Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15th sunday c

193 views

Published on

15th sunday c

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15th sunday c

 1. 1. Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year C Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C 14/07/2019 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
 2. 2. Gospel Luke 10:25-37 Phúc Âm theo Thánh Lu-ca 10:25-37
 3. 3. There was a lawyer who, to disconce rt Jesus, stood up and said to him, Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng:
 4. 4. ‘Master, what must I do to inherit eternal life?’ “ Thưa Thầy tôi phải làm gì để được sống đời đời làm gia nghiệp ?”
 5. 5. Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? " He said to him, ‘What is written in the Law? What do you read there?’
 6. 6. Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." He replied, ‘You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbour as yourself.’
 7. 7. Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống." ‘You have answere d right,’ said Jesus, ‘do this and life is yours.’
 8. 8. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" But the man was anxious to justify himself and said to Jesus, ‘And who is my neighbour?’
 9. 9. Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Jesus replied, ‘A man was once on his way down from Jerusale m to Jericho a nd fell into the hands of brigands;
 10. 10. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. they took all he had, beat him and then made off, leaving him half dead.
 11. 11. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Now a priest happened to be travelling down the same road, but when he saw the man, he passed by on the other side.
 12. 12. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. In the same way a Levite who came to the place saw him, and passed by on the other side.
 13. 13. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. But a Samaritan t raveller who came upon him was moved with compassion when he saw him.
 14. 14. He went up and bandaged his wounds, pouring oil and wine on them. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại,
 15. 15. He then lifted him on to his own mount, carried him to the inn and looked after him. rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.
 16. 16. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Next day, he took out two denarii and handed them to the innkeeper.
 17. 17. “Look after him,” he said, “and on my way back I will make good any extra expense you have.” "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."
 18. 18. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? " Which of these three, do you think, proved himself a neighbour to the man who fell into the brigands’ hands?’
 19. 19. Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.“ The one who took pity on him,’ he replied. Jesus said to him, ‘Go and do the same yourself.’
 20. 20. Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year C Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C 10/07/2016
 21. 21. Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year C Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C 10/07/2016

×