Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UJIAN BULANAN 2 2012 TINGKATAN 4, (17/7/2012)

10,373 views

Published on

Published in: Spiritual, Sports
 • Be the first to comment

UJIAN BULANAN 2 2012 TINGKATAN 4, (17/7/2012)

 1. 1. SMK SULTAN ISMAIL, JOHOR BAHRU, JOHOR BAHASA MELAYU UJIAN 2 TINGKATAN 4 2012 MASA: SATU JAM SETENGAH (1 ½ JAM ) MAKLUMAN: KERTAS SOALAN INI MEMPUNYAI 5 HALAMAN BERCETAKARAHAN: i. Jawabsemuasoalan ii. MukasuratpertamakertasjawapanhanyadigunakanuntukmenjawabSoalan 1: Rumusan (MARKAH KESELURUHAN: 81 MARKAH –pembetulan) Soalan 1 : Rumusan [30 markah] ( masa cadangan : 30 minit) { SOALAN 1: RUMUSAN DIAMBIL DARIPADA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 , TAHUN 2011 ,DAERAH JOHOR BAHRU}Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentangperananmasyarakat bagi menjamin hak mereka sebagai penggunadan amalan-amalanperniagaan negatif yang sering dilakukan oleh peniaga. Panjang rumusan hendaklahtidak melebihi 120 patah perkataan. Tidak banyak anggota masyarakat yang mengetahui hak dan tanggungjawab merekasebagai pengguna. Sebenarnya, hak dan tanggungjawab ini dapat membantu kita menjadipengguna yang lebih bijak. Terdapat beberapa hak penting yang perlu diketahui dan difahamioleh masyarakat sebagai seorang pengguna. Salah satu perkara penting bagi setiap individu ialah dengan mengetahui keperluanasas untuk menjamin kelangsungan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal,pendidikan dan kesihatan. Keperluan ini merupakan asas penting untuk hidup sebagaimanusia. Setiap pengguna juga perlu berusaha mendapatkan jaminan keselamatan terhadapsesuatu produk atau perkhidmatan yang digunakan. Jaminan ini berbentuk maklumat tentangtahap keselamatan seperti tanda amaran mudah terbakar, mudah pecah dan mudah mengakis. 1
 2. 2. Sebelum membuat pilihan, kita wajar mendapatkan maklumat lengkap terhadapsesuatu perkhidmatan atau produk. Cara paling berkesan adalah dengan melihat labelmaklumat produk atau perkhidmatan seperti cara penggunaan, cara penjagaan dankeselamatan. Orang ramai juga harus membuat pilihan yang tepat tentang apa-apa sahajayang dirasakan terbaik bagi memastikan mereka tidak dipaksa menggunakan sesuatuperkhidmatan atau produk. Di samping itu, kita perlu memilih premis perniagaan yang selamat dan mempunyaipersekitaran yang sihat. Contohnya ketika makan di restoran, peniaga perlu memastikanrestorannya sentiasa bersih dan tidak membahayakan pelanggan. Sebaik-baiknya, kita jugaperlu mendapatkan pendidikan pengguna yang lengkap. Kita juga boleh mendapatpendidikan pengguna secara formal di sekolah. Pendidikan tidak formal pula bermula ketikaremaja kecil lagi. Secara tidak langsung, ibu dan ayah akan mendidik anak-anak merekamenjadi pengguna bijak. Selain itu, pengguna perlu menuntut ganti rugi jika sesuatu produk atau perkhidmatanyang diberikan tidak memenuhi kualiti atau jaminan yang dijanjikan. Tuntutan boleh dibuatmelalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM). Melalui TTPM, pengguna bolehmelaporkan tuntutan ganti rugi terhadap produk atau perkhidmatan yang tidak berkualiti yangtidak melebihi RM 25000. Kita juga berhak menyuarakan pandangan atau pendapat jikamendapati produk atau perkhidmatan tidak memenuhi kualiti yang dijanjikan. Pandanganboleh disuarakan melalui persatuan penguna seperti FOMCA atau membuat aduan terusmelalui laman web Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional (NCCC) Jelaslah bahawa terdapat begitu banyak langkah yang harus diambil oleh orang ramaiuntuk menjadi pengguna yang bijak. Oleh itu, para pengguna tidak seharusnya leka dan lalaitentang hak-hak mereka. (Dipetik dan diubahsuai daripada Hak Remaja Sebagai Pengguna oleh Asrul Ilham Sany, Dewan Siswa, April 2011)Soalan 1Markah penuh 30 dibahagi kepada :(a) Isi - 20 markah(b) Bahasa - 10 markah (a) Isi (20 markah) Nota : 2
 3. 3. (i) Panduan mengira perkataan Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan - nama khas - perkataan berulang - penggunaan kata depan di dan ke - tarikh - angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan - gelaran (ii) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja sebelum diperiksa. (iii) Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. (iv) Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. Bahagian Markah Markah(i) Pendahuluan 2(ii) Isi Tersurat 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16(iii) Isi Tersirat 12 11 10 9 8 7 6 5 4(iv) Penutup / Kesimpulan 2 Jumlah Markah 20 Soalan 1 : Rumusan MarkahPendahuluanPetikan membincangkan tugas / tanggungjawab / usaha / langkah / cara / 2tindakan masyarakat untuk menjamin hak mereka sebagai pengguna.Isi Tersurat (4-12 markah)Peranan masyarakat untuk menjamin hak mereka sebagai pengguna.1-Mengetahui keperluan asas untuk menjamin kelangsungan hidup 2 3
 4. 4. 2-Berusaha mendapatkan jaminan keselamatan terhadap sesuatu produk atau 2 perkhidmatan yang digunakan.3-Mendapatkan maklumat lengkap terhadap sesuatu perkhidmatan atau produk. 24-Membuat pilihan yang tepat tentang apa-apa sahaja yang dirasakan terbaik. 25- Memilih premis perniagaan yang selamat dan mempunyai persekitaran yang sihat. 26- Mendapatkan pendidikan pengguna yang lengkap. 27- Menuntut ganti rugi jika sesuatu produk atau perkhidmatan yang diberikan tidak 2 memenuhi kualiti atau jaminan yang dijanjikan8- Menyuarakan pandangan atau pendapat jika mendapati produk atau 2 perkhidmatan tidak memenuhi kualiti yang dijanjikanIsi Tersirat (4-12 markah)Amalan-amalan perniagaan negatif yang sering dilakukan oleh peniaga1-Peniaga memaparkan iklan yang mengelirukan pengguna 22-Peniaga menawarkan produk atau perkhidmatan yang tidak berkualiti 23-Peniaga menawarkan produk yang sudah tamat tempoh 24-Peniaga menipu timbangan / sukatan 25-Peniaga mengenakan harga yang tidak sepadan dengan produk atau 2 perkhidmatan6-Peniaga tidak mematuhi kontrak perniagaan 2 Jawapan-jawapan lain yang difikirkan sesuaiKesimpulanSemua anggota masyarakat hendaklah berusaha meningkatkan ilmu tentang 2pendidikan pengguna demi melindungi hak-hak mereka. (b) Bahasa (10 markah) Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual yang berikut. Peringkat Markah Markah Huraian Isi Bahasa Baik 18-20 9-10 -Kesinambungan isi baik 15-17 7-9 -Struktur ayat / tatabahasa baik -Kosa kata luas -Tanda bacaan / ejaan betul 4
 5. 5. Sederhana 12-14 6-7 -Kesinambungan isi masih masih baik 8-11 4-6 -Struktur ayat / tatabahasa masih memuaskan -Kosa kata masih memuaskan -Tanda bacaan / ejaan juga memuaskan Lemah 1-7 1-4 -Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan / tidak memuaskanNota :(i) Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi.(ii) Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah.(iii) Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah.(iv) Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong. (Markah bahasa maksimum : 10 markah) SOALAN 2: PEMAHAMAN PROSA KLASIK ( 8 markah ) ( masa cadangan 15 minit )Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yangberikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.Maka pada ketika yang baik, Raja Ahmad pergi menemui Raja Muhammad. Apabilaberhadapan askar kedua-dua itu, mereka pun berperang. Tempik sorak segala hulubalang danrakyat kedengaran amat hebat. Askar kedua-dua pihak ramai yang mati dan luka sebabberamuk-amuk sesama sendiri. Dalam pergaduhan itu matilah Raja Muhammad dan RajaAhmad. Tinggallah Merah Silu dengan Merah Hasum berdua saudara dan saki baki rakyatyang masih hidup. Mereka menyembah mengaku akan taat setia kepada anak raja kedua ituuntuk terus tinggal di dalam negeri ini. 5
 6. 6. Tiada beberapa lama kemudian, Merah Silu berkata kepada saudaranya, MerahHasum itu, “Hai saudaraku, betapa bicara kita kerana kita ini hanya dua bersaudara tinggalkerana nenek dan ibu bapa kita telah hilang dalam negeri Semerlanga ini! Jikalau kita diamdalam negeri ini, sekali-kali tiada memberi manfaat kepada kita. Baiklah kita pindah darinegeri ini mencari tempat yang baik supaya kita dapat diam di sana.” Setelah putus bicara dua bersaudara itu, pada ketika yang baik, mereka pun keluarmeninggalkan negeri Semerlanga. Mereka mengikut jalan arah matahari mati. Merekaberhenti di sebuah tempat, dan kemudian meneruskan perjalanan. Dengan takdir Allah SWT,mereka sampai di sebuah negeri bernama Beruana. Mereka membuka perkampungan dandiam di sana, di sebelah menyebelah sungai itu. (Dipetik daripada ‘Merah Silu’ dalam antologi Harga Remaja Dewan Bahasa dan Pustaka) i. Berikan maksud rangkai kata matahari mati berdasarkan petikan di atas. matahari terbenam matahari jatuh suria terbenam barat (2 markah) ii. Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh Merah Silu dan Merah Hasum selepas ’putus bicara dua bersaudara itu’ .Tindakan yang dilakukan.... P1 Mereka keluar meninggalkan negeri Semerlanga P2 Mereka berjalan ke arah matahari mati P3 Mereka berhenti si sebuah tempat kemudian meneruskan perjalanan P4 Sampai ke negeri Beruana dan membuka perkampungan serta tinggal di situ (3 markah) iii. Pada pendapat anda, selain berpindah apakah tindakan-tindakan lain yang lebih baik dilakukan oleh Merah Silu dan Merah Hasum setelah negeri mereka mengalami peperangan?Selain berpindah, tindakan-tindakan lain yang lebih baik diambil... P1 mengumpul semua rakyat di negeri Raja Ahmad dan Raja Muhammad dan meminta mereka bersama-sama membangunkan semula negeri P2 meminta rakyat memilih antara Merah Hasum dan Merah Silu sebagai raja P3 menggabungkan kedua-dua buah negeri dan menyusun semula pentadbiran 6
 7. 7. negeri/pembesar-pembesar kedua-dua buah negeri digabungkan. P4 mengadakan hubungan diplomatik dengan negeri-negeri jiran supaya mudah mendapatkan bantuan untuk membangunkan semula negeri. P5 mewujudkan undang-undang yang menghalang sebarang maklumat disebarkan tanpa tapisanbagi mengelakkan salah faham. ( 3 markah ) SOALAN 3 : PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA [45 markah] (masa cadangan 45 minit)a. Binasatuayatbagisetiap kata di bawah yang menunjukkanandafahamakanmaksud kata tersebut. Andatidakbolehmenambahinbuhan, menukarimbuhandanmenggunakannyasebagai kata namakhasatauperibahasa. i. Tersergam Kelihatantinggidanbesardaripada yang lain-lain bagibangunan, rumahdangunungdll) ii. Terpercik Kenapercik (air dll) Memercik, keluarmenghambur iii. Terserlah a. Menjadikanterserlah/menjadikanterangbercahaya Contoh: setiapsatunyamerupakancantumanberlian-berlianbermutu yang terserlahcahayadankilauansepenuhnya. b. Mengemukakan (dengannyatanya) c. Menonjolkan iv. terperdaya terkenatipudaya(muslihat), tertipu v. terpermanai a. terkira (banyaknya) b. sangatbanyak (ramai ) 7
 8. 8. Contoh: terlalubesarkerajaannyasyahdanterlalubanyakhulubalangnyad anrakyatnyatiadaterpermanailagi ( 5markah ) b. Baca dantelitiayat-ayatmajmuk di bawah, kenalpastidansenaraikaan DUA AYAT TUNGGAL dan DUA POLA AYAT DASAR (POLA AYAT INTI) bagiayat- ayattunggaltersebut. i. Kami sedangmembersihkankelasketika guru bertugasmelakukanpemantauankebersihankelas. ii. Semuapelajar di Dewan Seri Gemilangketika guru displinmenangkappelajarnakalitu. iii. Hamimah yang rajintelahmendapatpujiandaripadapengetua. iv. Puan Lim ialahnenek yangsayangakancucu-cucunya.BIL AYAT TUNGGAL POLA AYAT markahi. Kami sedangmembersihkankelas ( ½ m) FN + FK (1/2m) 1 markah Guru FN+ FK (1/2 m) 1 markah bertugasmelakukanpemantauankebersihankelas (1/2 m)ii. Semuapelajar di Dewan Seri Gemilang (1/2m) FN + FS ( ½ m) 1 markah Guru displinmenangkappelajarnakalitu. (1/2m) FN + FK ( ½ m) 1 markahiii. Hamimahrajin FN + FA (1/2 M) 1 markah (1/2m) Hamimahtelahmendapatpujiandaripadapengetua. (1/2 m) FN + FK (1/2M) 1 markah )iv Puan Lim ialahnenek FN + FN ( ½ m) 1 markah (1/2m) Puan Lim sayangakancucu-cucunya/ FN + FA ( ½ m ) 1 markah ) Neneksayangakancucu-cucunya (1/2m) ( 8markah ) 8
 9. 9. c. Telitiayat-ayat di bawahdankenalpastisertasenaraikan DUA KATA TUGAS yang terdapatdalamayat-ayat di bawah. i. Benar, Abdul Halimatau Joshua Lim ialahanak Robert Lim. benar - kata praklausa atau - kata penyambungayat/kata hubunggabungan ialah - kata prafrasa/kata pemeri ( 2sahaja) ii. Farhanabersuaradenganlantangnya dengan – kata prafrasa/kata sendinama nya - kata pascakata/kata pembenda iii. SesungguhnyaMakSalmahtelahmemaafkanFuad . nya-katapascakata/kata penekan telah- kata prafrasa/kata bantu iv. MakaKhojaMaimun pun belayarkenegeriAjamuntukmengembangkanperniagaannya. pun- kata pascakata/kata penekan ke-kata prafrasa/kata sendinama untuk- kata penyambungayat/kata hubunganpancangan ( 2sahaja) ( 8markah )d. Baca dantelitiayat-ayat di bawahdankenalpastisamaadakata-kata yang bergaristersebutialahKATA KERJA TAK TRANSITIF DENGAN PELENGKAP atauKATA KERJA TAK TRANSITIF TANPA PELENGKAP i. KesihatanMariana beransurpulihsejakseminggu yang lalu. KATA KERJA TAK TRANSITIF DENGAN PELENGKAP ii. Kebanyakansyarikattempatantelahmembangundenganpesat. KATA KERJA TAK TRANSITIF TANPA PELENGKAP. iii. Melissa menjadianggotakeselamatankeranaterlalucintaakannegaraini. KATA KERJA TAK TRANSITIF DENGAN PELENGKAP iv. Pokok-pokokjagung di kebun Pak Ismail, sudahmulaitumbuh.dengansuburnya. KATA KERJA TAK TRANSITIF TANPA PELENGKAP v. Melissa sudahmampuberdikari. 9
 10. 10. KATA KERJA TAK TRANSITIF TANPA PELENGKAP vi. Semuapelajarterdiamketikamendengarletupan yang kuatitu. KATA KERJA TAK TRANSITIF TANPA PELENGKAP vii. Merekaberjalanberpandukancahayabulan. KATA KERJA TAK TRANSITIF DENGAN PELENGKAP ( 7markah )e. Telitiayat-ayat di bawahdankenalpastifrasa-frasa yang bergaris di dalamayat- ayattersebut. Andaperlumenulissemulafrasa-frasatersebut. i. Menulisialahhobi Pak Itamsejakmuda. menulis-FrasaNama ii. Akutinggaldi tepi Sungai Ceper. ditepi Sungai Ceper – FrasaSendiNama iii. Ujpemaincaturyang hebat. yanghebat – FrasaAdjektif iv. MegatIskandarmelantikMerahSilumenjadi raja di BuluhTelang. melantikMerahSilu ( ½ m ) – FrasaKerja ( ½ m) v. Rumahkeciliturumah Pak Ismail. rumah Pak Ismail ( ½ m) – FrasaNama ( ½ m) vi. Geliungpanjang Tuan PuteriDayang Seri Jawameluncurlajumeredahlautan. Geliungpanjang Tuan PuteriDayang Seri Jawa (1/2m) – FrasaNama (1/2 m) vii. BibiZainabialahisteriKhojaMaimun yang sangatcantik. sangatcantik (1/2 m) – FrasaAdjektif (1/2 m) ( 8markah )f. Baca peribahasa di bawahdanberikanmakna yang sesuaidantepatdenganperibahasa- peribahasatersebut. i. mintadiri mohonsupayadiizinkanpulang 10
 11. 11. ii. mukabaru pemainbaru/orang barudalamsesuatupermainan orang yang barumelibatkandiridlamsesuatukegiatan ( usahasamadll) iii. mulutmanis lemahlembutdanbaiktuturkatanya iv. mulutmurai orang yang sangatsukabercakap-cakap ( 8markah )************************* kertassoalantamat ********************** 11
 12. 12. CUTI UMUM NEGERI JOHOR SEMPENA1 HB. RAMADAN 1433 HIJRIAH BERSAMAAN 21 JULAI 2012( RAMADAN AL MUBARAK ) AHLAN WASAHLAN ) 12

×