SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
LP/ SPM /2011
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
      2011
   LEMBAGA PEPERIKSAAN
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA   2011 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN
           KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

        GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
            SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
                 2011


A.  ARAHAN AM KEPADA PENGETUA

Pengetua hendaklah:

1.  mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2011 kepada semua calon.

2.  memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
   dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2011 sebelum peperiksaan.

3.  menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas
   soalan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa.

4.  merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.


B.  ARAHAN AM KEPADA KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN

Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah:

1.  memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu
   Peperiksaan SPM 2011 mendapat perhatian calon.

2.  mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon tarikh peperiksaan, kod
   kertas, nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas
   soalan.

3.  mengedarkan kertas soalan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual
   Waktu Peperiksaan SPM 2011.

4.  mengedarkan kertas soalan dengan muka hadapan kertas soalan di sebelah atas.

5.  mengarahkan calon menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan
   dan arahan pada muka hadapan kertas soalan bagi memastikan calon mendapat
   kertas soalan yang betul.

6.  mengedarkan bahan peperiksaan dan kertas jawapan mengikut keperluan mata
   pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan kertas soalan.

7.  membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan.

8.  memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor
   sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas soalan.

9.  memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada
   borang LP/Am29 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatu
   kertas soalan.

10. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.

                    2
C.  ARAHAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN


1.  ARAHAN AM

1.1 Calon wajib menduduki semua kertas soalan bagi mata pelajaran yang didaftar.
  Calon yang tidak menduduki mana-mana kertas soalan bertulis atau tidak
  melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah akan dianggap tidak hadir bagi
  mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir
  sesuatu kertas soalan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat
  perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen
  sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum
  tamat tempoh peperiksaan SPM 2011.

1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan
  sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada Pengetua sekiranya
  terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon.
  Calon dikenakan bayaran RM 30.00 . Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak
  sekolah (calon sekolah) atau JPN (calon persendirian).


2.  ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN

2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit
  sebelum peperiksaan dimulakan.

2.2 Calon hendaklah menyemak butiran dan menandatangani Kenyataan Kemasukan
  Peperiksaan pada hari pertama peperiksaan.

2.3 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri
  atau Surat Perakuan Pengenalan Diri daripada Pengetua dan Kenyataan
  Kemasukan Peperiksaan di penjuru atas sebelah kanan meja sepanjang waktu
  peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.

2.4 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas
  Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti
  mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.

2.5 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatu
  mata pelajaran tetapi kod kertas soalan tersebut tidak tercatat dalam Jadual
  Kedatangan. Calon hendaklah      mengemukakan Kenyataan Kemasukan
  Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama kertas dan jenis peperiksaan
  (SPM 2011) sebagai bukti pendaftaran atau surat kelulusan Pengarah Peperiksaan.
  Calon tidak dikenakan bayaran.
                    3
3.  ARAHAN TENTANG KERTAS SOALAN

Calon hendaklah:

3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada
  muka hadapan kertas soalan bagi memastikan calon mendapat kertas soalan yang
  betul.

3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima
  kertas soalan yang salah atau tidak lengkap.

3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada halaman hadapan dan halaman
  belakang kertas soalan sebelum peperiksaan dimulakan.


4.  ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN

Calon hendaklah:

4.1 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima
  kertas jawapan yang tidak menepati keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat
  pada kertas soalan.

4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama Kertas, Kod Kertas dan
  Nombor Soalan dengan jelas pada ruangan yang disediakan pada kertas soalan dan
  kertas jawapan seperti Buku Jawapan (BJ), Helaian Tambahan (HT), peta, graf,
  kertas lukisan dan sebagainya.

4.3 menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau biru.
  Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh digunakan untuk
  melukis gambar rajah dan peta.

4.4 menggunakan kedua-dua halaman pada setiap helaian BJ dan HT. Tulis jawapan
  bagi setiap soalan pada halaman yang baharu.

4.5 menulis dengan jelas pada kertas jawapan nombor soalan seperti yang tertera pada
  kertas soalan. Calon tidak perlu menyalin soalan.

4.6 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas soalan yang
  membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain.

4.7 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama Kertas, Kod Kertas
  dan Nombor Soalan telah ditulis dengan betul pada ruangan yang disediakan pada
  kertas soalan dan kertas jawapan seperti BJ, HT, peta, graf, kertas lukisan dan
  sebagainya, apabila diarah berhenti menulis.

4.8 memastikan setiap HT disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat
  bersama kertas soalan atau BJ.

4.9 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan atau
  kertas soalan tertutup dikumpul semula oleh Pengawas.
                    4
5.  ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN
   JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB)

5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka
  Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas JOB
  berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang
  telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.

5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan
  segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap.

5.3 Calon hendaklah menanda ruangan Bahasa Digunakan untuk menjawab kertas
  yang berkenaan.

5.4 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja.

5.5 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon, Angka
  Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada ruangan
  yang disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan
  Bahagian C.

5.6 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk
  memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon dilarang
  menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau seumpamanya.

5.7 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk kertas JOB dan JOTB.

5.8 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada
  kertas JOB dan JOTB.


D.  AMARAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN

1.  Dilarang membawa masuk sebarang buku, nota, catatan, akhbar, kamus, kertas,
   telefon bimbit atau alat-alat komunikasi, kotak pensel, beg dan Jadual Waktu
   Peperiksaan ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang
   dibenarkan semasa peperiksaan.

2.  Dilarang menulis nota pada dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.

3.  Dilarang membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.

4.  Dilarang menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.

5.  Dilarang memberi pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang
   lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan atau menggunakan bahasa isyarat
   untuk tujuan meniru.

6.  Dilarang mendedahkan kertas soalan atau/dan skrip jawapan peperiksaan sehingga
   boleh dibaca oleh calon lain.

7.  Dilarang menukar kertas soalan atau/dan skrip jawapan peperiksaan dengan calon
   lain.

8.  Dilarang menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada
   Ketua Pengawas Peperiksaan.

                      5
9.  Dilarang membawa keluar kertas soalan dari dewan/bilik peperiksaan semasa
   peperiksaan.

10. Dilarang membawa keluar kertas soalan tertutup dan skrip jawapan peperiksaan
  dari dewan/bilik peperiksaan.

11. Dilarang membawa keluar kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah
  digunakan dari dewan/bilik peperiksaan.

12. Dilarang keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan
  dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan.

13. Dilarang melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang
  telah digunakan.

14. Dilarang mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik
  peperiksaan semasa peperiksaan.

15. Dilarang memakai pakaian yang tidak sopan dan menjolok mata.

16. Dilarang merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.

17. Sebarang perbuatan yang melanggar peraturan peperiksaan dianggap salah laku dan
  akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-
  Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996
  (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak
  dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah
  laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana
  salah laku di atas boleh dikenakan tindakan berikut:-

   17.1 Keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya
     penyiasatan;
   17.2 Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
   17.3 Keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan
     diisytiharkan terbatal.
                    6
E. ARAHAN KHAS

 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS               ARAHAN KHAS

1103/3 Bahasa Melayu       Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP)
1119/3 Bahasa Inggeris
                 1.  Calon persendirian wajib melaksanakan ULKCP
                    sekiranya calon termasuk dalam satu daripada kategori
                    berikut:

                    1.1  Calon persendirian yang pertama kali mendaftar
                       peperiksaan SPM; atau

                    1.2  Calon persendirian yang mengulang selepas
                       tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir
                       menduduki peperiksaan SPM/SPM (Ulangan);
                       atau

                    1.3  Calon persendirian yang mengulang dalam
                       tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir
                       menduduki peperiksaan SPM dan   mendapat
                       keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR).

                 2.  Calon persendirian tidak wajib melaksanakan ULKCP
                    sekiranya calon mengulang dalam tempoh tiga (3)
                    tahun dari tarikh akhir   menduduki peperiksaan
                    SPM/SPM    (Ulangan)  dan   LULUS   Bahasa
                    Melayu/Bahasa Inggeris.


6351/3 Bahasa Cina        Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP)

                 1.  Calon persendirian yang pertama kali mendaftar
                    peperiksaan SPM wajib melaksanakan ULKCP.


2361/3 Bahasa Arab Tinggi    Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
6362/2 Bahasa Arab Komunikasi
5227/2 Pendidikan Al-Quran Dan  1.  Calon persendirian wajib melaksanakan PLBS sekiranya
    Al-Sunnah            calon termasuk dalam satu daripada kategori berikut:

                    1.1  Calon persendirian yang pertama kali mendaftar
                       peperiksaan SPM.

                    1.2  Calon persendirian yang mengulang selepas
                       tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir
                       menduduki peperiksaan SPM.

                    1.3  Calon persendirian yang mengulang dalam
                       tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir
                       menduduki peperiksaan SPM dan   mendapat
                       keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR).

                 2.  Calon persendirian tidak wajib melaksanakan PLBS
                    sekiranya calon mengulang dalam tempoh tiga (3)
                    tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM
                    dan LULUS Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab
                    Komunikasi/Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah.
                       7
KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS                   ARAHAN KHAS

 2280/2   Geografi
                            Stensil peta tidak boleh digunakan.
      Kertas 2


                            Ketua  Pengawas   Peperiksaan   hendaklah
                            menyerahkan baki kertas soalan 1225/1 Pendidikan
                            Moral Kertas 1 kepada Sektor/Unit Penilaian dan
Kertas Soalan Tertutup                 Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri.

 1225/1   Pendidikan Moral
      Kertas 1
                            Ketua  Pengawas   Peperiksaan   hendaklah
 2611/1   Pendidikan Seni Visual –
                            mengumpul   semula  kertas  soalan  2611/1
      Teori Seni Kertas 1
                            Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1 dan
 4571/1   Pengetahuan Sains Sukan
                            4571/1 Pengetahuan Sains Sukan Kertas 1 selepas
      Kertas 1
                            tamat waktu peperiksaan mata pelajaran berkenaan
                            dan menyerahkannya kepada Sektor/Unit Penilaian
                            dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri.                            Calon hendaklah menggunakan kertas lukisan yang
                            dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan sahaja.
 2611/2   Pendidikan Seni  Visual – Seni Halus    Calon yang mengambil kertas 2611/2 Pendidikan
      Kertas 2                  Seni Visual – Seni Halus Kertas 2, hendaklah
                            mengambil kertas soalan daripada Ketua Pengawas
                            Peperiksaan pada 24 November 2011 (Khamis).

                            Calon hendaklah membawa semua alat lukisan
                            kejuruteraan yang diperlukan seperti Sesiku T,
 3759/1   Lukisan Kejuruteraan
                            Pembaris Skala, Papan Lukisan A3(297mm x
      Kertas 1
                            420mm) dan alat-alat lukisan.7102/1   Membuat Perabot
                            Calon yang hendaklah membawa sendiri alat melukis
      Kertas 1
                            dan pensel warna.7204/1   Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut      Calon membawa sendiri pensel warna dan  make-up
      Kertas 1                   kit.7301/1   Landskap dan Nurseri
      Kertas 1                   Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis
7303/1   Tanaman Makanan               pelan dan peralatan mewarna.
      Kertas 1
                          8
KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS                 ARAHAN KHAS


7101/1 Pembinaan Domestik
    Kertas 1
7103/1 Kerja Paip Domestik
    Kertas 1
7104/1 Pendawaian Domestik
    Kertas 1
7105/1 Kimpalan Arka dan Gas
    Kertas 1
7106/1 Menservis Automobil
    Kertas 1
7107/1 Menservis Motosikal
    Kertas 1
7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
    Kertas 1
7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik
    Kertas 1
7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian
    Kertas 1
7202/1 Katering dan Penyajian
    Kertas 1
7203/1 Pemprosesan Makanan
    Kertas 1
7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
    Kertas 1
7206/1 Gerantologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
    Kertas 1
                               Calon yang mengambil kertas soalan
7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
                               berkenaan hendaklah membawa sendiri
    Kertas 1
                               pensel warna.
7401/1 Seni Reka Tanda
    Kertas 1
7402/1 Hiasan Dalaman Asas
    Kertas 1
7403/1 Produksi Multimedia
    Kertas 1
7404/1 Grafik Berkomputer
    Kertas 1
8101/1 Bahan Binaan
    Kertas 1
8202/1 Aplikasi Elektrik dan Elektronik
    Kertas 1
8302/1 Amalan Bengkel Mesin
    Kertas 1
8312/1 Penyamanan Udara
    Kertas 1
8322/1 Automotif Elektrik dan Diesel
    Kertas 1
8401/1 Fundamentals of Programming
    Kertas 1
8402/1 Programming and Development Tools
    Kertas 1
8501/1 Membuat Pakaian
    Kertas 1
8511/1 Roti dan Masakan Yis
    Kertas 1
                       9
KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS          ARAHAN KHAS

8512/1 Patisserie
    Kertas 1
8522/1 Dandanan Rambut
    Kertas 1
8541/1 Penyediaan Masakan Barat dan Timur
    Kertas 1
8542/1 Penyajian Makanan dan Minuman
    Kertas 1
8551/1 Pelancongan dan Rekreasi
    Kertas 1
                         Calon yang mengambil kertas soalan
8552/1 Asas Kemahiran Pelancongan
                         berkenaan hendaklah membawa sendiri
    Kertas 1
                         pensel warna.
8604/1 Pemprosesan Hasil Pertanian
    Kertas 1
8605/1 Pengeluaran Ternakan
    Kertas 1
8701/1 Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan
    Kertas 1
8702/1 Perakaunan Perniagaan
    Kertas 1
8703/1 Teknologi Pejabat Perniagaan
    Kertas 1


8502/1 Pola Pakaian               Calon hendaklah membawa sendiri
    Kertas 1                 pensel warna dan pembaris skala 1/4.


8521/1 Persolekan                Calon hendaklah membawa     sendiri
    Kertas 1                 pensel warna dan make-up kit.


8102/1 Teknologi Binaan
    Kertas 1
8201/1 Prinsip Elektrik dan Elektronik
    Kertas 1
                         Calon hendaklah membawa sendiri
8301/1 Pemesinan Berkomputer
                         semua peralatan lukisan seperti sesiku,
    Kertas 1
                         papan lukisan, pembaris skala dan
8311/1 Penyejukan
                         alatan lukisan yang lain.
    Kertas 1
8321/1 Automotif Kenderaan
    Kertas 1
8331/1 Kimpalan Arka
    Kertas 1


8332/1 Kimpalan Gas               Calon hendaklah   membawa   sendiri
    Kertas 1                 French Curve.


8531/1 Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
                         Calon yang mengambil kertas soalan
    Kertas 1
                         berkenaan hendaklah membawa sendiri
8532/1 Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
                         pensel warna dan pembaris 30 sm.
    Kertas 1                         Calon dibenar menggunakan kalkulator
Penggunaan Kalkulator
                         bagi kertas soalan yang berkenaan.


                      10
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                     KOD
 HARI        WAKTU                  NAMA KERTAS             MASA
                     KERTAS
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi        10 minit
                        butiran pada muka hadapan Buku Jawapan


      08:00 pagi — 10:15 pagi    1103/1  Bahasa Melayu                 2 jam 15 minit
                         Kertas 1

     10:50 pagi — 11:00 pagi     ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan  calon       10 minit
 ISNIN                      menyemak butiran pada Kertas Jawapan
  14                      Objektif Bermaklumat
November
     11:00 pagi — 12:15 tgh hari   2611/1  Pendidikan Seni Visual - Teori Seni      1 jam 15 minit
  2011
                         (Aneka Pilihan)
                         Kertas 1

      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      02:00 petang — 04:30 petang  1103/2  Bahasa Melayu                 2 jam 30 minit
                         Kertas 2

      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      08:00 pagi — 09:45 pagi    1119/1  Bahasa Inggeris                1 jam 45 minit
                         Kertas 1

 SELASA 10:20 pagi — 10:30 pagi     ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
  15                       butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
November 10:30 pagi — 12:45 tgh hari   1119/2  Bahasa Inggeris                2 jam 15 minit
 2011                      Kertas 2

      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
      02:00 petang — 03:15 petang  5226/1  Tasawwur Islam                1 jam 15 minit
                         Kertas 1

      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon        10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      08:00 pagi — 09:00 pagi    1249/1  Sejarah (Aneka Pilihan)            1 jam
                         Kertas 1
     09.50 pagi — 10:00 pagi     ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
 RABU                       butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
  16                       Buku Jawapan
November 10:00 pagi — 12:30 tgh hari   1249/2  Sejarah                    2 jam 30 minit
 2011                      Kertas 2

      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      02:00 petang — 04:30 petang  5226/2  Tasawwur Islam                2 jam 30 minit
                         Kertas 2
      02:00 petang — 04:30 petang  9221  Bible Knowledge                2 jam 30 minit
                          11
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                     KOD
 HARI        WAKTU                   NAMA KERTAS             MASA
                     KERTAS
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon        10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      08:00 pagi — 09:15 pagi    1449/1  Mathematics (Aneka Pilihan)          1 jam 15 minit
                         Kertas 1

     09:50 pagi — 10:00 pagi     ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
 KHAMIS
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
  17
                         Helaian Tambahan
November
     10:00 pagi — 12:30 tgh hari   1449/2  Mathematics                  2 jam 30 minit
 2011
                         Kertas 2

      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
                         Buku Jawapan
      02:00 petang — 04:30 petang  3765/1  Information and Communication Technology   2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
                         Helaian Tambahan
      08:00 pagi — 10:00 pagi    1223/1  Pendidikan Islam               2 jam
                         Kertas 1
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
      08:00 pagi — 10:30 pagi    1225/1  Pendidikan Moral               2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      08:00 pagi — 10:30 pagi    5228/2  Pendidikan Syari'ah Islamiah         2 jam 30 minit
                         Kertas 2
 ISNIN
     11:05 pagi — 11:15 pagi     ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
  21
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
November
  2011 11:15 pagi — 12:55 tgh hari   1223/2  Pendidikan Islam               1 jam 40 minit
                         Kertas 2
      11:05 pagi — 11:15 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon        10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      11:15 pagi — 12:30 tgh hari  5228/1  Pendidikan Syari'ah Islamiah         1 jam 15 minit
                         (Aneka Pilihan)
                         Kertas 1
      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
      02:00 petang — 04:30 petang  2621/1  Pendidikan Muzik               2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      02:00 petang — 04:30 petang  3763/1  Reka Cipta                  2 jam 30 minit
                         Kertas 1

          HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN JOHOR 22 NOVEMBER 2011 (SELASA)
                          12
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                     KOD
 HARI        WAKTU                   NAMA KERTAS             MASA
                     KERTAS

      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
                         Helaian Tambahan
 RABU  08:00 pagi — 10:00 pagi     3472/1  Additional Mathematics            2 jam
  23                       Kertas 1
November
 2011  01:50 petang — 02:00 petang   ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      02:00 petang — 04:30 petang  3472/2  Additional Mathematics            2 jam 30 minit
                         Kertas 2

      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon        10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      08:00 pagi — 09:15 pagi    1511/1  Science (Aneka Pilihan)            1 jam 15 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 09:15 pagi    4531/1  Physics (Aneka Pilihan)            1 jam 15 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 09:15 pagi    4581/1  Applied Science (Aneka Pilihan)        1 jam 15 minit
                         Kertas 1
     09:50 pagi — 10:00 pagi     ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
 KHAMIS                      butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
  24                       Helaian Tambahan
November 10:00 pagi — 12:30 tgh hari   1511/2  Science                    2 jam 30 minit
 2011                      Kertas 2
     10:00 pagi — 12:30 tgh hari   4531/2  Physics                    2 jam 30 minit
                         Kertas 2
      10:00 pagi — 12:00 tgh hari  4581/2  Applied Science                2 jam
                         Kertas 2
      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
                         Helaian Tambahan
      02:00 petang — 03:30 petang  4531/3  Physics (Amali Bertulis)           1 jam 30 minit
                         Kertas 3                 AWAL MUHARRAM 27 NOVEMBER 2011 (AHAD)

             CUTI SEMPENA AWAL MUHARRAM 28 NOVEMBER 2011 (ISNIN)

      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon       10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      08:00 pagi — 09:15 pagi    4541/1  Chemistry (Aneka Pilihan)           1 jam 15 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 09:15 pagi    4561/1  Additional Science (Aneka Pilihan)      1 jam 15 minit
                         Kertas 1
      09:50 pagi — 10:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
 SELASA                      Helaian Tambahan
  29  10:00 pagi — 12:30 tgh hari   4541/2  Chemistry                   2 jam 30 minit
November                     Kertas 2
 2011  10:00 pagi — 12:30 tgh hari   4561/2  Additional Science              2 jam 30 minit
                         Kertas 2
      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
                         Helaian Tambahan
      02:00 petang — 03:30 petang  4541/3  Chemistry (Amali Bertulis)          1 jam 30 minit
                         Kertas 3
      02:00 petang — 03:30 petang  4561/3  Additional Science (Amali Bertulis)      1 jam 30 minit
                         Kertas 3
                          13
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                      KOD
  HARI         WAKTU                   NAMA KERTAS             MASA
                      KERTAS
       07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon        10 minit
                          menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                          Objektif Bermaklumat
       08:00 pagi — 09:15 pagi    4551/1  Biology (Aneka Pilihan)            1 jam 15 minit
                          Kertas 1

     09:50 pagi — 10:00 pagi      ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi        10 minit
 RABU
                          butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
  30
                          Helaian Tambahan
November
     10:00 pagi — 12:30 tgh hari    4551/2  Biology                    2 jam 30 minit
 2011
                          Kertas 2

       01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi        10 minit
                          butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
                          Helaian Tambahan
       02:00 petang — 03:30 petang  4551/3  Biology (Amali Bertulis)            1 jam 30 minit
                          Kertas 3
       07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon         10 minit
                          menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                          Objektif Bermaklumat

       08:00 pagi — 09:15 pagi    3755/1  Perdagangan (Aneka Pilihan)          1 jam 15 minit
                          Kertas 1
 KHAMIS
      09:50 pagi — 10:00 pagi     ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi        10 minit
1 Disember                     butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
  2011
      10:00 pagi — 12:00 tgh hari   3755/2  Perdagangan                  2 jam
                          Kertas 2
       01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi        10 minit
                          butiran pada Kertas Lukisan
       02:00 petang — 05:00 petang  2611/2  Pendidikan Seni Visual - Seni Halus      3 jam
                          Kertas 2
       07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi        10 minit
                          butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
       08:00 pagi — 10:30 pagi    2205  Literature in English             2 jam 30 minit
       08:00 pagi — 10:30 pagi    2215  Kesusasteraan Melayu              2 jam 30 minit
       08:00 pagi — 10:30 pagi    9216  Kesusasteraan Cina               2 jam 30 minit
       08:00 pagi — 10:30 pagi    9217  Kesusasteraan Tamil              2 jam 30 minit

       11:05 pagi — 11:15 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon         10 minit
  ISNIN
                          menyemak butiran pada Kertas Jawapan
5 Disember
                          Objektif Bermaklumat
  2011
       11:15 pagi — 12:30 tgh hari  3756/1  Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan)       1 jam 15 minit
                          Kertas 1
       01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi        10 minit
                          butiran pada Helaian Tambahan, Lejar, Jurnal
                          dan Buku Tunai Tiga Ruangan
       02:00 petang — 04:30 petang  3756/2  Prinsip Perakaunan               2 jam 30 minit
                          Kertas 2
                           14
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                   KOD
 HARI         WAKTU                 NAMA KERTAS             MASA
                   KERTAS
      07:50 pagi — 08:00 pagi  ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan   calon      10 minit
                        menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                        Objektif Bermaklumat
      08:00 pagi — 09:15 pagi  3529/1  Pengajian Agroteknologi (Aneka Pilihan)    1 jam 15 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 09:00 pagi  3766/1  Pengurusan Makanan (Aneka Pilihan)      1 jam
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 09:00 pagi  3767/1  Pengajian Pakaian (Aneka Pilihan)       1 jam
                        Kertas 1
      07:50 pagi — 08:00 pagi  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                        butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
      08:00 pagi — 10:30 pagi  3759/1  Lukisan Kejuruteraan             2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7101/1  Pembinaan Domestik              2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7102/1  Membuat Perabot                2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7103/1  Kerja Paip Domestik              2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7104/1  Pendawaian Domestik              2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7105/1  Kimpalan Arka dan Gas             2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7106/1  Menservis Automobil              2 jam 30 minit
SELASA                     Kertas 1
  6   08:00 pagi — 10:30 pagi  7107/1  Menservis Motosikal              2 jam 30 minit
Disember                    Kertas 1
 2011   08:00 pagi — 10:30 pagi  7108/1  Menservis Peralatan Penyejukan dan      2 jam 30 minit
                        Penyamanan Udara
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7109/1  Menservis Peralatan Elektrik Domestik     2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7201/1  Rekaan dan Jahitan Pakaian          2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7202/1  Katering dan Penyajian            2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7203/1  Pemprosesan Makanan              2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7204/1  Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut      2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7205/1  Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak    2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7206/1  Gerontologi Asas dan Perkhidmatan       2 jam 30 minit
                        Geriatrik
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7301/1  Landskap dan Nurseri             2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7302/1  Akuakultur dan Haiwan Rekreasi        2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7303/1  Tanaman Makanan                2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi  7401/1  Seni Reka Tanda                2 jam 30 minit
                        Kertas 1
                        15
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                     KOD
 HARI        WAKTU                   NAMA KERTAS           MASA
                     KERTAS
      08:00 pagi — 10:30 pagi    7402/1 Hiasan Dalaman Asas             2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    7403/1 Produksi Multimedia             2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    7404/1 Grafik Berkomputer              2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8102/1 Teknologi Binaan               2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8201/1 Prinsip Elektrik dan Elektronik       2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8301/1 Pemesinan Berkomputer            2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8311/1 Penyejukan                  2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8321/1 Automotif Kenderaan             2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8331/1 Kimpalan Arka                2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8401/1 Fundamentals of Programming         2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8501/1 Membuat Pakaian               2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8511/1 Roti dan Masakan Yis             2 jam 30 minit
 SELASA                     Kertas 1
6 Disember
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8521/1 Persolekan                  2 jam 30 minit
  2011
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8531/1 Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak      2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8541/1 Penyediaan Masakan Barat dan Timur      2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8551/1 Pelancongan dan Rekreasi           2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8601/1 Kejenteraan Pertanian            2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8604/1 Pemprosesan Hasil Pertanian         2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8701/1 Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan      2 jam 30 minit
                        Kertas 1
      11:05 pagi — 11:15 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon       10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      11:15 pagi — 12:30 tgh hari  3757/1  Ekonomi Asas (Aneka Pilihan)        1 jam 15 minit
                         Kertas 1
      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi      10 minit
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      02:00 petang — 04:00 petang  3757/2  Ekonomi Asas                2 jam
                         Kertas 2
                          16
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                     KOD
 HARI         WAKTU                  NAMA KERTAS             MASA
                     KERTAS
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi        10 minit
                        butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      08:00 pagi — 10:30 pagi    2361/2  Bahasa Arab Tinggi              2 jam 30 minit
                         Kertas 2
      08:00 pagi — 10:30 pagi    6356  Bahasa Iban                  2 jam 30 minit
      08:00 pagi — 10:30 pagi    6357  Bahasa Kadazandusun              2 jam 30 minit
      08:00 pagi — 10:30 pagi    6362/1  Bahasa Arab Komunikasi            2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    9303  Bahasa Perancis                2 jam 30 minit
      08:00 pagi — 11:00 pagi    9378  Bahasa Punjabi                3 jam
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      08:00 pagi — 10:15 pagi    6351/2  Bahasa Cina                  2 jam 15 minit
                         Kertas 2
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
 RABU                       butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
  7                       Helaian Tambahan
Disember  08:00 pagi — 10:15 pagi    6354/2  Bahasa Tamil                 2 jam 15 minit
 2011                      Kertas 2
      11:05 pagi — 11:15 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
      11:15 pagi — 12:30 tgh hari  2361/1  Bahasa Arab Tinggi              1 jam 15 minit
                         Kertas 1
      11:05 pagi — 11:15 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      11:15 pagi — 01:00 tgh hari  6351/1  Bahasa Cina                  1 jam 45 minit
                         Kertas 1
      11:15 pagi — 01:00 tgh hari  6354/1  Bahasa Tamil                 1 jam 45 minit
                         Kertas 1
      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
                         Buku Jawapan
      02:00 petang — 04:00 petang  2280/2  Geografi                   2 jam
                         Kertas 2
                          17
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                     KOD
 HARI         WAKTU                  NAMA KERTAS            MASA
                     KERTAS
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi      10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
      08:00 pagi — 09:15 pagi    6355/1  English for Science and Technology     1 jam 15 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8101/1  Bahan Binaan                2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8202/1  Aplikasi Elektrik dan Elektronik      2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8302/1  Amalan Bengkel Mekanikal          2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8312/1  Penyamanan Udara              2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8322/1  Automotif Elektrik dan Diesel       2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8332/1  Kimpalan Gas                2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8402/1  Programming and Development Tools     2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8502/1  Pola Pakaian                2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8512/1  Patisserie                 2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8522/1  Dandanan Rambut              2 jam 30 minit
                         Kertas 1
KHAMIS
  8   08:00 pagi — 10:30 pagi    8532/1  Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak       2 jam 30 minit
Disember                     Kertas 1
 2011   08:00 pagi — 10:30 pagi    8542/1  Penyajian Makanan dan Minuman       2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8552/1  Asas Kemahiran Pelancongan         2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8602/1  Hortikultur Hiasan dan Landskap      2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8603/1  Pengeluaran Tanaman            2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8605/1  Pengeluaran Ternakan            2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8702/1  Perakaunan Perniagaan           2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 10:30 pagi    8703/1  Teknologi Pejabat Perniagaan        2 jam 30 minit
                         Kertas 1
      11:05 pagi — 11:15 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon      10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      11:15 pagi — 12:15 tgh hari  6355/2  English for Science and Technology     1 jam
                         (Aneka Pilihan)
                         Kertas 2

      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon      10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      02:00 petang — 03:15 petang  2280/1  Geografi (Aneka Pilihan)          1 jam 15 minit
                         Kertas 1
                          18
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                     KOD
 HARI         WAKTU                   NAMA KERTAS             MASA
                     KERTAS

         HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN SELANGOR 11 DISEMBER 2011 (AHAD)

             CUTI SEMPENA HARI KEPUTERAAN 12 DISEMBER 2011 (ISNIN)

      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
      08:00 pagi — 9:30 pagi    3528/1  Sains Pertanian                1 jam 30 minit
                         Kertas 1
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon        10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      08:00 pagi — 9:00 pagi    3758/1  Ekonomi Rumah Tangga             1 jam
                         (Aneka Pilihan)
                         Kertas 1
SELASA
      09:50 pagi — 10:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
  13
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
Disember
 2011   10:00 pagi — 12:00 tgh hari  3528/2  Sains Pertanian                2 jam
                         Kertas 2
      09:50 pagi — 10:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
      10:00 pagi — 12:00 tgh hari  3758/2  Ekonomi Rumah Tangga             2 jam
                         Kertas 2
      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
                         Helaian Tambahan
      02:00 petang — 04:30 petang  5227/1  Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah       2 jam 30 minit
                         Kertas 1
                          19
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011
                     KOD
 HARI         WAKTU                   NAMA KERTAS             MASA
                     KERTAS
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua   Pengawas  mengarahkan calon        10 minit
                         menyemak butiran pada Kertas Jawapan
                         Objektif Bermaklumat
      08:00 pagi — 09:15 pagi    3754/1  Pengajian Keusahawanan            1 jam 15 minit
                         (Aneka Pilihan)
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 09:15 pagi    4571/1  Pengetahuan Sains Sukan            1 jam 15 minit
                         (Aneka Pilihan)
                         Kertas 1
      07:50 pagi — 08:00 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan
      08:00 pagi — 09:30 pagi    3760/1  Pengajian Kejuruteraan Mekanikal       1 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 09:30 pagi    3761/1  Pengajian Kejuruteraan Awam          1 jam 30 minit
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 09:30 pagi    3762/1  Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan      1 jam 30 minit
                         Elektronik
                         Kertas 1
      08:00 pagi — 09:30 pagi    3764/1  Teknologi Kejuruteraan            1 jam 30 minit
                         Kertas 1
      10:05 pagi — 10:15 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
 RABU                       butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
  14   10:15 pagi — 12:15 tgh hari  3754/2  Pengajian Keusahawanan            2 jam
Disember                     Kertas 2
 2011   10:15 pagi — 12:45 tgh hari  3760/2  Pengajian Kejuruteraan Mekanikal       2 jam 30 minit
                         Kertas 2
      10:15 pagi — 12:45 tgh hari  3761/2  Pengajian Kejuruteraan Awam          2 jam 30 minit
                         Kertas 2
      10:15 pagi — 12:45 tgh hari  3762/2  Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan      2 jam 30 minit
                         Elektronik
                         Kertas 2
      10:15 pagi — 12:45 tgh hari  3764/2  Teknologi Kejuruteraan            2 jam 30 minit
                         Kertas 2
      10:05 pagi — 10:15 pagi    ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan
                         Helaian Tambahan
      10:15 pagi — 12:45 tgh hari  4571/2  Pengetahuan Sains Sukan            2 jam 30 minit
                         Kertas 2
      01:50 petang — 02:00 petang  ……...  Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi       10 minit
                         butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
      02:00 petang — 04:00 petang  3529/2  Pengajian Agroteknologi            2 jam
                         Kertas 2
      02:00 petang — 04:00 petang  3766/2  Pengurusan Makanan              2 jam
                         Kertas 2
      02:00 petang — 04:00 petang  3767/2  Pengajian Pakaian               2 jam
                         Kertas 2
                          20
JADUAL MASA TAMBAHAN
             CALON BERKEPERLUAN KHAS

Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis kertas soalan.
Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A
dan Kategori B.

Kategori A : Calon Buta, Rabun, Pelbagai Kecacatan, Spastik/Cerebral Palsy,
       Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder
       (ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD), Disleksia dan Cacat
       Anggota dan Kemalangan.

1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak
  boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis.

2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pelajaran,
  Jabatan Pelajaran Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan)

        Masa yang diperuntukkan dalam       Masa tambahan yang
 Bil.
         Jadual Waktu Peperiksaan            diberi

 1   1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit         30 minit

 2   Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit        1 jam

 3   Lebih 2 jam 30 minit                 1 jam 30 minitKategori B : Calon Pekak/Bisu        Masa yang diperuntukkan dalam       Masa tambahan yang
 Bil.
         Jadual Waktu Peperiksaan            diberi

 1   1 jam                          15 minit

 2   1 jam 15 minit                      20 minit

 3   1 jam 30 minit                      25 minit

 4   1 jam 45 minit                      30 minit

 5   2 jam                          30 minit

 6   2 jam 15 minit                      35 minit

 7   2 jam 30 minit                      40 minit

 8   3 jam                          45 minit
                     21
LEMBAGA PEPERIKSAAN

                  PENGAKUAN CALON

              GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
                SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
                     TELAH DIBACA  1.    Nama     : ……………………………………………………...........………

  2.    Angka Giliran :
  3.    Nombor Kad Pengenalan :
  4.    Pengakuan :

       Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis
       Panduan dan Arahan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011.

       Tandatangan Calon         : ………………………………………

       Tarikh               : ……………………..

  5.    Pengesahan Pengetua/Pegawai SPP JPN:

       Tandatangan dan Cap
       Pengetua/Pegawai SPP JPN      : ………………………………………

       Tarikh               : ………………………

  NOTA :
     Sila asingkan borang ini dan serahkan kepada Ketua Pengawas di pusat peperiksaan.
     Ketua Pengawas dikehendaki menyerahkan semua borang pengakuan calon kepada Pegawai SPP
     JPN.                        22

LEMBAGA PEPERIKSAAN

               PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
                     TAHUN 2011

                  PERAKUAN PENGENALAN DIRI


   1.   Nama : …………………………………………………………………………………


   2.   Angka Giliran :


   3.   Nombor Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran : …………………………………………

   4.   Pengakuan Calon :
       (Calon dikehendaki menyalin semula perakuan di bawah ini dengan tulisan
       tangan sendiri)
       ‘Saya mengaku bahawa maklumat dan gambar yang tertera adalah benar dan
       cap jari saya diturunkan di hadapan Ketua Pengawas Peperiksaan di Pusat
       Peperiksaan………….’ (nyatakan Kod Pusat Peperiksaan)
       …………………………………………………………………………………………

       …………………………………………………………………………………………

       …………………………………………………………………………………………

       …………………………………………………………………………………………
     Lekatkan gambar
        terkini

                        Cap ibu jari kiri          Cap ibu jari kanan


   Tandatangan calon                     Tandatangan Ketua Pengawas

   ………………………………………                      …………………………………………..

   Tarikh : ……………………………                   Tarikh : ………………………………...
   Nota:
 
   Ketua Pengawas dikehendaki menyerahkan Perakuan Pengenalan Diri ini kepada pihak SPP, JPN bagi calon yang
   tidak membawa Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri pada hari peperiksaan.

                            23

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

STRATEGI PEMBAYARAN GAJI KEPADA PEKERJA
STRATEGI PEMBAYARAN GAJI KEPADA PEKERJASTRATEGI PEMBAYARAN GAJI KEPADA PEKERJA
STRATEGI PEMBAYARAN GAJI KEPADA PEKERJA
 
Penanda aras
Penanda arasPenanda aras
Penanda aras
 
pemilihan pakej stem.pdf
pemilihan pakej stem.pdfpemilihan pakej stem.pdf
pemilihan pakej stem.pdf
 
6. Peningkatan Profesionalisme Guru
6. Peningkatan Profesionalisme Guru6. Peningkatan Profesionalisme Guru
6. Peningkatan Profesionalisme Guru
 
Analisis Item
Analisis ItemAnalisis Item
Analisis Item
 
Mengendalikan Mesyuarat
Mengendalikan MesyuaratMengendalikan Mesyuarat
Mengendalikan Mesyuarat
 
Kursus fail meja
Kursus fail mejaKursus fail meja
Kursus fail meja
 
kiraan nadi PJK
kiraan nadi PJKkiraan nadi PJK
kiraan nadi PJK
 
PENGOPERASIAN PBPP 2022-VERSI PPD.pptx
PENGOPERASIAN PBPP 2022-VERSI PPD.pptxPENGOPERASIAN PBPP 2022-VERSI PPD.pptx
PENGOPERASIAN PBPP 2022-VERSI PPD.pptx
 
Perancangan Strategik
Perancangan StrategikPerancangan Strategik
Perancangan Strategik
 
09 jadual waktu
09 jadual waktu09 jadual waktu
09 jadual waktu
 
Borang sarana Learning Walk
Borang sarana Learning WalkBorang sarana Learning Walk
Borang sarana Learning Walk
 
Panduan penyediaan skt guru dan contoh penulisan
Panduan penyediaan skt guru dan contoh penulisanPanduan penyediaan skt guru dan contoh penulisan
Panduan penyediaan skt guru dan contoh penulisan
 
Senarai tugas guru biasa
Senarai tugas guru biasaSenarai tugas guru biasa
Senarai tugas guru biasa
 
Coordinate form 2
Coordinate form 2Coordinate form 2
Coordinate form 2
 
Headcount Sebagai Panduan Untuk Guru Baru
Headcount Sebagai Panduan Untuk Guru BaruHeadcount Sebagai Panduan Untuk Guru Baru
Headcount Sebagai Panduan Untuk Guru Baru
 
Pentaksiran prasekolah (penerangan)
Pentaksiran prasekolah (penerangan)Pentaksiran prasekolah (penerangan)
Pentaksiran prasekolah (penerangan)
 
contoh pelan intervensi
contoh pelan intervensicontoh pelan intervensi
contoh pelan intervensi
 
Panduan pengurusan pejabat
Panduan pengurusan pejabatPanduan pengurusan pejabat
Panduan pengurusan pejabat
 
Penilaian prestasi 2 bentang
Penilaian prestasi 2 bentangPenilaian prestasi 2 bentang
Penilaian prestasi 2 bentang
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Chemistry afterschool2013 - Question and Anwser
Chemistry afterschool2013 - Question and AnwserChemistry afterschool2013 - Question and Anwser
Chemistry afterschool2013 - Question and Anwser
 
Kerja kursus
Kerja kursusKerja kursus
Kerja kursus
 
Siri Cemerlang Kimia bersama Cg Adura Azlin 2011
Siri Cemerlang Kimia bersama Cg Adura Azlin 2011Siri Cemerlang Kimia bersama Cg Adura Azlin 2011
Siri Cemerlang Kimia bersama Cg Adura Azlin 2011
 
Jadual Waktu Guru 2011 jan
Jadual Waktu Guru 2011 janJadual Waktu Guru 2011 jan
Jadual Waktu Guru 2011 jan
 
Sck 02 balance equation - answer
Sck  02 balance equation - answerSck  02 balance equation - answer
Sck 02 balance equation - answer
 
Sck 01 mol - particle mass volume - answer
Sck  01 mol - particle mass volume - answerSck  01 mol - particle mass volume - answer
Sck 01 mol - particle mass volume - answer
 
Laporan RSSF 2010
Laporan RSSF 2010Laporan RSSF 2010
Laporan RSSF 2010
 
Chem quest chap01 f5
Chem quest chap01 f5Chem quest chap01 f5
Chem quest chap01 f5
 
Modul alkimiya f4 chap 1 - 3
Modul alkimiya f4  chap 1 - 3Modul alkimiya f4  chap 1 - 3
Modul alkimiya f4 chap 1 - 3
 
Chem quest chap02 f4
Chem quest chap02 f4Chem quest chap02 f4
Chem quest chap02 f4
 
03 calculation irs answer
03 calculation irs  answer03 calculation irs  answer
03 calculation irs answer
 
04 electrolysis i ans
04 electrolysis i  ans04 electrolysis i  ans
04 electrolysis i ans
 
Chem quest chap03 f4
Chem quest chap03 f4Chem quest chap03 f4
Chem quest chap03 f4
 
Module f4 chap 05
Module f4 chap 05Module f4 chap 05
Module f4 chap 05
 
ChemQuest2012 - Chap07 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap07 Ans P1ChemQuest2012 - Chap07 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap07 Ans P1
 
ChemQuest2012 - Chap05
ChemQuest2012 - Chap05ChemQuest2012 - Chap05
ChemQuest2012 - Chap05
 
ChemQuest2012 - Chap07
ChemQuest2012 - Chap07ChemQuest2012 - Chap07
ChemQuest2012 - Chap07
 
ChemQuest2012 - Chap05 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap05 Ans P1ChemQuest2012 - Chap05 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap05 Ans P1
 
ChemQuest2012 - Chap08 Ans p1
ChemQuest2012 - Chap08 Ans p1ChemQuest2012 - Chap08 Ans p1
ChemQuest2012 - Chap08 Ans p1
 
ChemQuest2012 - Chap10
ChemQuest2012 - Chap10ChemQuest2012 - Chap10
ChemQuest2012 - Chap10
 

Similar to SPM2011

Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012smkserikandi
 
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Sam Pasir Panjang
 
Jadual Waktu PMR 2012
Jadual Waktu PMR 2012Jadual Waktu PMR 2012
Jadual Waktu PMR 2012ciklaili. com
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustteacherlin
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustteacherlin212
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015analufias
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Tuisyen Geliga
 
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasakisas klang
 
Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015 Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015 ciklaili. com
 
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaJadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaEzzie Huhu II
 
Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016ciklaili. com
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013smktsj2
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013Yanchat
 
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasaJadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasaTuisyen Geliga
 

Similar to SPM2011 (20)

Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
 
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
 
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012
 
Jadual pmr-2011
Jadual pmr-2011Jadual pmr-2011
Jadual pmr-2011
 
Jadual Waktu PMR 2012
Jadual Waktu PMR 2012Jadual Waktu PMR 2012
Jadual Waktu PMR 2012
 
Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012
 
Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
 
JADUAL SPM
JADUAL SPMJADUAL SPM
JADUAL SPM
 
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
 
Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015 Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015
 
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaJadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
 
Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
 
Jadual Waktu PMR
Jadual Waktu PMRJadual Waktu PMR
Jadual Waktu PMR
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
 
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasaJadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
 

More from Adura Azlin Ishak

More from Adura Azlin Ishak (20)

Answer Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013
Answer Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013Answer Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013
Answer Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013
 
Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013
Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013
Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013
 
Jadual Waktu SPM 2013
Jadual Waktu SPM 2013Jadual Waktu SPM 2013
Jadual Waktu SPM 2013
 
Jadual examf42012
Jadual examf42012Jadual examf42012
Jadual examf42012
 
Jemputan makanmalam2012
Jemputan makanmalam2012Jemputan makanmalam2012
Jemputan makanmalam2012
 
000 cover depan laporan issf 2010
000 cover depan laporan issf 2010000 cover depan laporan issf 2010
000 cover depan laporan issf 2010
 
Modul Alkimiya F5 Chap.04
Modul Alkimiya F5 Chap.04Modul Alkimiya F5 Chap.04
Modul Alkimiya F5 Chap.04
 
Modul Alkimiya F5 Chap.04 Answer
Modul Alkimiya F5 Chap.04 AnswerModul Alkimiya F5 Chap.04 Answer
Modul Alkimiya F5 Chap.04 Answer
 
ChemQuest2012 - Chap14 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap14 Ans P1ChemQuest2012 - Chap14 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap14 Ans P1
 
ChemQuest2012 - Chap14
ChemQuest2012 - Chap14ChemQuest2012 - Chap14
ChemQuest2012 - Chap14
 
ChemQuest2012 - Chap13 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap13 Ans P1ChemQuest2012 - Chap13 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap13 Ans P1
 
ChemQuest2012 - Chap13
ChemQuest2012 - Chap13ChemQuest2012 - Chap13
ChemQuest2012 - Chap13
 
ChemQuest2012 - Chap12 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap12 Ans P1ChemQuest2012 - Chap12 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap12 Ans P1
 
ChemQuest2012 - Chap12
ChemQuest2012 - Chap12ChemQuest2012 - Chap12
ChemQuest2012 - Chap12
 
ChemQuest2012 - Chap11 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap11 Ans P1ChemQuest2012 - Chap11 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap11 Ans P1
 
ChemQuest2012 - Chap11
ChemQuest2012 - Chap11ChemQuest2012 - Chap11
ChemQuest2012 - Chap11
 
ChemQuest2012 - Chap10 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap10 Ans P1ChemQuest2012 - Chap10 Ans P1
ChemQuest2012 - Chap10 Ans P1
 
ChemQuest2012 - Chap09 Ans p1
ChemQuest2012 - Chap09 Ans p1ChemQuest2012 - Chap09 Ans p1
ChemQuest2012 - Chap09 Ans p1
 
ChemQuest2012 - Chap09
ChemQuest2012 - Chap09ChemQuest2012 - Chap09
ChemQuest2012 - Chap09
 
ChemQuest2012 - Chap08
ChemQuest2012 - Chap08ChemQuest2012 - Chap08
ChemQuest2012 - Chap08
 

Recently uploaded

Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Apothecary Indonesia Persada
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfHendroGunawan8
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Kanaidi ken
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AgusBuntara1
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Kanaidi ken
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++BayuYudhaSaputra
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Kanaidi ken
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 

Recently uploaded (20)

Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 

SPM2011

 • 1. LP/ SPM /2011 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
 • 2. LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 A. ARAHAN AM KEPADA PENGETUA Pengetua hendaklah: 1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2011 kepada semua calon. 2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2011 sebelum peperiksaan. 3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas soalan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa. 4. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis. B. ARAHAN AM KEPADA KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah: 1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2011 mendapat perhatian calon. 2. mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon tarikh peperiksaan, kod kertas, nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas soalan. 3. mengedarkan kertas soalan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2011. 4. mengedarkan kertas soalan dengan muka hadapan kertas soalan di sebelah atas. 5. mengarahkan calon menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas soalan bagi memastikan calon mendapat kertas soalan yang betul. 6. mengedarkan bahan peperiksaan dan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan kertas soalan. 7. membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan. 8. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas soalan. 9. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada borang LP/Am29 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatu kertas soalan. 10. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis. 2
 • 3. C. ARAHAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN 1. ARAHAN AM 1.1 Calon wajib menduduki semua kertas soalan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak menduduki mana-mana kertas soalan bertulis atau tidak melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah akan dianggap tidak hadir bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas soalan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan SPM 2011. 1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada Pengetua sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM 30.00 . Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak sekolah (calon sekolah) atau JPN (calon persendirian). 2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN 2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan. 2.2 Calon hendaklah menyemak butiran dan menandatangani Kenyataan Kemasukan Peperiksaan pada hari pertama peperiksaan. 2.3 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Surat Perakuan Pengenalan Diri daripada Pengetua dan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan di penjuru atas sebelah kanan meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. 2.4 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan. 2.5 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatu mata pelajaran tetapi kod kertas soalan tersebut tidak tercatat dalam Jadual Kedatangan. Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama kertas dan jenis peperiksaan (SPM 2011) sebagai bukti pendaftaran atau surat kelulusan Pengarah Peperiksaan. Calon tidak dikenakan bayaran. 3
 • 4. 3. ARAHAN TENTANG KERTAS SOALAN Calon hendaklah: 3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas soalan bagi memastikan calon mendapat kertas soalan yang betul. 3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas soalan yang salah atau tidak lengkap. 3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada halaman hadapan dan halaman belakang kertas soalan sebelum peperiksaan dimulakan. 4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 4.1 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas jawapan yang tidak menepati keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada kertas soalan. 4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas pada ruangan yang disediakan pada kertas soalan dan kertas jawapan seperti Buku Jawapan (BJ), Helaian Tambahan (HT), peta, graf, kertas lukisan dan sebagainya. 4.3 menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta. 4.4 menggunakan kedua-dua halaman pada setiap helaian BJ dan HT. Tulis jawapan bagi setiap soalan pada halaman yang baharu. 4.5 menulis dengan jelas pada kertas jawapan nombor soalan seperti yang tertera pada kertas soalan. Calon tidak perlu menyalin soalan. 4.6 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas soalan yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain. 4.7 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan telah ditulis dengan betul pada ruangan yang disediakan pada kertas soalan dan kertas jawapan seperti BJ, HT, peta, graf, kertas lukisan dan sebagainya, apabila diarah berhenti menulis. 4.8 memastikan setiap HT disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat bersama kertas soalan atau BJ. 4.9 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan atau kertas soalan tertutup dikumpul semula oleh Pengawas. 4
 • 5. 5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB) 5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap. 5.3 Calon hendaklah menanda ruangan Bahasa Digunakan untuk menjawab kertas yang berkenaan. 5.4 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. 5.5 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada ruangan yang disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.6 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau seumpamanya. 5.7 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk kertas JOB dan JOTB. 5.8 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada kertas JOB dan JOTB. D. AMARAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN 1. Dilarang membawa masuk sebarang buku, nota, catatan, akhbar, kamus, kertas, telefon bimbit atau alat-alat komunikasi, kotak pensel, beg dan Jadual Waktu Peperiksaan ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 2. Dilarang menulis nota pada dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 3. Dilarang membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 4. Dilarang menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 5. Dilarang memberi pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan atau menggunakan bahasa isyarat untuk tujuan meniru. 6. Dilarang mendedahkan kertas soalan atau/dan skrip jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 7. Dilarang menukar kertas soalan atau/dan skrip jawapan peperiksaan dengan calon lain. 8. Dilarang menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 5
 • 6. 9. Dilarang membawa keluar kertas soalan dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 10. Dilarang membawa keluar kertas soalan tertutup dan skrip jawapan peperiksaan dari dewan/bilik peperiksaan. 11. Dilarang membawa keluar kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan dari dewan/bilik peperiksaan. 12. Dilarang keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan. 13. Dilarang melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 14. Dilarang mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 15. Dilarang memakai pakaian yang tidak sopan dan menjolok mata. 16. Dilarang merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. 17. Sebarang perbuatan yang melanggar peraturan peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan- Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku di atas boleh dikenakan tindakan berikut:- 17.1 Keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; 17.2 Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; 17.3 Keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal. 6
 • 7. E. ARAHAN KHAS KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 1103/3 Bahasa Melayu Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) 1119/3 Bahasa Inggeris 1. Calon persendirian wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon termasuk dalam satu daripada kategori berikut: 1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan SPM; atau 1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPM (Ulangan); atau 1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR). 2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPM (Ulangan) dan LULUS Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris. 6351/3 Bahasa Cina Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) 1. Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan SPM wajib melaksanakan ULKCP. 2361/3 Bahasa Arab Tinggi Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) 6362/2 Bahasa Arab Komunikasi 5227/2 Pendidikan Al-Quran Dan 1. Calon persendirian wajib melaksanakan PLBS sekiranya Al-Sunnah calon termasuk dalam satu daripada kategori berikut: 1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan SPM. 1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM. 1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR). 2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon mengulang dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan LULUS Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah. 7
 • 8. KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 2280/2 Geografi Stensil peta tidak boleh digunakan. Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki kertas soalan 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 kepada Sektor/Unit Penilaian dan Kertas Soalan Tertutup Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri. 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah 2611/1 Pendidikan Seni Visual – mengumpul semula kertas soalan 2611/1 Teori Seni Kertas 1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1 dan 4571/1 Pengetahuan Sains Sukan 4571/1 Pengetahuan Sains Sukan Kertas 1 selepas Kertas 1 tamat waktu peperiksaan mata pelajaran berkenaan dan menyerahkannya kepada Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri. Calon hendaklah menggunakan kertas lukisan yang dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan sahaja. 2611/2 Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Calon yang mengambil kertas 2611/2 Pendidikan Kertas 2 Seni Visual – Seni Halus Kertas 2, hendaklah mengambil kertas soalan daripada Ketua Pengawas Peperiksaan pada 24 November 2011 (Khamis). Calon hendaklah membawa semua alat lukisan kejuruteraan yang diperlukan seperti Sesiku T, 3759/1 Lukisan Kejuruteraan Pembaris Skala, Papan Lukisan A3(297mm x Kertas 1 420mm) dan alat-alat lukisan. 7102/1 Membuat Perabot Calon yang hendaklah membawa sendiri alat melukis Kertas 1 dan pensel warna. 7204/1 Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Calon membawa sendiri pensel warna dan make-up Kertas 1 kit. 7301/1 Landskap dan Nurseri Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis 7303/1 Tanaman Makanan pelan dan peralatan mewarna. Kertas 1 8
 • 9. KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 7101/1 Pembinaan Domestik Kertas 1 7103/1 Kerja Paip Domestik Kertas 1 7104/1 Pendawaian Domestik Kertas 1 7105/1 Kimpalan Arka dan Gas Kertas 1 7106/1 Menservis Automobil Kertas 1 7107/1 Menservis Motosikal Kertas 1 7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Kertas 1 7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian Kertas 1 7202/1 Katering dan Penyajian Kertas 1 7203/1 Pemprosesan Makanan Kertas 1 7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kertas 1 7206/1 Gerantologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Kertas 1 Calon yang mengambil kertas soalan 7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi berkenaan hendaklah membawa sendiri Kertas 1 pensel warna. 7401/1 Seni Reka Tanda Kertas 1 7402/1 Hiasan Dalaman Asas Kertas 1 7403/1 Produksi Multimedia Kertas 1 7404/1 Grafik Berkomputer Kertas 1 8101/1 Bahan Binaan Kertas 1 8202/1 Aplikasi Elektrik dan Elektronik Kertas 1 8302/1 Amalan Bengkel Mesin Kertas 1 8312/1 Penyamanan Udara Kertas 1 8322/1 Automotif Elektrik dan Diesel Kertas 1 8401/1 Fundamentals of Programming Kertas 1 8402/1 Programming and Development Tools Kertas 1 8501/1 Membuat Pakaian Kertas 1 8511/1 Roti dan Masakan Yis Kertas 1 9
 • 10. KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 8512/1 Patisserie Kertas 1 8522/1 Dandanan Rambut Kertas 1 8541/1 Penyediaan Masakan Barat dan Timur Kertas 1 8542/1 Penyajian Makanan dan Minuman Kertas 1 8551/1 Pelancongan dan Rekreasi Kertas 1 Calon yang mengambil kertas soalan 8552/1 Asas Kemahiran Pelancongan berkenaan hendaklah membawa sendiri Kertas 1 pensel warna. 8604/1 Pemprosesan Hasil Pertanian Kertas 1 8605/1 Pengeluaran Ternakan Kertas 1 8701/1 Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan Kertas 1 8702/1 Perakaunan Perniagaan Kertas 1 8703/1 Teknologi Pejabat Perniagaan Kertas 1 8502/1 Pola Pakaian Calon hendaklah membawa sendiri Kertas 1 pensel warna dan pembaris skala 1/4. 8521/1 Persolekan Calon hendaklah membawa sendiri Kertas 1 pensel warna dan make-up kit. 8102/1 Teknologi Binaan Kertas 1 8201/1 Prinsip Elektrik dan Elektronik Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri 8301/1 Pemesinan Berkomputer semua peralatan lukisan seperti sesiku, Kertas 1 papan lukisan, pembaris skala dan 8311/1 Penyejukan alatan lukisan yang lain. Kertas 1 8321/1 Automotif Kenderaan Kertas 1 8331/1 Kimpalan Arka Kertas 1 8332/1 Kimpalan Gas Calon hendaklah membawa sendiri Kertas 1 French Curve. 8531/1 Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak Calon yang mengambil kertas soalan Kertas 1 berkenaan hendaklah membawa sendiri 8532/1 Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak pensel warna dan pembaris 30 sm. Kertas 1 Calon dibenar menggunakan kalkulator Penggunaan Kalkulator bagi kertas soalan yang berkenaan. 10
 • 11. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 08:00 pagi — 10:15 pagi 1103/1 Bahasa Melayu 2 jam 15 minit Kertas 1 10:50 pagi — 11:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit ISNIN menyemak butiran pada Kertas Jawapan 14 Objektif Bermaklumat November 11:00 pagi — 12:15 tgh hari 2611/1 Pendidikan Seni Visual - Teori Seni 1 jam 15 minit 2011 (Aneka Pilihan) Kertas 1 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 02:00 petang — 04:30 petang 1103/2 Bahasa Melayu 2 jam 30 minit Kertas 2 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 08:00 pagi — 09:45 pagi 1119/1 Bahasa Inggeris 1 jam 45 minit Kertas 1 SELASA 10:20 pagi — 10:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit 15 butiran pada muka hadapan Kertas Soalan November 10:30 pagi — 12:45 tgh hari 1119/2 Bahasa Inggeris 2 jam 15 minit 2011 Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 02:00 petang — 03:15 petang 5226/1 Tasawwur Islam 1 jam 15 minit Kertas 1 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:00 pagi — 09:00 pagi 1249/1 Sejarah (Aneka Pilihan) 1 jam Kertas 1 09.50 pagi — 10:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit RABU butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan 16 Buku Jawapan November 10:00 pagi — 12:30 tgh hari 1249/2 Sejarah 2 jam 30 minit 2011 Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 02:00 petang — 04:30 petang 5226/2 Tasawwur Islam 2 jam 30 minit Kertas 2 02:00 petang — 04:30 petang 9221 Bible Knowledge 2 jam 30 minit 11
 • 12. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:00 pagi — 09:15 pagi 1449/1 Mathematics (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 09:50 pagi — 10:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit KHAMIS butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan 17 Helaian Tambahan November 10:00 pagi — 12:30 tgh hari 1449/2 Mathematics 2 jam 30 minit 2011 Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan Buku Jawapan 02:00 petang — 04:30 petang 3765/1 Information and Communication Technology 2 jam 30 minit Kertas 1 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan Helaian Tambahan 08:00 pagi — 10:00 pagi 1223/1 Pendidikan Islam 2 jam Kertas 1 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 08:00 pagi — 10:30 pagi 1225/1 Pendidikan Moral 2 jam 30 minit Kertas 1 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 08:00 pagi — 10:30 pagi 5228/2 Pendidikan Syari'ah Islamiah 2 jam 30 minit Kertas 2 ISNIN 11:05 pagi — 11:15 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit 21 butiran pada muka hadapan Buku Jawapan November 2011 11:15 pagi — 12:55 tgh hari 1223/2 Pendidikan Islam 1 jam 40 minit Kertas 2 11:05 pagi — 11:15 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 11:15 pagi — 12:30 tgh hari 5228/1 Pendidikan Syari'ah Islamiah 1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 02:00 petang — 04:30 petang 2621/1 Pendidikan Muzik 2 jam 30 minit Kertas 1 02:00 petang — 04:30 petang 3763/1 Reka Cipta 2 jam 30 minit Kertas 1 HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN JOHOR 22 NOVEMBER 2011 (SELASA) 12
 • 13. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan Helaian Tambahan RABU 08:00 pagi — 10:00 pagi 3472/1 Additional Mathematics 2 jam 23 Kertas 1 November 2011 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 02:00 petang — 04:30 petang 3472/2 Additional Mathematics 2 jam 30 minit Kertas 2 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:00 pagi — 09:15 pagi 1511/1 Science (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 08:00 pagi — 09:15 pagi 4531/1 Physics (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 08:00 pagi — 09:15 pagi 4581/1 Applied Science (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 09:50 pagi — 10:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit KHAMIS butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan 24 Helaian Tambahan November 10:00 pagi — 12:30 tgh hari 1511/2 Science 2 jam 30 minit 2011 Kertas 2 10:00 pagi — 12:30 tgh hari 4531/2 Physics 2 jam 30 minit Kertas 2 10:00 pagi — 12:00 tgh hari 4581/2 Applied Science 2 jam Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan Helaian Tambahan 02:00 petang — 03:30 petang 4531/3 Physics (Amali Bertulis) 1 jam 30 minit Kertas 3 AWAL MUHARRAM 27 NOVEMBER 2011 (AHAD) CUTI SEMPENA AWAL MUHARRAM 28 NOVEMBER 2011 (ISNIN) 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:00 pagi — 09:15 pagi 4541/1 Chemistry (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 08:00 pagi — 09:15 pagi 4561/1 Additional Science (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 09:50 pagi — 10:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan SELASA Helaian Tambahan 29 10:00 pagi — 12:30 tgh hari 4541/2 Chemistry 2 jam 30 minit November Kertas 2 2011 10:00 pagi — 12:30 tgh hari 4561/2 Additional Science 2 jam 30 minit Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan Helaian Tambahan 02:00 petang — 03:30 petang 4541/3 Chemistry (Amali Bertulis) 1 jam 30 minit Kertas 3 02:00 petang — 03:30 petang 4561/3 Additional Science (Amali Bertulis) 1 jam 30 minit Kertas 3 13
 • 14. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:00 pagi — 09:15 pagi 4551/1 Biology (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 09:50 pagi — 10:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit RABU butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan 30 Helaian Tambahan November 10:00 pagi — 12:30 tgh hari 4551/2 Biology 2 jam 30 minit 2011 Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan Helaian Tambahan 02:00 petang — 03:30 petang 4551/3 Biology (Amali Bertulis) 1 jam 30 minit Kertas 3 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:00 pagi — 09:15 pagi 3755/1 Perdagangan (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 KHAMIS 09:50 pagi — 10:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit 1 Disember butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 2011 10:00 pagi — 12:00 tgh hari 3755/2 Perdagangan 2 jam Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada Kertas Lukisan 02:00 petang — 05:00 petang 2611/2 Pendidikan Seni Visual - Seni Halus 3 jam Kertas 2 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 08:00 pagi — 10:30 pagi 2205 Literature in English 2 jam 30 minit 08:00 pagi — 10:30 pagi 2215 Kesusasteraan Melayu 2 jam 30 minit 08:00 pagi — 10:30 pagi 9216 Kesusasteraan Cina 2 jam 30 minit 08:00 pagi — 10:30 pagi 9217 Kesusasteraan Tamil 2 jam 30 minit 11:05 pagi — 11:15 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit ISNIN menyemak butiran pada Kertas Jawapan 5 Disember Objektif Bermaklumat 2011 11:15 pagi — 12:30 tgh hari 3756/1 Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada Helaian Tambahan, Lejar, Jurnal dan Buku Tunai Tiga Ruangan 02:00 petang — 04:30 petang 3756/2 Prinsip Perakaunan 2 jam 30 minit Kertas 2 14
 • 15. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:00 pagi — 09:15 pagi 3529/1 Pengajian Agroteknologi (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 08:00 pagi — 09:00 pagi 3766/1 Pengurusan Makanan (Aneka Pilihan) 1 jam Kertas 1 08:00 pagi — 09:00 pagi 3767/1 Pengajian Pakaian (Aneka Pilihan) 1 jam Kertas 1 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 08:00 pagi — 10:30 pagi 3759/1 Lukisan Kejuruteraan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7101/1 Pembinaan Domestik 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7102/1 Membuat Perabot 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7103/1 Kerja Paip Domestik 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7104/1 Pendawaian Domestik 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7105/1 Kimpalan Arka dan Gas 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7106/1 Menservis Automobil 2 jam 30 minit SELASA Kertas 1 6 08:00 pagi — 10:30 pagi 7107/1 Menservis Motosikal 2 jam 30 minit Disember Kertas 1 2011 08:00 pagi — 10:30 pagi 7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan 2 jam 30 minit Penyamanan Udara Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7202/1 Katering dan Penyajian 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7203/1 Pemprosesan Makanan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7204/1 Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan 2 jam 30 minit Geriatrik Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7301/1 Landskap dan Nurseri 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7303/1 Tanaman Makanan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7401/1 Seni Reka Tanda 2 jam 30 minit Kertas 1 15
 • 16. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS 08:00 pagi — 10:30 pagi 7402/1 Hiasan Dalaman Asas 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7403/1 Produksi Multimedia 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 7404/1 Grafik Berkomputer 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8102/1 Teknologi Binaan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8201/1 Prinsip Elektrik dan Elektronik 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8301/1 Pemesinan Berkomputer 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8311/1 Penyejukan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8321/1 Automotif Kenderaan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8331/1 Kimpalan Arka 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8401/1 Fundamentals of Programming 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8501/1 Membuat Pakaian 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8511/1 Roti dan Masakan Yis 2 jam 30 minit SELASA Kertas 1 6 Disember 08:00 pagi — 10:30 pagi 8521/1 Persolekan 2 jam 30 minit 2011 Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8531/1 Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8541/1 Penyediaan Masakan Barat dan Timur 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8551/1 Pelancongan dan Rekreasi 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8601/1 Kejenteraan Pertanian 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8604/1 Pemprosesan Hasil Pertanian 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8701/1 Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan 2 jam 30 minit Kertas 1 11:05 pagi — 11:15 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 11:15 pagi — 12:30 tgh hari 3757/1 Ekonomi Asas (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 02:00 petang — 04:00 petang 3757/2 Ekonomi Asas 2 jam Kertas 2 16
 • 17. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 08:00 pagi — 10:30 pagi 2361/2 Bahasa Arab Tinggi 2 jam 30 minit Kertas 2 08:00 pagi — 10:30 pagi 6356 Bahasa Iban 2 jam 30 minit 08:00 pagi — 10:30 pagi 6357 Bahasa Kadazandusun 2 jam 30 minit 08:00 pagi — 10:30 pagi 6362/1 Bahasa Arab Komunikasi 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 9303 Bahasa Perancis 2 jam 30 minit 08:00 pagi — 11:00 pagi 9378 Bahasa Punjabi 3 jam 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 08:00 pagi — 10:15 pagi 6351/2 Bahasa Cina 2 jam 15 minit Kertas 2 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit RABU butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan 7 Helaian Tambahan Disember 08:00 pagi — 10:15 pagi 6354/2 Bahasa Tamil 2 jam 15 minit 2011 Kertas 2 11:05 pagi — 11:15 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 11:15 pagi — 12:30 tgh hari 2361/1 Bahasa Arab Tinggi 1 jam 15 minit Kertas 1 11:05 pagi — 11:15 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 11:15 pagi — 01:00 tgh hari 6351/1 Bahasa Cina 1 jam 45 minit Kertas 1 11:15 pagi — 01:00 tgh hari 6354/1 Bahasa Tamil 1 jam 45 minit Kertas 1 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan Buku Jawapan 02:00 petang — 04:00 petang 2280/2 Geografi 2 jam Kertas 2 17
 • 18. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 08:00 pagi — 09:15 pagi 6355/1 English for Science and Technology 1 jam 15 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8101/1 Bahan Binaan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8202/1 Aplikasi Elektrik dan Elektronik 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8302/1 Amalan Bengkel Mekanikal 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8312/1 Penyamanan Udara 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8322/1 Automotif Elektrik dan Diesel 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8332/1 Kimpalan Gas 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8402/1 Programming and Development Tools 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8502/1 Pola Pakaian 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8512/1 Patisserie 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8522/1 Dandanan Rambut 2 jam 30 minit Kertas 1 KHAMIS 8 08:00 pagi — 10:30 pagi 8532/1 Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak 2 jam 30 minit Disember Kertas 1 2011 08:00 pagi — 10:30 pagi 8542/1 Penyajian Makanan dan Minuman 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8552/1 Asas Kemahiran Pelancongan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8602/1 Hortikultur Hiasan dan Landskap 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8603/1 Pengeluaran Tanaman 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8605/1 Pengeluaran Ternakan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8702/1 Perakaunan Perniagaan 2 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 10:30 pagi 8703/1 Teknologi Pejabat Perniagaan 2 jam 30 minit Kertas 1 11:05 pagi — 11:15 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 11:15 pagi — 12:15 tgh hari 6355/2 English for Science and Technology 1 jam (Aneka Pilihan) Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 02:00 petang — 03:15 petang 2280/1 Geografi (Aneka Pilihan) 1 jam 15 minit Kertas 1 18
 • 19. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN SELANGOR 11 DISEMBER 2011 (AHAD) CUTI SEMPENA HARI KEPUTERAAN 12 DISEMBER 2011 (ISNIN) 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 08:00 pagi — 9:30 pagi 3528/1 Sains Pertanian 1 jam 30 minit Kertas 1 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:00 pagi — 9:00 pagi 3758/1 Ekonomi Rumah Tangga 1 jam (Aneka Pilihan) Kertas 1 SELASA 09:50 pagi — 10:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit 13 butiran pada muka hadapan Buku Jawapan Disember 2011 10:00 pagi — 12:00 tgh hari 3528/2 Sains Pertanian 2 jam Kertas 2 09:50 pagi — 10:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 10:00 pagi — 12:00 tgh hari 3758/2 Ekonomi Rumah Tangga 2 jam Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan Helaian Tambahan 02:00 petang — 04:30 petang 5227/1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah 2 jam 30 minit Kertas 1 19
 • 20. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2011 KOD HARI WAKTU NAMA KERTAS MASA KERTAS 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon 10 minit menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 08:00 pagi — 09:15 pagi 3754/1 Pengajian Keusahawanan 1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1 08:00 pagi — 09:15 pagi 4571/1 Pengetahuan Sains Sukan 1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 08:00 pagi — 09:30 pagi 3760/1 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal 1 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 09:30 pagi 3761/1 Pengajian Kejuruteraan Awam 1 jam 30 minit Kertas 1 08:00 pagi — 09:30 pagi 3762/1 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan 1 jam 30 minit Elektronik Kertas 1 08:00 pagi — 09:30 pagi 3764/1 Teknologi Kejuruteraan 1 jam 30 minit Kertas 1 10:05 pagi — 10:15 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit RABU butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 14 10:15 pagi — 12:15 tgh hari 3754/2 Pengajian Keusahawanan 2 jam Disember Kertas 2 2011 10:15 pagi — 12:45 tgh hari 3760/2 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal 2 jam 30 minit Kertas 2 10:15 pagi — 12:45 tgh hari 3761/2 Pengajian Kejuruteraan Awam 2 jam 30 minit Kertas 2 10:15 pagi — 12:45 tgh hari 3762/2 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan 2 jam 30 minit Elektronik Kertas 2 10:15 pagi — 12:45 tgh hari 3764/2 Teknologi Kejuruteraan 2 jam 30 minit Kertas 2 10:05 pagi — 10:15 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Kertas Soalan dan Helaian Tambahan 10:15 pagi — 12:45 tgh hari 4571/2 Pengetahuan Sains Sukan 2 jam 30 minit Kertas 2 01:50 petang — 02:00 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi 10 minit butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 02:00 petang — 04:00 petang 3529/2 Pengajian Agroteknologi 2 jam Kertas 2 02:00 petang — 04:00 petang 3766/2 Pengurusan Makanan 2 jam Kertas 2 02:00 petang — 04:00 petang 3767/2 Pengajian Pakaian 2 jam Kertas 2 20
 • 21. JADUAL MASA TAMBAHAN CALON BERKEPERLUAN KHAS Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis kertas soalan. Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan Kategori B. Kategori A : Calon Buta, Rabun, Pelbagai Kecacatan, Spastik/Cerebral Palsy, Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD), Disleksia dan Cacat Anggota dan Kemalangan. 1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. 2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan) Masa yang diperuntukkan dalam Masa tambahan yang Bil. Jadual Waktu Peperiksaan diberi 1 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit 2 Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam 3 Lebih 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit Kategori B : Calon Pekak/Bisu Masa yang diperuntukkan dalam Masa tambahan yang Bil. Jadual Waktu Peperiksaan diberi 1 1 jam 15 minit 2 1 jam 15 minit 20 minit 3 1 jam 30 minit 25 minit 4 1 jam 45 minit 30 minit 5 2 jam 30 minit 6 2 jam 15 minit 35 minit 7 2 jam 30 minit 40 minit 8 3 jam 45 minit 21
 • 22. LEMBAGA PEPERIKSAAN PENGAKUAN CALON GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 TELAH DIBACA 1. Nama : ……………………………………………………...........……… 2. Angka Giliran : 3. Nombor Kad Pengenalan : 4. Pengakuan : Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011. Tandatangan Calon : ……………………………………… Tarikh : …………………….. 5. Pengesahan Pengetua/Pegawai SPP JPN: Tandatangan dan Cap Pengetua/Pegawai SPP JPN : ……………………………………… Tarikh : ……………………… NOTA :  Sila asingkan borang ini dan serahkan kepada Ketua Pengawas di pusat peperiksaan.  Ketua Pengawas dikehendaki menyerahkan semua borang pengakuan calon kepada Pegawai SPP JPN. 22 
 • 23. LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2011 PERAKUAN PENGENALAN DIRI 1. Nama : ………………………………………………………………………………… 2. Angka Giliran : 3. Nombor Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran : ………………………………………… 4. Pengakuan Calon : (Calon dikehendaki menyalin semula perakuan di bawah ini dengan tulisan tangan sendiri) ‘Saya mengaku bahawa maklumat dan gambar yang tertera adalah benar dan cap jari saya diturunkan di hadapan Ketua Pengawas Peperiksaan di Pusat Peperiksaan………….’ (nyatakan Kod Pusat Peperiksaan) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Lekatkan gambar terkini Cap ibu jari kiri Cap ibu jari kanan Tandatangan calon Tandatangan Ketua Pengawas ……………………………………… ………………………………………….. Tarikh : …………………………… Tarikh : ………………………………... Nota:   Ketua Pengawas dikehendaki menyerahkan Perakuan Pengenalan Diri ini kepada pihak SPP, JPN bagi calon yang tidak membawa Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri pada hari peperiksaan. 23