Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Masuri pentru reducerea violentei in scoala

5,620 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Masuri pentru reducerea violentei in scoala

  1. 1. TUDOR ARGHEZI THEORETICAL HIGHSCHOOL, CRAIOVA, DOLJ Examples OF BEST PRACTICES FOR REDUCING SCHOOL VIOLENCE And family in E.U.YEAR2012 FeBRUARY Magazine coordinators: Teachers: Manafu Georgeta-project coordinator Popescu Oana-learner Student: Geoban Andreea-learner School year 2011-2012
  2. 2. MĂSURI PENTRU SIGURANŢĂ ÎN L.T. “TUDOR ARGHEZI” Prof. Sandoi Lucian Prof. Ceausu Dumitru În şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.10.2010 au fosta doptate măsurisuplimentare privind asigurarea securităţii elevilor în şcoală şi în afara ei, în măsura în careşcoala poate fi sprijin pentru securitatea elevilor în afara acesteia. Astfel, au fost luate următoarele decizii: - necesitatea purtării permanente a ecusoanelor, ca semn distinctiv al unităţii, în incinta şcolii de către toţi elevii şi angajaţii liceului; - interdicţia de a introduce în şcoală sau de a consuma ţigări, băuturi alcoolice, droguri, materiale pornografice. Aceste interdicţii se referă şi la spaţiul din vecinătatea şcolii; - abţinerea de la provocări în relaţiile dintre elevi sau dintre aceştia şi persoanele străine şcolii, oriunde s-ar afla. Situaţiile deosebite vor fi aduse la cunoştinţa dirigintelui, a altor cadre didactice, sau conducerii şcolii; - interdicţia ieşirii elevilor din incinta şcolii în timpul orelor de curs; - profesorii de serviciu îşi vor desfăşura serviciul pe şcoală, în perioada pauzelor, în mijlocul elevilor pe toată durata turei; - femeile de serviciu şi muncitorul de întreţinere vor fi prezenţi permanent pe culoarele liceului; - profesorii de serviciu, împreună cu diriginţii, vor organiza şi instrui elevii de serviciu asupra sarcinilor ce le revin şi obligativitatea respectării acestora; - diriginţii vor anunţa în scris conducerea şcolii şi serviciul secretariat numele şi prenumele elevilor acre vor face de serviciu; - serviciul secretariat va face planificarea, pe zile şi ture, a elevilor de serviciu; - uşa dinspre partea de vest se va deschide, sub control, doar în pauzele înc are se distribuie cornul şi laptele; - pentru asigurarea securităţii elevilor în zona sălilor de sport, profesorii de sport au obligaţia de a monitoriza tot ce se întâmplă în sălile de sport şi în apropierea lor, şi să ia măsurile necesare în cazul unor abateri; - elevii navetişti, care, conform constatării diriginţilor, nu pot face de serviciu nu vor fi cuprinşi pe lista celor care vor face de serviciu; - informaticianul şcolii va supraveghea permanent zona din partea de sud a şcolii, astfel încât să nu existe posibilitatea ca elevi ai şcolii sau persoane străine să perturbe activitatea didactică; - afişarea atribuţiilor profesorilor şi elevilor de serviciu, astfel încât perosanele vizate să aibă acces la informaţii; - introducerea unui model de referat, care să poată fi înaintat persoanelor autorizate, atunci când este cazul, în vederea remedierii situaţiei ivite; - elevii problemă vor fi îndrumaţi către consilierul psihopedagogic şi poliţiştul de proximitate; - în perioada imediat următoare, diriginţii vor prelucra în cadrul orelor de dirigenţie un material despre violenţă, întocmit de către consilierul psihopedagogic;
  3. 3. - se vor instala noi camere video, care să asigure, pe cât posibil, monitorizarea întregului spaţiu al şcolii;- directorii adjuncţi îşi vor desfăşura activitatea în birou doar atunci când este necesar. Ei vor controla, permanent, toată incinta şcolii şi spaţiile aferente, având ca ajutor pe administratorul şcolii, pe profesorii şi elevii de serviciu;- directorii adjuncţi vor asigura prezenţa permanentă pe culoarele şcolii, a femeilor de serviciu şi a muncitorului de întreţinere, astfel încât să poată fi asigurată suprevegherea elevilor pe timpul orelor şi a pauzelor;- la schimbul de ture, directorul adjunct din tura I va aduce la cunoştinţa celuilalt director adjunct problemele ivite în timpul programului şi vor stabili de comun acord măsurile ce se impun;- prima tura a directorului adjunct începe la 7.15 şi se încheie la 13.45, iar cealaltă începe la 13.30 şi se termină la 19.45, cu posibilitatea de prelungire a programului atunci când este cazul;- directorii adjuncţi vor trece de câte ori este nevoie pe la clase, ţinând legătura cu profesorii şi diriginţii, astfel încât să se afle şi să se rezolve la timp eventualele altercaţii între elevi sau între elevi şi persoane din afara şcolii. În rezolvarea acestor situaţii directorii adjuncţi vor apela la consilierul psihopedagogic, al diriginţilor, părinţilor, jandarmilor şi al poliţiei;- directorii adjuncţi vor asigura intrarea şi ieşirea elevilor în şi din şcoală, în ordine şi fără riscuri, monitorizând la schimbul de ture participarea tuturor angajaţilor şcolii ce trebuie să se implice (profesori de serviciu, învăţătorii sau profesorii care au ultima oră la clasele primare, femeile de serviciu, muncitorul de întreţinere, administratorul şi portarul);- aceleaşi atribuţii ca cele ale directorilor adjuncţi vor fi îndeplinite şi de către directorul liceului;- învăţătorii sau profesorii care au prima oră la clasele primare vor fi prezenţi în şcoală cu 15 minute de începerea cursurilorşi vor primi elevii, iar la sfârşitul programului vor conduce copiii către ieşires din şcoală MĂSURI PENTRU REDUCEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Prof. Georgeta Manafu Responsabil Comisie privind reducerea violenţei în şcoală, L.T. „Tudor Arghezi”1. Verificarea modului de respectare a regulamentului de ordine interioară a liceului;2. Implicarea consilierului şcolar din cadrul cabinetului de consiliere în vederea identificării timpurii a cazurilor de risc ridicat de apariţie a unor comportamente violente şi adoptarea unor strategii de prevenire a actelor agresive;3. Organizarea unor concursuri în cadrul proiectelor desfăşurate la nivel de unitate şcolară sau în colaborare cu alte instituţii în vederea identificării şi eliminării posibilelor cauze ale violenţei şcolare;
  4. 4. 4. Organizarea unor competiţii sportive în vederea promovării regulilor de toleranţă şi fair play; 5. Organizarea unor intalniri interactive cu specialişti (psihologi, asistenţi sociali, medici, poliţişti jandarmi, jurişti etc) în vederea conştientizării riscurilor asociate comportamentelor agresive şi a metodelor de prevenire; 6. Organizarea şi desfăşurarea unor proiecte la nivelul unităţilor şcolare de implicare a elevilor, a Consiliilor de elevi, in stabilirea “Codului non-violenţei” (norme, sloganuri, afişe, etc) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală şi în comunitate; 7. Accesul în şcoală a tuturor persoanelor (părinţi şi colaboratori) se va face pe bază de legitimaţie/ buletin de identitate, sens în care se va întocmi un registru, în care se vor evidenţia datele de stare civilă, felul actului de identitate, persoana din şcoală la care se va merge, ora intrării, ora ieşirii, observaţii deosebite; 8. Elevii şi profesorii de serviciu vor ţine legătura permanent cu patrulele de jandarmi care acţionează în zonă, semnalând imediat orice eveniment susceptibil de a tulbura ordinea şi buna desfăşurare a orelor de curs; 9. Afişarea numerelor de urgenţă ale poliţiei, jandarmeriei (Poliţia Primăriei, Jandarmeria Craiova) la cancelarie şi avizierul şcolar. 10. Profesorii diriginţi vor realiza tabele, care vor fi date doamnei consilier psipopedagogic Florenţa Avram, în care vor consemna eventualele probleme, atitudinile elevilor cu predispoziţii delincvente, tabele care vor rămâne la cabinetul doamnei consilier, urmând a fi consultate şi de agentul sectorist; 11. Organizarea de activităţi cu caracter preventiv, educativ, având ca scop prevenirea delincvenţei juvenile, victimizării elevilor, informarea tinerilor asupra pericolelor existente la vârsta adolescenţei, dezvoltarea iniţiativei proprii şi a gândirii individuale, sens în care se va întocmi un grafic al participării unor cadre de poliţie la susţinerea unor teme specifice de educaţie juridică antiinfracţională. 12. Instruirea personalului de pază de către organele abilitate – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj; 13. Organizarea de acţiuni comune în care să fie implicate cadre didactice, comitetul de părinţi, consilierul consultativ al elevilor, cadre de poliţie, jandarmi şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, acţiuni care să vizeze locurile şi mediile frecventate de elevi în afara programului şcolar. CUM REDUCEM VIOLENTA IN SCOALA? prof. Minodora Deca L.T. “Tudor Arghezi” Violenţa este dezorganizarea unui sistem personal sau social care se traduce printr-opierdere a integrităţii (fizice, materiale, psihice). Dacă în fazele de început ale educaţiei şcolare(când părinţii noştrii erau elevi), predomina violenţa profesorului asupra elevilor ,democratizarea educaţiei a antrenat o deplasare a violenţei către elevi, canalizând-o dinspre eleviînspre profesori. Violenţa fizică şi cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite tipuri de
  5. 5. violenţă în şcolile din Europa. Cultura adolescenţilor pare a fi centrată pe violenţă , fenomen lacare au contribuit familia, şcoala, industria divertismentului şi mass –media. Tipurile de violenţă la care sunt expuşi elevii/profesoriiElevii: • violenţa emoţională, vulgaritatea de limbaj dinspre elevii cu comportament indezirabil ; • violenţa fizică din partea colegilor mai mari sau mai puternici ; • agresiunea părinţilor sau altor membrii ai familiei, ca metodă de rezolvare a nemulţumirii faţă de copil ; • stres provocat de părinţii cicălitori , de cerinţele prea mari faţă de copii în legatură cu performanţele lor; • critica şi sancţiunile exagerate care vin dinspre profesorii care nu-şi cunosc suficient de bine elevii; • violenţa stradală , excrocherii, şantaj din partea unor tineri fără ocupaţie , a găştilor de cartier ; • frustrarea datorată unor probleme de natură socio-economică ; • violuri, perversiuni sexuale, pornografie între elevi sau provocate de persoane din afara şcolii.Profesorii: • atitudini şi limbaj trivial , vulgaritate din partea elevilor ; • agresivitate nonverbală, atitudini sfidătoare din partea elevilor sau persoanelor din afara şcolii • vestimentaţie provocatoare, etalarea opulenţei familiei , violenţă emoţională ; • ostilitate în atitudini sau/şi agresivitate fizică ; • impoliteţe, insulte, obrăznicie, nesupunere, ameninţări , reproşuri din partea elevilor ; • comentarii impertinente la observaţiile profesorilor, părăsirea clasei în timpul activităţilor, gesturi care generează disconfort în interacţiunea acestora cu elevii şi părinţii • violenţă verbală, amenintari şi chiar violenţă fizică din partea unor părinţi ; • suspiciuni, contestarea autorităţii, corectitudinii şi competenţei profesionale a unor cadre didactice de către elevi şi părinţi ; • existenţa unor grupuri organizate care terorizează şcoala, pe unii profesori ; • violuri, perversiuni sexuale, lovire, tâlhărire. Masuri de combatere a violenţei şcolare1. Respectarea strictă a Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară prin: • cunoaşterea conţinutului acestor regulamente, în toate cazurile, în mod gradual şi cu comunicarea acestor măsuri către cei în cauză ; • popularizarea actelor şi sancţiunilor administrate în rândul elevilor şi părinţilor, ca mijloc de descurajare a acestor acte.2. Întarirea pazei şi ordinii în şcoală prin: • contracte cu instituţii de pază şi protecţie, asigurarea de fonduri bănesti pentru plata angajaţilor în asigurarea protecţiei elevilor şi cadrelor didactice pe timpul programului ; • întărirea pazei şi ordinii prin personalul propriu angajat, pe întreaga perioadă a cursurilor ; • supravegherea permanentă a incintei şcolii cu ajutorul unor camere video; • accesul în şcoală se va asigura pe o singura intrare ;
  6. 6. • îmbunatăţirea serviciului pe scoală al cadrelor didactice pentru supravegherea atentă a elevilor şi pentru evitarea oricăror accidente sau evenimente nedorite ; • sesizarea promptă către organele de ordine ale statului a oricaror evenimente sau acte de violenţă ce s-au manifestat sau riscă să se producă în unităţile şcolare, colaborarea strânsă cu poliţia locală sau de proximitate şi cu jandarmeria ; • se va acorda atenţie specială elevilor sau grupurilor potenţial-agresive, desfăşurând activităţi de prevenţie a faptelor negative.3. Îmbunătăţirea activităţii educative prin: • teme de dirigenţie pe tema deviaţiei comportamentale, delincvenţei juvenile, violenţei de orice fel, infracţionalităţii, la toate clasele, cu conţinut adaptat vârstei şi caracteristicilor clasei; prezentarea unor cazuri apărute în presă şi analizarea acestora cu elevii ; • consilierea psihologică a elevilor cu probleme comportamentale precum şi a celor care sunt victime ale violenţei sau unor forme de abuz; programe de prevenţie cu accent pe dezvoltarea personală psiho-emoţională a elevilor ; • dezvoltarea reţelei de medicină şcolară, medicul şcolar împreună cu psihologul ar putea desfasura o bună activitate de prevenţie privind comportamentele de risc ; • consilierea diriginţilor, profesorilor, părinţilor pe problemele comunicării şi relaţionării cu copii ; • desfăşurarea unor programe şi proiecte educaţionale în parteneriat cu instituţiile furnizoare de servicii în combaterea infracţionalităţii ; • organizarea de acţiuni educative atractive, cu elevii şi părinţii inclusiv concursuri pe această temă ; • revederea tematicii lectoratelor cu părinţii şi a tematicii şedinţelor pe clase, în sensul cuprinderii unor dezbateri orientate pe problematica violenţei; • instaurarea în fiecare şcoală a unei atmosfere de seriozitate şi respect pentru valorile reale ; • combaterea promptă a oricăror acte de violenţă, sub orice formă s-ar manifesta acestea; • examinarea psihologică a elevilor cu probleme comportamentale; • monitorizarea elevilor şi faptelor reprobabile, activităţi lunare cu elevii-problemă ; • analiza periodică în consiliul profesorilor şi în careul şcolii, a evenimentelor din perioada respectivă şi comunicarea măsurilor stabilite de conducerea unităţii; • instituirea unei comisii de disciplină la nivelul şcolii cu atribuţii specifice.4. Întarirea legăturii şcolii cu familia şi comunitatea locală prin: • o mai stransă colaborare cu familiile elevilor, cu biserica, cu primaria, politia, justitia, institutiile sanitare ; • acţiuni în echipe mixte : profesori-elevi-părinţi-psihologi-cadre medicale –poliţişti -jandarmi, pentru activităţi de informare şi prevenţie a unor fapte sociale reprobabile.5.Alte masuri: • introducerea unor însemne distinctive pentru elevii din fiecare şcoală, a legitimaţiilor de elev. Bibliografie: 1.Huditean, A. , Devianţa comportamentală la elevi, Editura Psihomedia, Sibiu, 2002 2.Neamţu, C. , Devianţa şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2003 3.Şchiopu, Z. , Verza, E. , Psihologia vârstelor, EDP, Bucureşti, 1995

×