Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003

®¸p ¸n – Thang ®iÓm
§Ò chÝnh thøc

M«n thi: LÞch sö
...
+ MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D−¬ng ®oµn kÕt réng
r·i c¸c tÇng líp, c¸c giai cÊp, c¸c d©n téc, kÓ c¶ c¸c c¸ n...
Theo ®ã, chÝnh phñ Ph¸p c«ng nhËn n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng
hßa lµ mét quèc gia tù do, cã chÝnh phñ, nghÞ viÖn, qu©n ®éi ...
+ Kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn m¹nh, më réng h¬n tr−íc vÒ quy m«,
h×nh thøc vµ gãp phÇn quan träng vµo viÖc thùc hiÖn c¸c ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lớp Chuyên Hóa 10,11,12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

211 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lớp Chuyên Hóa 10,11,12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

  1. 1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 ®¸p ¸n – Thang ®iÓm §Ò chÝnh thøc M«n thi: LÞch sö Khèi C néi dung C©u 1 ®iÓm H·y nªu nh÷ng sù kiÖn chÝnh cña ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai tõ th¸ng 9 n¨m 1939 ®Õn th¸ng 6 n¨m 1941 vµ t¸c ®éng cña chóng ®èi víi ViÖt Nam trong thêi gian ®ã. 2 ®iÓm 1/ + Ngµy 1- 9-1939, §øc x©m chiÕm Ba Lan; ngµy 3-9-1939 Anh vµ Ph¸p tuyªn chiÕn víi §øc. ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ. §øc nhanh chãng ®¸nh chiÕm c¸c n−íc T©y ¢u, trong ®ã cã n−íc Ph¸p. Th¸ng 6-1940, chÝnh phñ Ph¸p ®Çu hµng §øc. Cuèi n¨m 1940 ®Çu n¨m 1941 §øc më réng chiÕm ®ãng c¸c n−íc §«ng vµ Nam ¢u cïng b¸n ®¶o Ban C¨ng. Th¸ng 6-1941 ph¸t-xÝt §øc tÊn c«ng Liªn X«. 0,50 + ë ViÔn §«ng, qu©n phiÖt NhËt më réng x©m l−îc Trung Quèc. Mïa thu 1940, ph¸t-xÝt NhËt vµo §«ng D−¬ng, tõng b−íc biÕn §«ng D−¬ng thµnh c¨n cø chiÕn tranh vµ thuéc ®Þa cña chóng. 0,50 2/ + Sau khi ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ, thùc d©n Ph¸p ë §«ng D−¬ng ®· thi hµnh chÝnh s¸ch thêi chiÕn, ph¸t-xÝt hãa bé m¸y thèng trÞ, th¼ng tay ®µn ¸p §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng vµ phong trµo c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ‘’kinh tÕ chØ huy’’, v¬ vÐt cña c¶i, huy ®éng søc ng−êi phôc vô cho chiÕn tranh ®Õ quèc. 0,50 +Thùc d©n Ph¸p ®· nhanh chãng c©u kÕt víi NhËt ¸p bøc nh©n d©n c¸c n−íc §«ng D−¬ng. M©u thuÉn gi÷a c¸c d©n téc ë §«ng D−¬ng víi ®Õ quèc ph¸t –xÝt Ph¸p-NhËt lµ m©u thuÉn chñ yÕu, gay g¾t nhÊt. Gi¶i phãng c¸c d©n téc §«ng D−¬ng khái ¸ch thèng trÞ cña Ph¸pNhËt trë thµnh nhiÖm vô hµng ®Çu, cÊp b¸ch nhÊt. 0,50 C©u 2 Chñ tr−¬ng tËp hîp réng r·i lùc l−îng d©n téc, x©y dùng mÆt trËn thèng nhÊt do Héi nghÞ lÇn thø 6 ( th¸ng11 n¨m 1939) vµ Héi nghÞ lÇn thø 8 (th¸ng 5 n¨m 1941) Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng ®Ò ra nh− thÕ nµo ? 1/ + §Ó giµnh ®éc lËp, ph¶i tËp hîp réng r·i lùc l−îng d©n téc, x©y dùng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, Héi nghÞ lÇn thø 6 (11-1939) cña Ban chÊp hµnhTrung −¬ng §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng chñ tr−¬ng thµnh lËp MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D−¬ng. 1 2 ®iÓm 0,50
  2. 2. + MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D−¬ng ®oµn kÕt réng r·i c¸c tÇng líp, c¸c giai cÊp, c¸c d©n téc, kÓ c¶ c¸c c¸ nh©n yªu n−íc ë §«ng D−¬ng, chÜa mòi nhän vµo kÎ thï chñ yÕu tr−íc m¾t lµ chñ nghÜa ®Õ quèc ph¸t–xÝt, giµnh l¹i ®éc lËp d©n téc hoµn toµn cho c¸c d©n téc ë §«ng D−¬ng. 0,50 2/ + Héi nghÞ lÇn thø 8 (5-1941) cña Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng d−íi sù chñ tr× cña NguyÔn ¸i Quèc chñ tr−¬ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc, tËp hîp lùc l−îng, x©y dùng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt cho tõng n−íc ë §«ng D−¬ng. ¥ ViÖt Nam, §¶ng ta thµnh lËp ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh (gäi t¾t lµ MÆt trËn ViÖt Minh). 0,50 + MÆt trËn ViÖt Minh liªn hiÖp hÕt th¶y c¸c giíi ®ång bµo yªu n−íc, kh«ng ph©n biÖt giµu nghÌo, giµ trÎ, g¸i trai, kh«ng ph©n biÖt t«n gi¸o vµ xu h−íng chÝnh trÞ, ®Æng cïng nhau m−u cuéc d©n téc gi¶i phãng vµ sinh tån. 0,50 C©u 3 T¹i sao T−ëng vµ Ph¸p ký víi nhau HiÖp −íc Hoa-Ph¸p ngµy 3 ®iÓm 28-2-1946 ? §¶ng vµ ChÝnh phñ ta thùc hiÖn s¸ch l−îc g× tr−íc t×nh thÕ do HiÖp −íc ®ã ®Æt ra ? 1/ + Sau khi chiÕm ®ãng c¸c ®« thÞ ë Nam Bé vµ cùc nam Trung Bé, thùc d©n Ph¸p chuÈn bÞ tiÕn qu©n ra B¾c ®Ó th«n tÝnh c¶ n−íc ta. §Ó thùc hiÖn môc ®Ých ®ã, ch¾c ch¾n Ph¸p sÏ vÊp ph¶i lùc l−îng kh¸ng chiÕn cña qu©n d©n ViÖt Nam vµ c¶ sù cã mÆt cña qu©n T−ëng ë miÒn B¾c. V× thÕ, Ph¸p dïng thñ ®o¹n ®iÒu ®×nh víi chÝnh phñ T−ëng ®Ó ra B¾c thay thÕ qu©n T−ëng gi¶i gi¸p qu©n NhËt. Trong khi ®ã, T−ëng thÊy cÇn ph¶i rót vÒ n−íc, tËp trung ®èi phã víi phong trµo c¸ch m¹ng do §¶ng Céng s¶n Trung Quèc l·nh ®¹o. 0,50 T−ëng vµ Ph¸p ®· tháa hiÖp víi nhau, ký kÕt b¶n HiÖp −íc HoaPh¸p ngµy 28-2-1946. Theo ®ã, Ph¸p ®−îc ®−a qu©n ra B¾c thay thÕ qu©n T−ëng lµm nhiÖm vô gi¶i gi¸p qu©n NhËt. §æi l¹i T−ëng ®−îc Ph¸p tr¶ l¹i mét sè quyÒn lîi trªn ®Êt Trung Quèc, ®−îc vËn chuyÓn hµng hãa qua c¶ng H¶i Phßng vµo Hoa Nam kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ. + HiÖp −íc Hoa- Ph¸p buéc nh©n d©n ta ph¶i chän mét trong hai con ®−êng: hoÆc lµ cÇm vò khÝ chèng l¹i thùc d©n Ph¸p khi chóng ra miÒn B¾c; hoÆc lµ cïng hßa ho·n víi Ph¸p ®Ó nhanh chãng g¹t 20 v¹n qu©n T−ëng ra khái miÒn B¾c, tranh thñ thêi gian hßa ho·n, x©y dùng ®Êt n−íc, chuÈn bÞ lùc l−îng ®Ó ®èi phã víi cuéc chiÕn tranh cña Ph¸p vÒ sau. 0,50 2/ + Tr−íc t×nh thÕ mµ HiÖp −íc ®ã ®Æt ra, §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®· thùc hiÖn s¸ch l−îc hoµ víi Ph¸p. Hå Chñ TÞch ®· ký víi Xanht¬ni (Sainteny), ®¹i diÖn chÝnh phñ Ph¸p b¶n HiÖp ®Þnh s¬ bé 6-3-1946. 0,50 2
  3. 3. Theo ®ã, chÝnh phñ Ph¸p c«ng nhËn n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa lµ mét quèc gia tù do, cã chÝnh phñ, nghÞ viÖn, qu©n ®éi vµ tµi chÝnh riªng n»m trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p; ChÝnh phñ ViÖt Nam tháa thuËn cho 15.000 qu©n Ph¸p ra miÒn B¾c thay qu©n T−ëng lµm nhiÖm vô gi¶i gi¸p qu©n NhËt, sè qu©n nµy sÏ rót dÇn trong thêi h¹n 5 n¨m; hai bªn thùc hiÖn ngõng b¾n, t¹o kh«ng khÝ thuËn lîi cho viÖc më cuéc ®µm ph¸n chÝnh thøc. + HiÖp ®Þnh s¬ bé 6-3-1946 cã ý nghÜa rÊt lín. Nã ®· ®Ëp tan ©m m−u c©u kÕt gi÷a Ph¸p vµ T−ëng, lo¹i bá ®−îc mét kÎ thï nguy hiÓm lµ T−ëng vµ tay sai; tr¸nh ®−îc mét cuéc chiÕn tranh chèng nhiÒu kÎ thï khi lùc l−îng cña ta cßn yÕu; tranh thñ thêi gian hßa ho·n ®Ó chuÈn bÞ lùc l−îng cho cuéc chiÕn ®Êu sau nµy. 0,50 + Sau HiÖp ®Þnh s¬ bé, ta tiÕp tôc ®Êu tranh ngo¹i giao, ®µm ph¸n chÝnh thøc víi Ph¸p t¹i Ph«ngtenn¬bl«, nh−ng do Ph¸p ngoan cè cuèi cïng héi nghÞ thÊt b¹i. §Ó tiÕp tôc kÐo dµi thêi gian hßa ho·n, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ký víi ®¹i diÖn chÝnh phñ Ph¸p b¶n T¹m −íc 149-1946, nh©n nh−îng thªm cho Ph¸p mét sè quyÒn lîi kinh tÕ –v¨n hãa ë ViÖt Nam. 0,50 + Tranh thñ thêi gian hßa ho·n, chóng ta ®· cñng cè vµ x©y dùng lùc l−îng vÒ mäi mÆt ( vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù,...). Ph¸p cè ý g©y chiÕn tranh (khiªu khÝch, t¨ng qu©n, ®¸nh chiÕm L¹ng S¬n, H¶i Phßng, g©y xung ®ét ë Hµ Néi), göi tèi hËu th− ngµy 18-12-1946 ®ßi chÝnh phñ ta gi¶i t¸n lùc l−îng tù vÖ chiÕn ®Êu vµ giao quyÒn kiÓm so¸t thñ ®« Hµ Néi cho chóng, thùc chÊt lµ Ph¸p b¾t ta ®Çu hµng.Ta kh«ng thÓ nh©n nh−îng ®−îc n÷a, cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc b¾t ®Çu (19-12-1946). 0,50 C©u 4 Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ trong b−íc ®Çu thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1991 ? 3 ®iÓm 1/Thµnh tùu : + Thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi, nh©n d©n ta ®· ®¹t ®−îc nhiÒu thµnh tùu, tr−íc hÕt lµ trong viÖc thùc hiÖn Ba ch−¬ng tr×nh kinh tÕ. 0,25 + VÒ l−¬ng thùc-thùc phÈm, tõ chç thiÕu ¨n triÒn miªn, n¨m 1988 cßn ph¶i nhËp g¹o ( h¬n 45 v¹n tÊn), ®Õn n¨m 1990 ta ®· ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc, cã dù tr÷ vµ xuÊt khÈu, gãp phÇn quan träng æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n vµ thay ®æi c¸n c©n xuÊt-nhËp khÈu. 0,25 + Hµng hãa, nhÊt lµ hµng tiªu dïng trªn thÞ tr−êng dåi dµo, ®a d¹ng vµ l−u th«ng t−¬ng ®èi thuËn lîi, tiÕn bé vÒ mÉu m· vµ chÊt l−îng. C¸c c¬ së s¶n xuÊt g¾n chÆt víi nhu cÇu thÞ tr−êng. 0,25 3
  4. 4. + Kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn m¹nh, më réng h¬n tr−íc vÒ quy m«, h×nh thøc vµ gãp phÇn quan träng vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ-x· héi. NhËp khÈu gi¶m ®¸ng kÓ, tiÕn gÇn ®Õn møc c©n b»ng gi÷a xuÊt vµ nhËp. 0,25 + B−íc ®Çu kiÒm chÕ ®−îc ®−îc ®µ l¹m ph¸t. ChØ sè t¨ng gi¸ b×nh qu©n hµng th¸ng trªn thÞ tr−êng n¨m 1986 lµ 20% ®Õn n¨m 1991 lµ 4,4%. C¸c c¬ së kinh tÕ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n ®Ó h¹ch to¸n kinh doanh, ®êi sèng nh©n d©n gi¶m bít khã kh¨n. 0,50 + Th¾ng lîi c¬ b¶n cã ý nghÜa chiÕn l−îc l©u dµi lµ b−íc ®Çu kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc. 0,50 §iÒu ®ã ®· ®i vµo cuéc sèng, ph¸t huy quyÒn lµm chñ kinh tÕ cña nh©n d©n, kh¬i dËy ®−îc tiÒm n¨ng vµ søc s¸ng t¹o cña quÇn chóng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¹o thªm viÖc lµm, t¨ng s¶n phÈm cho x· héi. Nh÷ng thµnh tùu vµ −u ®iÓm nãi trªn lµ rÊt quan träng. Nã chøng tá ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng lµ ®óng, b−íc ®i cña c«ng cuéc ®æi míi vÒ c¬ b¶n lµ phï hîp. 2/ H¹n chÕ : + NÒn kinh tÕ cßn mÊt c©n ®èi lín, l¹m ph¸t ë møc cao, lao ®éng thiÕu viÖc lµm t¨ng, hiÖu qña kinh tÕ thÊp, ch−a cã tÝch lòy tõ néi bé nÒn kinh tÕ. 0,25 + ChÕ ®é tiÒn l−¬ng bÊt hîp lý, ®êi sèng cña ng−êi ¨n l−¬ng, mét bé phËn n«ng d©n gi¶m sót, tØ lÖ t¨ng d©n sè cßn cao. 0,25 + Sù nghiÖp v¨n hãa cã nh÷ng mÆt tiÕp tôc xuèng cÊp; t×nh tr¹ng tham nhòng, mÊt d©n chñ, bÊt c«ng x· héi, vi ph¹m ph¸p luËt vµ nhiÒu hiÖn t−îng tiªu cùc kh¸c cßn nÆng nÒ vµ phæ biÕn. 0,25 + Thµnh tùu vµ −u ®iÓm lµ rÊt quan träng, nh−ng khã kh¨n, yÕu kÐm lµ rÊt lín. §Êt n−íc ta vÉn ch−a ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ-x· héi. 0,25 §iÓm toµn bµi: 10 ®iÓm Ngµy …..th¸ng …… n¨m 2003 Tr−ëng m«n thi 4

×