Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hsp B.Melayu Tahun 6

8,315 views

Published on

Published in: Education
 • terima kasih ..hanya Allah yang dapat membalas budi baik cikgu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hsp B.Melayu Tahun 6

 1. 1. KEM ENT ERIAN PELAJARAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 6 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 2. 2. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiKata Pengantar ixPendahuluan 1Matlamat 1Objektif 1Organisasi Kurikulum 2Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran 4Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 7Sistem Bahasa 9Komponen Kesusasteraan Melayu 11Pengisian Kurikulum 12Huraian Sukatan Pelajaran 15 iii
 3. 3. RUKUN NEGARABAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untukmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adilbagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenagadan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPAD A TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGAR AKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPAN AN D AN KESUSILAAN v
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. vii
 5. 5. Kata PengantarHuraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikan agar dapat melahirkan mur id yang berketerampilan menggunakansukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni bahasa Melayu baku.dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakanmurid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskanpengetahuan pada abad ke-21. Dalam menyediakan huraian sukatan pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, danyang merangkumi pendekatan berpusatkan mur id, serta individu yang mew akili badan-badan tertentu.kepelbagaian teknik dan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangankesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya huraian sukatanmerancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggiberkesan. penghargaan dan ucapan terima kasih.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, gurudiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilaitambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan,kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, danpembelajaran kontekstual. Di samping itu, nilai murni serta (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)semangat patriotik, dan kew arganegaraan tetap diutamakan. PengarahSemua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan Pusat Perkembangan Kurikulumkepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Kementerian Pendidikan Malaysiadunia pekerjaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Tigamenggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh muridberasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebutdinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungandan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam HuraianHasil Pembelajaran. Pernyataan tersebut memberikan cabaranyang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah ix
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun EnamPENDAHUL UANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang ter maktub bernilai tambah. Aktivti kokurikulum yang dijalankan di luar w aktudalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran sekolah adalah penting sebagai sokongan untuk memantapkanteras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu ilmu dan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduanrakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Enamrasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaranpemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada Bahasa Melayu sekolah rendah dan berfungsi sebagai panduansemangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraian sukatanrakyat dalam satu w awasan. Pendidikan Bahasa Melayu pelajaran ini disediakan bagi setiap tahun pembelajaran, iaitu tahunmempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat satu hingga tahun enam.antarabangsa khususnya menerusi teknologi maklumat dankomunikasi. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, Organisasi Kur ikulum, Penerangan tentang Huraian SukatanKurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untuk Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasimemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Kurikulum merangkumi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran,melahir kan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum.emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayumenyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa danberkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara MATLAMATbetul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmudaripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untukmengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merangkumi perhubungan sosial dan memperoleh ilmu.kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur,Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Penumpuan pada OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHkemahiran- kemahiran ini membolehkan murid menggunakan RENDAHbahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dansebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Pada akhir sekolah rendah murid dapat:Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbanganterhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan i. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti sertayang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid dengan menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasimenekankan pembelajaran masteri dan penyerapan kemahiran formal; 1
 7. 7. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Enam ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH yang betul dalam pelbagai situasi; KEBANGSAAN TAHUN ENAM iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan Pada akhir tahun enam murid dapat: masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; i. mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat yang betul secara bertatasusila; secara kritis; iii. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara; v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu; vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, v. menghasilkan pelbagai jenis penulisan dengan menggunakan dan menulis; proses penulisan yang sesuai; vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif vi. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan kemas dan cantik; kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul; vii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang daripada 80 per kataan;viii. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, ejaan, kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam viii. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul; ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya ix. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian; sastera dan karya bukan sastera; dan dan x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, dan semangat patriotik, dan kew arganegaraan. semangat patriotis me. 2
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun EnamORGANISASI KURIKULUM Kem ahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagaiKandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini meliputi jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuanKemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yangPengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativitia. Kem ahiran Bahasa mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. b. Hasil Pembelajaran Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran Kem ahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat menyepadukan kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan memberikan maklum balas. pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil Kem ahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat membantu guru berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang yang relevan dan ber kesan. Pendekatan yang berfokus pada kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran menggunakan tatabahasa yang betul. juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Kem ahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang c. Sistem Bahasa betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. 3
 9. 9. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Enamd. Pengisian Kurikulum Hasil pembelajaran tahun enam adalah seperti yang berikut: Pengisian kurikulum terdiri dar ipada elemen yang mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat Kemahiran Hasil Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu Bahasa Pembelajaran Kemahiran Berbahasa ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran Mendengar 2.0 2.1, 2.2 belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, & Bertutur 3.0 3.1, 3.2, 3.3 pembelajaran konstruktivis me dan pembelajaran kontekstual. 4.0 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia 5.0 5.1, 5.2 pekerjaan. Di samping itu, nilai murni, serta patriotisme dan Membaca 6.0 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 kew arganegaraan diberikan penekanan selaras dengan 7.0 7.1, 7.2, 7.3 matlamat negara untuk membangunkan masyarakat madani. 8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 Menulis 9.0 9.1, 9.2, 9.3 10.0 10.1, 10.2, 10.3PENERANGAN T ENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 11.0 11.1, 11.2, 11.3, 11.4Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Enam dipersembahkan dalamtiga lajur. Lajur pertama ialah Hasil Pembelajaran. Lajur kedua Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertuturHuraian Hasil Pembelajaran, dan lajur ketiga ialah Cadangan merangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikanAktiviti / Nota. maklumat dan berbincang. Kemahiran membaca pula memberikan penekanan pada kemahiran membaca kuat,a. Hasil Pem belajaran membaca dan memahami maklumat, serta membaca, menaakul, dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiran Hasil Pembelajaran dalam lajur pertama mengandungi menulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakan pernyataan hasil pembelajaran yang terdapat dalam Sukatan pelbagai jenis ayat, dalam menghasilkan penulisan. Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Pengajaran dan Penekanan juga diberikan pada kemahiran mencatat dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberikan menyusun maklumat serta menghasilkan penulisan kreatif dan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. bukan kreatif. 4
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun Enam menggunakan kajian masa depan atau mengaplikasikan jenisb. Huraian Hasil Pem belajaran kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid sesuai dengan kebolehan murid. mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Aras 1 ialah aras paling asas yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimum yang harus dikuasai oleh semua murid. Aras 2 ialah aras bagi murid yang berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti sama ada murid per lu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya.c. Cadangan Aktiviti / Nota Cadangan Aktiviti / Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan 5
 11. 11. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Enam Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10.1 Menghasilkan pelbagai Aras 1 genre ( prosa dan puisi) termasuk e- mel yang i. Mengenal pasti isi daripada • Merujuk pelbagai sumber untuk mudah, menarik, dan pelbagai sumber berdasarkan mendapatkan maklumat. bermakna. tajuk. ii. Membina draf karangan yang • Membina kerangka karangan lengkap. berdasarkan maklumat yang diperoleh. Kemahiran berbahasa Cadangan aktiviti / nota Huraian kemahiran berbahasa Hasil pembelajaran 6
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun EnamSTRAT EGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANa. Pendekatan Berpusatkan Murid c. Kepelbagaian Sumber Bahan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan- mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui bahan seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, bahan pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan daripada internet, perisian kursus, serta bahan sastera dan berbahasa. Pendekatan berpusatkan mur id selari dengan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan pembelajaran dan untuk bacaan luas. murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat aktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspekb. Kepelbagaian Teknik tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah e. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuiri berasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasan Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran pelbagai dan konstruktivis me umpamanya, dapat meningkatkan bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema, minat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan pengajaran kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain menggalakkan mur id berinteraksi serta berfikir secara kritis dan lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, guru perlu merancang kreatif. dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan serta isu semasa. 7
 13. 13. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Enamf. Bacaan Luas perbahasan; membaca teks yang mengandungi kosa kata (sama ada kata umum atau istilah), dan peribahasa; serta Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk melalui latihan menggunakan kosa kata dan peribahasa menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik yang betul dalam pelbagai genre penulisan. bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan h. Penyerapan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan secara serapan. Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan unsur-unsur inig. Penggabungjalinan dihuraikan seperti yang berikut: Penggabungjalinan merupakan proses yang penting dalam i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal kemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinan persendirian dan kemasyarakatan. berlaku antara hasil pembelajaran, serta antara kemahiran bahasa dengan tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa. ii. Semangat kew arganegaraan dan nilai murni masyarakat Penggabungjalinan ini dihuraikan seperti yang berikut: Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, pembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun penyerapan membaca dan menulis boleh digabungkan dalam proses dilakukan secara sedar dan terancang namun murid pengajaran dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antara menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural. dua kemahiran. Misalnya kemahiran mendengar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran menulis. iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang Penggabungjalinan kemahiran bahasa ini bertujuan untuk dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan mencapai hasil pembelajaran. menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada kemahiran berfikir secara ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut: iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus digabungkan secara terancang dengan semua aktiviti • Mencirikan kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atau • Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategor ikan 8
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun Enam • Menghubungkaitkan kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira • Membandingkan dan membezakan kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin • Menyusun atur dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. • Menentukan urutan • Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu • Membezakan fakta dengan pendapat i. Penilaian • Menganalisis • Mengesan kecondongan pendapat Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan • Mengenal pasti sebab akibat pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan • Meramalkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu • Mensintesiskan hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. • Mengitlak Oleh itu, penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Melalui • Menganalogikan penilaian yang berterusan, guru dapat memastikan tindakan • Membuat inferens susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid, sama • Membuat kesimpulan ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. • Menginterpretasikan, mentafsirkan • Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan • Menilai j. Pemulihan • Menjanakan idea • Mereka cipta Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid • Merumuskan, meringkaskan menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini • Membuat keputusan dilaksanakan mengikut kadar kemampuan mur id. • Menyelesaikan masalah Untuk membolehkan kemahiran berfikir dikuasai oleh k. Pengayaan murid, alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta Aktiviti pengayaan per lu diber ikan penekanan kerana murid minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Murid pembelajaran. yang menguasai hasil pembelajaran lebih aw al atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirianiv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran atau dengan bimbingan guru. teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me dan pembelajaran 9
 15. 15. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun EnamSIST EM BAHASA - kata majmuk - kata gandaSistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajarantatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, danperibahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:di baw ah. - pengimbuhan - penggandaana. Tatabahasa - pemajmukan Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amat berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan dan sintaksis. hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, ter masuk aspek baru I. Morfologi dalam proses pengimbuhan. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, iii. Golongan kata terdiri dar ipada: bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk - kata nama bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa - kata ker ja yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa - kata adjektif sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses - kata tugas pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan II. Sintaksis keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi yang diberikan Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, tumpuan ialah: struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini ber makna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi: yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan - kata asli bahasa Melayu perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. - kata pinjaman bahasa Melayu Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah: ii. Bentuk kata terdiri daripada: i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa - kata tunggal dan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan predikat - kata terbitan 10
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun Enam ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa dan ayat seruan Melayu baku. iii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif iv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang ii. Intonasi v. Binaan ayat: Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan - ayat dasar mengikut pola ayat yang berikut: - ayat tunggal - ayat penyata - ayat terbitan atau majmuk - ayat tanya vi. Proses penerbitan ayat: - ayat perintah - konsep ayat terbitan - ayat seruan - proses pengguguran - ayat terbalik atau songsang - proses penyusunan semula - ayat aktif - proses peluasan - ayat pasif vii. Aspek tanda baca Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga per lu diajar kan agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas.b. Sistem Ejaan * Buku Tatabahasa Dew an Edisi Baharu ialah buku Per kara yang ditekankan ialah: tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan i. Pola keselarasan huruf vokal dalam pengajaran dan pembelajaran. ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan * Buku Daftar Ejaan Rum i Bahasa Malaysia Edisi Kedua ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.c. Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut d. Kosa kata perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti Kosa kata terdiri dar ipada kosa kata umum dan istilah. dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi Penguasaan kosa kata di per ingkat sekolah rendah perlu supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. dikukuhkan, ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah i. Sebutan rendah. Sebutan diajar kan supaya murid dapat menyebut kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang 11
 17. 17. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Ename. Peribahasa bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan kesedaran Per ibahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk sama pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata hikmat yang perlu ada secara langsung atau tidak langsung, selaras dengan diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan nilai sejagat. peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia. Peribahasa hendaklah Nilai murni ini ialah: diajarkan dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan. • Baik hati • Kejujuran • Berdikari • Kerajinan • Hemah tinggi • KerjasamaPENGISIAN KURIKUL UM • Hor mat- menghor mati • Kesederhanaan • Kasih sayang • KesyukuranElemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni, • Keadilan • Patriotis mekew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai • Kebebasan • Rasionaltambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi • Keberanian • Semangatkemahiran bahasa yang terdapat dalam Hasil Pembelajaran. • Kebersihan fizikal dan bermasyarakatPenerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang mentalberikut:a. Ilm u c. Kew arganegaraan Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang boleh pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan semangat cinta dan taat akan tanah air. Pemupukan unsur ini kemahiran bahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa yang bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara. pembelajaran. d. Peraturan Sosiobudayab. Nilai Murni Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa. Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki keperibadian masyarakat Malaysia. akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni 12
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun Ename. Kem ahiran Bernilai Tam bah yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajar kan untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam dunia mengamalkan pembelajaran seumur hidup. sebenar murid dan dalam senario dunia yang global. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah iv. Kajian Masa Depan kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap dan pembelajaran kontekstual. Penerangan ringkas tentang sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut: lampau, masa kini, dan masa depan. Ini ber makna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta i. Kemahiran Berfikir mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. Kemahiran berfikir diajar kan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif v. Kecerdasan Pelbagai dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir, sama ada dari segi Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik- mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu harian dan kerjaya murid pada masa depan. mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat vi. Pembelajaran Konstruktivis me menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e- mel, menggunakan aplikasi Pembelajaran konstruktivis me dalam pendidikan dapat perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan melahir kan murid yang boleh membina pemahaman dan mengakses maklumat melalui internet. pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran 13
 19. 19. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Enam vii. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. 14
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamKem ahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati per kara yang didengardalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.Kem ahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat,pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diber ikan padapengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi form al dan tidak form al 1.1 Berbual tentang Aras 1 sesuatu perkara berkaitan kehidupan i. Berinteraksi dengan pihak lain • Berbual tentang isu semasa. seharian dengan berkaitan sesuatu topik. Contoh situasi: Kitar semula menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan Aras 2 nada yang sesuai. i. Menggunakan gelaran dan kata • Main peranan untuk membiasakan penggunaan panggilan yang sesuai dalam kata gelaran dan kata panggilan yang sesuai. perbualan. Contoh gelaran: Y. Bhg. Datuk, Datin Yang Arif - hakim mahkamah Yang Mulia - Raja & Tengku 15
 21. 21. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang • Melakonkan dialog yang ada unsur-unsur terbuka dalam perbualan. penerimaan teguran. Contoh situasi: Membuat teguran tentang penggunaan kata yang kurang manis seperti dialog berikut: Ros man: Taqif, Cikgu Rozi minta kamu hantar buku dia ke bilik guru. Taqif: Salah tu Ros man, kamu tidak boleh guna dia untuk guru. Sepatutnya kamu guna beliau, bukan dia. Ros man: Terima kasih atas teguran aw ak.16
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.2 Bertanya dan Aras 1 menjaw ab tentang sesuatu perkara i. Mengemukakan soalan tanpa kata • Membezakan ayat tanya tanpa kata tanya secara bertatasusila. tanya. dengan ayat penyata dalam petikan dialog yang dirakamkan. ii. Mengajukan soalan yang • Menemu ramah seseorang seperti Pengerusi menggunakan kata tanya dan tanpa Jaw atan kuasa Pertandingan Bintang Kecil. kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. iii. Memberikan jaw apan yang tepat • Memberikan jaw apan yang tepat dengan alasan dengan alasan yang munasabah. yang munasabah. Aras 2 i. Mengemukakan soalan yang relevan • Menjalankan praperbincangan secara kumpulan tentang topik yang dibincangkan. untuk membina soalan sebagai persediaan sesi forum. Contoh tajuk forum: Murid sering dibebani dengan kerja rumah. ii. Memberikan penjelasan terhadap • Simulasi memberikan penjelasan terhadap jaw apan yang diberikan. jaw apan yang diberikan sebagai ahli panel forum. 17
 23. 23. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Berbual secara bertatasusila tentang • Bersoal jaw ab tentang tokoh yang telah sesuatu perkara dengan mengharumkan nama negara seperti Alex Yong menggunakan soalan pelbagai aras. dan Mohd Hafiz Hashim dalam bidang sukan dan Siti Nurhaliza dalam bidang seni. Contoh soalan Soalan Aras 1 Sejak bilakah saudara Mohd Hafiz mula bermain badminton? Soalan Aras 2 Bagaimanakah dia menghadapi saat genting dalam sesuatu pertandingan? Soalan Aras 3 Pada pendapat kamu bolehkah Mohd Hafiz merangkul juara seluruh England sekali lagi? Jelaskan pendapat kamu.18
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.3 Memberikan dan Aras 1 memahami arahan serta pesanan tentang i. Memberikan arahan serta • Simulasi memberikan arahan kepada rakan cara sesuatu perkara. menyampaikan pesanan dengan mendapatkan barangan atau perkhidmatan. menggunakan intonasi yang betul dan Contoh: Cara membeli makanan haiw an bersopan. peliharaan - di mana ii. Memberikan arahan serta - berapa harga menyampaikan pesanan mengikut - jenis yang sesuai keutamaan. • Menyampaikan arahan serta pesanan dengan teratur mengikut keutamaan. Contoh: Beli makanan berjenama X. Simpan makanan itu dalam bekas kedap udara supaya tidak mudah rosak. Aras 2 i. Mendengar arahan serta pesanan • Permainan Bahasa `Melaksana Arahan’ dengan teliti untuk membuat tindakan Cara per mainan dilaksanakan wajar. Seorang memberikan arahan dan yang lain mendengar, memahami dan melaksanakannya. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. Contoh arahan: Cari satu alat permainan yang dapat memberikan pengetahuan tentang perniagaan di tempat yang berkunci di kawasan y ang tersimpan bany ak buku rujukan. Dapatkan anak kunci y ang bertulis PD daripada petugas. Pergi ke almari yang ada perkataan PD dan ambil alat permainan itu. 19
 25. 25. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Memberikan arahan secara ringkas • Latihan memberikan arahan kepada rakan untuk dan tepat. membina rajah. Contoh arahan: a. Lukis satu bulatan pada bahagian tengah kertas. b. Buat 4 garis pancaran yang seimbang pada bulatan. c. Lukis segi empat sama pada hujung setiap garis pancaran. Contoh rajah yang perlu dilukis: ii. Mendengar arahan serta pesanan • Simulasi menghadapi kebakaran dalam bilik dengan teliti untuk membuat tindakan darjah. Guru memberikan arahan dan murid yang tepat. melaksanakan arahan mengikut peraturan sekolah masing- masing. iii. Melaksanakan arahan serta pesanan • Melaksanakan arahan serta pesanan yang dengan cepat dan tersusun diberikan melalui teknik main peranan. berpandukan peraturan-peraturan tertentu.20
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.4 Menyatakan Aras 1 permintaan secara berterus-terang dan i. Menggunakan perkataan, ayat dan • Menonton sedutan drama atau filem yang ada meyakinkan dengan paralinguistik yang sesuai untuk adegan yang berkaitan dengan sesuatu menggunakan intonasi menyatakan sesuatu per mintaan. permintaan. dan unsur Contoh: Adegan daripada filem Bujang Lapok paralinguistik yang ii. Mengemukakan hasrat dengan yang menunjukkan P. Ramlee hendak meminjam sesuai untuk memberikan alasan yang kukuh. dapur daripada tuan rumah. menguatkan permintaan. • Meniru aksi lakonan cara menyatakan permintaan atau hasrat. Aras 2 i. Memberi penjelasan tentang sesuatu • Simulasi seorang anak murid merayu kepada perkara yang diminta dengan sopan. guru supaya membenarkan dia menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah w alaupun unit tersebut sudah cukup ahli dengan memberikan alasan yang meyakinkan. Contoh: Murid: Cikgu, ter imalah saya menjadi ahli Bulan Sabit Merah. Saya suka membuat kerja-kerja sukarela. ii. Mengemukakan pendapat untuk • Simulasi memujuk pihak lain untuk memilih memujuk pihak tertentu dengan seseorang memegang jaw atan pengerusi kelab menggunakan kata, ungkapan, ayat, atau persatuan dengan mengemukakan intonasi, dan gaya yang sesuai. pendapat yang sesuai. 21
 27. 27. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Merayu dengan menggunakan strategi • Melakonkan sketsa penjual mempromosikan yang berkesan untuk memujuk pihak sesuatu barangan dengan cara berhemah dan lain. gaya yang dapat menarik perhatian pelanggan. ii. Melahir kan rasa hati dengan berterus • Berdialog untuk melahirkan rasa hati secara terang secara berhemah. berterus terang dan berhemah. Contoh situasi: Murid berdialog dengan guru untuk melahirkan rasa tidak puas hati terhadap jadual tugasan harian kelas.22
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.5 Memberikan Aras 1 penjelasan tentang sesuatu perkara yang i. Menyatakan maksud pernyataan yang • Menonton sedutan lakonan dan menyatakan tersurat dan tersirat tersurat dan tersirat berdasarkan maksud ungkapan berdasarkan intonasi penutur dengan menggunakan intonasi. dalam lakonan tersebut. kata, ungkapan dan Contoh: Dialog menantu kepada ibu mertuanya ayat yang sesuai. dalam filem Ibu Mertuaku “Mengapakah kamu dilahirkan sebagai manusia, bukan binatang?” Aras 2 i. Menjelaskan maksud diksi, frasa, • Simulasi ucapan ketua murid sempena Hari ungkapan dan ayat dalam sesuatu Guru. Murid lain mendengar dengan teliti dan pengucapan. mengecam diksi, frasa, ungkapan dan ayat yang menarik dalam ucapan itu. • Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam ucapan itu. Aras 3 i. Menyatakan pengajaran yang terdapat • Menjalankan sumbang saran untuk meneliti nilai- dalam bahan secara analitis. nilai murni yang terdapat dalam teks yang boleh dijadikan pengajaran seperti baik hati dan kesederhanaan. 23
 29. 29. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 1.6 Menyatakan sesuatu Aras 1 kemahuan semasa menjalankan transaksi i. Mendapatkan penjelasan tentang • Main peranan antara pemandu teksi dengan untuk mendapatkan sesuatu barang dan perkhidmatan penumpang. Penumpang ingin mendapatkan barangan dan yang diperlukan. penjelasan dan persetujuan tentang tambang, perkhidmatan. jarak, masa perjalanan dan laluan untuk pergi ke ii. Berbincang untuk mendapatkan satu tempat. persetujuan semasa berurusan. Aras 2 i. Memujuk dengan menggunakan ayat • Lakonan seorang jurujual membuat promosi dan intonasi yang sesuai untuk tentang sesuatu barang atau per khidmatan. meyakinkan sesuatu pihak semasa Contoh: Mempromosikan kereta mainan dari berurusan. aspek harga, model dan keistimew aan. Aras 3 i. Berbincang untuk menetapkan • Dialog antara pesakit dengan doktor semasa perjanjian dalam sesuatu urusan. menetapkan tarikh dan masa janji temu untuk mendapatkan raw atan.24
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialam i 2.1 Bercerita dengan Aras 1 menggunakan kata, frasa, ayat serta i. Bercerita secara spontan mengenai • Bercerita tentang rancangan televisyen atau sebutan dan intonasi sesuatu perkara dengan nada, intonasi filem yang diminati dan menjelaskan sebab yang baik dan jelas. dan gaya yang sesuai. meminati rancangan tersebut. ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu • Memberikan pendapat tentang isu yang kejadian yang didengar dengan dipaparkan pada gambar tunggal. menggunakan bahasa yang betul. Contoh: Gambar daripada keratan akhbar tentang kejadian tanah runtuh. Aras 2 i. Menceritakan sesuatu peristiw a • Aktiviti kumpulan membina cerita berdasarkan dengan penuh penghayatan situasi yang diberi dalam kad aktiviti. menggunakan bahasa, gaya dan Contohi: Aktiviti yang menggambarkan suasana intonasi yang baik. sedih, gembira, cemas atau lucu. Nota: Gunakan teknik improvisasi. 25
 31. 31. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengulas tentang sesuatu kejadian • Memberikan pendapat atau komen tentang yang didengar dengan menggunakan sesuatu kejadian. bahasa yang betul. Contoh: Komen tentang kejayaan rakan dalam pertandingan melukis. - usaha - kegigihan - sokongan - disiplin26
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.2 Melaporkan sesuatu Aras 1 perkara dengan menggunakan bahasa i. Menyampaikan hasil pemerhatian • Menyaksikan rakaman ulasan selari yang sesuai dan tepat. yang dilakukan dengan menggunakan pertandingan badminton. laras bahasa yang sesuai. • Membuat ulasan selari dengan meniru cara penyampai dalam rakaman. Nota: Guru hendaklah membimbing murid menggunakan istilah yang betul untuk per mainan badminton. Aras 2 i. Mempersembahkan hasil kerja dengan • Membentangkan hasil kerja berupa projek, jelas, isi yang padat dan laras bahasa lukisan atau buku skrap dengan menggunakan yang sesuai. kertas sebak, lut sinar (OHP) atau komputer (pow erpoint). Contoh: Projek keceriaan kelas Aras 3 i. Membentangkan tindakan susulan • Menyelesaikan masalah berdasarkan situasi bagi menyelesaikan sesuatu tugasan. yang diberi. Contoh situasi: Mencari laluan keluar setelah sesat semasa aktiviti kembara. • Melaporkan tindakan susulan mengatasi masalah sesat semasa aktiviti kembara. 27
 33. 33. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.0 Menyam paikan m aklum at kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan Aras 1 3.1 Menyampaikan maklumat tentang i. Mengkategorikan isi penting • Mengelaskan produk mengikut jenis berdasarkan sesuatu perkara atau berdasarkan topik. label. tajuk dengan Contoh: Makanan kesihatan, kosmetik, menggunakan kata, barangan penjagaan kulit dan barangan pencuci. istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras ii. Mengemukakan isi yang diperoleh • Menyatakan maklumat sesuatu produkmengikut bahasa yang sesuai. dengan jelas. kategori berdasarkan label. Aras 2 i. Menganalisis data berdasarkan • Meneliti dan menyusun maklumat berdasarkan sesuatu perkara. sesuatu topik. Contoh: Menyusun maklumat mar kah ujian mengikut: - Bilangan murid yang mendapat markah A, B, C, D, dan E. - Bilangan murid yang gagal dan lulus mengikut jantina. - Peratus murid yang lulus dan gagal. ii. Menyusun dan menyampaikan • Mempersembahkan hasil analisis dalam bentuk maklumat dengan menggunakan laras persembahan data. bahasa yang sesuai.28
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mensintesis data yang diperoleh • Menganalisis data dan membentangkan berdasarkan sesuatu perkara. kesimpulan. Contoh: Skor rumah sukan dan rumusan pencapaian. ii. Membentangkan kesimpulan • Melaporkan kesimpulan dapatan data dengan berdasarkan perkara yang diteliti jelas dan tepat. dengan menggunakan laras bahasa secara tepat dan padat. 29
 35. 35. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.2 Menghuraikan Aras 1 maklumat dengan alasan yang i. Menghubungkaitkan sebab dan akibat • Melihat gambar satu situasi yang diberi dan meyakinkan. dengan member ikan alasan yang memikirkan kesan daripada situasi tersebut. rasional. Contoh: Gambar beberapa orang penagih dadah yang terbaring di sebuah rumah usang. • Membincangkan kesan penagihan dadah terhadap diri, ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan • Berbincang tentang per mainan tradisional dapatan dengan mengemukakan bukti dengan merujuk sumber untuk mendapatkan yang sahih. maklumat tentang asal usul, cara ber main dan faedah. Aras 3 i. Mengulas fakta tentang sesuatu topik • Mengkaji kitaran hidup haiw an seperti katak dan dengan mengemukakan bukti yang nyamuk. wajar. • Menjelaskan kitaran hidup haiw an tersebut berdasarkan maklumat dengan mengemukakan bukti.30
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota3.3 Menyampaikan Aras 1 maklumat kepada pihak lain dalam i. Memilih dan membentangkan hujah • Simulasi mesyuarat membentangkan satu aktiviti terancang. yang bernas dengan intonasi, sebutan cadangan. dan gaya bersahaja. Contoh: Mencadangkan kelas mengadakan law atan ke Pusat Sains. ii. Membidas hujah dengan alasan yang Murid diminta memberi pendapat untuk kukuh menggunakan kesantunan menyokong atau menolak cadangan dengan bahasa. memberikan alasan menggunakan bahasa yang bersantun. Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan umum • Pengucapan umum. tentang sesuatu tajuk dengan Guru memberi tema dan murid berbincang untuk menggunakan diksi, ayat, sebutan, - menentukan tajuk intonasi dan gaya yang sesuai. - menentukan isi - membuat draf • Menyampaikan pengucapan dengan gaya dan sebutan yang betul. Aras 3 i. Melahir kan perasaan dengan • Bercerita dengan penuh perasaan. menggunakan diksi, ayat dan unsur - penghayatan paralinguistik secara meyakinkan. - kontak mata - memek muka - intonasi - sebutan 31
 37. 37. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 4.0 Berbincang tentang tajuk- tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea, Aras 1 pandangan dan pendapat tentang i. Mengamati inti pati perbincangan • Berbincang tentang sesuatu topik seperti kelas sesuatu perkara untuk menyuarakan pandangan yang tambahan perlu untuk murid darjah enam. secara terperinci, meyakinkan. - mendengar dengan teliti idea yang tepat dan tersusun. disampaikan oleh ahli kumpulan. ii. Menyuarakan pandangan tentang - memberikan respons terhadap idea yang sesuatu isi. disampaikan secara bertatasusila. Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam • Aktiviti diskusi bertajuk `Kapal Karam’ sesuatu diskusi dengan terperinci. Wujudkan satu situasi untuk murid menyumbang idea dalam menyelesaikan masalah. Contoh situasi: Anda ialah kapten sebuah kapal yang akan karam. Untuk menyelamatkan keadaan, anda diminta memilih lima orang termasuk diri anda, untuk menaiki perahu dan meny elamatkan diri ke sebuah pulau. Tentukan empat orang lagi daripada yang berikut: Seorang doktor, seorang jurutera, seorang petani, seorang peny anyi terkenal, seorang saintis, seorang arkitek, seorang askar dan seorang ahli ekonomi.32
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menganalisis persoalan untuk • Menjalankan pidato yang bertajuk: Di mana ada memberikan maklum balas. kemahuan, di situ ada jalan. Latih murid mengikuti proses berikut: ii. Menghuraikan idea yang meyakinkan - mengkaji isu yang dikemukakan. dengan laras bahasa yang betul. - mencari maklumat yang berkaitan. - mencatat maklumat. - menyampaikan maklumat dengan bahasa yang betul dan contoh yang baik. 33
 39. 39. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 4.2 Mengemukakan Aras 1 komen yang sesuai berdasarkan i. Mengemukakan pandangan sama ada • Membahaskan sesuatu isu yang sesuai. pemerhatian, menyokong atau membangkang Contoh: Kelas bimbingan membantu murid pengalaman dan sesuatu perkara berdasarkan dalam pembelajaran. maklumat yang maklumat yang disampaikan oleh disampaikan oleh pihak lain secara bersopan. pihak lain. Aras 2 i. Memberikan kritikan yang positif • Mengadakan forum untuk mengulas sesuatu isu secara bertatasusila tentang sesuatu yang dikemukakan. perkara berdasarkan pemerhatian. Contoh: Peperiksaan membebankan murid. Aras 3 i. Memberikan komen dan cadangan • Simulasi seorang murid menerima hadiah balas yang membina tentang sesuatu daripada guru. Murid lain member ikan perkara berdasarkan pengalaman pandangan dan cadangan tentang perkara yang secara bersopan. sepatutnya dilakukan semasa mener ima hadiah tersebut.34
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.3 Mengemukakan hujah Aras 1 untuk menyokong atau menentang pendirian i. Menyokong atau membangkang • Membahaskan sesuatu usul atau cadangan yang dengan member ikan sesuatu tajuk perbahasan dengan dikemukakan. alasan yang sesuai mengemukakan hujah yang rasional. Contoh usul: Waktu persekolahan patut secara sopan. dipendekkan ber mula dari pukul 8.00 pagi hingga pukul 1.00 tengah hari sahaja. Aras 2 i. Menegaskan hujah untuk menyokong • Perbincangan cara untuk menceriakan kelas atau menentang sesuatu tajuk dengan member ikan contoh untuk menyokong perbahasan dengan memberikan atau menentang cadangan itu. alasan yang konkrit. Aras 3 i. Mengemukakan soalan untuk • Menyoal untuk membidas isu yang ditimbulkan. mematahkan hujah law an dengan Contoh isu: Disiplin bermula dari sekolah. sopan. Contoh soalan: Tidakkah terlew at untuk membentuk disiplin murid? 35
 41. 41. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK T ahun Enam Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 4.4 Menyatakan pilihan Aras 1 untuk mener ima atau menolak pendapat i. Mengemukakan alasan untuk • Aktiviti stesen. Setiap stesen disediakan satu dalam perundingan menerima atau menolak sesuatu pernyataan tentang sesuatu topik. Murid diminta untuk mencapai kata pendapat. mengumpulkan semua pernyataan tersebut dan sepakat. memberikan pandangan untuk menerima atau menolak pernyataan tersebut dengan alasan. Contoh pernyataan: - Kebersihan tandas tanggungjaw ab murid. - Ibu bapa penentu utama kejayaan murid. Aras 2 i. Mempengaruhi pihak lain untuk • Simulasi memujuk rakan menyertai sesuatu menerima pandangan dengan program sekolah. menggunakan bahasa memujuk. Contoh program: Law atan ke Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya.36
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SJK T ahun EnamHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menerima atau menolak pandangan • Perbincangan untuk mendapatkan kata putus dengan member ikan alasan yang sama ada menerima atau menolak sesuatu rasional dalam sesuatu perundingan cadangan. untuk mendapatkan persetujuan. Contoh cadangan: Menentukan gerai jualan makanan pada Hari Kantin. 37

×