Raport prima intrunire din Turcia

624 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport prima intrunire din Turcia

 1. 1. Parteneriat pentru Invatare Grundtvig “No more tears” Raport prima întâlnire de lucru 27-31 Octombrie 2010 ADANA-TurciaSubiecte abordate:1. Proiectul: De ce acest proiect? Obiective şi scopuri2. Propuneri didactice. Activităţi3. Întâlniri ulterioare4. Coordonatori5. Website.1.Obiective: promovarea exemplelor de bună practică prin împărtăşirea cu şcoli din alte ţări aexperienţelor noastre în ceea ce priveşte reducerea violenţei în şcoală şi în familie; dezvoltareaprofesională a personalului implicat în educaţie (profesori, părinţi, directori); promovareacooperării dintre diferite organizaţii implicate în educaţia adulţilor din întreaga Europă;promovarea cooperării dintre sistemele de educaţie formală şi informală din diferite ţări;dezvoltarea unor practici inovatoare în educaţia adulţilor; elaborarea unor instrumenteeducaţionale utile tuturor instituţiilor europene care asigură educaţie formală şi informală: unmanual, DVD-uri care să conţină filmuleţe şi alte prezentări, un blog al proiectului, un forum petema reducerii violenţei în şcoală şi familie şi a educaţiei adulţilor; îmbunătăţirea abilităţilorlingvistice, informatice şi inter-culturale atât la adulţi cât şi la elevi; dezvoltarea abilităţilor demediere a părinţilor, elevilor şi profesorilor prin organizarea unor consultări între elevi şipărinţi, elevi între ei şi elevi şi profesori în legătură cu ,, Reducerea violenţei în şcoală şi familie”;consolidarea relaţiilor dintre şcoală, părinţi şi comunitatea locală; studii de caz prin care să fieidentificaţi principalii factori care duc la violenţă între elevi şi profesori; promovarea unui set demăsuri care să poată fi luate pentru reducerea violenţei în şcoli; deschiderea către diversitate şiprezentarea principiilor de bază ale democraţiei; luarea de decizii în mod democratic,responsabilitatea socială, abilităţi sociale şi emoţionale de bază; promovarea toleranţei şi acomportamentului responsabil, din care să lipsească abuzurile fizice sau verbale atât în cadrulşcolii cât şi al familiei.SUBIECTE ŞI PROBLEME ABORDATE: având în vedere faptul că dezvoltarea personalităţii unuicopil, la fel ca şi integrarea şcolară, sunt influenţate în proporţie de 70% de către familie, vompregăti profesorii şi părinţii în direcţia asigurării unui climat sigur, lipsit de violenţă, atât laşcoală cât şi acasă. Vom aborda probleme precum violenţa în şcoală şi în familie, violenţa
 2. 2. prezentă în presă şi pe Internet, schimburi de experienţă, rezolvarea conflictelor,responsabilitatea socială, deschiderea către diversitate, principiile de bază ale democraţiei.ABORDĂRI: părinţii, profesorii şi elevii vor fi implicaţi în toate activităţile pe care le va conţineacest proiect, cum ar fi educaţia informală, cursuri de formare, seminarii, publicaţii, pagini web,broşuri, ateliere, conferinţe, simpozioane.2. Prin decizie a fost numit responsabilul proiectului la Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”-prof.Georgeta Manafu. Am elaborat criterii si am ales comisia de implementare a proiectului: staff-ulsi grupul learner. Am stabilit responsabilitati pentru membrii din echipa de implementare. Am stabilit impreuna cu partenerii de proiect modalitati de diseminare a proiectului,diseminare care se realizeaza dupa fiecare intrunire de proiect dar si la activitatile care ledesfasuram in cadrul proiectului si la activitatile la nivel judetean. Până în prezent activităţile din proiect au fost desfăşurate conform programului dinformularul de candidatură astfel:• a fost realizat panoul proiectului de fiecare instituţie din proiect;• s-a ales echipa de implementare a proiectlui în fiecare ţară pe baza unor criterii stabilitede comun acord de cei patru parteneri;• am realizat impreuna cu partenerii de proiect şi aplicat chestionare de testare anivelului violenţei şi au fost interpretate rezultatele;• au fost realizate prezentari PowerPoint şi ProShow în care fiecare instituţie şi-aprezentat activitatea care o desfasoara dar şi tradiţiile, obiceiurile, cultura regiunii, ţării dincare face parte;• a fost realizat blogul proiectului de prof. Georgeta Manafu:http://grundtvigprojectnomoretears.blogspot.com/ • Am participat la prima intrunire transnationala din Turcia 3 membrii din staff si un learner, unde am prezentat: • blogul proiectului care a fost realizat de prof. Georgeta Manafu si s-a discutat cu partenerii de proiect despre modalităţile de postare pe blog a prezentarilor; • prezentari multimedia despre Liceului Teoretic „Tudor Arghezi”, orasului Craiova, României, tradiţiilor si obiceiurilor poporului român sistemului de învăţământ din Romania; • a interpretarea chestionarelor pentru adulti(elevi, profesori, parinti) privind nivelul violentei in judetul Dolj; • activitatea care s-a desfasurata in perioada august-octombrie. • Programul întâlnirii de proiect a inclus: prezentarea instituţiilor partenere, vizitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Seyhan şi a unei Facultăţi finanţată de stat, serate multiculturale, ateliere de lucru pe teme ce au vizat reducerea violentei în şcoala şi familie. • Am stabilit impreuna cu partenerii de proiect responsabilitati pentru perioada noiembrie-februarie pentru fiecare partener;
 3. 3. 3. S-a decis de comun acord sa avem cel putin patru zile pentru fiecare intrunire din care: o zipentru sosire (miercuri), două zile pentru a cunoaşte ONG-ul/scoala şi pentru a lucra împreună(joi-vineri), o zi pentru programul cultural (sâmbătă) şi o zi pentru plecare (duminică). Amhotărât că ONG-ul/şcoala vizitată ar putea organiza programul acelor zile: hoteluri, timp liber,perioadă de lucru efectiv.Urmatoarele intruniri vor fi:Februarie 2011- Austria (21-28/02/2011)Septembrie 2011- Spania (23-28/09/2011)România – martie 2012Turcia iunie 20124. CoordonatoriTurcia: Yalçın Yavuz BellikliRomânia: Georgeta ManafuSpania: Pedro F.CanteroAustria: Andrea Király Coordonatorul din fiecare şcoală se va asigura de participarea efectivă a profesorilorimplicaţi în proiect , precum şi atingerea obiectivelor şi derularea activităţilor programate,desfăşurarea în timp a întâlnirilor de proiect şi respectarea acordurilor. Pe toată durataproiectului profesorii coordonatori trebuie să descrie munca depusă şi produsele learnerilor şisă publice articole pe site-ul proiectului. Sarcinile şi obiectivele pot fi communicate cu uşurinţă participanţilor la parteneriat, iarinformaţiile pot fi uşor accesate de către profesori prin intermediul Internetului şi a site-uluiproiectului. Coordonatorii de la nivelul şcolilor trebuie de asemenea să se asigure că estemenţinut contactul cu ceilalţi coordonatori cel puţin de două ori pe lună prin mesajeelectronice.5- Se va realiza si un site web in 15 zile.CoordonatoriTurcia: Yalçın Yavuz BellikliRomânia: Georgeta ManafuSpania: Pedro F.CanteroAustria: Andrea Király
 4. 4. Report– ADANA– 1st meeting (27th-31st) October 2010Points to be discussed:1. Project: Why this project? Objetives and goals2. Didactic proposals. Activities3. Future Meetings4. Coordinators5. Website.1.Objectives: promotion of examples of good practice by sharing our experience in reducingschool and family violence with other schools from other countries; professional developmentof the staff involved in education (teachers, parents, managers); promotion of the cooperationbetween various organizations involved in adults’ education throughout Europe; promotion ofthe cooperation between informal and formal education systems from various countries;development of innovative practices in adults’ education; elaboration of useful educationaldevices for all European institutions providing formal and informal education: a manual, DVD-scontaining movies and other presentations, a Project blog, a chat on the reduction of schooland family violence and on adult education; improvement of linguistic, computer, inter-culturalskills on the part of both parents and students; enhancement of the development of mediationskills for parents, students and teachers, by holding peer-parents, peer-students and peer-teachers consultations concerning "The reduction of school and family violence”; consolidationof the relationships between school, the parents and the local community; case studies aimedat identifying the main factors which bring along violence between students and teachers;promotion of a set of measures that can be taken in order to reduce school violence; open todiversity and presenting the basics of democracy; democratic decision making and socialresponsibility, basic social and emotional abilities; promotion of tolerance and responsiblebehavior, with no physical or verbal abuse neither within the family nor at school;SUBJECTS AND PROBLEMS TO BE ADDRESSED: since the development of a child’s personality
 5. 5. is 70% influenced by family, and so is school integration, we will train teachers and parents inorder to ensure a safe environment at home and at school, with no violence. We will addressissues such as violence in the family and schools, the violence caused by media and alsointernet, experience exchanges, solving conflicts, social responsibility, open to diversity,democratic ABC.APPROACHES: parents, teachers and students will be involved in all the activities that thisproject will contain, such as informal education, trainings, seminars, publications, web pages,brochures, workshop, conferences, symposiums 2. An internal decision has been issued appointing Ms. Georgeta Manafu as the nationalcoordinating teacher of the project on behalf of the “Tudor Arghezi” Theoretical Highschool.She established a set of criteria in order to start the implementation team: the staff and thelearners’ group. Each member of the implementation team has been given certain assignments. We have worked with the project partners to determine how it can be disseminatedafter each project meeting and during the activities we have held at a departmental level. The project activities we have held until now have been in accordance with thosementioned in the application form:• Each institution has designed a project information board;• The members of the implementation teams have been appointed according to differentcriteria which have been previously agreed upon by the four participants;• Each partner has conceived and applied questionnaires in order to determine the levelof violence in their region and interpreted the results;• The participants have made PowerPoint and ProShow slide shows to present theiractivities, as well as the traditions, customs and culture of their respective region or country;• Ms. Georgeta Manafu deisgned the project blogspot:http://grundtvigprojectnomoretears.blogspot.com/ • We have attended the first transnational meeting in Turkey, organised courtesy of Seyhan Ilce Milli Egitim Mudurlugu. The Romanian team, consisting of three staff members and a learner, presented the following inputs:
 6. 6. • The project blogspot designed by Ms. Georgeta Manafu and teh way slide shows can be posted there; • Multimedia presentations of the „Tudor Arghezi” Theoretical Highschool, Craiova, Romania, our customs and traditions and our educational system; • The results of the questionnaires applied to students, teachers and parents related to the level of violence in the department of Dolj; • The activities we have held between August and October. Each of the four participating institutions has sent its own representatives. • The programme of the activities at the meeting included: the presentation of each participating institution, a visit to the Seyhan School Inspectorate and to a state-funded faculty, multicultural soirées, and workshops related to the reduction of school and family violence. • Each partner has been assigned different tasks between November and February;3-We have four days for meetings (at least): one day for coming (Wednesday), two days toknow the school and to work together (Thursday-Friday), one day to go some sightseeing(Saturday) and one day for leaving (Sunday). We decided that visited school could organizethe program of those days: Hotels, some free time, time for working (with Yalçın YavuzBellikli, the Project coordinator).February 2011- Austria (21-28/02/2011)September 2011- Spain (23-28/09/2011)Romania 2012Turkey 2012(We can do two more mobilities I talked with our NA but we have to decide which countries)4-CoordinatorsTurkey: Yalçın Yavuz BellikliRomania: Georgeta ManafuSpain: Pedro F.CanteroAustria: Andrea Király
 7. 7. The school coordinator will ensure the active participation of all teachers involved in the projectas well as the achievement of objectives and development of programmed activities, the spreadof the minutes of the partnership meetings and ensure compliance with agreements.Throughout the length of the project coordinator teachers must describe the work being doneand publish articles on the project web site along with work produced by the learnersTasks and objectives can easily be communicated around the partnership and the informationcan be quickly spread among the teachers of the school in an effective way via the Internet andthe project website. School coordinators must also ensure that contact is maintained with therest of the coordinators at least twice a month by email.5- The web site will be finished in 15 days.
 8. 8. GRUNDTVIG “DAHA FAZLA GÖZYAŞI OLMASIN”1.TOPLANTI RAPORU 27-31 EKİM 2010 Gündem maddeleri1. Neden bu projeye ihtiyaç var?Amaçlar ve hedefler2-Öğretsel öneriler3-Gelecekte yapılacak toplantılar4-Koordinatörler5-İnternet sayfası1.Amaçlar: Aile içerisindeki şiddeti ve okuldaki şiddeti azaltmak için iyi örneklerin kurumlar arasıve uluslararası işbirliği paylaşımının sağlanması,eğitimde yer alan profesyonel kişileringelişiminin sağlanması (öğretmenler,öğrenciler,idareciler),Avrupa’da yetişkin eğitiminde yeralan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,farklı ülkelerdeki yaygın-örgün eğitimde yer alankurumlarla yiş birliğinde olmak;yetişkin eğiitmindeki yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi,Avrupa’daki yaygın-örgüneğitim sağlayan kurum ve kuruluşların yararlı eğitim yöntemlerininincelenmesi,sunuların yer aldığı kitapçık,dvd,film hazırlamak, proje blog’u oluşturmak,aileiçerisindeki ve okuldaki şiddetin azaltılması için tartışmalar yapmak,hem öğrencilerin hemvelilerin dil,bilgisayar,kültürlerarası becerilerini geliştirmek,akran çalışmaları yaparakebeveynlerin,öğretmenlerin-öğrencilerin ifade ve arabulucuk becerilerini, Aile içerisindeki veokuldaki şiddeti azaltmayı göz önünde bulunduruarak danışmanlık vasıtasıyla azaltmayaçalışmak,öğretmen ve öğrenci arasında meydana gelen şiddetin nedenlerini araştırmaya yönelikdurum çalışması yapmak,şiddeti okuldaki azaltmaya yönelik önlemlerin tesisini sağlamak,farklılıklara açık olmak ve demokrasinin temelini sunmak,demokratik kararlar verebilmek vesosyal sorumluluk, hoşgörülü ve sorumlu davranış biçimlerinin tanıtımı,ailed eve okulda fizikselve sözsel şiddetin olmaması.
 9. 9. Hedeflenen konular:Çocukların kişiliklerinin gelişiminde ailenin %70 etkisi olduğundan ve ayrıca okulunda çocuğungelişiminde etkisi olduğundan,öğretmenleri,ebeveynleri eğiterek okulda,aile içerisinde şiddetinolmadığı daha güvenli bir ortam sağlamayı amaçlamaktayız.Aile içerisindeki ve okuldaki şiddet sorunlarına,medyanın ve internetin neden olduğu sorunlarahitap ederek tecrübe paylaşımı sağlanacak.Amaçlar: Bu projenin tüm yaygın eğitim faaliyetlerinde,seminerlerde, baştaebeveynler,öğrenciler yer alacaktır.. 2-Her kurum kendi bünyesinde oluşturulan proje öğrencisi grubu için çeşitli kriterleroluşturdu ve sorumluluklar getirdiğini belirtti. Proje ortak kurumları ile her proje toplantısı sonucunun nasıl yaygınlaştırılacağı tartışıldı. Şimdiye kadar yapılan proje çalışmalarının proje formunda yer aldığı şekilde uygulandığıbelirtildi. Her ortak kurum,proje için bir bilgilendirme köşesi oluşturdu,posterler hazırlandı. Her kurum kendi bölgeisndeki şiddet oranı hakkında araştırmalar yaptı.Her kurum kendi kurumunu,kültürünü tanıtıcı sunular yaptı.Romanya proje irtibat kişisi Georgeta Manafu proje blogunu oluşturdu.http://grundtvigprojectnomoretears.blogspot.com/3-Gelecekte yapılacak proje toplantıların en az 4 gün,1 gün yolculuk,1 gün kültürel geziler ve 1gününde ayrılış için ayrılması gerektiği kararlaştırıldı.Bu toplantı günlerinin vegündemlerinin,otel rezervasyonlarının,serbest zamanın ayarlanması,çalışma planının ev sahibikurumlar tarafınca düzenlenmesi ve programlanması kararlaştırıldı.Gelecekteki hareketlilik tarihleri ortak kararla,
 10. 10. 21-28 Şubat 2011-Avusturya23-28 Eylül 2011 İspanyaMart 2012 RomanyaHaziran 2012 Türkiye de olması kararlaştırıldı.February 2011- Austria (21-28/02/2011)September 2011- Spain (23-28/09/2011)4-Proje Koordinatörleri;Turkiye: Yalçın Yavuz BellikliRomanya: Georgeta Manafuİspanya: Pedro F.CanteroAvusturya: Andrea KirályProje koordinatörleri proje faaliyetlerine aktif katılımı sağlamak,proje hedeflerine ulaşmayısağlamak ,proje toplantılarının yaygınlaştırılmasını ve dokumantasyon işlemelrinin sağlanmasınıile sorumludur.Ayrıca,proje irtibat kişileri ile ayda en az iki kez iletişimde olmayı sağlayacaktır.5-İnternet sayfasıİnternet sayfası Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinasyon birimince 15 gün içerisindehazırlanıp gerekli düzenlemeler yapılcaktır.

×