Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bilans kompetencji

874 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bilans kompetencji

 1. 1. ● Bilans kompetencji - proces dochodzenia do poszerzonej samooceny● Założenia dot. bilansu kompetencji: – Kompetencje operacyjne – Kompetencje w kontekście – Kompetencje holistyczne● Znaczenie kompetencji dla bilansu kompetencji
 2. 2. Wiedza w aspekcie analiz Bilansukompetencji WIEDZA Umieć Umieć BYĆ Wiedza jako taka WYKONYWAĆ•Wiedza o sobie •Wiedza praktyczna Wiedza Wiedza Wiedza proceduralna: Wiedza know – teoretyczna: praktyczna: Zainwestować how: Zrozumieć i poznać Działać w oparciu o wiedzę teoretyczną Zrealizować zadanie świat rzeczywisty doświadczenie w działanie
 3. 3. BILANS ZAWODOWY I OSOBISTY JEST REFLEKSJĄ OPARTĄ O PANA/I DROGĘ ZAWODOWĄ, O OBECNĄ SYTUACJĘ I O PLANY NA PRZYSZŁOŚĆOcena wiadomości ogólnych i technicznych, zdolności, kompetencjimoże być przeprowadzona w zależności od potrzebWszystkie materiały opracowane i sporządzone w czasie tych działań należą do Pana/i i zostaną Panu/i zwróconena zakończenie
 4. 4. ● Kompetencje – system działań, wiadomości i procedur postępowania● Rodzaje kompetencji: – Kompetencje osobiste: sfera poznawcza, motywacyjna, emocjonalna – Kompetencje organizacyjne – Kompetencje operacyjne
 5. 5. • stworzenie odpowiednich warunków imożliwości (poprzez zastosowanie właściwychnarzędzi diagnozy i samopoznania) do dokonaniaBilansu Kompetencji• towarzyszenie w poszukiwaniachoptymalnego rozwiązania przy jednoczesnymprzekonaniu, iż osoba sama zna najlepsząodpowiedz na wszystkie pytania
 6. 6. ● Synteza operacyjna efektem bilansu● Kompetencje w kontekście operacyjnym: – Kompetencje osobiste – Kompetencje organizacyjne – Kompetencje operacyjne
 7. 7. Wymogi stawiane przed doradcą zawodowym•zachowanie skoncentrowane na podmiocie bilansu•aktywizowanie i pobudzanie do refleksji nadprzedmiotem Bilansu•komunikowanie się, a w tym budowanie atmosferyzaufania i akceptacji,•zachowanie empatyczne•kontrola nad emocjami•zachowanie troski o „kontrolę rzeczywistości”•zachowanie dystansu do podmiotu i przedmiotu Bilansu
 8. 8. Cele przeprowadzenia Bilansu
 9. 9. NARZĘDZIA STOSOWANE DO SPORZĄDZANIA BILANSU KOMPETENCJI1. Rozmowa doradcza oraz wywiady i konsultacje prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin.2. Techniki diagnostyczne:• testy psychologiczne służące do oceny typu osobowości, pomiaru poziomu intelektualnego, poziomu kontroli wewnętrznej, umiejętności logicznego myślenia Bateria Testów Uzdolnień Ogólnych i inne• kwestionariusze; np. Zestaw do Samobadania wg. J. Hollanda, Kwestionariusz Kompetencji• listy zainteresowań zawodowych,• programy komputerowe wspomagające proces doradczy (m.in. Doradca 2000) zawierający bazę danych o zawodach,• informacje zawodowe (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, Przewodnik po Zawodach, charakterystyki zawodowe) oraz dane statystyczne o lokalnym rynku pracy.
 10. 10. SCHEMAT FUNKCJONALNYBILANSU KOMPETENCJI•Czas trwania podany orientacyjnie, zmienny w zależności od osób – wahania rzędu od 1 do2 miesięcy i zawiera się w przedziale od 10 do 20 godzin.
 11. 11. STRUKTURA BILANSU KOMPETENCJI
 12. 12. b. etap - analiza drogi społeczno - zawodowej Po odtworzeniu na piśmie drogi społeczno - zawodowej (zadanie to beneficjent wykonuje zazwyczaj w domu) następuje analiza zawartych tam informacji uwzględniająca następujące wymiary:- oś zgodności działańidentyfikację systemów wartości, zainteresowań, motywacjiidentyfikację poziomu zaufania i szacunku dla samego siebieidentyfikację kryteriów oceny osobistej i ich przydatnościAnaliza umiejętności powinna być poprzedzona konfrontacją pomiędzy subiektywnym obrazem siebie ( tzn. stosunkiem do własnych działań, osiągnięć, porażek) a elementami obiektywnymi ( mogą one wynikać bezpośrednio z analizy doświadczenia lub pochodzić z dodatkowych badań - np. testów). To wprowadzenie obiektywnych odniesień ma na celu zobiektywizowanie samooceny.Dysponując informacjami, przy pomocy których beneficjent wyjaśniał swoje doświadczenia doradca może je wykorzystać w następujących sytuacjach:w celu lepszego dopasowania poziomu dążeń jednostki i wymagań środowiska pracyw celu zharmonizowania ewentualnego rozziewu pomiędzy kompetencjami osobistymi postrzeganymi przez beneficjenta a jego faktycznymi kompetencjamiw razie gdy mamy do czynienia z powyższym problemem w formie skrajnej koniecznym jest zasugerowanie beneficjentowi ponownej reinterpretacji sytuacji problemowej.Najbardziej obciążające dla doradcy i klienta są sytuacje, gdy trzeba podważyć życiorys tego ostatniego.
 13. 13. c. etap – identyfikacja zdolności i zasobówIdentyfikacja powinna być przeprowadzona na dwa uzupełniające się sposoby:I. wychodząc od analizy danych zgromadzonych w czasie wcześniejszych etapów, które związane były z różnymi formami działalności podmiotu ustalamy przyczyny, które „zgodnie z wszelkim prawdopodobieństwem” pozwalają wyjaśnić sukcesy lub porażki. W następnym kroku ustalone informacje wykorzystujemy do sformułowania hipotez dotyczących stopnia i charakteru wdrożonych zdolności, wiadomości i umiejętności. Beneficjent powinien zaakceptować przeprowadzoną w ten sposób analizę.II. drugi sposób powinien opierać się na wykorzystaniu obiektywnych metod oceny:• testów oceniających poziom różnych zdolności (np. myślenie logiczne, strategie rozwiązywania problemów itp.)• egzaminów z wiedzy ogólnej i praktycznej ( egzaminy takie są proponowane beneficjentowi w sytuacjach, w których takie wiadomości i umiejętności są wymagane w branych przez niego pod uwagę zawodach. Beneficjent musi wyrazić zgodę na poddanie się takim egzaminom• symulacji sytuacji zawodowych ( w warunkach francuskich oceny doświadczenia zawodowego dokonuje wykwalifikowany ekspert w zależności od sektora zawodowego)• Zidentyfikowane w ten sposób kompetencje osobiste powinny zostać zderzone z kompetencjami organizacyjnymi, tzn. kompetencjami wymaganymi na określonym stanowisku w wybranym zakładzie pracy
 14. 14. Metody i narzędzia bilansu kompetencji● Znaczenie transferu umiejętności● Zadania w procesie bilansu kompetencji● Analiza doświadczeń zawodowych● Rozmowa w bilansie kompetencji
 15. 15. Edukacyjna droga zawodowa (elementy):● zdobycie zawodu w systemie szkolnym● zdobycie kolejnego stopnia specjalizacji w zawodzie dzięki szkoleniu w przedsiębiorstwie lub ukończeniu odpowiedniego kursu● zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych, doskonalenie się w zawodzie pod okiem instruktora lub bardziej doświadczonego pracownika● kształcenie na odległość● zmiany stanowisk pracy i pełnionych funkcji.
 16. 16. Porównanie początkowego kształcenia zawodowego i uzyskiwanych kwalifikacji przed i po reformie systemu edukacji
 17. 17. Przykładowy schemat inwentarza edukacyjnej drogi zawodowej zawiera tabela 2.Tabela 2. Inwentarz edukacyjnej drogi zawodowej (projekt)

×