Successfully reported this slideshow.
USAHA-USAHA MEMUPUK MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN MASYARAKAT<br />
PENDAHULUAN<br />Sejakkecil , anak-anakdidedahkandenganilmu<br />Pelbagaibahanbacaanbagisetiapperingkatusiaditerbitkan .<b...
USAHA 1: Segala-galanyabermuladirumah<br />KELUARGA/MASYARAKAT<br />Ibubapamendekatkananak-anakdenganbahan-bahanbacaan<br ...
USAHA 2:  PEMERINTAH<br />KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA<br />Melaksanakanbeberapadasar yang wajibdipatuhiolehsemuasekola...
PROGRAM SATU PELAJAR SEPULUH BUKU bagisetiaptahun</li></ul>Galakandisekolah<br />Peraduanmengarangesei<br />-pelajarperl...
Usaha 3: AGENSI KERAJAAN YANG LAIN<br />Kementerian/ DewanBahasadanPustaka/Perpustakaan Negara/InstitutTerjemahannegara Ma...
USAHA 4: PIHAK SWASTA MENERBITKAN BAHAN-BAHAN BACAAN<br />Syarikat penerbitanmenghasilkankarya-karyailmiah /bukucerita yan...
USAHA 5: PENGGUNAAN INTERNET SECARA OPTIMUM<br />USAHA SEMUA PIHAK<br />Memuatnaikbahan-bahanilmiah yang bermutubagisemuap...
Sebahagianbesarmasamasyarakatkinidihabiskandenganmelayari internet
Sebahagianbesarmaklumatdapatdimuatturunsecarapercuma.</li></li></ul><li>FAEDAH-FAEDAH MEMBACA<br />SOSIAL<br />MASYARAKAT ...
FAEDAH-FAEDAH MEMBACA<br />EKONOMI<br />KEPIMPINAN BEGARA<br />GOLONGAN PEMIMPIN YANG BIJAK MEMIMPIN KERANA MEMILIKI ILMU ...
FRASA MENARIK<br />PERIBAHASA/KATA HIKMAT<br />BANGSA MEMBACA BANGSA BERJAYA<br />MELENTUR BULUH BIARLAH DARI REBUNGNYA<br...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Usaha usaha memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat

35,054 views

Published on

Published in: Education, Travel

Usaha usaha memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat

 1. 1. USAHA-USAHA MEMUPUK MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN MASYARAKAT<br />
 2. 2. PENDAHULUAN<br />Sejakkecil , anak-anakdidedahkandenganilmu<br />Pelbagaibahanbacaanbagisetiapperingkatusiaditerbitkan .<br />Bermacam-macamjenisilmudidedahkankepadamasyarakat.<br />Membacamerupakanintipatikejayaan yang amatditekanoleh agama Islam<br />Berdasarkanfirman Allah SWT semasamenurunkanayatpertama Al Quran kepadaNabi SAW seterusnyadisebarkankepadaseluruhmanusia<br />“ Bacalahdengannamatuhanmu yang menciptakansekalianmakhluk, Diamenciptakanmanusiadarisebukudarahbeku……..”<br /> ( Surah Al-’Alaq)<br />
 3. 3. USAHA 1: Segala-galanyabermuladirumah<br />KELUARGA/MASYARAKAT<br />Ibubapamendekatkananak-anakdenganbahan-bahanbacaan<br />Menjadikankunjungankekedaibukusebagairutinbagiaktivitikeluarga<br />Bahanbacaanilmiahmenjadihadiahutamabagimeraikankejayaandanharilahiranak<br />Menjadikantokoh-tokohakademiksebagaiidolakeluarga – biodatatokoh-tokohinisentiasadiceritakankepadaanak-anak<br />contoh<br />Imam Al-Ghazalidihantarolehibunyabergurudalambidang agama sejakberusia lima tahun<br />- Munculsebagaitokohilmuan Islam yang unggulsehinggakini . Buku yang dihasilkansejakseributahunlalumasihmenjadirujukanilmuan Islam sehinggakiniiaituIhyaUlumuddindalampelbagaibahasa.<br />
 4. 4. USAHA 2: PEMERINTAH<br />KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA<br />Melaksanakanbeberapadasar yang wajibdipatuhiolehsemuasekolahdaninstitusipendidikan<br /><ul><li>PROGRAM NILAM-tokohperingkatsekolah, daerah, negeridankebangsaan
 5. 5. PROGRAM SATU PELAJAR SEPULUH BUKU bagisetiaptahun</li></ul>Galakandisekolah<br />Peraduanmengarangesei<br />-pelajarperlumembacabagimenghasilkankarya yang berkualiti<br />Pengucapanawamdiperhimpunan<br />
 6. 6. Usaha 3: AGENSI KERAJAAN YANG LAIN<br />Kementerian/ DewanBahasadanPustaka/Perpustakaan Negara/InstitutTerjemahannegara Malaysia<br />Televisyen, radio, internet menjadisaluranmenyampaikanmesejkepentinganmembaca<br />-Iklan, rancangandokumentari,<br />secaraberterusandapatmenyedarkanrakyattentangkepentinganmembaca<br />KementerianPenerangandan Telekomunikasi danDewanBahasadanPustakasertaPerpustakaan Negara sebagaiagensi yang pentingdanberupayamenyebarkanmaklumatkepadaorangramai.<br />Memperbanyakbahan-bahanbacaan yang diterjemahdaribahasaasingkebahasaMelayu<br />-ilmudapatdikembangkandenganmudahkeranaminatmembacabertambahsebabrakyatmemahamiaopa=apa yang dibacaolehmereka<br />IktibardarinegaraJepun; padaawalkebangkitanekononinegaranya…. Banyakbuku-bukuilmiahditerjemahkankedalambahasaJepun<br />Kesannya: melahirkanbangsa yang gemarmembacadanakhirnyakiniJepunmenjadigergasiekonomidunia<br />
 7. 7. USAHA 4: PIHAK SWASTA MENERBITKAN BAHAN-BAHAN BACAAN<br />Syarikat penerbitanmenghasilkankarya-karyailmiah /bukucerita yang berkualitiYANG LEBIH BANYAK<br />Agensiswastamenyediaknruangmembaca yang sesuaikepadapelanggan-pelanggan<br />Contoh: Gerabakbukudidalamkeretapi transit ringandi Kuala Lumpur.<br />
 8. 8. USAHA 5: PENGGUNAAN INTERNET SECARA OPTIMUM<br />USAHA SEMUA PIHAK<br />Memuatnaikbahan-bahanilmiah yang bermutubagisemuaperingkatusia<br /><ul><li>Internet merupakan medium komunikasi yang paling berkesanuntukmenyampaikandanmendapatkanmaklumat.
 9. 9. Sebahagianbesarmasamasyarakatkinidihabiskandenganmelayari internet
 10. 10. Sebahagianbesarmaklumatdapatdimuatturunsecarapercuma.</li></li></ul><li>FAEDAH-FAEDAH MEMBACA<br />SOSIAL<br />MASYARAKAT YANG BERPENGETAHUAN LUAS TENTANG PERKEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT DAN GLOBAL<br />MASYARAKAT MAHIR DALAM BIDANG MASING-MASING<br />MASYARAKAT YANG BERANI BERSAING UNTUK MENINGKATKAN KEJAYAAN DIRI <br />PENDIDIKAN<br />MELAHIRKAN RAKYAT YANG BERPENDIDIKAN TINGGI<br />MALAYSIA MAMPU MENJADI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA<br />BANYAK INOVASI TERCIPTA KESAN DARI MINAT MEMBACA<br />
 11. 11. FAEDAH-FAEDAH MEMBACA<br />EKONOMI<br />KEPIMPINAN BEGARA<br />GOLONGAN PEMIMPIN YANG BIJAK MEMIMPIN KERANA MEMILIKI ILMU YANG TINGGI DALAM PELBAGAI BIDANG<br />- Contoh: Tun Dr. Mahathir Mohammed amatdiseganididuniakeranamampuberbicaradenganbaikdalampelbagaibidangsepertiekonomi<br />Pengetahuan yang luasdalambidangprofesionalmampumeningkatkanekonominegara<br />Pelaburluaryakinakankebolehanrakyat Malaysia keranamemilikiilmu yang luasdalambidangberkaitan.<br />
 12. 12. FRASA MENARIK<br />PERIBAHASA/KATA HIKMAT<br />BANGSA MEMBACA BANGSA BERJAYA<br />MELENTUR BULUH BIARLAH DARI REBUNGNYA<br />BERAT SAMA DIPIKUL,RINGAN SAMA DIJINJING<br />SEGALA-GALANYA TERSEDIA DI DEPAN MATA<br />BUDAYA ILMU <br />ILMU KINI HANYA BERADA DI HUJUNG JARI<br />ANTARA MAHU ATAU TIDAK<br />
 13. 13.  Info Kajian Profil Membaca Rakyat Malaysia 1996 Literasi penduduk meningkat 93 peratus. 87 peratus penduduk benar-benar mengamalkan tabiat membaca. 79 peratus rakyat Malaysia membaca akhbar, majalah (47 peratus), buku (52 peratus) dan komik (32 peratus). Akhbar dipilih oleh kelompok berusia 15 tahun hingga 44 tahun. Majalah dibaca sebahagian besar kelompok berumur 15 tahun hingga 34 tahun. Minat membaca buku dan komik pula menurun selepas umur 24 tahun. <br />SUMBER RUJUKANhttp://pergh.com/forum/uptown-pergh/budaya-membaca-rakyat-malaysia/msg188137/#msg188137<br />
 14. 14. FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT MALAYSIA KURANG MEMBACAhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0917&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_06.htm<br />Membaca tidak menjadi budaya orang Malaysia <br />Pengaruh suasana dan faktor sekeliling<br />Harga buku yang dianggap mahal<br />Berasakan membaca tidak penting<br />( sumber : utusan online)<br />

×