Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 1

1,818 views

Published on

bab 1 sosioekonomi

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab 1

 1. 1. 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pendidikan di Malaysia telah banyak berubah dari semasa ke semasa dari satu abad ke satu abad yang baru iaitu sehingga abad ke 21 kini. Perkembangan ini selaras dengan perkembangan ekonomi negara yang sedang meningkat dari semasa ke semasa. Pendidikan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan, pendidikan telah wujud sejak bayi dilahirkan samada formal atau tidak formal. Setiap negara tidak kira negara maju, sedang membangun, membangun atau mundur akan sentiasa menitik beratkan pendidikan masyarakat. Perubahan dan penambahbaikan dalam pendidikan di Malaysia makin rancak tahun ke tahun dengan pelbagai perlaksanaan seperti KSSM, KSSR, PBBS, PT3 dan sebagainya. Hal ini bertujuan bagi meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberisumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Hubungan mesra, erat, berkualiti tinggi akan memberi impak yang positif kepada pembangunan sesebuah negara. Keluarga memainkan peranan penting dalam menjaga keharmonian keluarga dan anak-anak dengan memberi lebih masa selain di sekolah. Keluarga juga memainkan peranan yang amat penting dalam melahirkan masyarakat yang berguna dan berakhlak baik supaya memberi sumbangan kepada negara menuju ke arah pencapaian maklamat Wawasan 2020 untuk menjadi negara maju. Oleh demikian, isu-isu keluarga semakin mendapat perhatian dari pelbagai pihak agar dapat meningkatkan kualiti kehidupan keluarga dan sumbangannya dalam pembentukan modal insan yang berkualiti (RMK-9). Ibu bapa pada hari ini berhadapan dengan berbagai cabaran di dalam mendidik anak-
 2. 2. 2 anak. Mereka dituntut untuk memastikananak-anak dibesar dan diberikan pendidikan yang merangkumi pembentukan akal, jasmani, ruhani, akhlak dan sosial. Suasana persekitaran memberikan tekanan kepada ibubapa dalam menangani cabaran tersebut. Keperluan menambahkan pendapatan memerlukan kedua ibubapa bekerja telah mengurangkan masa bersama dengan anak-anak. Menurut kajian yang lepas, faktor penting yang membantu dalam pencapaian akademik pelajar ialah faktor keluarga, rakan, guru, sekolah dan paling penting adalah sikap pelajar itu sendiri (Centra & Potter, 1980). Manakala menurut kajian Zulkifli Abdul Hamid et. all (2011) mengatakan bahawa pencapaian akademik pelajar itu mempunyai hubungan dengan status pendidikan ibu bapa mereka. Keluarga merupakan institusi yang utama, kerana keluarga mempunyai peranan besar dalam melahirkan masyarakat yang harmonis, berilmu seterusnya melahirkan warga yang cemerlang dalam mencapai wawasan yang seimbang antara kemajuan dan pembangunan modal insan (Zulkifli Abd. Hamid Et.al, 2011). Dalam institusi keluarga, ibu bapa merupakan individu yang paling hampir dengan anak-anak dan mereka yang mencorakkan perkembangan peribadi anak-anak bermula di peringkat kelahiran sehinggalah keperingkat dewasa (Rohner, Ronald & Veneziano, 2001. Pengaruh ibu bapa begitu penting kepada pelajar kerana ibu bapa ialah orang yang paling hampir dengan pelajar (Amold et al, 2008). Pelajar akan menjadikan ibu bapa sebagai Role model dalam kehidupan seharian mereka. Menurut Hess dan Holloway (1984), mengenalpasti lima faktor keluarga yang mempengaruhi pencapaian anak- anak iaitu interaksi lisan anatara ibu bapa, ekpetasi ibu bapa dalam soal pencapaian akademik. 1.2 Latar Belakang Kajian Kajian ini dilakukan di dalam Daerah Bachok. Hal ini kerana daerah Bachok merupakan daerah yang di kategorikan sebagai sebuah daerah kemiskinan dimana mempunyai kadar kemiskinan seramai 865 iaitu 3.3% isi rumah di bawah kategori miskin dan 37.8% adalah miskin tegar di daerah perupok Gunung dan Tawang (Rancangan Tempatan Jajahan Bachok 2020). Hal ini menunjukkan masih terdapat golongan masyarakat yang berada dalam status ekonomi yang rendah dan pekerjaan sector pertanian merupakan sector pekerjaan utama masyarakat daerah Bachok. Hal
 3. 3. 3 ini menunjukkan bahawa golongan ibu bapa dan pelajar di sekitar daerah Bachok lebih-lebih lagi di kawasan Tawang bukan daripada golongan yang berstatus sosioekonomi dan pendidikan yang tinggi. Isu ini akan dikaji sama ada benarkah sosioekonomi ibu bapa yang rendah dan pendidikan rendah ini tidak mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak sempurna? Ibu bapa yang berpendidikan tinggi saling berkait rapat dengan pekerjaan mereka. Hal ini dapat dilihat dalam satu kajian dibuat oleh Abdullah Mohd Nor membuktikan dalam data dalam kes yang dikaji menunjukkan kaitan antara pekerjaan keluarga dengan status pencapaian akademik pelajar. Pelajar daripada kumpulan profisional mencapai skor pencapaian yang lebih baik berbanding dengan murid- murid dalam pekerjaan yang lain. Maka dengan itu kajian dijalankan untuk menjawab persoalan mengenai hubungan sosioekonomi ibu bapa dengan pencapaian akademik pelajar PT3. 1.3 Permasalah Kajian Di Malaysia, pendidikan terbaru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah Perlaksanaan Tingkatan 3 (PT3) yang disiarkan pada 16 April 2014. PT3 merupakan pentaksiran sumatif di peringkat pendidikan menengah rendah bagi melihat pencapaian akademik murid. Ternyata sebelum ini apabila keputusan PMR, SPM, STPM diperolehi oleh pelajar yang cemerlang maka pihak sekolah akan memaparkannya dengan bangga, akan tetapi pelajar yang tidak berjaya atau mempunyai keputusan yang lemah tidak di ambil peduli akan sebabnya memperoleh keputusan seperti itu. Setiap pihak perlu mempunyai penyelesaian dengan mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar agar dapat membantu semuapelajar dengan keputusan yang cemerlang. Ibu bapa, guru, sekolah dan kerajaan perlu menanganinya. Apabila menyebut mengenai ibu bapa semua orang tahu bahawa ibu bapa merupakan penjaga kepada pelajar. Menjadi persoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam membantu pelajar dalam menghadapi situasi baru ini? Adakah pendidikan ibu bapa mempunyai pengaruh dengan pencapaian akademik pelajar? Hal ini akan
 4. 4. 4 dirungkaikan dengan kajian bagi mengetahui kemampuan sosioekonomi dan pendidikan ibu bapa dapat mempengaruhi pencapaian anak-anak yang menghadapi PT3. Menjadi persoalan adakah ibu bapa yang mempunyai pendidikan tinggi dapat mempengaruhi pencapaian akademik pelajar melalui peranan pendidikan mereka di rumah mahupun sumber kewangan yang kukuh dalam memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka.? 1.4 Tujuan kajian Tujuan kajian dilakukan adalah bagi mengetahui hubungan antara sosioekonomi dan pendidikan ibu bapa dengan pencapaian akademik pelajar. Selain daripada sikap kendiri pelajar yang mendorong kepada pencapaian cemerlang ibu bapa juga mempunyai tanggungjawab dan peranan yang penting kepada anak-anak. Tujuan utama kajian ialah mengetahui status sosioekonomi dan pendidikan pelajar dan peringkat pendidikan ibu bapa sama ada rendah sederhana atau tinggi dengan mengaitkan pencapaian pelajar.hal ini bagi menyumbang kepada masa hadapan agar pihak ibu bapa lebih memainkan peranan yang lebih baik. 1.5 Objektif kajian 1. Mengenalpasti status pendidikan dan sosioekonomi ibu bapa pelajar PT3 di daerah Bachok 2. Mengenalpasti hubungan status pendidikan ibu bapa pelajar PT3 di daerah Bachok. 3. Mengenalpasti hubungan tahap sosioekonomi ibu bapa dengan pencapaian akademik PT3. 1.5.1 Persoalan kajian 1. Apakah status pendidikan ibu bapa dan sosioekonomi mempengaruhi pencapaian pelajar PT3.
 5. 5. 5 2. Adakah status sosioekonomi ibu bapa mempunyai hubungan dengan pencapaian akademik PT3. 3. Adakah tahap sosioekonomi ibu bapa mempunyai hubungan dengan pencapaian akademik PT3. 1.5.2 Hipotesis Kajian Hipotesis ialah suatu ramalan atau peryataan yang dijangka akn tentang keputusan atau hasil dapatan yang dijangka akan diperoleh (Jack & Norman, 1996). Hipotesis kajian ini adalah seperti berikut: Ho1 Terdapat hubungan yang signifikan antara sosioekonomi ibu bapa dengan pencapaian PT3. HA1 Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu bapa dengan pencapaian PT3. 1.6 Batasan Kajian Kajian ini hanya terhad kepada 120 orang pelajar. Tingkatan 4 di Sekolah Menengah daerah Bachok sahaja. Kajian ini terbatas terhadap pelajar tingkatan 4 tahun 2015 adalah kerana, pelajar ini merupakan kumpulan pertama yang menerima sistem pendidikan Pentaksiran Tingkatan 3 pada tahun 2014. Lokasi di daerah Bachok dipilih berdasarkan lokasinya yang dekat dan menjimatkan kos kerana daerah Bachok bukan daerah pedalaman. Maklumat kajian ini diperoleh melalui data soal selidik pelajar sahaja. Kajian ini hanya menumpukan kepada status sosioekonomi dan pendidikan ibu bapa dimana pelajar akan di soal selidik bagi mengetahui status sosioekonomi dan pendidikan ibu bapa mereka. 1.7 Kepentingan Kajian Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti latar belakang keluarga pelajar PT3 mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Dalam kajian ini, pengkaji ingin mengetahui samada sosioekonomi dan tahap pendidikan ibu bapa mempengaruhi pencapaian akademik pelajar dari segi pencapaian yang baik mahupun tidak. Melalui kajian ini, pengkaji dapat mengetahui bahawa pencapaian akademik pelajar dapat
 6. 6. 6 dipengaruhi oleh beberapa faktor sosioekonomi dan pendidikan dan juga faktor lain yang mendorong pelajar. Kajian ini juga boleh dijadikan rujukan kepada pihak tertentu seperti ibu bapa, guru, sekolah , masyarakat dan mana-mana badan NGO dan kerajaan dalam membantu meningkatkan taraf pendidikan pelajar di Malaysia. 1.8 Definisi dan Istilah 1.8.1 Sosio-ekonomi Sosio-ekonomi bermaksud sesuatu yang melibatkan masyarakat, ekonomi atau kedua-duanya. Selain itu, sosio-ekonomi mestimempunyai unsur-unsur ekonomi dan sosial (Hugo F. Reading, 1976). Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994), sosio- ekonomi dimaksudkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat dan ekonomi yang melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubung dengan kemasyarakatan dan ekonomi. 1.8.2 Pencapaian Akademik Akademik adalah merujuk kepada pendidikan formal. Perkataan pencapaian pula bermaksud tingkat kecekapan yang dicapai dalam bidang akademik. Kerlinger (1973) pula menyatakan pencapaian akademik merujuk kepada skor atauu gred-gred yang diperolehi atau dicapai oleh murid dalam suatu ujian atau peperiksaan umum. Dalam kajian ini, pencapaiam akademik yang di maksudkan oleh pengkaji adalah keupayaan dan kemampuan murid untuk mendapatkan gred-gred yang baik bagi setiap mata pelajaran yang di uji. Secara operasinya penentuan pencapaian akademik dalam kajian ini bermaksud pencapaian murid dalam Pentaksiran Tingkatan 3. Akademik adalah merujuk kepada pendidikan formal. Perkataan pencapaian pula mambawa maksud tingkat kecekapan yang dicapai dalam bidang akademik. Menurut Kelinger (1973) menyatakan pencapaian akademik. 1.8.3 Penglibatan Ibu Bapa
 7. 7. 7 Menurut Morrison (1978) pengertian penglibatan ibu bapa yang komprensif adalah proses aktualisasi daripada potensi ibu bapa, untuk membantu ibu bapa mencari kekuatan dan bakatnya serta menggunakannya bagi diri mereka sendiri dan keluarga. Penglibatan ibu bapa seperti perbincangan, penjagaan dan komunikasi sangat menentukan pencapaian kanak-kanak dalam matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah (Houtenville dan Conway, 2008). Kepentingan Kajian 1.9 Organisasi Bab BAB I LATAR BELAKANG 1.1 Pengenalan 1.2 Latar belakang kajian 1.3 Permasalahan kajian 1.4 Tujuan Kajian 1.5 Objektif kajian 1.5.1 Persoalan kajian 1.5.2 Hipotesis 1.6 Batasan Kajian
 8. 8. 8 1.7 Lokasi kajian 1.8 Kepentingan kajian 1.9 Organisasi bab BAB 2 KAJIAN LITERATUR Bab ini membincangkan mengenai kajian literature yang telah dilakukan oelh pengkaji terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh latar belakang keluarga dan pengaruh ibu bapa dengan pencapaian akademik pelajar. Beberapa kajian lepas menjadi panduan dan rujukan dalam penulisan ini. 2.1 Kajian Lepas Menurut kajian Zalikha Adam, Faridah Kassim dan Johdi Salleh (2009) mengenai pendidikan luar bandar faktor kemunduran pendidikan ialah disebabkan kemiskinan
 9. 9. 9 keluarga pelajar yang membataskan usaha pihak sekolah untuk melibatkan ibu bapa dalam mencari formula yang berkesan kearah meningkatkan pencapaian anak dalam pelajaran. Ibu bapa pelajar lebih memberi penekanan terhadap mencari rezeki dalam meneruskan kelangsungan hidup. Bagi mereka, pelajaran anak-anak menjadi keutamaan dan tanggungjawab pihak sekolah. Zakiyah Jamaluddin (2011), dalam laporan Jurnal Kebajikan Masyarakat menyimpulkan bahawa anak-anak yang berasal daripada keluarga yang berpendapatan rendah sering tercicir dalam pelajaran kerana ibu bapa tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Taraf kelulusan ibu bapa yang rendah turut mempengaruhi kesedaran mereka mengenai kepentingan pendidikan dalam kalangan anak-anak. Berdasarkan laporan Murad, antara faktor keciciran dalam pendidikan ialah status sosio ekonomi iaitu taraf pekerjaan ibu bapa dan taraf kelulusan ibu bapa (Jurnal Kebajikan Masyarakat, 2011). Menurut Elina Kahar dan Mohd Abd Kahar (2005) dalam kajiannya mengenai tinjauan sikap, status sosioekonomi keluarga, dan prestasi keluarga dan prestasi akademik PMR di Semporna Sabah. Tujuan kajiannya ialah untuk mengetahui sikap, status sosioekonommi keluarga dan prestasi akademik pelajar PMR. Dalam kajiannya mendapati ibu bapa yang berlatarkan pekerjaan nelayan, petani menunjukkan pencapaian akademik PMR anak-anak mereka kurang memberangsangkan. Kajiannya dilakukan di Daerah Samporna di mana di situ merupakan tempat yang kurang pembangunan dan terpencil. Menurutnya lagi, seramai 7, 383 orang calon di daerah tersebut keputusan PMR hanya 3,689 orang calon yang lulus dan terdapat 2 orang calon yang memperoleh 9A, 48 orang calon memperoleh 8A dan Sembilan orang calon memperoleh 7A. kajian lepas ini membuktikan bahawa kejayaan yang dikecapi dalam bidang akademik hasil daripada perancangan yang rapi oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa, pelajar, guru- guru, pentadbir sekolah, komuniti dan pihak Kementerian Pelajaran. Norazlinda Saad (2005) pula, dalam kajiannya mengenai Meritokrasi faktor sosio ekonomi dan peluang pendidikan tinggi di Universiti Utara Malaysia telah mengkaji hubungan pendidikan ibu bapa dengan merit pelajar. Dapatan menunjukkan hubungan signifikan antara peringkat pendidikan dengan merit pelajar. Ia menunjukkan hubungan yang lemah antara peringkat pendidikan ibu dan pencapaian merit oleh pelajar. Manakala, dari segi peringkat pendidikan ibu bapa dan merit pelajar iaitu tahap hubungan yang tinggi. Hal ini menunjukkan kajiannya menjelaskan
 10. 10. 10 bahawa semakin tinggi tahap pendidikan yang diterima oleh bapa, semakin berjaya anak mereka dalam bidang akademik. Menurut Zulkifli Abd Hamid dan rakan-rakan (2011), dalam kajiannya mengenai hubungan antara penglibatan ibu bapa dan pencapaian akademik pelajar miskin di negeri Selangor. Kajiannya melibatkan 180 orang pelajar sekolah menengah yang terlibat di daerah negeri Selangor. Kaedah Kolerasi pearson digunakan bagi menganalisis hubungan antara perbincangan, penjagaan, komunikasi, pencapaian akademik kolerasi pearson telah digunakan. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan pada tahap tinggi diantara perbincangan, penjagaan dan penglibatan. Hal ini memberi impak positif terhadap pencapaian akademik pelajar. Kajiannya mendapati tahap penglibatan ibu bapa dari segi perbincangan di rumah antara pelajar dan ibu bapa ialah pada tahap sederhana. Hal ini menunjukkan pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa adalah pada tahap yang lemah. Kajiannya juga menunjukkan galakkan daripada ibu bapa juga kurang menggalakkan. Hal ini menunjukkan bahawa kajian ini memfokuskan mengenai penglibatan ibu bapa terhadap pencapaian akademik pelajar. Menurut kajian Dr. Azizi Yahya, Yusof Boon dan Kamaliah Noordin mengenai tahap konsep kendiri, motivasi dan gaya keibubapaan dengan pencapaian pelajar menunjukkan bahawa konsep kendiri pelajar lebih tinggi dengan mendapat pencapaian yang cemerlang dalam PMR. Hal ini menunjukkan bahawa tiada perkaitan dengan gaya keibubapaan yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Kajiaannya tentang pengaruh latar belakang keluarga terhadap pencapaian Sains dan Matematik dikalangan murid sekolah rendah yang dijalankan oleh Abdullah Mohd Nor ( 2004) pula mendapati faktor pekerjaan juga membawa kepada pengaruh terhadap pencapaian akademik pelajar dalam matapelajaran Sains dan Matematik. Hal ini menunjukkan pekerjaan ibu bapa merupakan aspek sosioekonomi perlu di lihat. Dapatan kajian mengenai pendapatan keluarga pelajar pula menunjukkan pendapatan ibu bapa yang tinggi menunjukkan peratusan skor matematik yang tinggi pelajar dari keluarga pendapatan sederhana mendapat skor yang rendah sedikit berbanding pelajar golongan ibu bapa berpendapatan tinggi. Manakala bagi sabjek Sains juga menunjukkan peratusan tinggi memihak kepada pelajar dari keluarga pendapatan tingi berbanding dengan keluarga yang sederhana. Dalam dapatan
 11. 11. 11 kajian pengkaji menunjukkan bahawa tidak terdapat pelajar daripada golongan berpendapatan rendah iaitu pendapatan berskala dari RM100 hingga RM750. Hal ini menunjukkan responden pengkaji bukan dari golongan berpendapatan rendah tetapi golongan sederhana dan tinggi. Hal ini tidak dapat jawapan bagi pelajar yang dari pendapatan rendah. Manakala dapatan kajian mengenai perkaitan pencapaian akademik dan saiz keluarga pula menunjukkan pencapaian Matematik dan Sains menunjukkan bahawa pelajar yng memiliki saiz keluarga yang besar mendapat pencapaian yang tinggi dan saiz keluarga sederhana menunjukkan perbezaan berbanding saiz keluarga yang besar iaitu skor kurang tinggi peratusan berbanding pelajar daripada keluarga besar. Mohamad Johdi Salleh, Che Noraini Hashim, Ismael Hassnaen dan et all (2009) dalam kajiannya bertajuk Status Sosio Ekonomi dan Komitmen Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Penilaian Menengah Rendah Malaysia. Tujuan kajian mereka ialah mereka ingin mengetahui akan status sosio ekonomi ibu bapa yang SSE Rendah, SSE Sederhana, dan SSE Tinggi. Disamping itu juga para pengkaji ingin mengkaji mengenai komitmen ibu bapa terhadap pelajar PMR dan faktor-faktor lain. Para pengkaji hanya menumpukan kajiannya di kawasan Gombak Selangor dan dimana seramai 425 orang pelajar tingkatan 4 telah terlibat yang terdiri daripada 200 orang pelajar dari kelas pertama iaitu kelas cemerlang, 135 orang dari kelas sederhana dan 90 orang daripada kelas belakang. Penyelidik juga menemubual guru 20 orang guru secara rawak dari beberapa buah sekolah. Dapatan kajian penyelidik pula menunjukkan, pelajar SSE rendah mempunyai pencapaian Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang rendah berbanding pelajar SSE Sederhana dan SSE Tinggi.
 12. 12. 12 BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pengenalan Bab ini membincangkan metodologi kajian yang digunakan bagi mencapai objektif kajian. Bab ini bermula dengan reka bentuk kajian dan diikuti dengan proses kajian deskriptif. Komponen penting dalam metodologi akan dibincangkan dengan terperinci dalam seksyen berikutnya. 3.2 Populasi dan Sampel Kajian Kajian dijalankan adalah bersifat deskriptif di mana borang soal selidik digunakan untuk melihat persepsi pelajar terhadap beberapa aspek keluarga dalam pembelajaran dan pencapaian akademik PT3. Bagi mencari apakah pencapaian akademik Pentaksiran Tingkatan 3, pelajar tingkat 4 di ambil untuk dijadikan sampelkajian. Tujuan kajian hanya focus kepada Tingkatan 4 disebabkan pelajar Tingkatan 4 tahun 2015 merupakan golongan pelajar kumpulan satu yang menerima sistem peperiksaan baru PT3 2014. Keputusan peperiksaan akhir PT3 diambil bagi 120 orang pelajar daripada beberapa buah sekolah di daerah Bachok. Murid-murid ini terdiri daripada jantina lelaki dan perempuan. Bagi mengehui siapakah murid-murid yang memperolehi pencapian rendah, sederhana dan tinggi, latar belakang1 sosial keluarga setiap murid diperolehi melalui soal selidik, guru kelas dan temu bual dengan ibu bapa. Latar belakang keluarga yang lengkap, dilengkapi
 13. 13. 13 dengan cara temubual penjaga atau ibu bapa pelajar berkaitan. Soal selidik diasaskan oleh Alvarez (1989) dan diubahsuai sedikit keperluan kajian ini. Faktor latar belakang pelajar termasuklah saiz keluarga, pendapatan ibu bapa dan pekerjaan ibu bapa diperolehi daripada soal selidik. Data yang diperolehi daripada soal selidik akan menggunakan kaedah SPSS bagi mencari bilangan dan peratusan dan hubungan berkaitan, dan hasil daripada prosesan ini akan dipaparkan dalam bentuk jadual. Kemudian pelajar-pelajar yang mendapat pencapaian rendah, sederhana dan tinggi dihubungkan dengan latar belakang sosioekonomi dan pendidikan ibu bapa pelajar bagi menghuraikan siapa mendapat keputusan apa dan mengapa. 3.3 Borang Soal Selidik Borang soal selidik digunakan bertujuan mendapatkan maklum balas daripada responden berdasarkan objektif kajian. Borang soal selidik akan diedarkan kepada sampel untuk diisi maklumat yang diperlukan. Borang soal selidik dibahagikan kepada beberapa bahagian, antaranya ialah. I. Bahagia A : Maklumat diri pelajar Bahagian A dalam borang soal selidik adalah berkaitan dengan maklumat peibadi responden. Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat latar atau data peribadi belakang responden. Antara item yang perlu diisi oleh responden ialah nama, tingkatan, jantina, agama dan bangsa. II. Bahagian B : Latar belakang keluarga Bahagian B pula adalah berkaitan dengan latar belakang keluarga responden pelajar PT3. Bahagian ini bertujuan untuk mengumpul data mengenai latar belakang serta taraf sosioekonomi dan pendidikan keluarga pelajar PT3. Antara Item yang dikemukakan adalah seperti pekerjaan ibu bapa, pendapatan ibu bapa, tahap pendidikan ibu bapa, saiz keluarga dan serta pendapat responden terhadap ibu bapa mereka. III. Bahagian C : Pendapat pelajar Bahagian C pula berkaitan dengan pendapat serta pengalaman pelajar. Item yang di ambil kira dalam bahagian ini ialah persekitaran pendidikan pelajar di rumah, dorongan ibu bapa terhadap pencapaian akademik PT3.
 14. 14. 14 3.4 Kesimpulan Dalam bab ketiga telah dinyatakan secara jelas metodologi yang telah digunakan dalam menganalisis data. Bermula daripada reka bentuk kajian dan reka bentuk kerja yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum, semasa dan selepas menungut data. Dijelaskan secara terperinci didalam data yang dipungut. Penjelasan berkaitan pembinaan instrument, sampel dan persampelan sehinggalah kepada pengalisaan data, pengkaji telah menyatakan satu persatu keperluan yang akan dilaksanakan dalam kajian ini. Pengkaji telah menggunakan kaedah statistic yang bersesuaian dengan kajian untuk menjawab persoalan kajian.
 15. 15. 15 BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang Analisis dan hasil kajian terhadap sosioekonomi keluarga dan kaitannya dengan pencapaian akademik Peperikasaan Pentaksiran Tingkatan 3 pelajar. Kajian kes di sekolah-sekolah daerah Bachok iaitu dua sekolah yang dipilih iaitu SMK Long Yunus dan SMK Beris Panchor Bachok Kelantan. Kedua- dua sekolah ini merupakan sekolah harian biasa. Analisis kajian ini adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada kajian lapangan dan daripada responden. Dapatan kajian ini berdasarkan maklumat daripada pihak terlibat langsung atau tidak langsung. Secara umumnya, maklumat analisis diperolehi daripada 120 orang responden iaitu pelajar PT3 sekolah-sekolah daerah Bachok Kelantan yang terpilih. 4.2 Analisis latar belakang responden Berdasarkan kajian ini, pengkaji mengkategorikan pencapaian pelajar kepada sangat cemerlang iaitu pencapaian keputusan 6A keatas manakala, bagi kategori Cemerlang pula mengkategorikan pencapaian keputusan 3A – 5A dan seterusnya pencapaian kurang cemerlang iaitu keputusan 1A- 2A. Bagi pencapaian yang tidak cemerlang, keputusannya ialah tiada A. 4.2.1 Analisis Keseluruhan Pencapaian Pentaksiran Tingkatan 3. PENCAPAIAN PT3 Kategori Bilangan Peratus (%) Peratusan terkumpul TIDAK CEMERLANG (TIADA A) 14 12 11.7
 16. 16. 16 KURANG CEMERLANG (1A- 2A) 68 57 68.3 CEMERLANG (3A-5A) 30 25 93.3 SANGAT CEMERLANG (6A) 8 7 100.0 Total 120 100.0 Jadual 4.2.1 : Taburan Keseluruhan Pencapaian Pelajar PT3 Gambar rajah 4.2.1 : Jumlah Keseluruhan Keputusan Pencapaian PT3 Menurut jadual 4.2.1 menunjukkan bilangan sampel kajian mengikut kategori pencapaian PT3 di daerah Bachok. Bilangan sampel keseluruhan adalah 120 orang pelajar mewakili jantina lelaki dan perempuan. Jadual diatas menunjukkan bilangan keseluruhan sampel mengikut kategori pencapaian yang diperolehi dalam PT3 pada tahun 2014. Jumlah sampel pelajar yang memperolehi bagi kategori Tidak Cemerlang adalah 14 orang bersamaan 12% daripada jumlah keseluruhan. Bagi sampel yang memperolehi keputusan Kurang Cemerlang iaitu kategori 1A-2A memperolehi bilangan sebanyak 68 orang iaitu 57% daripada jumlah keseluruhan. Bilangan pelajar yang memperolehi keputusan kurang cemerlang ini merupakan bilangan yang tertingi hasil pemilihan secara rawak di sekolah-sekolah daerah Bachok. Bilangan sampel bagi keputusan Cemerlang pula mencatatkan bilangan sebanyak 30 orang kategori 3A-5A dan mewakili 25% daripada jumlah keseluruhan. Bagi keputusan pencapaian PT3 yang Sangat Cemerlang mencatat bilangan 8 orang sahaja atau 7% daripada jumlah keseluruhan.
 17. 17. 17 4.3 ANALISIS DISKRIPTIF DEMOGRAFI Jadual 1 berikut menunjukkan bilangan sampel kajian mengikut jantina. Bilangan sampel kajian lebih banyak terdiri daripada perempuan iaitu 60% manakala sampel lelaki hanyalah 40%. Keseluruhan sampel kajian berjumlah 120 orang. Kesemua sampel menerimasoal selidik secara rawak tanpa mengira bilangan mengikut jantina. Bilangan sampel ini mewakili populasi yang terdapat di sekolah sekitar daerah Bachok. 4.3.1 Analisis Sampel Mengikut Jantina JANTINA JANTINA Kekerapan Peratus Peratusan terkumpul Valid LELAKI 48 40.0 40.0 PEREMPUAN 72 60.0 100.0 Total 120 100.0 Jadual 4.3.1: Bilangan Keseluruhan Sampel Kajian Mengikut Jantina
 18. 18. 18 Gambar rajah 4.3.1 : Jumlah Keseluruhan Mengikut Jantina Jadual 4.3.1 menunjukkan bilangan sampel pelajar PT3 mengikut jantina. Jumlah bagi pelajar Perempuan keseluruhan adalah seramai 72 orang iaitu 60% daripada jumlah keseluruhan. Ini menunjukkan jumlah ini tinggi berbanding sampel jantina Lelaki yang hanya memperolehi bilangan 48 orang atau 40% daripada jumlah keseluruhan 4.3.2 Analisis Sampel Mengikut Agama AGAMA AGAMA kekerapan Peratus Peratusan Terkumpul Valid ISLAM 117 97 97.5 BUDDHA 3 3 100.0 Total 120 100.0 Jadual 4..3.2: Bilangan keseluruhan sampel kajian mengikut agama
 19. 19. 19 Gambar Rajah 4.3.2 : Jumlah Kekerapan Mengikut Agama Jadual 4.3.2 menunjukkan bilangan sampel mengikut kategori agama.Data menunjukkan sampel pelajar yang beragama Islam lebih ramai berbanding agama lain iaitu Buddha sebanyak 117 orang sampel pelajar mewakili 97% berbanding agama Buddha iaitu hanya mencatat bilangan yang sedikit iaitu 3 orang sahaja daripada jumlah keseluruhan iaitu 3%. 4.3.3 Analisis Sampel Mengikut Bangsa BANGSA BANGSA Kekerapan Peratus Peratus terkumpul Valid MELAYU 117 97.5 97.5 CINA 2 1.7 99.2 LAIN-LAIN 1 1 100.0 Total 120 100.0 Jadual 4.3.3: Bilangan keseluruhan sampel mengikut bangsa
 20. 20. 20 Gambar rajah 4.3.3: Jumlah Kekerapan Mengikut Bangsa Jadual 4.3.3 menunjukkan bilangan sampel pelajar mengikut bangsa. Kekerapan yang tinggi dapat dilihat daripada sampel pelajar berbangsa Melayu iaitu 117 orang pelajar mewakili 97.5% daripada jumlah keseluruhan. Bagi bangsa Cina terdapat hanya 2 orang sampel berbangsa Cina iaitu 1.7% daripada data kesuluruhan. Selain itu juga, data menunjukkan bilangan sampel bagi bangs lain-lain menunjukkan bilangan yang rendah iaitu hanya 1 orang bangs lain-lain mewakil 1% daripada jumlah keseluruhan. 4.4 Taburan keseluruhan sampel mengikut Tahap Sosio-Ekonomi Ibu Bapa 4.4.1 Analisis Sampel Mengikut Pendapatan Bapa. PENDAPATAN BAPA Tahap pendapatan Kekerapan Peratus Peratusan terkumpul Valid TIADA PENDAPATAN 2 1.7 1.7 BAWAH RM1000 89 74.2 75.8 RM1001-RM2000 19 15.8 91.7 RM2001-RM3000 1 .8 92.5 RM3001-RM4000 4 3.3 95.8
 21. 21. 21 RM4000 KEATAS 5 4.2 100.0 Total 120 100.0 Jadual 4.4.1 : Bilangan Sampel Mengikut Pendapatan bapa Gambar Rajah 4.4.1: Jumlah Keseluruhan Kekerapan Pendapatan Bapa Berdasarkan jadual 4.4.1 menunjukkan taburan keseluruhan sampel pelajar mengikut pendapatan ibu bapa mereka. Pendapatan bapa sampel menunjukkan paling tinggi jumlahnya ialah pada pendapatan bapa bawah daripada Rm 1000 sebulan. Hal ini kerana pendapatan masyarakat di daerah Bachok kebanyakannya berpendapatan rendah. Seterusnya, pendapatan kedua tertinggi ialah pada RM 1001 hingga RM 3000.
 22. 22. 22 Manakala, pendapatan RM4000 ke atas hanyalah terdapat 5 orang sahaja daripada keseluruhan. Pendapatan ini dibahagikan kepada beberapa tahap ekonomi bapa iaitu pendapatan RM1000 kebawah dan tiada pendapatan ialah berada di tahap ekonomi paling rendah. Dimana bapa yang tiada pendapatan dan tidak berkerja itu terdapat dlam bilangan 2 orang sahaja. 4.4.1 Analisis Sampel Mengikut Pendapatan Ibu. Tahap pendapatan kekerapan Peratus Peratus terkumpul Valid TIADA PENDAPATAN 59 49.2 49.2 BAWAH RM1000 51 42.5 91.7 RM1001-RM2000 5 4.2 95.8 RM2001-RM3000 2 1.7 97.5 RM3001-RM4000 1 .8 98.3 RM4000 KEATAS 2 1.7 100.0 Total 120 100.0 Jadual 4.4.2: Bilangan Sampel Mengikut Pendapatan ibu Gambar rajah 4.4.2: Jumlah keseluruhan kekerapan pendapatan ibu
 23. 23. 23 Berdasarkan jadual 4.4.2 menunjukkan jumlah kekerapan yang paling ketara atau tinggi ialah pada bahagian ibu tidak bekerja. Kebanyakan golongan ibu kepada pelajar tidak bekerja dan mereka tergolong daripada golongan suri rumah. Golongan ibu yang tidak bekerja mencatatkan bilangan seramai59 orang ibu yang tidak bekerja. Iaitu 49.2 % daripada jumlah keseluruhan 120 orang sampel. 4.5 Taburan keseluruhan sampel mengikut Tahap Pendidikan Ibu Bapa. 4.5.1 Analisis Sampel Mengikut Tahap Pendidikan Bapa Tahap pendidikan kekerapan Peratusan Peratusan terkumpul Valid TIDAK BERSEKOLAH 4 3.3 3.3 UPSR 3 2.5 5.8 PMR 12 10.0 15.8 SPM 79 65.8 81.7 STPM/STAM 12 10.0 91.7 IJAZAH KEATAS 10 8.3 100.0
 24. 24. 24 Total 120 100.0 Jadual 4.5.1 : Bilangan sampel mengikut pendidikan bapa Gambar rajah 4.5.1: Jumlah keseluruhan kekerapan pendidikan bapa Jadual 4.5.1 menunjukkan bilangan sampel keseluruhan yang menunjukkan tahap pendidikan bapa pelajar. Pendidikan bapa pelajar yang paling mencatat bilangan tahap pendidikan tertinggi ialah pada tahap SPM. Nilai yang dicatatkan berdasarkan
 25. 25. 25 graf 2.5.1 ialah pada bilangan 79 orang iaitu sebanyak 3% daripada jumlah keseluruhan sampel. Tahap kedua tertinggi ialah PMR dan STPM yang mencatat bilangan seramai 12 orang mewakili 10% daripada jumlah keseluruhan. Tahap pendidikan bapa yang paling rendah pula mencatatkan4 orang bagi bapa yang tidak bersekolah dan 3 orang bagi tahap UPSR. Hal ini menunjukkan kebanyakan bapa pelajar-pelajar di daerah tergolong daripada orang yang berpendidikan. 4.5.2 Analisis sampel mengikut pendidikan ibu PENDIDIKAN IBU Tahap Pendidikan kekerapan Peratusan Jumlah peratusan Valid UPSR 7 5.8 5.8 PMR 10 8.3 14.2 SPM 81 67.5 81.7 STPM 15 12.5 94.2 IJAZAH KEATAS 7 5.8 100.0 Total 120 100.0 Jadual 4.5.2: Taburan Keseluruhan Sampel Mengikut Pendidikan Ibu
 26. 26. 26 Gambar rajah 4.5.2: Taburan Jumlah Kekerapan Mengikut Pendidikan Ibu Seramai 120 orang pelajar menyatakan bahawa ibu mereka mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya tahap UPSR dan tidak langsung mencatatkan bilangan pada tahap Tidak Berpendidikan. Didapati seramai 7 orang ibu pelajar yang mempunyai pendidikan sehingga tahap Ijazah iaitu mencatat bilangan peratusan 5.8% daripada jumlah keseluruhan. Tahap yang paling mencatat jumlah paling tinggi ialah 81 orang iatu pendidikan di tahap SPM. Pada tahap pendidikan yang lain iaitu PMR mencatatkan bilangan 10 orang iaitu 8% daripada jumlah keseluruhan. Begitu juga pada tahap STPM juga mencatatkan jumlah yang sederhana iaitu hanya 10 orang ibu pelajar yang mempunyai pendidikan sehingga tahap STPM. Melalui dapatan ini menunjukkan kesemua ramai pelajar dalam golongan ibu bapa yang berpendidikan.
 27. 27. 27 4.6 Analisis Keputusan Akademik mengikut Sosioekonomi Ibu Bapa. Pengkaji telah mengasingkan sampel pelajar mengikut Sosioekonomi ibu bapa mereka masing-masing. Bagi mengetahui tahap sosioekonomi mereka pengakaji melihat pada pendapatan hasil keseluruhan ibu bapa. Golongan yang pertama ialah golongan yang mempunyai Sosioekonomi Tinggi iaitu pendapatan Rm4001 ke atas. Manakala bagi pendapatan Sederhana Tinggi ialah pendapatan RM 3001 hingga RM 4000. Seterusnya bagi pendapatan RM 1001 hingga Rm 3000 ialah golongan Sosioekonomi sederhana dan bagi pendapatan RM1000 dan Tiada Pendapatan tergolong daripada golongan SSE Rendah. Pendapatan Keluarga Tahap Sosioekonomi keluarga RM 4001 ke atas SSE Tinggi RM3001 – RM 4000 SSE Sederhana Tinggi Rm1001-RM 3000 SSE Sederhana Bawah RM1000/ Tiada Pendapatan SSE Rendah Jadual: 4.6.1 Kategori Pendapatan ibu bapa/ Penjaga mengikut tahap sosioekonomi keluarga.
 28. 28. 28 4.7 Prestasi pelajar mengikut SSE Rendah, Sederhana, Sederhana Tinggi dan Tinggi 4.7.1 Hubungan SSE Rendah Ibu bapa dengan Pencapaian PT3 pelajar KEPUTUSAN BIL PELAJAR % TIADA A 10 12 1A-2A 22 27 3A-5A 27 33 6A KEATAS 8 10 JUMLAH 82 100 Jadual 4.7.1 Hubungan SSE Rendah Ibu bapa dengan Pencapaian PT3 pelajar Gambar rajah 4.7.1: Carta Pai menunjukkan keputusan PT3 mengikut tahap Sosioekonomi Ibu Bapa Jadual 4.7.1 di atas menunjukkan tahap Sosioekonomi ibu bapa pelajar PT3 dan mengikut dan bilangan pelajar mengikut jenis SSE ibu bapa. Dalam jadual 4.7.1 di atas menunjukkan pelajar yang berasal dari keluarga SSE Rendah mendapat keputusan peperiksaan PT3 yang berbeza iaitu bagi pelajar yang memperolehi 1A hingga 2A 15% 33%40% 12% KEPUTUSAN PT3 SSE RENDAH TIADA A 1A-2A 3A-5A 6A KEATAS
 29. 29. 29 mencatat jumlah seramai 22 orang berbanding pelajar Tiada A yang hanya mencatat 10 orang sahaja iaitu 12% daripada jumlah keseluruhan 82 orang. Hal ini menunjukkan anak-anak daripada ibu bapa yang SSE Rendah tergolong daripada pencapaian yang Cemerlang dan Sangat Cemerlang dimana jumlah pelajar memerolehi pencapaian Cemerlang dengan bilangan 27 orang lebih ramai daripada pencapaian Kurang Cemerlang dan Tidak Cemerlang. Daripada jumlah keseluruhan peratusan anak yang tiada A majority daripada kalangan SSE Rendah iaitu 10 orang. Hal ini menunjukkan pengaruh SSE Rendah terhadap pencapaian akademik pelajar. 4.7.2 Hubungan SSE Sederhana dengan Pencapaian PT3 KEPUTUSAN BIL % TIADA A 4 15 1A-2A 22 81 3A-5A 1 4 6A KEATAS 0 0 JUMLAH 27 100 Jadual 4.7.2: Hubungan SSE Rendah dengan Pencapaian PT3 Gambar rajah 4.7.2 : Carta Peratusan Pencapaian Pelajar PT3 Mengikut Tahap Sosioekonomi Sederhana ibu bapa. Jadual4.7.2 dan carta pai di atas menunjukkan analisis data mengikut Tahap SSE ibu bapa dengan Pencapaian PT3 pelajar daerah Bachok. Bagi SSE sederhana menunjukkan bahawa pelajar yang memperolehi pencapaian 1A dan 2 A 15% 81% 4%0% KEPUTUSAN PT3 SSE SEDERHANA TIADA A 1A-2A 3A-5A 6A KEATAS
 30. 30. 30 mencatatkan bilangan seramai 22 orang daripada jumlah keseluruhan golongan pelajar SSE yang jumlahnya seramai 27 orang daripada jumlah keseluruhan sampel. Bagi pelajar yang tidak memperolehi pencapaian yang baik iaitu Tiada A (Tidak Cemerlang) mencatatkan jumlah seramai 4 orang iaitu 81 % daripada jumlah keseluruhan SSE Sederhana. Hal ini menunjukkan ibu bapa yang tergolong dalam golongan SSE sederhana tetap melahirkan pelajar yang mempunyai pencapaian yang baik yang memperolehi A dalam matapelajaran yang di ambil dalam PT3. 4.7.3 Hubungan SSE Sederhana dengan Keputusan Pencapaian Akademik Pelajar PT3 KEPUTUSAN BIL % TIADA A 0 0 1A-2A 7 100 3A-5A 0 0 6A KEATAS 0 0 JUMLAH 7 100 Jadual 4.7.3: Hubungan SSE Sederhana dengan Keputusan Pencapaian Akdemik Pelajar PT3 Berdasarkan jadual 4.7.3 di atas menunjukkan bahawa hanya terdapat pelajar yang memperolehi keputusan pencapaian 1A dan 2A sahaja iaitu 100% iaitu hanya 7 orang pelajar daripada golongan SSE Sederhana Tinggi. Jadual ini tidak dapat ditunjukkan carta pai, oleh kerana bilangan yang 100%. 4.7.4 Hubungan SSE Sederhana Tinggi dengan Pencapaian Akademik Pelajar PT3. KEPUTUSAN BIL % TIADA A 0 0 1A-2A 2 50 3A-5A 2 50 6A KEATAS 0 0 JUMLAH 7 100 Jadual 4.7.4: Hubungan SSE Sederhana Tinggi dengan Pencapaian Akademik Pelajar PT3.
 31. 31. 31 Gambar rajah 4.7.4 : Carta Peratusan Pencapaian Pelajar PT3 Mengikut Tahap Sosioekonomi Tinggi ibu bapa pelajar. Gambar rajah 4.7.4 menunjukkan peratusan pencapaian pelajar PT3 mengikut tahap sosioekonomi ibu bapa pelajar. Bagi Tahap Sosioekonomi Tinggi ibu bapa menunjukkan jumlah sampel yang sama bagi pencapaian di tahap kurang cemerlang (1A dan 2A) pada jumlah 2 orang dan sama dengan pencapaian Sangat Cemerlang (6A ke atas) dimana0mana masing-masingmempunyai nilai sampel yang sama. Bagi jenis pencapaian tidak cemerlang dan cemerlang tidak menunjukkan bilangan kerana, pelajar SSE Sederhana Tinggi hanyalah 4 orang daripada 120 sampel pelajar. 4.8 Taburan Tahap Pencapaian Pelajar mengikut Pendidikan Ibu Bapa. 4.8.1 Taburan Tahap Pencapaian Pelajar Mengikut Pendidikan Bapa TAHAP PENCAPAIAN PELAJAR PT3 Tahap Pendidikan TIADA A % 1A- 2A % 3A- 5A % 6A KEATAS % Tidak Bersekolah 0 0 0 0 0 0 3 38 UPSR 2 14 0 0 0 0 0 PMR 2 14 7 10 1 33 2 25 SPM 9 64 47 69 23 77 3 38 STPM/STAM 2 14 8 12 3 10 0 0 DIPLOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 IJAZAH KE ATAS 0 7 6 9 3 10 0 0 0% 50%50% 0% KEPUTUSAN PT3 SSE TINGGI TIADA A 1A-2A 3A-5A 6A KEATAS
 32. 32. 32 JUMLAH 14 100 68 100 30 100 8 100 Jadual 4.8.1 : Taburan Tahap Pencapaian Pelajar Mengikut Pendidikan Bapa. Jadual 4.8.1 di atas menunjukkan pencapaian akademik pelajar PT3 mengikut tahap pendidikan bapa mereka. Bagi kategori pelajar yang Tidak Cemerlang (Tiada A) jumlah keseluruhan pelajar ialah 14 orang pelajar. Seramai 2 orang bapa pelajar daripada tahap pendidikan UPSR iaitu mewakili 14% daripada jumlah keseluruhan 14 orang pelajar kategori Tidak Cemerlang. Tahap pendidikan bapa yang paling ramai ialah pada peringkat SPM. Majority bapa pelajar ialah daripada pendidikan sekolah menengah iaitu SPM. Tahap ini mencatatkan jumlah 9 orang daripada 14 orang bapa responden iaitu 64% daripada jumlah keseluruhan. Pada peringkat STPM pula hanya mencatatkan bilangan 2 orang sahaja. Bagi Pelajar kategori Kurang Cemerlang iaitu keputusan 1A dan 2A. tahap pendidikan bapa yang paling ramai juga dalam tahap pendidikan sekolah menengah iaitu peringkat SPM yang mencatatkan seramai 47 orang daripada 68 orang responden kategori kurang cemerlang. Bagi tahap pendidikan bapa yang tertinggi iaitu Ijazah ke atas menunjukkan pelajar yang mempunyai keputusan 1A dan 2A mempunyai bapa yang mempunyai pendidikan hingga tahap Ijazah dan ke atas dimana ia mencatatkan bilangan sebanyak 6 orang bapa pelajar. Berdasarkan pemerhatian, pelajar yang mempunyai bapa yang berpendidikan tinggi ini menjadi pengaruh kepada pelajar setelah membuat analisis melalui soalan dalam soal selidik. Bagi kategori pelajar cemerlang pula, bapa yang mempunyai Ijazah dan ke atas ialah seramai 3 orang mewakili 9% daripada jumlah keseluruhan pelajar kategori Kurang Cemerlang iaitu seramai 68 orang. Kategori tahap pendidikan bapa pelajar yang Nampak paling ketara ialah tahap SPM juga. Dimana tahap ini mencatatkan bilangan seramai 47 orang. Hal ini menunjukkan pelajar kebanyakan mempunyai bapa yang berpelajaran sehingga Ijazah. Hal ini memberi pengaruh kepada pelajar untuk memperoleh keputusan yang baik. Bagi kategori pelajar Cemerlang pula iaitu keputusan 3A dan 5A menunjukkan pelajar yang bapanya mempunyai tahap pendidikan SPM juga menunjukkan bilangan yang ramai iaitu seramai 23 orang. Dan bagi pelajar yang mempunyai bapa berpendidikan tinggi iaitu peringkat Ijazah hanya mencatatkan bilangan sermai 3 orang sahaja daripada jumlah keseluruhan. Manakala bagi kategori pelajar yang Sangat Cemerlang pula menunjukkan mereka bukan daripada bapa berpendidikan tinggi sehingga Ijazah ke atas. Hal ini dibuktikan dengan data di atas yang menunjukkan seramai 3 orang pada
 33. 33. 33 tahap SPM dan 2 orang tahap PMR dan 3 orang bapa yang Tidak Bersekolah. Hal ini menunjukkan bahawa, pendidikan bapa tidak membwa kepada pencapaian cemerlang. Kategori 6A ke atas ialah kategori yang sangat cemerlang. Apabila dilihat pada data diatas, tidak seorang pun dalam kalangan mereka mempunyai bapa yang mempunyai Ijazah dan ke atas. 4.8.2 Tahap Pencapaian Pelajar mengikut Pendidikan Ibu. KEPUTUSAN KESELURUHAN PENCAPAITAN PT3 MENGIKUT PENDIDIKAN BAPA Tahap Pendidikan TIADA A % 1A- 2A % 3A- 5A % 6A KEATAS % TIDAK BERSEKOLAH 1 7 0 0 0 0 0 0 UPSR 0 0 0 0 0 0 1 0 PMR 0 0 0 0 6 20 2 25 SPM 10 71 56 82 20 67 4 50 STPM/STAM 2 14 7 10 3 10 1 13 DIPLOMA/SETAR AF 0 0 0 0 0 0 0 0 IJAZAH KE ATAS 1 7 5 7 1 3 0 0 JUMLAH 14 10 0 68 10 0 30 10 0 8 10 0 Jadual 4.8.2: Tahap Pencapaian Pelajar mengikut Pendidikan Ibu.
 34. 34. 34 Jadual di atas menunjukkan taburan tahap pencapaian akademik pelajar PT3 dengan pendidikan ibu pelajar. Bagi keputusan pelajar yang Tidak Cemerlang iaitu (Tiada A) menunjukkan bilangan ibu yang tidak bersekolah hanyalah seorang daripada jumlah keseluruhan 14 orang. Catatan bagi peringkat SPM pula menunjukkan bilangan yang paling ramai iaitu seramai 10 orang iaitu 71% daripada jumlah keseluruhan. Tahap STPM menunjukkan bilangan 2 orang sahaja berbanding peringkat ijazah ke atas hanyalah seorang sahaja. Hal ini menunjukkan bahawa ibu kepada pelajar yang Tidak Cemerlang tergolong daripada orang yang berpendidikan dimana tahap UPSR dan PMR tidak mencatatkan bilangan. Kategori pencapaian Kurang Cemerlang iaitu (1A dan 2A) menunjukkan bilangan paling tinggi ialah tahap pendidikan SPM juga apabila ia mencatatkan jumlah 56 orang iaitu 82% daripada jumlah keseluruhan 68 orang. Peringkat STPM menunjukkan bilangan seramai 7 orang dan ibu yang mempunyai ijazah dan keatas mencatatkan bilangan 5 orang. Seterusnya, dalam kategori Cemerlang pula menunjukkan majority ibu daripada pelajar yang mempunyai pencapaian cemerlang ini dalam golongan ibu yang juga berpendidikan sehingga SPM apabila ia mencatatakan bilangan 20 orang daripada jumlah keseluruhan. Dan pada tahap paling rendah ialah PMR yang berjumlah 6 orang. Dalam kategori ini juga menunjukkan majoriti ibu pelajar adalah pada tahap SPM. Hal ini juga ditunjukkan keputusan dalam jadual kategori Sangat Cemerlang dimana majoriti ibu pelajar dalam tahap pendidikan SPM dan tiada catatan pada peringkat ijazah dan ke atas. Bagi pelajar Sangat Cemerlang pendidikan ibu tidak membawa sebarang hubungan dengan pencapaian mereka.
 35. 35. 35 4.9 Analisis Data dan Keputusan Bahagian ini membincangkan dapatan deskriptif nilai min dan pendidikan ibu bapa pelajar PT3 yang mempunyai tiga kategori iaitu Tidak Cemerlang, Kurang Cemerlang, Cemerlang, dan Sangat Cemerlang. Soal selidik dalam kajian ini menggunaka skala likert 1 hingga 5. Bagi mengetahui tahap nilai min bagi tiap-tiap pemboleh ubah yang dikaji, penyelidik mengkategorikan dan mengiterprestasikan skor Min ke dalam 5 tahap seperti yang di pamerkan dalam jadual dibawah ini. Skor Purata Interprestasi 1.00 hingga 1.89 Sangat Rendah 1.90 hingga 2.69 Rendah 2.70 hingga 3.49 Sederhana 3.5 hingga 4.29 Tinggi 4.3 hingga 5.00 Sangat Tinggi 4.9.1 Faktor Pendidikan Ibu Bapa Pencapaian PT3 Rajah berikut menunjukkan taburan kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai bagi setiap item di bawah faktor pendidikan ibu bapa dalam soal selidik. Didapati bahawa kebanyakan item mempunyai rata-rata min. 4.9.1.1 Status Pendidikan Kategori pencapaian Tidak Cemerlang (TIADAA)
 36. 36. 36 Item soalan Pilihan Min Sisihan Piawai Tahap STS TS S SS 1. Ibu bapa tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak dapat membimbing saya dalam menyelesaikan kerja- kerja rumah yang diberikan oleh guru untuk subjek PT3 10 (71%) 4 (29%) 0 0 2.0000 .00000 Rendah 2. Ibu bapa saya tidak pandai membaca oleh itu mereka tidak dapat membantu saya menelaah pelajaran untuk PT3 0 14 (100 %) 0 0 1.5000 .51887 Sangat Rendah 3. Dalam keluarga saya tidak seorang pun yang berpendidikan oleh itu tidak ada tempat saya meminta bantuan dalam memahamipelajaran. 7 (50%) 7 (50%) 0 0 1.5000 .51887 Sangat rendah 4. Ibu bapa saya tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak tahu kepentingan pelajaran. 7 (50%) 7 (50%) 0 0 1.5000 51887 Sangat Rendah
 37. 37. 37 5. Kejayaan ibu bapa saya mendorong saya untuk berjaya dalam pelajaran. 1 (7%) 5 (36%) 7 (50%) 1 (7%) 2.5714 .75593 Rendah 6. Ibu bapa saya menyediakan kemudahan untuk saya belajar di rumah 1 (7%) 11 (79%) 1 (7%) 1 (7%) 2.1429 .66299 Rendah 7. Kesusahan ibu bapa mendorong saya saya untuk berjaya dalam pelajaran 0 0 11 (79%) 3 (21%) 3.2143 .42582 Sederhan a 8. Ibu bapa memberi galakan, pujian, ganjaran hadiah sekiranya cemerlang dalam PT3 0 1 (7%) 6 (43%) 7 50%) 3.4286 .64621 Sederhan a 9. Ibu bapa memberi galakan untuk belajar 0 1 (7%) 10 (71%) 3 (21%) 3.1429 .53452 Rendah 10.Ibu bapa menyemak buku kerja/ latihan saya 0 10 (71%) 3 (21%) 1 (7%) 2.3571 .63332 Rendah Jadua; 4.9.1.1 : Taburan kekerapan, peratus, min dan sisihaan piawai setiap item mengikut faktor pendidikan ibu bapa pelajar mengikut setiap item soalan terbuka kategori Tidak Cemerlang (Tiada A)
 38. 38. 38 Jadual 4.9.1.1 menunjukkan taburan kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai bagi setiap item di bawah faktor pendidikan ibu bapa dalam soal selidik. Didapati bahawa kebanyakan item mempunyai rata-rata min yang rendah iaitu berkisar di antara nilai 1.90 hingga 2.69. ini menunjukkan bahawa kebanyakan pilihan responden adalah sangat tidak setuju, dan tidak setuju. 4.9.1.2 Status Pendidikan Kategori pencapaian Kurang Cemerlang (1A-2A) Statistics ITEM SOALAN PILIHAN MIN SISIHA N PIAWAI TAHAP STS TS S SS 1. Ibu bapa tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak dapat membimbing saya dalam menyelesaikan kerja-kerja rumah yang diberikan oleh guru untuk subjek PT3 29 (42%) 39 (57%) 0 0 1.573 5 .49824 Sangat Rendah 2. ibu bapa saya tidak pandai membacaoleh itu mereka tidak dapat membantu saya menelaah pelajaran untuk PT3 23 (34%) 45 (66%) 0 0 1.514 7 .50350 Sangat rendah
 39. 39. 39 3. Dalam keluarga saya tidak seorang pun yang berpendidikan oleh itu tidak ada tempat saya meminta bantuan dalam memahami pelajaran. 23 (34%) 45 (66%) 0 0 1.661 8 .47663 Sangat rendah 4. Ibu bapa saya tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak tahu kepentingan pelajaran. 33 (49%) 35 (52%) 0 0 1.514 7 .50350 Sangat Rendah 5. Kejayaan ibu bapa saya mendorong saya untuk berjaya dalam pelajaran. 0 53 (78%) 9 (13%) 6 (9%) 2.308 8 .62908 Rendah 6. Ibu bapa saya menyediakan kemudahan untuk saya belajar di rumah 21 (31%) 30 (44%) 14 (21%) 3 (4%) 1.985 3 .83742 Rendah 7. Kesusahan ibu bapa mendorong saya saya untuk berjaya dalam pelajaran 0 15 (22%) 27 (40%) 26 (38%) 3.161 8 .76510 Sederha na
 40. 40. 40 8. Ibu bapa memberi galakan, pujian, ganjaran hadiah sekiranya cemerlang dalam PT3 0 5 (7%) 38 (56%) 25 (37%) 3.294 1 .59997 Sederha na 9. ibu bapa memberi galakan untuk belajar 0 51 (75%) 8 (12%) 8 (12%) 2.985 3 .50350 Sederha na 10. Ibu bapa menyemak buku kerja/ latihan saya 10 (15%) 35 (52%) 17 (25%) 6 (9%) 2.279 4 .82581 Rendah Jadual 4.9.1.2 : Taburan kekerapan, peratus, min dan sisihaan piawai setiap item mengikut faktor pendidikan ibu bapa pelajar mengikut setiap item soalan terbuka kategori Kurang Cemerlang (1 A- 2 A) Berdasarkan Jadual 4.9.1.2 menunjukkan skala likert bagi taburan jawapan soalan terbuka. Nilai min yang ditunjukkan bagi pencapaian kurang cemerlang ialah berada pada tahap Sangat Rendah. Kebanyakan sampel menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan soalan mengenai didikan ibu bapa mereka. Dari segi galakan ibu bapa kepada pelajar menunjukkan bahawa semua pelajar tidak kira status pendidikan ibu bapa menjawab ibu bapa mereka banyak memberi galakan kepada mereka untuk belajar. Bagi faktor ibu bapa menyediakan kemudahan belajar di rumah adalah pada tahap rendah. Dimana pelajar-pelajar menjawab ibu bapa mereka tidak menyediakan kemudahan belajar.bagi soalan ibu bapa tidak berpelajaran pula menunjukkan tahap yang sangat rendah kerana mereka menjawab dengan jawapan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahawa mereka boleh mencapai pencapaian tanpa melihat pada tahap pendidikan ibu bapa mereka. 4.9.1.3 Status Pendidikan Kategori pencapaian Kurang Cemerlang (3A-5A) Statistics
 41. 41. 41 ITEM SOALAN PILIHAN MIN SISIHA N PIAWAI tahap STS TS S SS 1. Ibu bapa tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak dapat membimbing saya dalam menyelesaikan kerja-kerja rumah yang diberikan oleh guru untuk subjek PT3 17 (45%) 19 (50%) 2 (5%) 0 1.6053 .59455 Sangat rendah 2. ibu bapa saya tidak pandai membaca oleh itu mereka tidak dapat membantu saya menelaah pelajaran untuk PT3 20 (53%) 17 (45%) 1 (3%) 0 1.5000 .55750 Sangat rendah 3. Dalam keluarga saya tidak seorang pun yang berpendidikan oleh itu tidak ada tempat saya meminta bantuan dalam memahami pelajaran. 9 (24%) 29 (76%) 0 0 1.7632 .43085 Sangat rendah 4. Ibu bapa saya tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak tahu kepentingan pelajaran. 18 (47%) 20 (76%) 0 0 1.5263 .50601 Sangat rendah
 42. 42. 42 5. Kejayaan ibu bapa saya mendorong saya untuk berjaya dalam pelajaran. 3 (8%) 31 (82%) 3 (8%) 1 (3%) 2.0526 .51713 Rendah 6. Ibu bapa saya menyediakan kemudahan untuk saya belajar di rumah 20 (53%) 13 (34%) 3 (8%) 2 (5%) 1.6579 .84714 Sangat Rendah 7. Kesusahan ibu bapa mendorong saya saya untuk berjaya dalam pelajaran 0 10 (26%) 19 (50%) 9 (24%) 2.9737 .71610 Sederha na 8. Ibu bapa memberi galakan, pujian, ganjaran hadiah sekiranya cemerlang dalam PT3 0 2 (5%) 20 (53%) 16 (42%) 3.3684 .58914 Sederha na 9. ibu bapa memberi galakan untuk belajar 0 0 25 (66%) 13 (34%) 3.3421 .48078 Sederha na 10. Ibu bapa menyemak buku kerja/ latihan saya 5 (13%) 16 (42%) 17 (45%) 0 2.3158 .70155 Rendah Jadual 4.9.1.3: Taburankekerapan,peratus,min dan sisihaan piawai setiapitem mengikut faktor pendidikan ibu bapa pelajar mengikut setiap item soalan terbuka kategori Cemerlang (3A-5A) Daripada jadual 4.9.3 di atas dapatan penyelidik menunjukkan bahawa taburan skor responden mengikut faktor pendidikan keluarga mendapati seramai 30 orang responden dalam kategori Cemerlang (3A dan 5A) mempunyai jumlah min di tahap Sangat Rendah. Rata-rata responden memilih jawapan Sangat tidak bersetuju dan Tidak Setuju dengan faktor pendidikan ibu bapa mereka. Hal ini menunjukkan bahawa tahap pendidikan ibu bapa dan didikan ibu bapa di rumah tidak membawa sebarang hubungan dengan pencapaian pelajar. Faktor ibu bapa tidak dapat
 43. 43. 43 membimbing saya menunjukkan peratusan menjawab Setuju dengan fakto itu hanyalah 2 orang pelajar. Setelah dilihat daripada latar belakang pelajar berikut. Bapa merekatidak mempunyai pelajaran atau bersekolah. Hal ini menyebabkan pelajar memilih Setuju dalam soalan kaji selidik tersebut. Hal ini juga dilihat pada kajian lepas 4.9.1.4 Status Pendidikan Kategori pencapaian Kurang Cemerlang 6A Statistics ITEM SOALAN PILIHAN MIN SISIHA N PIAWAI STS TS S SS 1. Ibu bapa tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak dapat membimbing saya dalam menyelesaikan kerja-kerja rumah yang diberikan oleh guru untuk subjek PT3 1 (13%0 5 (63%) 2 (26%) 0 2.1250 .64087 Rendah 2. ibu bapa saya tidak pandai membaca oleh itu mereka tidak dapat membantu saya menelaah pelajaran untuk PT3 3 (38%) 4 (50%) 1 (13%) 0 1.7500 .70711 Sangat Rendah
 44. 44. 44 3. Dalam keluarga saya tidak seorang pun yang berpendidikan oleh itu tidak ada tempat saya meminta bantuan dalam memahami pelajaran. 1 (13%) 7 (88%) 0 0 1.8750 .35355 Sangat Rendah 4. Ibu bapa saya tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak tahu kepentingan pelajaran. 3 (38%) 5 (63%) 0 0 1.6250 .51755 Sangat rendah 5. Kejayaan ibu bapa saya mendorong saya untuk berjaya dalam pelajaran. 0 7 (88%) 0 1 (12% ) 2.2500 .70711 Rendah 6. Ibu bapa saya menyediakan kemudahan untuk saya belajar di rumah 4 (50%) 2 (25%) 1 (12%) 1 (13% ) 1.8750 1.1259 9 Sangat Rendah 7. Kesusahan ibu bapa mendorong saya saya untuk berjaya dalam pelajaran 0 1 (13%) 6 (75%) 1 (13% ) 3.0000 .53452 Sederha na 8. Ibu bapa memberi galakan, pujian, ganjaran hadiah sekiranya cemerlang dalam PT3 0 0 1 (13%) 7 (88% ) 3.8750 .35355 Tinggi
 45. 45. 45 9. ibu bapa memberi galakan untuk belajar 0 0 2 (25%) 6 (75% ) 3.7500 .46291 Tinggi 10. Ibu bapa menyemak buku kerja/ latihan saya 2 (25%) 3 (38%) 3 (38%) 0 2.1250 .83452 Rendah Jadual 4.9.1.4: Taburankekerapan,peratus,min dan sisihaan piawai setiapitem mengikut faktor pendidikan ibu bapa pelajar mengikut setiap item soalan terbuka kategori Sangat Cemerlang (6Ake Atas) Berdasarkan jadual 4.9.1.4 menunjukkan data bagi pelajar yang memperoleh keputusan PT3 yang sangat cemerlang. Mereka mengatakan bahawa ibu bapa yang tidak mempunyai pelajaran tidak membawa kesan kepada pencapaian mereka. Hal ini kerana majoriti ibu bapa pelajar mempunyai pendidikan walaupun pada tahap UPSR dan PMR. Hal ini di jawab pada soalan mengenai dalam keluarga pelajar tidak seorang pun yang berpelajaran.hal ini membuktikan bahawa setiap orang dalam keluarga mereka mempunyai orang yang berpelajaran. 4.9.2 Faktor Sosio Ekonomi Ibu Bapa dengan Pencapaian. 4.9.2.1 Status Sosio-Ekonomi kategori pencapaian (Tidak Cemerlang). Statistics Item Soalan N Mean Sisihan piawai Tahap Valid STS TS S SS
 46. 46. 46 1. Saya tidak memberikan tumpuan kepada pelajar kerana masalah kewangan 11 (37%) 17 (57%) 2 (7%) 0 1.700 0 .59596 Sangat Rendah 2. Pencapaian akademik saya merosot kerana ibu bapa saya tidak mampu membiayai persekolahan. 9 (30%) 16 (53%) 5 (17%) 0 1.866 7 .68145 Sangat Rendah 3. Pencapaian akademik saya kurang memberangsan gkan kerana keluarga tidak mampu menyediakan keperluan pembelajaran yang cukup 5 (17%) 22 (73%) 3 (10%) 0 1.933 3 .52083 Rendah 4. Pencapaian PT3 kurang memuaskan kerana sering tidak hadir kesekolah disebabkan ibu bapa sering mengajak bekerja bersamanya 8 (27%) 22 (73%) 0 0 1.733 3 .44978 Sangat rendah
 47. 47. 47 5. Saya tidak diberikan wang saku yang mencukupi setiap kali ke sekolah 13 (43%) 16 (53%) 1 (3%) 0 1.600 0 .56324 Sangat rendah 6. Jumlah adik beradik yang ramai mempengaruhi pembelajaran saya. 6 (20%) 24 (80%) 0 0 1.800 0 .40684 Sangat Rendah 7. Ibu bapa saya tidak mampu menghantar saya ke kelas tuisyen berbayar. 1 (3.3% 1 (3.3%) 28 (93.3) 0 2.900 0 .40258 Sederha na Jadual 4.9.2.1: Taburankekerapan,peratus,min dan sisihaan piawai setiapitem mengikut faktor Sosioekonomi ibu bapa pelajar mengikut setiap item soalan terbuka kategori Tidak Cemerlang (Tiada A) Jadual 4.9.2.1 menunjukkan data taburan kekerapan, min, sisihan piawai Status sosioekonomi ibu bapa mengikut item faktor Sosioekonomi pelajar mengikut jenis pencapaian pelajar. Tahap keseluruhan menunjukkan min yang sangat rendah. Faktor pertama melibatkan sosioekonomi keluarga ialah faktor kewangan pelajar menyebabkan pelajar hilang tumpuan dalam pembelajaran. Dalam skala tersebut menunjukkan bahawa bagi pelajar yang Tidak Cemerlang mengatakan bahawa faktor kewangan tidak memberi kesan kepada tumpuan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan pemilihan jawapan Tidak Setuju yang mencatat bilangan 17 orang daripada keseluruhan pelajar yang memperoleh keputusan Tidak Cemerlang iaitu 14 orang. Faktor pelajar tidak dihantar oleh ibu bapa ke kelas tuisyen berbayar menunjukkan peratusan yang tinggi iaitu 93.3% daripada jumlah keseluruhan. Faktor kewangan ibu
 48. 48. 48 bapa, menyebabkan pelajar tidak dihantar ke kelas tuisyen berbayar. Faktor yang lain juga menunjukkan skala yang rendah seperti faktor bilangan adik beradik yang ramai tidak mempengaruhi pencapaian pelajar. 4.9.2.2 Status Sosio-Ekonomi kategori pencapian Kurang Cemerlang (1A-2A) Statistic N Mean Sisihan piawai Tahap Valid STS TS S SS 1. Saya tidak memberikan tumpuan kepada pelajar kerana masalah kewangan 68 6 (9%) 35 (52%) 27 (40%) 0 2.3088 .62908 Rendah
 49. 49. 49 2. Pencapaian akademik saya merosot kerana ibu bapa saya tidak mampu membiayai persekolahan. 68 24 (35%) 30 (44%) 14 (21%) 0 1.8529 .73839 Sangat rendah 3. Pencapaian akademik saya kurang memberangsa ngkan kerana keluarga tidak mampu menyediakan keperluan pembelajaran yang cukup 68 25 (37%) 43 (63%) 0 0 2.0294 .64578 Rendah 4. Pencapaian PT3 kurang memuaskan kerana sering tidak hadir kesekolah disebabkan ibu bapa sering mengajak bekerja bersamanya 68 25 (37%) 43 (63%) 0 0 1.6324 .48575 Sangat rendah
 50. 50. 50 5. Saya tidak diberikan wang saku yang mencukupi setiap kali ke sekolah 68 24 (35%) 28 (41%) 16 (24%) 0 1.8824 .76352 Sangat rendah 6. Jumlah adik beradik yang ramai mempengaruh i pembelajaran saya. 68 11 (16%) 52 (77%) 5 (7%) 0 1.9118 .48053 Rendah 7. Ibu bapa saya tidak mampu menghantar saya ke kelas tuisyen berbayar. 68 5 (7%) 5 (57%) 52 (77%) 6 (9%) 2.8676 .66701 sederhana Jadual 4.9.2.2 : Taburan kekerapan, peratus, min dan sisihaan piawai setiap item mengikut faktor Sosioekonomi ibu bapa pelajar mengikut setiap item soalan terbuka kategori Kurang Cemerlang (1A-2A) Berdasarkan Jadual 4.9.2.2 di atas menunjukkan taburan, kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai setiap item faktor mengikut faktor sosioekonomi ibu bapa. Dalam jadual tersebut menunjukkan min keseluruhan menunjukkan pada tahap rendah dan sangat rendah. Hal ini disebabkan ramai pelajar menjawab soalan tidak setuju dan sangat tidak setuju pada item ‘tidak dapat memberi tumpuan kerana masalah kewangan’. Melalui data tersebut menunjukkan seramai 35 orang menjawab tidak setuju, 6 orang menjawab sangat tidak setuju dan 27 orang menjawab setuju. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai sosioekonomi rendah tidak membawa sebarang hubungan dengan pencapaian akademik mereka. Hal ini di buktikan juga dengan kajian oleh Norazlinda Saad ( 2005) Analisis menujukkan terdapat hubungan signifikan antara
 51. 51. 51 jumlah pendapatan dan merit pelajar, di mana pada tahap p=.00 iaitu p<.01 (r=.36). Nilai r yang diperolehi menunjukkan bahawa walaupun hubungan antara pendapatan dan merit signifikan tetapi hubungannya adalah lemah. Ini menjelaskan bahawa peningkatan dalam pendapatan kurang mempengaruhi pencapaian merit di kalangan pelajar. Hal ini menunjukkan ekonomi keluarga tidak memberi kesan kepada pencapaian pelajar. Dalam kajiannya juga menunjukkan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan ibu dan merit pelajar iaitu pada tahap p=.76 iaitu p>.05 (r=.014). Keadaan ini menjelaskan bahawa jenis perkerjaan yang dilakukan oleh ibu tidak memberi kesan kepada pencapaian merit pelajar. Ujian korelasi antara Jenis pekerjaan bapa dan merit pelajar menunjukkan terdapat hubungan antara jenis pekerjaan bapa dan merit pelajar iaitu pada tahap p=.00 iaitu p<.01 (r=.149). Hubungan antara jenis pekerjaan dan merit pelajar adalah lemah. Hal ini ditunjukkan melalui soalan berkaitan ibu bapa tidak bekemampuan memberi wang saku ke sekolah dan kelas tuisyen berbayar menunjukkan bahawa iainya tidak adan hubungan dengan pencapaian. Oleh itu keputusan ini telah menolak hipotesis nal yang mengatakan bahawa sosio ekonomi ibu bapa mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. 4.9.2.3 Status Sosio-Ekonomi kategori pencapaian Cemerlang (3A-5A) Statistic N Mean Sisihan piawai Tahap Valid STS TS S SS
 52. 52. 52 8. Saya tidak memberikan tumpuan kepada pelajar kerana masalah kewangan 30 11 (57%) 17 (57%) 2 (2%) 0 1.700 0 .59596 Sangat Rendah 9. Pencapaian akademik saya merosot kerana ibu bapa saya tidak mampu membiayai persekolahan. 30 9 (30%) 16 (53%) 5 (17%) 0 1.866 7 .68145 Sangat rendah 10. Pencapaian akademik saya kurang memberangsa ngkan kerana keluarga tidak mampu menyediakan keperluan pembelajaran yang cukup 30 5 (17%) 22 73%) 3 (10%) 0 1.933 3 .52083 Rendah
 53. 53. 53 11. Pencapaian PT3 kurang memuaskan kerana sering tidak hadir kesekolah disebabkan ibu bapa sering mengajak bekerja bersamanya 30 8 (27%) 22 (73%) 0 0 1.733 3 .44978 Sangat rendah 12. Saya tidak diberikan wang saku yang mencukupi setiap kali ke sekolah 30 13 (43%) 16 (53%) 1 (3%) 0 1.600 0 .56324 Sangat rendah 13. Jumlah adik beradik yang ramai mempengaruhi pembelajaran saya. 30 6 (20%) 24 (80 %) 0 0 1.800 0 .40684 Sangat rendah 14. Ibu bapa saya tidak mampu menghantar saya ke kelas tuisyen berbayar. 30 1 (3%) 1 (3%) 28 (93%) 2.900 0 .40258 sederhana Jadual 4.9.2.3: Taburankekerapan,peratus,min dan sisihaan piawai setiapitem mengikut faktor Sosioekonomi ibu bapa pelajar mengikut setiap item soalan terbuka kategori Cemerlang (3A-5A)
 54. 54. 54 Berdasarkan Jadual 4.9.2.3 menunjukkan data mengenai taburan kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai bagi setiap item mengikut faktor Sosioekonomi ibu bapa pelajar Cemerlang. Jumlah keseluruhan pelajar cemerlang ialah seramai 30 orang. Bagi faktor yang pertama meliputi aspek Sosio-Eknomi ibu bapa pelajar menunjukkan tahap min yang sangat apabila sampel banyak menjawab Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut. Pelajar Cemerlang ini tergolong daripada pelajar bertaraf sosioekonomi rendah dan hanya 2 orang sahaja yang menjawab Setuju dengan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan hubungan kewangan ibu bapa dengan pencapaian tidak menunjukkan sebarang hubungan signifikan. Faktor pembiyayai yuran sekolah pula menunjukkan min yang sangat rendah. Hal ini kerana hanya 5 orang yang bersetuju dengan faktor tersebut. Hal ini kerana pendapatan ibu bapa yang rendah dan saiz keluarga yang besar menyebabkan yuran sekolah tidak dapat di lunaskan dengan cepat. Seterusnya soalan mengenai ‘ibu bapa tidak menyediakan keperluan pembelajaran’ menunjukkan seramai 3 orang menjawab setuju 22 orang menjawab tidak setuju dan selebihnya menjawab sangat tidak bersetuju. Hal ini menunjukkan bahawa ibu bapa masih menyediakan keperluan kepada pelajar untuk pembelajaran . Hal ini kerana pelajar akan menghadapi peperiksaan Pentaksiran 3. Faktor yang seterusnya ‘tidak dapat hadir kesekolah kerana bekerja’ menunjukkan pelajar memilih jawapan tidak setuju dan Sangat setuju dengan faktor tersebut. Jika dilihat kepada keputusan mereka iaitu kategori Cemerlang. Ibu bapa tidak membenarkan pelajar untuk emmbantu mereka dengan melakukan pekerjaan sambilan bagi membantu ibu bapa. Bagi soalan gangguan dalam pembelajar akibat adik beradik ramai. Menunjukkan tiada gangguan dalam pembelajaran pelajar dan berkemungkinan pelajar tidak mempunyai adik beradik yang ramai. Selain itu juga, faktor ‘ibu bapa tidak menghantar pelajar ke kelas tuisyen berbayar juga menunjukkan bahawa ibu bapa tidak mampu untuk menghantar anak mereka ke kelas tuisyen berbayar.
 55. 55. 55 Jadual 4.9.2.4: Status Sosio-Ekonomi kategori pencapaian Sangat Cemerlang (6A Ke Atas) Statistics N Mean Std. Deviatio n Tahap Skala Likert Valid STS TS S SS 8. Saya tidak memberikan tumpuan kepada pelajar kerana masalah kewangan 8 3 (38%) 5 (62%) 0 0 1.6250 .51755 Sangat rendah 9. Pencapaian akademik saya merosot kerana ibu bapa saya tidak mampu membiayai persekolahan. 8 0 5 (63%) 3 (37%) 0 2.3750 .51755 Rendah
 56. 56. 56 10. Pencapaian akademik saya kurang memberangsa ngkan kerana keluarga tidak mampu menyediakan keperluan pembelajaran yang cukup 8 0 8 (100% ) 0 0 2.0000 .00000 Rendah 11. Pencapaian PT3 kurang memuaskan kerana sering tidak hadir kesekolah disebabkan ibu bapa sering mengajak bekerja bersamanya 8 2 (25%) 6 (75%) 0 0 1.7500 .46291 Sangat rendah 12. Saya tidak diberikan wang saku yang mencukupi setiap kali ke sekolah 8 0 8 (100% ) 0 0 1.2500 .46291 Sangat rendah 13. Jumlah adik beradik yang ramai mempengaruhi pembelajaran saya. 8 1 (13%) 6 75%) 1 (13%) 0 2.0000 .53452 Rendah
 57. 57. 57 14. Ibu bapa saya tidak mampu menghantar saya ke kelas tuisyen berbayar. 8 0 0 7 (88%) 1 (12%) 3.1250 .35355 Tinggi Jadual 4.9.1.4: Taburankekerapan,peratus,min dan sisihaan piawai setiapitem mengikut faktor Sosioekonomi ibu bapa pelajar mengikut setiap item soalan terbuka kategori Sangat Cemerlang (6A) Berdasarkan Jadual 4.9.1.4 menunjukkan faktor sosioekonomi pelajar kategori Sangat Cemerlang .Faktor kewangan pelajar tidak membawa kesan kepada pencapaian akademik pelajar. Hal ini ditunjukkan data bahawa pelajar mengatakan kecemerlangan mereka tiada hubung kait dengan kewangan mereka. Faktor masalah tidak menghantar ke kelas tuisyen berbayar pula mempunyai hubungan yang tinggi dengan pencapaian kepada pelajar.Halini menunjukkan bahawa majoriti ibu bapa kepada pelajar yang sangat cemerlang ini tidak menghantar ke kelas tuisyen berbayar sepenuhnya pelajar mendapat pembelajaran penuh di sekolah. Hal ini menunjukkan bahawa tahap kecemerlangan pelajar bukan disebbakan memasuki kelas tuisyen berbayar. Dari segi wang saku juga tidak membawa kesan kepada pelajar Sangat Cemerlang ini dijelaskan dengan data diatas menunjukkan 8 orang pelajar menjawab tidak setuju pada faktor tersebut. Faktor yang lain pula menunjukkan data min yang sangat rendah di mana pelajar menjawab jawapan Tidak setuju dengan faktor-faktor tersebut.
 58. 58. 58 4.10 Rumusan Kesimpulanya, pencapaian akademik Pentaksiran Tingkatan 3 pelajar boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor.terdapat faktor yang menyebabkan kesan yang negatif da nada juga faktor yang boleh memberi kesan yang positif kepada pencapaian pelajar. Antara faktornya ialah dari segi faktor keluarga, rakan-rakan, guru dan motivasi kendiri. Namun yang paling penting ialah motivasi kendiri pelajar sendiri. Apabila pelajar mempunyai motivasi kendiri menjadikan faktor sosioekonomi sesuatu aspirasi kepada mereka walaupun mereka berada dalam kategori Sosioekonomi rendah. Hal ini juga bagi pelajar sosioekonomi sederhana dan tinggi yang menjadikan tahap pendidikan ibu bapa sebagai inspirasi membantu meningkatkan lagi pencapaian mereka. Jika pelajar tidak menjadikan faktor tersebut sebagai motivasi yang positif maka pelajar akan menjadi golongan yang kurang pendidikan.
 59. 59. 59 BAB 5 CADANGAN DAN KESIMPULAN 5.1 PENGENALAN Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajain ini yang akan membincangkan mengenai perbincangan, rumusan dan kesimpulan berdasarkan dapatan yang diperolehi daripada analisis yang dijalankan. Terdapat beberapa cadangan yang akan diutarakan bagi membantu menyelesaikan masalah yang melibatkan pencapaian pelajar dalam bidangan akademik. Pengkaji berharap agar cadangan yang dikemukakan ini dapat membantu pihak terlibat dengan memberi manfaat. 5.2 Perbincangan Keseluruhan Kajian Berdasarkan analisis sosioekonomi keluarga dan kaitannya dengan pencapaian akademik Pentaksiran Tingkatan 3 mendapati bahawa status sosioekonomi ibu bapa tidak mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Hal ini di diambil melalui data soal selidik yang menunjukkan keputusan bahawa kebanyak pelajar yang tergolong daripada Sosioekonomi rendah memilih jawapan tidak setuju akan masalah kewangan, masalah adik beradik yang ramai dan faktor pelajar bekerja di sambilan. Sampel mngatakan bahawa hal ini menunjukkan faktor sosioekonomi tidak membawa kepada kesan pencapaian pelajar. Hal ini dibuktikan lagi dengan keputusan peperikasaan PT3 mereka dimana mereka masih berada di tahap yang baik iaitu Kurang Cemerlang, Cemerlang dan Sangat cemerlang. Kategori ini telah menjawab dengan tidak pilihan tidak setuju dan
 60. 60. 60 sangat tidak setuju. Akan tetapi faktor ibu bapa tidak menghantar ke kelas tuisyen berbayar menunjukkan bahawa pelajar memilih jawapan setuju. Hal ini kerana sosioekonomi ibu bapa yang rendah tidak mampu menghantar anak mereka ke keasl tuisyen berbayar dan hanya bergantung penuh pada kelas di sekolah.Pihak sekolah juga banyak mengadakan kelas tambahan percuma kepada pelajar tambahan lagi pelajar yang akan mengahapi peperiksaan besar seperti Pentaksiran Tingkatan 3. Dan ini akan membantu pelajar dalam pelajaran. 5.3 Perbincangan Hasil Dapatan Kajian 5.3.1 Perbincangan mengenai status pendidikan ibu bapa dan sosioekonomi pelajar di Daerah Bachok. Berdasarkan soal selidik menunjukkan taburan data status pendidikan ibu bapa menunjukkan bahawa ibu bapa pelajar kebanyakannya berpendidikan samada peringkat UPSR, PMR, SPM, STPM, dan Ijazah ke atas. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan seramai 82 orang bapa mempunyai pendidikan sehingga tahap SPM, Seramai 2 orang mempunyai tahap pendidikan UPSR, 12 orang pada tahap PMR, 32 orang mempunyai sijil STPM dan 19 orang mempunyai sijil STPM dan hanya 9 orang bapa mempunyai sijil hingga tahap ijazah dan ke atas. hal ini menunjukkan bahawa bapa yang berpendidikan lebih tinggi berbanding bapa bilangannya daripada bapa yang tidak mempunyai pendidikan iaitu 3 orang daripada jumlah keseluruhan. Oleh itu, bapa yang berpendidikan dapat memberi didikan khusus dirumah dari segi dorongan, dan sokongan. Kebanyakan bapa kepada pelajar mempunyai pendapatan pada tahap rendah. Dari segi status pendidikan ibu juga menunjukkan bahawa majority ibu pelajar mempunyai pendidikan. Menurut hasil dapatan mengenai status pendidikan ibu terdapat seorang sahaja ibu pelajar yang tidak berpendidikan berbanding dengan tahap pendidikan yang lain. Dan bilangan yang paling tinggi ialah di tahap SPM. Seterusnya kebanyakan daripada golongan ibu ini tidak bekerja. Oleh itu mereka mempunyai ruang dan masa untuk bersamaanak-anak dirumah dan memberididikan kepada anak-anak.
 61. 61. 61 5.3.2 Perbincangan mengenai Hubungan Pendidikan Ibu Bapa dengan pencapaian akademik PT3. Berdasarkan analisis yang dijalankan oleh pengkaji didapi bahawa kebanyakan ibu bapa yang tahap sosioekonomi yang rendah, sederhana, sederhana tinggi dan tinggi memberi galakan, kepada pelajar dalam pembelajaran. Sokongan daripada ibu bapa dan keluarga begitu penting untuk pelajar. Candis, (2003) menyatakan ibu bapa merupakan ‘’role model’’ kepada anak-anak, dan ibu bapa yang mempunyai anak- anak yang berjaya dalam akademik sentiasa memberi nasihat betapa pentingnya melanjutkan pelajaran di tahap tinggi. Pendidikan anak pada peringkat awal diperolehi di rumah, sokongan dan dorongan keluarga akan menjadi asas kepada kejayaan pelajar di sekolah dan seterusnya. Selari dengan pernyataan tersebut Basher (1989) menyatakan bahawa keluarga ialah asas segala pendidikan yang kukuh bagi generasi muda. Selain itu hasil dapatan menunjukkan bahawa ibu bapa mempunyai kesedaran mengenai ilmu pengetahuan ini. Ibu bapa kepada sampel pelajar ini kebanyakan mempunyai pendidikan walaupun hanya diperingkat sekolah rendah.Menurut Norazlinda Saad (2005) ibubapa yang berpendidikan tinggi juga mempunyai tahap kesedaran yang lebih tinggi. Mereka akan menyediakan keperluan pendidikan yang terbaik demi menjamin masa depan anak-anak mereka. Pendidikan yang tinggi lazimnya akan meletakkan seseorang pada tahap sosial yang tinggi. Anak-anak daripada keluarga yang berpendidikan tinggi mungkin juga lebih banyak menerima rangsangan kognitif. Oleh yang demikian, mereka lebih maju dalam pendidikan. Oleh itu objektif kajian iaitu mengenalpasti hubungan tahap pendidikan ibu bapa dengan pencapaian akademik pelajar PT3 berjaya di dapati bahawa terdapat hubungan yang sangat lemah dan faktor pendidikan ibu bapa tidak mempengaruhi pencapaian PT3 pelajar. 5.3.3 Perbincangan mengenai Sosioekonomi Ibu Bapa dengan Pencapaian Akademik PT3. Melalui analisis yang dibuat mengenai tahap SSE pelajar menunjukkan bahawa pelajar dalam kategori SSE Rendah mempunyai golongan pelajar yang tidak mendapat keputusan cemerlang iaitu kategori Tidak Cemerlang (Tiada A). daripada jumlah keseluruhan pelajar yang Tidak Cemerlang iaitu seramai 14 orang, terdapat
 62. 62. 62 10 orang yang termasuk dalam kategori Tahap SSE Rendah dan juga 4 orang pelajar dalam kategori SSE Sederhana. Bagi pelajar yang memperolehi keputusan yang sangat cemerlang pula menunjukkan peratusan paling tinggi tahap SSE pelajar ialah tergolong daripada SSE Rendah iaitu 8 orang iaitu 100% pelajar memperolehi keputusan yang sangat cemerlang. Hal ini menunjukkan bahawa SSE pelajar 6A ke atas tidak mempunyai hubungan dengan pencapaian. Hal ini disebabkan motivasi kendiri pelajar SSE Rendah yang ingin berjaya dan di atas sokongan, dorongan daripada pihak ibu bapa. Dapatan menunjukkan bahawa ibu bapa kurang menggalakkan anak mereka mengambil kelas tuisyen berbayar bagi matapelajaran PT3. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar kategori yang cemerlang hingga tahap sangat cemerlang menganggap walaupun ibu bapa tidak mampu menghantar ke kelas tuisyen berbayar para pelajar tetap mampu memperolehi pencapaian akademik disebabkan faktor motivasi kendiri. Menurut kajian Azizi Yahaya (2007) melalui dapatan kajiannya mengenai ‘Hubungan konsep kendiri dan gaya keibu bapaan dengan pencapaian’ menunjukkan peratusan tinggi berkeyakinan tinggi dengan kemampuan diri sendiri. Melalui keputusan dalam borang soal selidik secara keseluruhan pelajar tidak bersetuju bahawa faktor sosioekonomi ini memberi kesan kepada pencapaian mereka. Pelajar yang sosioekonomi rendah akan lebih bermotivasi untuk belajar bersunguh-sungguh untuk berjaya dalam pelajaran.. Dan hanya terdapat segelintir ibu bapa yang tidak bekerja bilangannya sedikit berbanding tahap pendidikan yang lain. Faktor ibu bapa banyak memberi perhatian kepada pelajar juga memberi kesan kepada pencapaian pelajar. Hal ini dapat dilihat melalui data pekerjaan ibu, dimana majority ibu pelajar tidak bekerja dan kebanyakan menjadi suri rumah sepenuh masa. Hal ini menyebabkan pelajar di beri perhatian di rumah dan di bantu dalam pembelajaran. 5.4 Cadangan Kajian 5.4.1 Amalan Keibubapaan Berdasarkan dapatan kajian ini, amalan pendidikan dirumah berhubungkait dengan pelajar dirumah. Bagi ibu bapa yang lebih banyak luangkan masabersamaanak-anak dirumah dapat membantu anak-anak pelajar dalam kerja rumah yang diberikan oleh guru di sekolah. Menurut dapatan kajian dari segi pendidikan ibu lebih tinggi berbanding pendidikan bapa. Kebanyak ibu lebih banyak berada di rumah sebagai
 63. 63. 63 suri rumah dan menguruskan hal rumah tangga. Menurut (Contton & Wikelund, 2008) dan mengutamakan kedudukan ekonomi keluarga kurang meluangkan masa dengan anak-anak kerana kekangan masa mengutamakan kedudukan ekonomi berbanding dengan keluarga. Ibu bapa tidak berkesenmpatan menyelia anak-anak kerana sibuk bekerja menaik taraf ekonomi keluarga. Ibu bapa yang lebih memberi pelajar dorongan untuk berjaya dalam pelajaran begitu penting untuk pelajar memotivasikan diri walaupun keluarga mereka merupakan keluarga yang berada dalam kedudukan sosioekonomi yang rendah. Hal ini menjadikan ianya motivasi kendiri dalam membantu pelajar lebih berusaha dalam pelajaran. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab , kemiskinan tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggungjawab serta kualiti keibubapaan yang diamalkan. Banyak pihak sebenarnya berusaha membantu keluarga dari golongan kurang berkemampuan ataupun miskin dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan selesa. 5.4.2 Ahli Masyarakat Sebagai ahli masyarakat penyayang dan bertanggungjawab, kita perlu prihatin pada situasi ahli masyarakat di sekeliling kita. Sikap mengambil berat dan bantu membantu antara satu sama lain perlu dipupuk di segenap lapisan masyarkat tanpa membezakan darjat dan harta. Ibu bapa atau keluarga yang berkemampuan perlu mengambil berat dan membantu sekiranya terdapat ibu bapa dari keluarga yang kurang berkemampuan dalam masyarakat yang memerlukan bantuan. 5.4.3 Pihak Sekolah Sebagai pihak sekolah samada pengetua, guru-guru dan jabatan pendidikan mempunyai tanggungjawab masing-masing. Bagi pihak kerajaaan perlaksaan Pelan Hala Tuju TransformasiKerajaan menekankan aspek guru yang perlu diberi perhatian iaitu membekalkan guru-guru yang pakar dalam bidang masing bagi menjamin kualiti pengajaran yang berkesan kepada pelajar dalam akademik (Pelan Hala Tuju Tranformasi Kerajaan). Seseorang guru efektif semestinya mempunyai kecekapan
 64. 64. 64 yang mendalam dalam bidang atau subjek yang diajar. Guru perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang komprehensif terhadap bidangnya Manakala, bagi seorang guru pula, guru perlu membimbing pelajar yang mempunyai masalah dalam pelajaran samada dari segi teknik pembelajaran mahupun membimbing dari segi sokongan moral. Guru adalah dianggap sebagai ibu bapa apabila disekolah. Oleh itu, pelajar akan lebih masa disekolah dan kerap berjumpa dengan guru. Guru menerajui haluan perkembangan pengajaran dengan murid-muridmengayuh bersamamenuju ke destinasi yang diketahui bersama.Usaha dan kebersamaan sedemikian boleh mempercepatkan perolehan kandungan pembelajaran dan seterusnya peningkatan pencapaian. Penerangan disampaikan secara susunan tanpa memasukkan terlampau banyak isi pelajaran dalam sesuatu masa berasaskan pendekatan teach sequentially and globally. Bagi pihak sekolah perlulah menguruskan hal ehwal pelajar dengan lebih baik. Pihak sekolah atau kaunselin perlu memantau pencapaian pelajar yang menghadapi masalah dari segi kewangan mahupun motivasi supaya pelajar akan lebih bersemangat untuk berjaya.
 65. 65. 65 5.5 Kesimpulan Secara keseluruhannnya, kajian ini adalah menunjukkan bahawa latar belakang keluarga dan status soioekonomi keluarga serta pendidikan ibu bapa mempunyai kaitan terhadap pencapaian anak-anak mereka dalam Pentaksiran tingkatan 3. secara keseluruhannya, kajian ini telah menemui hasilnya. Berdasarkan dapat kajian terdapat beberapa faktor yang berkait dengan pencapaian akademik pelajar. Iaitu dari segi faktor sokongan dan dorongan. Manakala dari segi faktor kewangan tidak mempunyai hubungan dengan pencapaian. Pelajar menjadikan usaha kendiri sebagai sebab untuk berjaya. Pelajar tidak menjadikan faktor sosioekonomi dan pendidikan itu sebagai alasan untuk mereka tidak berjaya. Oleh itu, jelas ternyata bahawa hipotesis kajian di tolak. Bahawa tidak terdapat hubungan antara sosioekonomi ibu bapa dengan pencapaian. Akan tetapi hipotesisi bagi pendidikan ibu bapa mempengaruhi pencapaian akademik itu boleh diterima walaupun pada tahap sederhana. Dimana dalam kajian ibu bapa berpendidikan ini menunjukkan bahawa majoriti ibu bapa berpendidikan dan sukar untuk memastikan samada ibu bapa tidak berpendidikan membawa kesan kepada pencapaian akademik pelajar. Namun terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Maka dengan itu, semua pihak perlulah mengambil langkah yang positif untuk membantu meningkatkan pencapaian pelajar samada pihak sekolah, guru, rakan- rakan, masyarakat dan ibu bapa dengan menekankan pendidikan dalam kehidupan harian. Faktor ekonomi yang rendah menjadikan ia satu motivasi kepada pelajar. Maka dengan itu, semua pihak perlulah menganggap pelajar dalam golongan ini mampu untuk berjaya dan semua masyarakat haruslah membantu samada kewwangan, sokongan dan dorongan.
 66. 66. 66 Rujukan Abu Bakar Mohamad (1993). Analisis pembolehubah Demografi Yang Berkaitan Dengan Minat Dan Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Ijazah Master Sains. Univeristi Pertanian Malaysia. Tesis ini tidak diterbitkan. UPM. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2011). 11Teori dan Prinsip Motivasi di Tempat Kerja. PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd: Selangor. Diperoleh: https://books.google.com.my/books?id=O7A92MZg9TkC&printsec=frontcov er&hl=ms#v=onepage&q&f=false [4 Mac 2014] Azizi Yahaya, Yusof Boon dan Kamaliah Noordin (2010) . Hubungan antara Konsep Kendiri, Motivasi dan Gaya Keibubapaan dengan Pencapaian Pelajar. UTM: Skudai Johor : Diperolehi:http://eprints.utm.my/2332/2/AziziYahay__Hubungan_Kon sep_Kendiri,_mot ivasi_dan_gaya.pdf [5 Mac 2014].
 67. 67. 67 Elina Kahar. (2006). Tinjauan Dimensi Sikap, Status Sosioekonomi Keluarga dan Prestasi Akademik PMR Di Semporna, Sabah. Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan). Universiti Malaysia Sabah. Genesen Kamoo, & Norani Salleh (2014). Pengaruh Struktur Keluarga dan Stail Keibubapaan Terhadap Pencapaian Akademik Murid India di Sekolah Menengah Rendah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. Bil 2 ( 1). Hlm. 49-50. Johdi Salleh, Noraini, Ismael Hassanaen & Amir Hassan (2009). Status Sosioekonomi dan Komitmen Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Penilaian Menengah Rendah Malaysia. Diperoleh: http://irep.iium.edu.my/13004/1/Procedng__SES_Ibubapa_%26_Pencapaian PMR_-_14th_ICE_Brunei_2009.pdf [ 5 Mac 2014]. Kanammah A/P Manukaram , Melisa Ng Abdullah, & Shahizan Hasan. (2013). Pengaruh Faktor Keluarga Terhadap Pembelajaran Regulasi Kendiri Murid Sekolah Rendah. Malaysian Journal of Learning and Instruction. USM. Jil 10. Hlm 179-201. Kamus Dewan (1994). Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dwibahasa (1990). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Linda Lambert (2010). Keupayaan Kepimpinan untuk Pembangunan Sekolah yang Berterusan. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad : Kuala Lumpur . diperolehi : https://books.google.com.my/books?id=psM7_J63VEEC&printsec=frontcov r&hl=ms#v=onepage&q&f=false. Masayu Abdul Rashid. (2008). Peluang dan Cabaran Pendidikan dalam Kalangan Masyarakat Luar Bandar : Satu Kajian Kes Isi Rumah Melayu Miskin di Jajahan Bachok, Kelantan. Ijazah Sarjana Sastera. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan, Universiti Sains Malaysia. Mustapha Kassim (1994). Peluang Pendidikan Tinggi Bagi pelajar Melayu Luar Bandar : Kajian Kes USM. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. Jil 13. Hlm 40- 42. Zalika Adam, Faridah Kasim, dan Johdi Salleh (2009). Memperkasakan Pendidikan Luar Bandar. Pesidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar. UMS
 68. 68. 68 Zakiyah Jamaluddin. (2011). Kemiskinan dan Keciciran Dalam Pendidikan. Jurnal Kebajikan Masyarakat. Jil 37 (1), hlm. 8. LAMPIRAN LAMPIRAN A
 69. 69. 69 BORANG SOAL SELIDIK Borang soal selidik ini adalah sebahagian daripada penyelidikan bagi Latihan Ilmiah untuk syarat kepujian Ijazah Sarjana Muda Pengajian Malaysia dengan Pendidikan. Di harap anda menjawab semua soalan soal selidik yang telah disediakan berdasarkan pandangan peribadi anda. Semua maklumat yang diberikan akan dirahsiakan kepada mana-mana pihak. Kerjasama anda amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. BAHAGIAN A: Latar Belakang Responden. Arahan: Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang telah disediakan atau diisikan maklumat yang dikehendaki: 1. Tingkatan: HUBUNGAN SOSIOEKONOMI DAN PENDIDIKAN IBU BAPA TERHADAP PENCAPAIAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
 70. 70. 70 2. Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3: JUMLAH GRED TIADA (A) 1 (A) – 2 (A) 3 (A)- 5 (A) 6 (A) - KEATAS TANDAKAN ( / ) 3. Jantina: a) [ ] Lelaki b) [ ] Perempuan 4. Agama a) [ ] Islam b) [ ] Kristian c) [ ] Buddha d) [ ] Hindu e) Lain-lain________________________ ( Nyatakan) 5. Bangsa a) [ ] Melayu b) [ ]Cina c) [ ] India d) Lain-lain :________________________( Nyatakan) BAHAGIAN B : Latar Belakang Ibu Bapa ARAHAN : Sila tandakan ( / ) pada salah satu dari pilihan yang diberikan berdasarkan kepada petunjuk di bawah. Jenis Pekerjaan Bapa/Penjaga Nyatakan: _________________ Jenis Pekerjaan Ibu
 71. 71. 71 Nyatakan: _________________ Pendapatan Ibu a) [ ] Tidak Mempunyai Pendapatan b) [ ] Bawah RM 1000 c) [ ] RM1000-RM2000 d) [ ] RM2001-RM3000 e) [ ] RM3001-RM 4000 f) [ ] Pendapatan tinggi RM4000 ke atas Pendapatan Bapa g) [ ] Tidak Mempunyai Pendapatan h) [ ] Bawah RM 1000 i) [ ] RM1000-RM2000 j) [ ] RM2001-RM3000 k) [ ] RM3001-RM 4000 l) [ ] Pendapatan tinggi RM4000 ke atas Tahap Pendidikan Ibu a) [ ] Tidak Bersekolah b) [ ] UPSR c) [ ] PMR d) [ ] SPM e) [ ] STPM/ STAM/ DIPLOMA f) [ ] IJAZAH DAN KEATAS Tahap Pendidikan Bapa/ Penjaga a) [ ] Tidak Bersekolah b) [ ] UPSR c) [ ] PMR d) [ ] SPM e) [ ] STPM/ STAM/ DIPLOMA g) [ ] IJAZAH DAN KEATAS
 72. 72. 72 Saiz Keluarga a) [ ] Besar b) [ ] Sederhana c) [ ] Kecil BAHAGIAN C: ARAHAN: Bahagian ini adalah mengenai pengetahuan dan pengalaman anada. Bagi setiap item, sila tandakan ( / ) untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (ST), Tidak Pasti (TP), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). FAKTOR PENDIDIKAN IBU BAPA ITEM PILIHAN STS TS S SS 1. Ibu bapa saya tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak dapat membimbing saya dalam menyelesaikan kerja-kerja rumah yang diberikan oleh guru untuk subjek Penilaian Tingkatan 3. 2. Ibu bapa saya tidak pandai membaca oleh itu mereka tidak dapat membantu saya menelaah pelajaran untuk Penilaian Tingkatan 3 3. Dalam keluarga saya tidak seorang pun yang berpendidikan oleh itu tidak ada tempat saya meminta bantuan dalam memahami pelajaran. 4. Ibu bapa saya tidak berpelajaran oleh itu mereka tidak tahu kepentingan pelajaran. 5. Kejayaan ibu bapa saya mendorong saya untuk berjaya dalam pelajaran.
 73. 73. 73 6. Ibu bapa saya menyediakan kemudahan untuk saya belajar di rumah. 7. Kesusahan ibu bapa mendorong saya untuk berjaya dalam pelajaran. 8. Ibu bapa memberi galakan untuk belajar 9. Ibu bapa memberi galakan, pujian, ganjaran hadiah sekiranya cemerlang dalam peperiksaan. 10. Ibu bapa menyemak buku kerja/ latihan saya FAKTOR SOSIOEKONOMI KELUARGA ITEM PILIHAN STS TS S SS 1. Saya tidak dapat memberikan tumpuan kepada pelajaran kerana masalah kewangan. 2. Pencapaian akademik saya merosot kerana ibu bapa saya tidak mampu membiayai persekolahan saya. 3. Pencapaian akademik saya kurang memberangsangkan kerana keluarga tidak mampu menyediakan keperluan pembelajaran yang cukup. 4. Pencapaian Penilaian Tingkatan 3 saya kurang memuaskan kerana sering tidak hadir kesekolah disebabkan ibu bapa sering mengajak bekerja bersamanya. 5. Saya tidak diberikan wang saku yang mencukupi setiap kali ke sekolah. 6. Jumlah adik beradik yang ramai mempengaruhi pembelajaran saya.
 74. 74. 74 7. Ibu bapa saya tidak mampu menghantar saya ke kelas tuisyen berbayar.

×