Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giúp em Tạ lệ huyên

691 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Giúp em Tạ lệ huyên

  1. 1. ! Thưa thầy, thầycóthểgiảnggiúp em bàitậpnàyđược không thầy? Em có coi đápángiải trên mạng nhưng mà không hiểulắm ạ. :Chia dung dịch Ca(OH)2 aM thành ba phầnbằng nhau: Phần I: Hấpthụ V lít CO2 vàothì thu được m1 gamkếttủa. Phần II: Hấpthụ (V+2,688) lít CO2 vàothì thu được m2 gamkếttủa. Phần III: Hấpthụ(V+V1) lít CO2 vàothì thu đượclượngkếttủacựcđại. Cácphảnứngxảy ra hoàntoàn, cácthểtíchkhí đo ở đktc. Biếtm1:m2=4:1 và m1 bằng 8/13 khốilượngkếttủacựcđại. Giátrịcủa V1 là: A. 0,672 B. 0,840 C. 2,184 D. 1,344 Mong thầygiúpđỡ, em cảm ơn thầy. : - 3 =m : m1 : m2 = 4 : 1 & m1 : m3 = 8 : 13 >>> m1 : m2 : m3 = 8 : 2 : 13 - : V < (V + V1 1) : Ca(OH)2dư V < (V + 2,688) & m1>m2 - : F (m3 g) Z N (m1 g) Y (m2 g) X M O E D (V) C (V + V1) B A (V + 2,688) 2(V + V1) - - m OD OY V 8 = = 1 = (1) m3 13 OC OZ V V1 AB AE AE OM OM OX AB OX 2(V V1 ) (V 2, 688) 2 = ; = ; = = = (V V1 ) AC AF AF OF OF OZ AC OZ 13 (V 2, 688) 24 = (2) (V V1 ) 13 - ; V1 2

×