Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dia dh khoi c, 2005 (dap an)

198 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dia dh khoi c, 2005 (dap an)

  1. 1. 1 §¸p ¸n - thang ®iÓm bé gI¸O DôC Vµ §µO T¹O §Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2005 §Ò chÝnh thøc M«n: §Þa lÝ, Khèi C (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 04 trang) C©u Néi dung ý I §iÓm 3,50 1 Chøng minh r»ng ®ång b»ng s«ng Hång cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt c¶ n−íc vµ d©n c− ph©n bè rÊt kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng 1,50 a) MËt ®é d©n sè cao nhÊt c¶ n−íc: - MËt ®é d©n sè trung b×nh 1180 ng−êi/km2 (1999), gÊp 5 lÇn møc trung b×nh c¶ n−íc. 0,25 - MËt ®é d©n sè cao gÊp gÇn 3 lÇn ®ång b»ng s«ng Cöu Long, gÊp 10 lÇn miÒn nói vµ trung du B¾c Bé, gÊp 17,6 lÇn T©y Nguyªn. 0,25 b) D©n c− ph©n bè rÊt kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng: - Nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng nhÊt nh− Hµ Néi (2883 ng−êi/km2), Th¸i B×nh (1183 ng−êi/km2), H¶i Phßng (1113 ng−êi/km2), H−ng Yªn (1204 ng−êi/km2) (sè liÖu n¨m 1999). - ë r×a phÝa B¾c vµ §«ng B¾c cña ®ång b»ng d©n c− th−a h¬n. 0,25 - Néi thµnh c¸c thµnh phè lín: trªn 5000 ng−êi/km2; ngo¹i thµnh Hµ Néi: 1501 - 3000 ng−êi/km2. 0,25 - PhÇn lín vïng n«ng th«n cã mËt ®é d©n sè trªn d−íi 1000 ng−êi/km2; mét sè ®Þa ph−¬ng ë r×a ®ång b»ng d−íi 500 ng−êi/km2. 2 0,25 0,25 Gi¶i thÝch 2,00 a) §ång b»ng s«ng Hång cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt c¶ n−íc, v×: - §iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ c− tró; 0,25 - §ång b»ng ®−îc khai th¸c tõ l©u ®êi; 0,25 - C¸c ngµnh kinh tÕ: n«ng nghiÖp th©m canh cao víi nghÒ trång lóa n−íc; c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng; tËp trung c«ng nghiÖp, dÞch vô; 0,25 - Lµ mét trong hai vïng ph¸t triÓn nhÊt cña ®Êt n−íc; cã m¹ng l−íi ®« thÞ dµy ®Æc. 0,25 b) D©n c− ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng: - Do cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng vÒ c¸c nh©n tè liªn quan ®Õn ph©n bè d©n c−: ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn, lÞch sö ®Þnh c− vµ khai th¸c l·nh thæ, c¬ cÊu kinh tÕ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 0,25 - VËn dông cho c¸c tr−êng hîp cô thÓ: + N¬i cã mËt ®é d©n sè rÊt cao: c¸c thµnh phè, thÞ x·, n¬i tËp trung c¸c ho¹t ®éng c«ng nghiÖp, dÞch vô; ®iÒu kiÖn sèng cã nhiÒu thuËn lîi. -1- 0,25
  2. 2. 2 + N¬i cã mËt ®é d©n sè kh¸ cao: c¸c vïng n«ng nghiÖp th©m canh, cã c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng. 0,25 + N¬i cã mËt ®é d©n sè thÊp h¬n: r×a ®ång b»ng, ven biÓn; n¬i cã c¸c vïng tròng, ®Êt b¹c mµu hoÆc bÞ phÌn, mÆn; xa c¸c thµnh phè, thÞ x·. 0,25 II 3,50 1 C¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng 2,00 - VÞ trÝ ®Þa lÝ: n»m ë §«ng Nam ¸ vµ khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng. Cã thuËn lîi trong ®Èy m¹nh bu«n b¸n, nh−ng chÞu søc Ðp c¹nh tranh cña c¸c n−íc trong khu vùc. 0,25 - Tµi nguyªn thiªn nhiªn: ®iÒu kiÖn t¹o ra nguån hµng + Mét sè lo¹i kho¸ng s¶n cã tr÷ l−îng lín, chÊt l−îng tèt; kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi; + Tµi nguyªn rõng vµ nguån lîi thuû s¶n. 0,25 0,25 - D©n c− vµ lao ®éng: + ThÞ tr−êng ®èi víi c¸c hµng tiªu dïng nhËp khÈu; 0,25 + Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng dùa trªn lîi thÕ vÒ lao ®éng; khã kh¨n trong s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng ®ßi hái hµm l−îng chÊt x¸m cao. 0,25 - Sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ: + T¹o nguån hµng vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu; + §ßi hái nhËp khÈu m¸y mãc, nguyªn nhiªn liÖu. - ThÞ tr−êng xuÊt khÈu: c¸c thÞ tr−êng truyÒn thèng, c¸c thÞ tr−êng khu vùc, EU vµ B¾c MÜ... 0,25 - ChÝnh s¸ch: + Më cöa nÒn kinh tÕ; ®a ph−¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ kinh tÕ ®èi ngo¹i; + §æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ, t¨ng c−êng sù qu¶n lÝ thèng nhÊt cña Nhµ n−íc b»ng luËt ph¸p. 2 0,25 0,25 Gi¶i thÝch t¹i sao c¸c nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ - tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ thñy s¶n lµ nh÷ng hµng hãa xuÊt khÈu chñ lùc vµ cã tèc ®é t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 1,50 - Nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ - tiÓu thñ c«ng nghiÖp: + Nguån lao ®éng dåi dµo, khÐo tay, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc kÜ thuËt; gi¸ lao ®éng t−¬ng ®èi rÎ; 0,25 + Nguån nguyªn liÖu t¹i chç ®a d¹ng vµ nguån nguyªn liÖu nhËp; 0,25 + Thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi; chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nhãm B. 0,25 - Nhãm hµng thñy s¶n: + Nguån nguyªn liÖu phong phó tõ khai th¸c vµ nu«i trång thñy s¶n; 0,25 + Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn; 0,25 + ChÝnh s¸ch ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ngµnh thñy s¶n (khai th¸c, nu«i 0,25 -2-
  3. 3. 3 trång, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu). III 3,00 1 VÏ biÓu ®å BiÓu ®å thÝch hîp nhÊt lµ biÓu ®å trßn. 1,50 a) Xö lÝ sè liÖu C¬ cÊu sö dông ®Êt ë T©y Nguyªn vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long n¨m 2002 (%) §Êt n«ng §Êt l©m §Êt chuyªn §Êt ch−a nghiÖp nghiÖp dïng vµ ®Êt ë sö dông T©y Nguyªn 23,6 55,4 3,4 17,6 §ång b»ng s«ng 74,5 9,1 8,5 7,9 Cöu Long 0,25 So s¸nh kÝch th−íc biÓu ®å So s¸nh tæng diÖn tÝch §ång b»ng s«ng Cöu Long 1,00 T©y Nguyªn 1,37 0,25 So s¸nh b¸n kÝnh 1,00 1,17 b) VÏ biÓu ®å 1,00 §ång b»ng s«ng Cöu Long T©y Nguyªn 17,6% 7,9% 23,6% 8,5% 3,4% 9,1% 74,5% 55,4% §Êt n«ng nghiÖp §Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë §Êt l©m nghiÖp §Êt ch−a sö dông BiÓu ®å thÓ hiÖn quy m« vµ c¬ cÊu sö dông ®Êt ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ T©y Nguyªn 2 So s¸nh vµ gi¶i thÝch ®Æc ®iÓm c¬ cÊu sö dông ®Êt ë hai vïng nªu trªn 1,50 - C¬ cÊu sö dông ®Êt cña hai vïng cã nhiÒu kh¸c biÖt + VÒ tØ träng ®Êt n«ng nghiÖp + VÒ tØ träng ®Êt l©m nghiÖp + VÒ tØ träng ®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë 0,50 -3-
  4. 4. 4 + VÒ tØ träng ®Êt ch−a sö dông. - Gi¶i thÝch ®Æc ®iÓm c¬ cÊu sö dông ®Êt ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long: + §Êt n«ng nghiÖp chiÕm tØ träng lín, ®Êt l©m nghiÖp chiÕm tØ träng nhá, v× ®ång b»ng thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®©y lµ vïng träng ®iÓm vÒ s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm cña n−íc ta. 0,25 + §Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë chiÕm tØ träng kh¸ lín v× ®©y lµ vïng ®«ng d©n, c¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt vµ c¬ së h¹ tÇng kh¸ ph¸t triÓn. §Êt ch−a sö dông chiÕm tØ träng nhá do ®· ®Èy m¹nh khai hoang, phôc hãa. 0,25 - Gi¶i thÝch ®Æc ®iÓm c¬ cÊu sö dông ®Êt ë T©y Nguyªn: + §Êt n«ng nghiÖp chiÕm tØ träng t−¬ng ®èi lín v× ®©y lµ vïng träng ®iÓm vÒ c©y c«ng nghiÖp; ®Êt l©m nghiÖp chiÕm tØ träng rÊt lín v× diÖn tÝch rõng cßn nhiÒu. 0,25 + §Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë chiÕm tØ träng nhá v× ®©y lµ vïng th−a d©n, c¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt vµ c¬ së h¹ tÇng ch−a ph¸t triÓn. §Êt ch−a sö dông chiÕm tØ träng lín do diÖn tÝch hoang hãa cßn nhiÒu. 0,25 -4-

×