................................................................................................................ Di samping itu, kita perlulah ............................................................................................... ............................................................................................................................................. Seterusnya, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selanjutnya, kita perlulah .................................................................................................. ............................................................................................................................................ Akhir sekali, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ 65
 66. 66. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan 66
 67. 67. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 LATIH TUBI 8 Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa nilai murni yang boleh kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Tersenyum manis pauh dilayang , Lesung pipit penghias pipi ; Lahirnya kami dicurahkan sayang , Tanda bersyukur anugerah Ilahi . Wangi sungguh bunga kasturi , Sayang terbiar di atas papan ; Jasamu ibu kami hargai , Tidak ternilai dengan ucapan . Pergi ke pekan berjalan kaki , Pergi untuk membeli bunga ; Ayah berusaha mencari rezeki , Untuk hidup kami sekeluarga . Rimbun sungguh pohon meranti , Tempat pendeta duduk bertapa ; Jika berjaya hidupmu nanti , Jangan kau lupa ibu dan bapa. BIL CERITA KAITAN NILAI MURNI 1 2 3 4 5 6 67
 68. 68. BM PENULISAN SBT PERAK 2007 Bahagian C Nombor Soalan Terdapat beberapa nilai murni atau pengajaran dalam petikan ini. Antaranya ialah kita mestilah......................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selain itu, kita mestilah................................................................................................ ............................................................................................................................................ Di samping itu, kita perlulah ............................................................................................... ............................................................................................................................................. Seterusnya, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ Selanjutnya, kita perlulah .................................................................................................. ............................................................................................................................................ Akhir sekali, kita mestilah.................................................................................................... ............................................................................................................................................ 68

×