Advertisement

More Related Content

Advertisement

Meiosi

 1. Meiosi Basat en: http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/
 2. La Meiosi És el procés mitjançant el qual, a partir de 1 nucli diploide s’obtenen 4 nuclis haploides (cada un amb un representant de cada parella de cromosomes homòlegs). Aporta variabilitat genètica als descendents.
 3. Períodes de la meiosi • Primera divisió meiòtica: – Profase I – Metafase I – Anafase I – Telofase I • Segona divisió meiòtica: – Profase II – Metafase II – Anafase II – Telofase II
 4. Divisió I de la meiosi
 5. Divisió II de la meiosi
 6. Profase I • La profase I és el període més complex de la meiosi. • Es subdivideix en 5 etapes: – Leptotè – Zigotè – Paquitè – Diplotè – Diacinesi
 7. Profase I: Leptotè • Les cromàtides germanes són visibles i es mantenen juntes. • S’uneixen a l’embolcall nuclear per mitjà d’una estructura anomenada placa d’unió.
 8. Profase I: Zigotè • S’aproximen les díades de cromàtides homòlogues (les d’origen matern i les d’origen patern) i s’alineen gen a gen. Aquest procés s’anomena sinapsi. • Cada gen queda juxtaposat amb el seu homòleg.
 9. Profase I: Paquitè • Completada la sinapsi, en determinats punts de les tètrades es produeix l’entrecreuament de les dues cromàtides homòlogues. • En aquests punts es trenquen les cromàtides i es tornen a unir, però intercanviant-se material gènic, és a dir, un tros d’una cromàtide passa a formar part d’una altra cromàtide homòloga, i viceversa. • El resultat és la recombinació genètica.
 10. Profase I: Diplotè • Les trètades es deixen anar del seu punt d’unió amb l’embolcall nuclear. • Els parells de cromàtides homòlogues es tornen a separar excepte a les zones on s’han produït els entrecreuaments que s’anomenen quiasmes.
 11. Profase I: Diacinesi • Les cromàtides germanes de cada tètrada estan unides pels centròmers i les cromàtides no germanes romanen unides pels quiasmes. • Desapareix l’embolcall nuclear i el nuclèol. • Es forma el fus acromàtic.
 12. Metafase I • És molt semblant a la metafase de la mitosi, excepte que no hi ha díades sinó tètrades. • Les tètrades es situen a l’equador, les cromàtides paternes s’orienten cap un pol i les maternes cap a l’altre.
 13. Anafase I • Els centròmers romanen intactes, però els quiasmes es trenquen. • Les cromàtides germanes es desplacen cap a un pol, i les seves homòlogues cap al pol oposat. • Les cromàtides que se separen ara poden portar segments procedents de la seva homòloga que s’han intercanviat per recombinació.
 14. Telofase I • Quan els cromosomes arriben als pols es formen els nuclèols i l’embolcall nuclear. • Desapareixen les fibres del fus acromàtic. • Es produeix la citocinesi. • Cada cèl·lula resultant conté un únic conjunt de cromàtides germanes.
 15. Segona divisió meiòtica És bàsicament igual que a una mitosi, excepte que no va precedida d’una duplicació de l’ADN.
 16. Significat biològic de la meiosi • Procés imprescindible per a la reproducció sexual perquè redueix a la meitat el nombre de cromosomes. • La recombinació genètica aporta variabilitat genètica entre els diferents individus de la mateixa espècie.
 17. Importància de l’entrecreuament
 18. Meiosi: cèl·lules reproductores • Les cèl·lules reproductores es produeixen mitjançant la meiosi que redueix a la meitat el nombre de cromosomes. • Per aquesta raó els gàmetes són haploides en comptes de diploides.
 19. Diferències entre la mitosi i la meiosi Mitosi Meiosi A nivell genètic Repartiment exacte del material genètic. Entrecreuament com a font de variabilitat genètica. A nivell cel·lular Es formen cèl·lules genèticament iguals. Es produeix una reducció del nombre de cromosomes a la meitat. A nivell orgànic Es dóna en organismes unicel·lulars per la Serveix per a la formació de les cèl·lules seva reproducció asexual i en pluricel·lulars reproductores sexuals: els gàmetes, o les per al seu desenvolupament, creixement i cèl·lules reproductores asexuals: les reparació o regeneració de teixits i òrgans. meiòspores.
Advertisement