Competències del Dinamitzador Digital

1,248 views

Published on

Així doncs en aquest document mirarem d'establir quines són les competències adequades per al
desenvolupament de les tasques professionals del dinamitzador digital. És a dir aquells
coneixements, capacitats i actituds necessaris per al correcte desenvolupament de la seva tasca.

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Competències del Dinamitzador Digital

  1. 1. Competències deldinamitzador digital Maria del Mar Cots Sastre M.3.3. Didàctica de les competències TIC Docent: Esther Subias Vallecillo Postgrau Aprofundiment en la Dinamització de la SIC UOC 2011
  2. 2. 1. PRESENTACIÓLactual societat, coneguda com a Societat de la Informació i la Comunicació, necessita queleducació, des de tots els seus àmbits i entesa com a educació al llarg de tota la vida, treballi peraconseguir ciutadans que siguin: • Competents en lús de les tecnologies de la informació. • Capaços de cercar, analitzar i avaluar la qualitat de la informació disponible. • Capaços de solucionar problemes i prendre decisions. • Usuaris creatius i eficaços de les eines de productivitat. • Capaços de comunicar, col·laborar, publicar i produir. • Informats, responsables i capaços de contribuir a la societat1.I és aquí on té cabuda el dinamitzador digital, un nou perfil professional que darrerament ha sorgiti poc a poc es va definint. Un professional que treballa tenint per objectiu lalfabetització digital,entesa com el procés dadquisició de les competències digitals bàsiques que permetentdesenvolupar-se adequadament a la societat, ja sigui a persones o col·lectius.Segons la Comissió de les Comunitats Europees (2005) la competència és “una combinació deconeixements, capacitats i actituds adequats per a una determinada situació”.Així doncs en aquest document mirarem destablir quines són les competències adequades per aldesenvolupament de les tasques professionals del dinamitzador digital. És a dir aquellsconeixements, capacitats i actituds necessaris per al correcte desenvolupament de la seva tasca.Cal entendre el dinamitzador digital de forma àmplia. Si inicialment, podem dir que el dinamitzadordigital va sorgir com a resposta a la necessitat dalfabetitzar digitalment de forma massiva granpart de la població, cal dir que aquest perfil poc a poc sha anat ampliant i ja es parladalfabetitzacions múltiples o transversals.2. CONTEXT DAPLICACIÓEl context concret daplicació de referència és el conjunt de Punts TIC o Telecentres, lanomenadaXarxa Punt TIC de Catalunya. Aquest perfil és extensible a altres experiències similars ja sigui enel mateix àmbit territorial o altres zones.La Xarxa Punt TIC i els dinamitzadorsLa Xarxa Punt TIC es defineix com “una xarxa única, integrada per diferents centres, espais ipunts que tenen en comú la posada a disposició de la ciutadania que els envolta dun equipamenti del personal necessari per accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) idinamitzar el seu entorn. Són centres de referència territorial pel que fa a la societat delconeixement i són espais integradors que potencien la dinamització comunitària i/o empresarialdel territori”.21 http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php2 http://www.punttic.cat/xarxa_punt_tic 1
  3. 3. Els dinamitzadors digitals de lentorn dels Punts TICVull entendre el dinamitzador digital, en el seu sentit més ampli, com un facilitador, un professionalque acompanya a les persones en el seu procés formatiu entorn a les TIC.Al voltant daquesta xarxa i dels diferents punts TIC hi trobem diversos perfils o rols de ladinamització digital, en funció de les tasques, àmbits dactuació o objectius perseguits o lentorn.3. JUSTIFICACIÓAquest treball busca establir les competències bàsiques del dinamitzador digital, entès com a perfilampli. Cal tenir en compte tot lentorn de làmbit de treball del dinamitzador, valorant en quinescompetències caldrà fer més o menys èmfasi en cada cas: • Accions a desenvolupar • Context: destinataris i entorn • Recursos i institució o projecte marcPerò el més important i el que crec que convé destacar més és la necessitat dels dinamitzadorsdestar en un procés daprenentatge continu, tenint totes aquestes competències com a objectiu,com a camí a seguir.4. COMPETÈNCIES DEL DINAMITZADOR DIGITALSeguint la classificació de les competències en 4 grans dimensions que ens planteja lautor PereMarques3, la següent taula ens mostra les competències bàsiques del dinamitzador digital i lesseves concrecions.3 Los Docentes: funciones, roles, competencias necesarias, formaciónhttp://www.peremarques.net/docentes.htm#competencias 2
  4. 4. Àmbit Competències Concreció competencial Cultura, participació i civisme digital - Identificar els recursos de què disposa la ciutadania per informar-se, comunicar-se, actuar i participar en la societat digital i en xarxa . - Obtenir la informació, recurs o servei que es requereix a través d’Internet, interactuant amb proveïdors de serveis diversos de manera segura . - Emprar eines col·laboratives per compartir informació, participar i col·laborar amb altres ciutadans - Fer un ús segur, ètic i cívic de les TIC Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del - Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves aplicacions en diversos àmbits de la sistema operatiu vida quotidiana - Utilitzar els components d’un sistema informàtic i les modalitats de treball en xarxa - Emprar les principals utilitats de programari i sistema operatiu Navegació, cerca i comunicació en el món - Cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la quan sigui necessari digital - Establir comunicacions interpersonals a través dels recursos que ens ofereix Internet Instrumental4 Tractament de la informació escrita - Dissenyar un document de text - Usar funcionalitats que optimitzen el tractament de la informació escrita - Integrar elements diversos en un document: elements gràfics i multimèdia, vincles Tractament de la informació gràfica, sonora i - Traspassar informació gràfica entre dispositius de la imatge en moviment - Obtenir i tractar imatges fixes i en moviment - Accedir a informació multimèdia - Obtenir i tractar informació sonora Tractament de la informació numèrica - Dissenyar un full de càlcul - Traslladar a representació gràfica els components d’un full de càlcul - Utilitzar fórmules en el tractament de dades numèriques - Interpretar dades numèriques en un full de càlcul Tractament de les dades - Crear i introduir dades en una base de dades - Fer consultes en una base de dades - Crear formularis en una base de dades - Extreure informes de dades a partir d’una base de dades Presentació de continguts - Dissenyar una presentació - Inserir gràfics, diagrames i altres objectes - Preparar per a la projecció i/o impressió en diferents formats4 En el cas de la dimensió instrumental ens basem en les competències establertes en el certificat ACTIChttp://www20.gencat.cat/docs/actic/01%20Informacio/Documents/Arxius/Continguts%20ACTIC_nou.pdf 3
  5. 5. Àmbit Competències Concreciócompetencial Metodològic Actualització professional Coneixement de les possibilitats dús de les - Ús de les TIC per lelaboració de material adequat TIC en el propi procés de dinamització i la - Ús deines TIC de gestió eficients gestió del Telecentre - Coneixement dels diferents entorns daprenentatge: virtuals, presencials, amb suport TIC, ... Accés a fonts dinformació i recursos en - Saber cerca i analitzar críticament informació suport TIC de làmbit de treball - Tractament, reaprofitament i redistribució de la informació en làmbit de treball. Generació dinformació dinterès per làmbit - Ser capaç de generar o participar activament en espais informacionals, generant coneixement de treball i altres professionals del sector compartit. Coneixement dels canvis que es produeixen - Estar al dia dels canvis que es produeixen i les repercussions que poden tenir. en la Societat de la Informació i la - Detectar les noves necessitats que puguin derivar-se daquests canvis per tal de projectar Comunicació actuacions que hi donin resposta. Disseny destratègies formatives i plans de - Disseny destratègies formatives transversals que contemplin recursos TIC com a contingut i com formació a instrument. - Disseny daccions de difusió de les TIC. Evaluació destratègies formatives - Disseny de processos davaluació de les accions formatives a nivell individual. - Disseny de processos davaluació destratègies i plans de formació a nivell global. -Autoavaluar el paper del dinamitzador. Actitud oberta i crítica de la societat actual - Observar i analitzar críticament la societat actual i els canvis que shi produeixen Aprendre a aprendre - Participar en processos formatius organitzats - Autoformar-se en temes de desenvolupament de la tasca professional. Aptitudinal Comunicativa - Comunicar-se en grup i individualment, de forma presencial i virtual com a acompanyant del procés. - Comunicar les accions realitzades. - Comunicar-se i col·laborar amb altres companys dels sector. Treballar en xarxa - Treballar fent ús de mitjans virtuals o presencials - Disseny de projectes transversals que impliquin altres persones o col·lectius 4
  6. 6. 5. FONTS CONSULTADESMarquès Graells, Pere (2010). Los docentes: funciones, roles, competencias necesarias,formación. Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB [Data de consulta:20 de febrer de 2011]http://www.peremarques.net/docentes.htm#competenciasUNESCO (2008): Estándares de competencias en TIC para docentes [Data de consulta: 20 defebrer de 2011]www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdfVázquez Gutiérrez , Azucena; Subias Vallecillo , Esther (2010). Competències bàsiques enTecnologies de la Informació i la Comunicació [Data de consulta: 20 de febrer de 2011]http://www.xtec.cat/fadults/recursos/didactics/informatica/Compet%E8ncies_b%E0siques.pdfTomé, Ramiro. Educared. Fundación Telefónica. La figura del dinamizador digital: de laalfabetización digital a la inclusión digital. [Data de consulta: 20 de febrer de 2011]http://www.docstoc.com/docs/40298894/LA-FIGURA-DEL-DINAMIZADOR-DIGITAL-DE-LA-ALFABETIZACI%C3%93N-DIGITALVídeo: Mapa conceptual de la competencia digital (Jordi Adell). Durada: 9:51[Data de consulta: 20 de febrer de 2011]http://www.youtube.com/watch?v=eAL5ZkhnBkE&feature=player_embeddedWeb de la Xarxa Punt TIChttp://www.punttic.catPortal ACTIC de la Generalitat de Catalunyahttp://www20.gencat.cat/portal/site/acticQuaderns d’Educació Social. Número 12. Educació Social i Tecnologies de la Informació i laComunicació: Les noves fronteres de la inclusió. Col·legi d’Educadores i Educadors Socialsde Catalunya (CEESC)Subias Vallecillo, Esther. Didàctica de les competències TIC (2010) Màster de la Dinamització dela Societat de la Informació i la Comunicació. 5

×