Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

osnova racunarskog sistema

20,752 views

Published on

 • Be the first to comment

osnova racunarskog sistema

 1. 1. Аутор: Славка Чичак
 2. 2. 1. Шта чини рачунарски систем?2. Шта је хардвер а шта софтвер? Наведи пример.3. Наведи неке ?4. У којим програмима смо цртали, писали, правили презентације?
 3. 3.  Рачунар је електронски уређај који обрађује улазне информације и на основу њих формира излазне информације.
 4. 4.  Рачунарски ситем чине:  ХАРДВЕР – физички или технички део рачунара и  СОФТВЕР – програмски део, сви подаци и програми који командују хардвером. Основнио делови хардвера су:  централни део (рачунар) и  периферни уређаји:  улазни (тастатура, миш, скенер, фотоапарат, микрофон, видео камера...),  излазни (монитор, штампач, звучници, плотер...),  споњне меморије (хард диск, флеш меморија, CD, DVD).
 5. 5.  Улазни уређаји служе за уношење података и наредби за управљање рачунаром. Излазни уређаји се користи за приказивање излазних резултата и порука рачунара кориснику. Спољне меморије служе за трајно чување података и програма.
 6. 6. Централни део чине: •ПРОЦЕСОР – је уређај у ком се извршавају инструкције програма и изводе различите операције над подацима. •ОПЕРАТИВНА МЕМОРИЈА (УНУТРАШЊА ИЛИ РАДНА) – меморија у коју се уносе подаци и програми који се тренутно извршавају.
 7. 7. ОСНОВНА СТРУКТУРА PC РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА:1 − тастатура,2 − монитор,3 − миш,4 – кућиште,5 – матична (главна)плоча,(6 – централна процеснајединица, CPU),7 – хард диск (hardдиск),8 – дискета (flopi dиsk),9 – CD RОМ,(10 – DVD ROM),11 – микрофон,12 – командна палица(joystick).
 8. 8.  Основне компоненте рачунарског система су :  кућиште  монитор  тастатура  миш Компоненте које су неопходне у кућишту су:  напајање  матична плоча  процесор  RAM меморија  хард диск  графичка картица
 9. 9.  Тастатура је, поред монитора, основни уређај за комуникацију са рачунаром. Користи се за уношење текста и бројева. Поред основних тастера са знаковима постоје и нумеричка тастатура, тастери за едитовање, као и тзв. функцијски тастери који имају посебно значење у неким програмима.
 10. 10. Служи за приказивање бројчаних података, текста, графике и слика на екрану.Врсте монитора:• CRT (Cathode Ray Tube) - монитори са катодном цеви,• LCD (Liquid Crystal Display) – монитори са течним кристалом,• GPD (Gas Plasma Display) – монитори са гасном плазмом,• LED (Light Emitting Diode) - монитори са светлосним диодама.
 11. 11.  Миш је уређај за показивање и избор објеката на екрану. Постоје две врсте мишева: механички и оптички.
 12. 12.  на њој се налазе прикључна места за процесор, меморију, магистрала, скуп чипова који контролише рад рачунара и прикључци (слотови) за друге картице.
 13. 13.  у њему се реализују све рачунске и логичке операције и извршавају команде задате програмом. Представља срце рачунара.
 14. 14.  Састоји се од више плоча премазаних магнетним материјалом, постављених на истој осовини. Служи за трајно чување података.
 15. 15.  Застарео медиј, ретко се кориси.
 16. 16.  Служе за очитавање и записивање података.
 17. 17. матрични ласерски штампач са мастилом
 18. 18.  Софтвер се дели на:  Системски и  Апликативни. Системски софтвер чини скуп програма и најчешће га развија произвођач рачунара. Дели се на:  оперативни систем и  услужни софтвер. Апликативни софтвер је скуп програма који имају одређену намену.
 19. 19. Да поновимо!1. Шта чини рачунарски систем?2. Шта је хардвер а шта софтвер?3. Који су осноцни делови хардвера?4. Како су подељени периферни уређаји?5. За чега се користе улазни уређаји? Наброј их.6. За чега се користе излазни уређаји? Наброј их.7. За чега се користе спољне меморије? Наброј их.8. Шта чини централни део?9. Шта је процесор?10.Шта је оперативна меморија?
 20. 20.  Рачунари су нашли примену у свим областима људског рада и деловања. Области примене могу се поделити на:  нивоу PC рачунарске конфигурације и  спољни уређај или систем за који је рачунар повезан.
 21. 21. У прву групу апликативног софтвера спадају софтверски пакети за: уношење, обраду и штампање текста (текст процесори); израду разноврсних графичких приказа, цртежа, слика и разноврсних илустрација (графички софтвер); израду покретних слика (анимација) за потребе разноврсних реклама, илустрација и приказа, игрица и другог софтвера за забаву; израду база података које омогућавају једноставан увид и анализу стања било каквог већег скупа података
 22. 22.  олакшано и убрзано манипулисање са функцијама и наредбама оперативног једноставно и лако информисање и учење у разноврсним областима; каталошке податке из разних области који се смештају на CD и DVD дискове, учење страних језика укључујући и речнике и помоћ при изради текста на страном језику; репродукцију, компоновање и снимање различитих музичких нумера и звучних ефеката; спрегу и пренос информација између више PC, тј. умрежавање (нпр. Интерне) игрице и многе друге примене.
 23. 23. Уређај или систем за који је рачунар може бити повезан : прикупљање мерних података из уређаја са којима је рачунар повезан, преко одређених сензора; обрада прикупљених података и њена презентација; управљање функцијама уређаја или система за које је рачунар повезан и контрола њиховог рада; пренос података на релацији рачунар − уређај и обрнуто.У пракси су најчешће комбиноване ове функције као нпр. прикупљање мерних података у сврху управљања и контроле рада неког уређаја или у сврху обраде и презентације података о карактеристикама одређеног система или процеса итд.

×