Stpm Pam Kertas1 Set1

4,712 views

Published on

STPM SKOR A JPN 2005

Published in: Travel, Sports
 • Be the first to comment

Stpm Pam Kertas1 Set1

 1. 1. SULIT* 900/1 STPM 2005 JABATAN PELAJARAN PERAK PENGAJIAN AM SET1 KERTAS 1 LEARNING TO SCORE (ANEKA PILIHAN) (Dua jam) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Ada enam puluh soalan dalam ujian ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan : anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti. Jawab semua soalan. Markah tidak akan ditolak bagi jawapan yang salah : jumlah markah anda dalam ujian ini ialah bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Kertas soalan ini terdiri daripada 17 halaman bercetak Jabatan Pelajaran Negeri Perak 2005 STPM 900/1 [Lihat sebelah SULIT* Halaman 1
 2. 2. SULIT* Strategi • Mendedahkan pegawai kepada pengurusan perniagaan • Tingkatkan hubungan dengan agensi-agensi kerajaan 1. Pernyataan di atas merujuk kepada A Dasar Produktiviti B Dasar Penswastaan C Dasar Padang ke Timur D Dasar Pe rsyarikatan Malaysia 2. Yang manakah benar tentang Rangka Rancangan Jangka Panjang Ke-2 (RRJP 2) Dasar Pembangunan Nasional? A Menentukan pembangunan tanah dan wilayah B Membangunkan ekonomi berdasarkan pengetahuan C Membina sebuah negara yang mampu berdaya saing D Mewujudkan sebuah masyarakat perindustrian bumiputera • Menggalakkan pertumbuhan perusahaan kecil • Mempelbagaikan eksport dan menggalakkan sektor gantian import • Menggalakkan pembelian barangan buatan Malaysia oleh pengguna tempatan 3. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas A Pelan Induk Perindustrian B Dasar Perindustrian Berat C Dasar Perdagangan Bebas D Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia 4. Antara berikut yang manakah benar tentang Dasar Telekomunikasi Negara? I Memastikan penggunaan barang-barang tempatan oleh sektor telekomunikasi II Menggalakkan pertumbuhan sektor sokongan dalam perkhidmatan telekomunikasi III Mencapai keseimbangan ekonomi antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar IV Membenarkan pencarum menggunakan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk membeli komputer A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV 5. Antara berikut yang manakah benar tentang Dasar Sosial Negara 2003 ? I Membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat tanpa mengira kaum II Mencapai keseimbangan pembangunan fizikal dan pembangunan rohaniah III Mewujudkan masyarakat yang maju dan mantap dari segi sosial ekonomi dan teknologi IV Melahirkan pembangunan sumber manusia terlatih melalui bidang penyelidikan dan pembangunan A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV Halaman 2
 3. 3. SULIT* 6. Yang berikut ialah dasar-dasar di Malaysia I. Bersih, Cekap dan Amanah X. meningkatkan daya pengeluaran II. Dasar Kepimpinan Melalui Y. Meninggikan prestasi pengurusan dan Teladan pembangunan III. Dasar Pandang Ke Timur Z. Mewujudkan etika kerja dan sikap berkhidmat untuk meningkatkan hasil dan mutu kerja Padankan objektif X, Y dan Z dengan dasar I, II dan III I II III A X Y Z B X Z Y C Y X Z D Z X Y 7. Antara yang berikut, yang manakah merupakan langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk membanteras rasuah ? I Kempen kesedaran tentang bahaya rasuah oleh Badan Pencegah Rasuah (BPR) II Meletakkan Badan Pencegah Rasuah (BPR) di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM) III Penguatkuasaan undang -undang, Akta Pencegahan Rasuah 1997 mengenakan hukuman mandatori IV Mengadakan kawalan dan pemantauan prosedur kerja dan operasi sesuatu organisasi oleh pihak berkuasa A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 8. Antara berikut yang manakah benar tentang Wawasan 2020 ? I Membentuk masyarakat yang maju dan beretika II Menekankan pembasmian kemiskinan di kalangan masyarakat III Wawasan ini terkandung dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang I (RRJP I) IV Wawasan ini mengandungi visi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju mengikut acuan sendiri A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 9. Antara berikut yang manakah faktor penentu pelaksanaan dasar luar Malaysia? I Sistem demokrasi berparlimen II Agama Islam sebagai agama rasmi III Keanggotaan Malaysia dalam PBB IV Kedudukan Malaysia di Asia Tenggara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Halaman 3
 4. 4. SULIT* 10. Antara berikut yang manakah menunjukkan peranan Malaysia dalam peristiwa antarabangsa pada tahun 1990-an iaitu I Ujian nuklear oleh India dan Pakistan II Pengunduran tentera Amerika dari Afghanistan III Menerima pelarian perang Bosnia-Herzegovina ke Malaysia IV Penyerahan wilayah Hong Kong daripada British kepada China A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 11. Yang manakah antara perkara berikut terkandung dalam Deklarasi Hanoi 1998 di Persidangan Kemuncak ASEAN ? I Membangunkan ekonomi melalui pertanian II Melaksanakan AFTA seperti yang dirancangkan III Bekerjasama dalam mengawal dan menghalang penyakit Malaria IV Menggalakkan penggunaan mata wang ASEAN dalam perdagangan intra- ASEAN A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 12. Organisasi manakah yang terlibat dalam melaksanakan kerjasama Selatan -Selatan? I Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) II Pertubuhan Bangsa -bangsa Bersatu (PBB) III Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) IV Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 13. Malaysia merupakan Pengerusi kepada pertubuhan berikut dalam tahun 2000-an. I Pertubuhan Komanwel II Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) III Pertubuhan Bangsa -bangsa Bersatu (PBB) IV Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM ) A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Halaman 4
 5. 5. SULIT* 14. Antara berikut yang manakah faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai Dialog Utara -Selatan ? I Dapat meluaskan pasaran komoditi utama II Dapat menikmati Sistem Keistimewaan Am (GSP) III Menganggotai Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) IV Meningkatnya hubungan dagangan dengan negara-negara maju A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 15. Antara berikut yang manakah matlamat dasar luar Malaysia? I Hubungan yang erat dengan negara-negara jiran II Hubungan yang dapat mewujudkan pakatan perdagangan III Hubungan ekonomi dengan negara-negara lain tanpa mengira ideologi IV Hubungan erat dengan negara-negara kuasa besar untuk mendapatkan bantuan ketenteraaan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 16. Antara berikut yang manakah termasuk dalam agenda kerjasama ASEAN ? I Pemupukan kerjasama ketenteraan serantau II Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan kesihatan serantau III Penyelesaian masalah politik secara aman di kalangan negara -negara anggota IV Pemupukan kerjasama ekonomi dengan blok-blok perdagangan dunia yang lain A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 17. Yang manakah antara kes berikut merupakan tanggungjawab Mahkamah Jenayah Antrabangsa (ICC) ? I Pencerobohan tentera Iraq ke atas Kuwait II Membuat tuntutan persempadanan wilayah yang bertindih III Pembunuhan beramai-ramai kaum Bosnia oleh puak Serbia IV Pertikaian kawasan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh negara yang terlibat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Halaman 5
 6. 6. SULIT* 18. • Menentukan semula syarat perdagangan untuk mengelakkan eksploitasi Utara ke atas ekonomi Selatan • Menggalakkan pemindahan teknologi dari Utara ke Selatan Pernyataan di atas merujuk kepada A Kumpulan G-15 B Dialog Utara-Selatan C Kerjasama Selatan -Selatan D Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) 19. Antara berikut yang manakah tujuan utama Malaysia menyokong Pergerakan Negara- negara Berkecuali (NAM) ? I Mengiktiraf persamaan semua ras dan negara II Tidak campur tangan dalam hal-ehwal dalaman negara lain III Meningkatkan kerjasama ekonomi dua hala antara negara maju dan negara mundur IV Membenarkan campur tangan negara-negara maju dan kuasa besar dalam urusan negara lain A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 20. Antara berikut yang manakah merupakan pendirian Malaysia terhadap penahanan pemimpin pro-demokrasi, Aung San Syu Kyi. I Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Myanmar II Malaysia memohon kerjasama kuasa besar menegakkan keadilan di Myanmar III Malaysia berpegang kepada prinsip segala penyelesaian politik hendaklah dibuat secara aman tanpa kekerasan IV Malaysia menyerahkan kepada Pertubuhan Bangsa -bangsa Bersatu (PBB) untuk menyelesaikan isu tersebut A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 21. Jenis Kerajaan Ciri-ciri Khas I Monarki P Kuasa sebenar pada kerajaan negeri II Persekutuan Q Kuasa utama pada Presiden III Republik R Perkongsian kuasa kerajaan pusat dan negeri IV Konfederasi S Sistem warisan raja dan raja berkuasa mutlak Padankan jenis kerajaan dan ciri-ciri khas sistem pemerintahan I II III IV A P Q R S B Q P S R C S R Q P D R S P Q Halaman 6
 7. 7. SULIT* 22. Antara berikut yang manakah benar tentang Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia ? I Mengutamakan kuasa relatif antara badan perundangan, eksekutif dan kehakiman II Badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mempunyai kuasa dan peranan yang sama III Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa tertinggi kepada badan perundangan, kehakiman dan eksekutif IV Badan perundangan, eksekutif dan kehakiman melaksanakan peranan masing- masing tanpa sebarang pertindihan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 23. Antara berikut yang manakah merujuk kepada konsep Ketertinggian Perlembagaan? I Perle mbagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi II Parlimen mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan pentadbiran III Undang -undang yang bercanggah dengan Perlembagaan akan terbatal setakat mana bercanggah IV Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan menjalankan kuasa mengikut budi bicara baginda A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 24. Antara berikut yang manakah memerlukan persetujuan 2/3 ahli Parlimen dan mendapat keizinan Majlis Raja -Raja sebelum dilakukan pindaan ? I Keistimewaan Parlimen II Pengubahsuaian peralatan diraja III Perlantikan Ahli Dewan Negara IV Undang-undang berkaitan dengan perubahan sempadan negeri A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Halaman 7
 8. 8. SULIT* Suruhanjaya Tetap D A B C 25. Badan D merupakan dari jenis yang berbeza dengan badan A, B dan C. Antara berikut yang manakah memungkinkan badan D tersebut I Suruhanjaya Gaji Harun II Majlis Angkatan Tentera III Suruhanjaya Hak Asasi Manusia IV Suruhanjaya Siasatan PERWAJA A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 26. Nasihat Majlis Raja-Raja diperlukan dalam hal perlantikan I Perdana Menteri II Ketua Audit Negara III Menteri-menteri Kabinet IV Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 27. Antara berikut yang manakah benar tentang Timbalan Yang di-Pertuan Agong? A Dilantik oleh Majlis Raja-raja atas nasihat Yang di-Pertuan Agong B Menjadi Yang di-Pertuan Agong secara automatik apabila Yang di-Pertuan Agong mangkat C Memegang sementara jawatan Yang di-Pertuan Agong jika jawatan Yang di-Pertuan Agong dikosongkan selama 2 minggu. D Menjalankan tanggungjawab dan menikmati segala keistimewaan sebagaimana yang diperuntukkan oleh jawatan Yang di-Pertuan Agong 28. Antara berikut yang manakah benar tentang fungsi Ketua Audit Negara ? I Mengaudit akaun-akaun bagi Kerajaan Persekutuan sahaja II Mengelakkan ketidakcekapan dan peny elewengan dalam pengurusan kewangan negara III Melaksanakan sebarang kewajipan dan menjalankan kuasa berhubung dengan akaun-akaun Persekutuan dan badan swasta IV Menghantar laporan-laporan kepada Yang di-Pertuan Agong dan atas arahan baginda laporan -laporan te rsebut dibentangkan dalam Dewan Rakyat. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Halaman 8
 9. 9. SULIT* 29. Pejabat Daerah dan Tanah di peringkat Kerajaan Negeri bertanggungjawab untuk I melantik Penghulu di setiap daerah II mengurus soal pembangunan kampung III menyelaraskan kegiatan semua cawangan agensi-agensi Kerajaan Negeri di peringkat daerah IV memastikan agensi-agensi kerajaan melaksanakan program-program pembangunan di peringkat daerah A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 30. Antara berikut yang manakah merupakan komponen badan per undangan peringkat negeri ? I Dewan Undangan Negeri II Sultan atau Yang Dipertua Negeri III Penasihat Undang -undang Negeri IV Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 31. Antara berikut yang manakah kuasa yang diberi kepada Parlimen melalui Akta Kerajaan Tempatan 1976 ? I memberi khidmat nasihat teknikal II mengawal sempadan dan status perbandaran III menggubal dasar atau undang-undang Kerajaan Tempatan bagi tujuan keseragaman IV menyalurkan peruntukan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 32. Antara p ernyataan berikut yang manakah benar tentang Majlis Perbandaran? I Ketua Eksekutif Majlis Perbandaran ialah Setiausaha II Anggota Majlis Perbandaran dilantik oleh Kerajaan Tempatan III Majlis Perbanda ran mempunyai penduduk melebihi 100,000 orang IV Majlis Perbandaran melantik kakitangannya sendiri dengan kelulusan Kerajaan Negeri A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Halaman 9
 10. 10. SULIT* 33. Antara berikut yang manakah menyebabkan seseorang Ahli Parlimen hilang kelayakannya? I beliau telah dituduh melakukan kesalahan jenayah dan dihadapkan ke mahkamah II beliau tidak mengangkat sumpah walaupun telah sebulan beliau dipilih sebagai ahli dewan III beliau tidak menghadiri persidangan selama 6 bulan berturut-turut tanpa kebenaran daripada Yang Dipertua Dewan IV beliau tidak mengemukakan akaun perbelanjaan yang digunakan semasa pilihan raya kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam tempoh yang ditetapkan. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 34. Antara berikut yang manakah benar tentang jawatan Setiausaha Politik kepada seorang menteri kabinet ? I Dilantik oleh Perdana Menteri II Tidak semestinya ahli Majlis Parlimen III Dilantik oleh menteri berkenaan dengan persetujuan Perdana Menteri IV Perlantikannya dibatalkan oleh menteri berkenaan pada bila-bila masa A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 35. Antara berikut yang manakah benar tentang Badan Kehakiman Malaysia ? I Parlimen berkuasa memecat Hakim Mahkamah Persekutuan II Seseorang hakim boleh memegang jawatan sehingga berumur 56 tahun III Seseorang hakim tidak boleh didakwa atas sebab kata-kata dan perbuatannya semasa menjalankan tugas IV Kelakuan seseorang hakim boleh dibincangkan oleh Badan Perundangan dengan usul yang disokong oleh satu perempat ahli parlimen A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 36. Hukuman yang b oleh dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera ialah I Sesi kaunseling II Diberi amaran keras III Hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun IV Hukuman mati yang disahkan oleh Yang di-Pertuan Agong A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Halaman 10
 11. 11. SULIT* • Isteri dan anak warganegara telah bermastautin di Persekutuan selama 2 tahun • Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dilahirkan di Persekutuan sebelum Hari Merdeka 37. Kriteria di atas merupakan syarat asas untuk memohon kewarganegaraan secara A Pendaftaran B Naturalisasi C Percantuman wilayah D Kuatkuasa undang -undang 38. Antara berikut yang manakah perbezaan bidang kuasa Mahkamah Persekutuan dengan mahkamah lain ? A Mendengar bidang kuasa sivil dan jenayah mahkamah di bawahnya B Menyelesaikan kekeliruan yang berkaitan dengan soal perlembagaan C Menyelesaikan pertikaian antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri D Mempunyai kuasa menyemak keputusan yang dibuat oleh mahkamah di bawahnya 39. Antara berikut yang manakah benar tentang bidang tugas Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang ? I Melantik Peguam Negara II Melantik Hakim Mahkamah Rayuan III Mengenakan tindakan disiplin terhadap Hakim Mahkamah Sesyen IV Menetapkan status pencen bagi kakitangan Jabatan Peguam Negara A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 40. X. Jawatan kuasa Dewan I. Menjaga kepentingan dewan dan disiplin Y. Jawatan kuasa Hak Ahli II. Meneliti perbelanjaan kementerian dan Jabatan Z. Jawatan kuasa Akaun Awam III. menjaga keselesaan ahli Padankan Jawatan kuasa X, Y dan Z dengan fungsi I, II dan III X Y Z A I II III B I III II C II III I D III I II Encik X telah dituduh membunuh seorang pragawati di rumah mangsa pada malam 21 Januari 2005. Dia berjaya membuktikan bahawa dia tidak berada di situ pada masa kejadian tersebut. 41. Antara berikut yang manakah merujuk kepada situasi di atas ? A Writ B Alibi C Sapina D Injuksi Halaman 11
 12. 12. SULIT* 42. Antara berikut yang manakah benar tentang bidang kuasa Mahkamah Sesyen? A Mendengar kes rayuan daripada mahkamah di bawahnya B Membicarakan semua kesalahan jenayah kecuali kes pembunuhan C Menjatuhkan hukuman mati kepada pesalah yang terlibat dalam pembunuhan D Mendengar rayuan kes sivil yang nilai perkara pokoknya melebihi RM250,000.00 • Peringkat ini sangat penting • Menteri perlu menjawab segala pertanyaan yang dikemukakan 43. Proses penggubalan rang undang-undang di atas merujuk kepada peringkat A Bacaan Pertama B Bacaan Kedua C Bacaan Ketiga D Peringkat Jawatankuasa 44. Antara berikut yang manakah yang akan memperkenankan sesuatu rang undang- undang yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Neg eri ? A Sultan B Menteri Besar C Speaker Dewan Undangan Negeri D Penasihat Undang -undang Negeri 45. Antara berikut yang manakah merupakan sumber undang -undang tidak bertulis ? I Akta II Enakmen III Common Law IV Keputusan -keputusan Mahkamah A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 46. Harga kereta berjenama X kurang RM3000 daripada kereta jenama Y. Kereta berjenama Z ialah RM68 500, iaitu RM4600 lebih daripada Kereta jenama X. Berapakah harga kereta Y ? A RM 60 900.00 B RM 66 900.00 C RM 70 100.00 D RM 73 100.00 47. Azmi telah bekerja sebagai seorang mekanik di sebuah kilang pembuatan mesin pada 1 Januari 2003. Azmi telah dibayar gaji sebanyak RM1100 sebulan. Setelah menjalani tempoh percubaan selama 3 bulan, Azmi telah disahkan jawatannya dengan kenaikan gaji sebanyak RM120 sebulan. Berapakah purata gaji bulanan Azmi untuk tahun 2003 ? A RM 1190 B RM 1220 C RM 1615 D RM 2320 Halaman 12
 13. 13. SULIT* Soalan 4 8 dan 49 berdasarkan Jadual 1 di bawah Jadual 1 : Harga Barang-barang Keperluan Harian di Pasar Raya Utama di Ipoh pada Jan 2005 Pasar Raya K L M N Barang RM RM RM RM Milo (1kg) 10.68 10.50 11.00 10.99 Beras wangi (10 kg) 18.99 18.59 19.00 19.00 Minyak masak (5 kg) 12.00 12.50 11.50 11.99 Sos cili 1.70 1.79 1.60 1.65 48. Yang manakah benar tentang jadual di atas ? I Harga milo mencatatkan perbezaan 5% harga jualan antara pasar raya L dan M. II Sos cili mencatatkan perbezaan peratusan harga yang paling tinggi di keempat- empat buah pasaran. III Harga beras wangi mencatatkan perbezaan harga yang paling rendah di keempat-empat buah pasar raya. IV Minyak masak di pasar raya K dan N mencatatkan perbezaan peratusan yang terendah antara barangan yang dijual A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV 49. Dengan mengabaikan faktor jarak, pasar raya yang manakah yang paling jimat untuk berbelanja ? A K B L C M D N 50. Sebuah kilang kasut menghasilkan kasut kanvas dan kasut getah. 30% daripada kasut kanvasnya adalah untuk wanita. Peratusan kasut getah lelaki adalah 3 kali peratusan kasut kanvas wanita. Jumlah kasut getah adalah 2 kali jumlah kasut kanvas. Berapakah peratusan kasut getah lelaki daripada jumlah kasut yang dihasilkan? A 40% B 50% C 60% D 80% Halaman 13
 14. 14. SULIT* Soalan 51 dan 52 berdasarkan Jadual 2 di bawah Jadual 2 : Kadar Panggilan ke Negara -negara Asing bagi Tempoh 1 Jan hingga 28 Feb 2005 Tempoh 12:01pagi – 8:59 pagi 9:00 pagi – 12 : 00 malam Panggilan (RM per minit ) (RM per minit) Negara Singapura 0.12 0.14 Hong Kong 0.15 0.18 Taiwan 0.45 0.50 Australia 0.79 0.90 New Zealand 1.30 1.30 *Kiraan dibundar kepada minit berikutnya. 51. Encik Lee telah membuat 2 panggilan kepada saudaranya di Australia pada pukul 8:00 pagi dan Hong Kong pada waktu petang masing-masing selama 2 minit dan 3 minit 45 saat. Berapakah bayaran yang dicajkan kepada bil telefonnya ? A RM 2.18 B RM 2.30 C RM 2.40 D RM 2.52 52. Yang manakah benar tentang jadual di atas ? A Kadar panggilan ke Hong Kong dicajkan 20% lebih tinggi jika panggilan dibuat pada waktu malam. B Panggilan ke Hong Kong selama 3 minit adalah sama kadar panggilan 1 minit ke Taiwan pada tengah hari. C Kadar panggilan ke Australia adalah dicajkan 80 % lebih tinggi berbanding dengan kadar panggilan ke Taiwan. D Panggilan selama 5 minit ke Singapura pada waktu petang adalah lebih mahal berbanding dengan 1 panggilan selama 2 minit ke Taiwan pada masa yang sama. Soalan 5 3 berdasarkan Carta 1 di bawah ini. Carta 1 : Pecahan Kes Kemalangan Jalan Raya Bagi Tahun 2001 dan 2002 2001 2002 Kemalangan Parah Kemalangan Parah Kemalangan Maut 2.4% Kemalangan Maut 2.6% 1.9% 2.0% Kemalangan Kemalangan Ringan Ringan 11.6% 10.8% Kemalangan Rosak Kemalangan Rosak 83.8% 84.9% Jumlah : 265,175 kes Jumlah : 279,711 kes Halaman 14
 15. 15. SULIT* 53. Antara berikut yang manakah benar tentang kes kemalangan jalan raya ? I Kemalangan parah telah berkurangan sebanyak 181 kes II Jumlah kes kemalangan ringan telah berkurangan dalam temp oh 2 tahun tersebut. III Pada tahun 2002, kes kemalangan maut telah berkurangan berbanding dengan tahun 2001 IV Jumlah kemalangan jalan raya telah meningkat sebanyak 5.0% dalam tempoh 2 tahun tersebut A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Soalan 54 dan 55 berdasarkan Rajah 1 di bawah ini. Rajah 1 : Fungsi Sistem Maklumat Dalam Sesebuah Organisasi Pelabur/ pemegang syer X Input Pemprosesan Output Y Organisasi Pelanggan Pesaing Persekitaran 54. Berdasarkan Rajah 1 di atas, apakah yang diwakili oleh anak panah yang bertanda Y ? A Produktiviti B Maklum balas C Kawalan kualiti D Aktiviti-aktiviti jual-beli 55. Anta ra berikut yang manakah paling sesuai untuk X ? I Pembekal II Pengurus atasan III Perancang strategi IV Polisi dan undang -undang sesebuah negara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Halaman 15
 16. 16. SULIT* Soalan 56 dan 57 berdasarkan maklumat di bawah Seorang pekerja mahir memerlukan masa 3 jam untuk melukis corak semeter kain batik Seorang pekerja separuh mahir pula memerlukan masa 5 jam untuk melukis corak semeter kain batik. Kedua-dua pekerja tersebut bekerja 8 jam sehari. 56. Jika mereka bekerjasama untuk melukis corak batik, berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan 40 meter kain A 60 jam B 75 jam C 120 jam D 160 jam 57. Jika upah untuk untuk menyiapkan 40 meter kain adalah RM 600, berapakah upah yang diterima oleh pekerja mahir mengikut bahagian yang disiapkannya? A RM 200 B RM 225 C RM 320 D RM 375 58. Seorang jurulatih permainan chess ingin membuat pemilihan pemain untuk menyertai pertandingan di peringkat antara bangsa. Beliau telah mengadakan pertandingan pemilihan untuk 26 orang pelatihnya, setiap orang daripada mereka perlu bermain 1 se t permainan dengan setiap pelatih yang lain. Berapakah jumlah permainan perlu dijalankan untuk pemilihan tersebut ? A 25 B 52 C 650 D 676 Soalan 59 dan 60 berdasarkan Jadual 3 bawah Jadual 3 : Kuantiti Eksport Komodititi Perikanan ke pelbagai Negara, 1999 - 2000 Negara 1999 2000 Kuantiti Peratus Kuantiti Peratus (Tan Metrik) (%) (Tan Metrik) (%) Thailand 25,556 18.3 28,439 19.7 Singapura 27,608 20.3 27,191 18.8 China 12,383 9.1 12,251 8.5 Jepun 14,885 10.9 9,871 6.8 Hong Kong 7,399 5.4 9,093 6.3 Indonesia 6,002 4.4 7,383 5.1 Itali 6,581 4.8 7,022 4.9 Australia 4,820 3.6 5,591 3.9 Lain-lain 30,810 22.7 37,749 26.0 Jumlah 136,044 100.0 144,590 100.0 Halaman 16
 17. 17. SULIT* 59. Yang manakah benar tentang jadual di atas ? I Kuantiti eksport komoditi perikanan ke pelbagai negara menunjukkan pertambahan II Pengekspotan kuantiti komoditi perikanan ke negara Jepun mengalami perubahan peratusan yang paling tinggi III Pengeksportan kuantiti komoditi perikanan ke negara China mengalami perubahan yang kurang daripada 1 % IV Pengeksportan kuantiti komoditi perikanan ke negara Australia menunjukkan perubahan peratusan sebanyak 0.3 %. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 60. Yang manakah berikut benar tentang pengeksportan komoditi perikanan ke negara- negara ASEAN ? I Jumlah pengeksportan komoditi perikanan ke negara -negara ASEAN telah meningkat sebanyak 2.68% II Indonesia telah menunjukkan peningkatan peratusan yang paling tinggi dalam kuantiti eksport perikanan. III Pengeksportan kuantiti komoditi perikanan ke Thailand mengalami perubahan peratusan yang kurang daripada 1 % IV Sumbangan keseluruhan pengeksportan kuantiti komoditi perikanan ke negara Singapura menunjukkan kemerosotan peratusan sebanyak 1.5% A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV Halaman 17

×