BT KIM LOẠI KIỀM THỔ & HỢP CHẤTCâu 19/19 : Canxi hiđroxit (Ca(OH)2 còn gọi là A. thạch cao khan.           B. đ...
Caâu 17/66 : Cho 1,67g hoãn hôïp goàm 2 kim loaïi ôû 2 chu kì lieân tieáp thuoäc nhoùm IIA (phaân nhoùm chính nhoùm II) ta...
Caâu 24/34 : Cho m gam Mg vaøo dung dòch chöùa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc 3,36g chaá...
A. 40%                   B. 50%                     C. 84%             ...
Caâu 34/39 : Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H 2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối...
+Caâu 28/231 :                       (0,1mol), Ca2+ (0,1 mol), Cl (0,02 mol), SO4 (0,04mol) và HCO3 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

4,056 views

Published on

Bao tuoi tre, Bao thanh nien, Bao cong an, Bao phu nu, Bao phap luat, Tuoi tre, thanh nien, phap luat, tin tuc, tin tuc hang ngay, doc bao, xem bao, tin nong, , Day kem, Gia su, Day them, Hoc them, Chuyen, Toan, Li, Hoa, Sinh, kenh 14, vnexpress, vietnamnet, ngoi sao, Day kem mon Hoa, Gia su mon Hoa, facebook, email, gmail, de thi, de thi thu, de thi thu DH, on thi, on thi dai hoc, luyen thi, luyen thi mon hoa, luyen thi y duoc, Chuyen Hoa 10, Chuyen Hoa 11, Chuyen Hoa 12, Chuyen Hoa LTDH, Chuyen Hoa lop 10, Chuyen Hoa lop 11, Chuyen Hoa lop 12, Chuyen Hoa LTDH, LTDH mon Hoa, mon Hoa LTDH, LTDH Khoi A, LTDH Khoi B, Giao vien gioi Hoa, Giao vien chuyen Hoa, Hoa 10, Hoa 11, Hoa 12, Thi thu mon Hoa, Thi thu DH mon Hoa, Hoc them Hoa, Day them Hoa, Hoa lop 10, Hoa lop 11, Hoa lop 12, Luyen thi Y Duoc, Luyen thi Bach khoa, Luyen thi Ngoai thuong

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

 1. 1. BT KIM LOẠI KIỀM THỔ & HỢP CHẤTCâu 19/19 : Canxi hiđroxit (Ca(OH)2 còn gọi là A. thạch cao khan. B. đá vôi. C. thạch cao sống. D. vôi tôi.Câu 17/62 : Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương? A. T hạch cao nung (CaSO4.H2O). B. Đá vôi (CaCO3). C. V ôi sống (CaO). D. T hạch cao sống (CaSO4.2H2O).Câu 33/192 .phản ứng nào sau đây giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động. A. CaCO3 +CO2+H2O →Ca(HCO3)2 B. CO2+ Ca(OH)2→CaCO3 +H2OC. CaO + CO2 →CaCO3 D. Ca(HCO3)2 → CaCO3 +CO2+H2OCâu 24/8 : Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là A. nhiệt phân CaCl2. B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. C. điện phân dung dịch CaCl2. D. điện phân CaCl2 nóng chảy.Câu 35/14 : Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là A. điện phân dung dịch MgCl2. B. nhiệt phân MgCl2. C. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. D. điện phân MgCl2 nóng chảy.Câu 5/105 : Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO 3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng dungdịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ? A. Dung dịch Na2CO3 B. Dung dịch NaNO3 C. Dung dịch K2SO4 D. Dung dịch NaOHCâu 19/150 : Khi cho Ca kim loại vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước? A. Dung dịch HCl vừa đủ. B. Dung dịch CuSO4 vừa đủ. C. Dung dịch NaOH vừa đủ D. H2OCâu 7/185 : Cho kim loại Ba (dư) vào dd có chứa các ion: NH4+, HCO3-, SO42-, K+. Số phương trình phản ứng (dạng ion thu gọn) tối đa có thể xảyra là A. 5 B. 6 C. 4 D. 3Câu 32/198 : Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1) ; CuSO4 (X2) ; (NH4)2CO3 (X3) ; NaNO3 (X4) ; MgCl2 (X5) ; KCl (X6). Nhữngdung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là: A. X1, X4, X5 B. X4, X6. C. X1, X3, X6 D. X1, X4, X6Câu 7/19 : Cho 1,37 gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư), thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là A. Ba. B. Sr. C. Mg. D. Ca.Câu 22/90 : Cho m gam Ba tác dụng với H2O dư sau phản ứng thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là: A. 6,85 gam B. 13,7 gam C. 3,425 gam D. 1,7125 gamCaâu 18/26 : Cho moät maãu hôïp kim Na-Ba taùc duïng vôùi nöôùc (dö), thu ñöôïc dung dòch X & 3,36 lít H2 (ñktc). Theå tích dung dòch axitH2SO4 2M caàn ñeå trung hoøa dung dòch X laø A. 150 ml B. 75 ml C. 60 ml D. 30 mlCaâu 11/57 : Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H 2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl vàH2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là A. 12,78 gam. B. 14,62 gam. C. 18,46 gam. D. 13,70 gam.Câu 38/107 : Hoà tan 2,90 gam hỗn hợp X gồm Ba và BaO trong H 2O, thu được 112 ml khí H2 (ở 0oC; 2 atm) và dung dịch Y. Trung hoà hết1/2 dung dịch Y cần V ml dung dịch HCl 0,20M. Giá trị V là A. 50 B. 100 C. 150 D. 200Caâu 21/74 : Hoøa tan hoaøn toaøn 2,9g hh goàm kl M & oxit cuûa noù vaøo nöôùc, thu ñöôïc 500ml dd chöùa moät chaát tan coù noàng ñoä 0,04M &0,224 lít khí H2 (ôû ñktc). Kim loai M laø A. Na B. Ca C. Ba D. KCaâu 13/212 : 2 tho A. 12 B. 13 C. 14 D. 1Câu 13/206 : Thả nhẹ 6,85 gam Ba (được cắt nhỏ) vào 20 gam dung dịch H2SO4 9,80%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dungdịch X. Nồng độ chất tan có trong dung dịch X là A. 23,22% B. 23,12% C. 22,16% D. 31,96%Câu 38/187 : Cho 8 gam kim loại Canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dd hỗn hợp HCl 2M và H 2SO4 0,75M thu được khí H2 và dd X. Cô cạndd X thu được lượng muối khan là A. 22,2 (g) ≤ m ≤ 25,95(g) B. 25,95 (g) < m < 27,2(g) C. 22,2 (g) ≤ m ≤ 27,2(g) D. 22,2 (g) < m < 27,2(g)Câu 46/103 : Cho 6,0 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl 18,25% (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch muối A và hiđro thóat ra. Biếtphản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch muối sẽ là: A. 22,41% B. 22,51% C. 42,79% D. 42,41%
 2. 2. Caâu 17/66 : Cho 1,67g hoãn hôïp goàm 2 kim loaïi ôû 2 chu kì lieân tieáp thuoäc nhoùm IIA (phaân nhoùm chính nhoùm II) taùc duïng heát vôùi dungdòch HCl (dö), thoaùt ra 0,672 lít khí H2 (ôû ñktc). Hai kim loaïi ñoù laø A. Be & Mg B. Mg & Ca C. Sr & Ba D. Ca & SrCâu 13/145 : Cho 6,4 gam hỗn hợp 2 kim loại nhóm IIA, ở 2 chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch H 2SO4 10% dư, thu được 4,48 lít khí(đktc). Phần trăm về khối lượng của kim loại có khối lượng mol nguyên tử (M) nhỏ hơn là A. 62,5% B. 37,5% C. 31,25%. D. 68,75%.Caâu 34/21 : X laø kim loaïi thuoäc nhoùm IIA. Cho 1,7g hoãn hôïp goàm kim loaïi X & Zn taùc duïng vôùi löôïng dö dung dòch HCl, sinh ra 0,672 lít khíH2 (ôû ñktc). Maët khaùc, khi cho 1,9g X taùc duïng vôùi löôïng dö dung dòch H 2SO4 loaõng, thì theå tích khí H2 sinh ra chöa ñeán 1,12 lít (ôû ñktc). Kimloaïi X laø A. Ba B. Ca C. Sr D. MgCaâu 33/78 : Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa cácchất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Mg và Sr D. Be và CaCâu 30/142 : Hoà tan hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ ( nhóm IIA) bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 0,60 gam khí hiđro.Cô cạn dung dịch A được hỗn hợp muối B. Điện phân nóng chảy hỗn hợp B đến hoàn toàn thu được V lít khí (đktc) thoát ra ở anot.Giá trị của V là: A. 6,72 lít B. 13,44 lít C. 8,96 lít D. 4,48 lítCaâu 43/21 : Cho 3,6g Mg taùc duïng heát vôùi dung dòch HNO 3 (dö), sinh ra 2,24 lít khí X (saûn phaåm khöû duy nhaát, ôû ñktc). Khí X laø A. N2O B. NO 2 C. N2 D. NOCaâu 16/70 : Cho 2,16g Mg taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 (dö). Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc 0,896 lít khí NO (ôû ñktc) &dung dòch X. Khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc khi laøm bay hôi dung dòch X laø A. 8,88g B. 13,92g C. 6,52g D. 13,32gCâu 5/89 : Cho 3,84 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muốikhan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là: A. 23,68 gam B. 25,08 gam C. 24,68 gam D. 25,38 gamCâu 35/119 : Hoà tan hết 0,7 mol Mg vào lượng dung dịch HNO 3 vừa đủ thu được 13,44 lít hỗn hợp (NO,NO2) ở đktc, không còn sản phẩmkhử nào khác. Khối lượng HNO3 đã phản ứng là : A. 37,8 gam B. 126 gam C. 124gam D. 88,2 gamCaâu 2/57 : Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí(đktc). Kim loại X, Y là A. liti và beri. B. kali và bari. C. kali và canxi. D. natri và magie.Caâu 12/212 : Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 55,5g muối khan. Tìm kim loại M ? A. Ca B. Sr C. Ba D. MgCâu 15/200. Hòa tan 10,65 gam hỗn hợp gồm một oxit kim loại kiềm và một oxit kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl dư được dung dịch X. Cô cạn dungdịch X, lấy muối khan đem điện phân nóng chảy hoàn toàn thì thu được 3,36 lít khí (đo ở đktc) ở anot và a (gam) hỗn hợp kim loại ở catot. Giá trị của a là A. 5,85. B. 8,25. C. 9,45. D. 9,05.Caâu 3/37 : Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO 3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàntoàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là A. N2O. B. NO2. C. N2. D. NO.Câu 13/200. Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thì thu được 0,448 lít một khí duynhất (đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO 3 đã phản ứng ? A. 0,28 B. 0,34 C. 0,36 D. 0,32Câu 56/116: Cho 27,4 gam Ba vào 200 gam dung dịch CuSO4 16%, sau các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Dung dịch X có khối lượng thay đổiso với khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu là A. giảm 38,4 gam. B. giảm 38,8 gam. C. giảm 39,2 gam. D. tăng 27,0 gam.Caâu 21/215 : Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệtđộ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 12,52 gam. B. 31,14 gam. C. 27,22 gam. D. 33,1 gamCâu 8/149 : Cho 0,1 mol Ba vào 1lít dung dịch chứa HCl 0,1M, FeCl2 0,1M và Na2SO4 0,1M. Hãy cho biết khối lượng thu được sauphản ứng? A. 23,3 gam B. 9 gam C. 27,8 gam D. 32,3 gamCaâu 21/215 : Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệtđộ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 12,52 gam. B. 31,14 gam. C. 27,22 gam. D. 33,1 gam
 3. 3. Caâu 24/34 : Cho m gam Mg vaøo dung dòch chöùa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc 3,36g chaát raén. Giaù trò cuûa m laø A. 2,16 B. 5,04 C. 4,32 D. 2,88Câu 43/190 : Cho x mol Mg vào dung dịch chứa y mol Cu(NO3)2 và z mol AgNO3, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch gồm 2 muối. Mối quanhệ giữa x, y, z là A. 0,5z ≤ x < 0,5z + y B. z ≤ a < y + z C. 0,5z ≤ x ≤ 0,5z + y D. x < 0,5z + yCaâu 45/215 : Hoøa tan 3,23 gam hoãn hôïp goàm CuCl2 vaø Cu(NO3)2 vaøo nöôùc ñöôïc dung dich A. Nhuùng vaøo A moät thanh Mg vaø khuaáy cho ñeán khi dungdich A maát maøu xanh. Laáy thanh Mg ra, röûa nheï, saáy khoâ vaø caân laïi naëng theâm 0,8 gam so vôùi ban ñaàu. Coâ caïn dung dich coøn laïi ñeán khan thì thu ñöôïcm gam muoái khan. Vaäy m coù giaù trò laø: A. 2,43 gam B. 1,43 gam C. 3,43 gam D. 4,13 gamCâu 25/186 : Cho 0,96 gam bột Mg vào 100 ml dd gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,2 M. Khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn, thu được chấtrắn A và dd B. Sục khí NH3 dư vào B, lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượnglà A. 1,2 gam B. 1,6 gam C. 1,52 gam D. 2,4 gamCaâu 12/37 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịchkhông thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là A. 0,6M. B. 0,2M. C. 0,1M. D. 0,4M.Caâu 14/227 : Haáp thuï heát V lít CO2 (ñktc) vaøo 200 ml dung dòch Ca(OH)2 1M. Sau khi keát thuùc phaûn öùng, loïc keát tuûa, phaàn dòch loïc coù khoái löôïng taêng3,2 gam so vôùi dung dòch ban ñaàu. Giaù trò cuûa V laø ? A. 2,24 B. 3,36 C. 6,72 D. 8,96Caâu 27/50 : Haáp thuï heát 4,48 lít khí CO2 (ôû ñktc) vaøo 500 ml dd hoãn hôïp goàm NaOH 0,1M & Ba(OH)2 0,2M, sinh ra mg keát tuûa. Giaù trò cuûa mlaø A. 19,70 B. 17,73 C. 9,85 D. 11,82Caâu 4/53 : Cho 0,448 lít khí CO2 (ôû ñktc) haáp thuï heát vaøo 100ml dd hoãn hôïp NaOH 0,06M & Ba(OH)2 0,12M, thu ñöôïc mg keát tuûa. Giaù trò cuûa m laø A. 1,182 B. 3,940 C. 1,970 D. 2,364Câu 7/61: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là A. 2,00. B. 1,00. C. 1,25. D. 0,75.Câu 35/107: Cho hấp thụ 3,808 lít khí CO2 (đktc). vào 0,5 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1 M, thu được t gam kếttủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của t là: A. 9,85 B. 5,91 C. 3,94 D. 25,61Câu 35/155 : Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,02M, KOH 0,04M và Ba(OH)2 0,12M, thu đượcx gam kết tủa và dung dịch Y . Đun nóng dd Y đến phản ứng hoàn toàn thu được y gam kết tủa. Giá trị của y là A. 1,970. B. 0,394. C. 1.182 D. 2,364.Câu 4/194: Dung dịch A chứa Ca(OH)2. Cho 0,06 mol CO2 vào A thu được 4m gam kết tủa còn cho 0,08mol CO2 thì thu được 2m gam kếttủa. Giá trị m (g) A. 4 B. 2 C. 3 D. 1Caâu 24/46 : Haáp thuï hoaøn toaøn 2,688 lít khí CO2 (ño ôû ñktc) vaøo 2,5 lít dung dòch Ba(OH)2 noàng ñoä a mol/l, thu ñöôïc 15,76g keát tuûa. Giaùtrò cuûa a laø ? A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04Câu 19/162. Cho 112 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dd Ca(OH)2, sau khi phản ứng xảy ra xong thu được 0,1 g kếttủa. Nồng độ mol/lit của dung dịch Ca(OH)2 là A. 0,05M. B. 0,015M. C. 0,005M. D. 0,02M.Caâu 7/218 : Sục V lít CO2 (đktc) vào 1 lít dd hỗn hợp Ca(OH)2 0,02M và NaOH 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 1,5 gam kết tủa trắng. A. 0,3360 lít B. 2,800 lít C. 2,688 lítCâu 13/105: Sục V lít CO2 (đktc). vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 0,02M và NaOH 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 1,5gam kết tủa trắng. Trị số của V là: A. 0,336 lít B. 2,800 lít C. 2,688 lít D. A và BCâu 30/183 : 2 2 2M (t0 A. B. C. D.Câu 19/198: Cho V(lít) khí CO2 hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dd Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,0M. Tính V để kết tủa thu được là cực đại? A. 2,24 lít ≤V ≤ 8,96 lít B. 2,24 lít ≤ V ≤ 5,6 lít C. 2,24 lít ≤V ≤ 4,48 lít D. 2,24 lít ≤ V≤ 6,72 lítCâu 49/190: Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH) 2. Để kết tủa thu được là cực đại thì giá trị của V là A. V = 22,4.y B. V = 22,4.(x+y) C. 22,4.y ≤ V ≤ (y + x/2 ).22,4 D. 22,4.y ≤ V ≤ (x + y).22,4Câu 25/130 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) vào m gam dung dịch hỗn hợp chứa 0,05 mol NaOH; 0,05 mol KOH; 0,05mol Ba(OH)2. Dung dịch sau phản ứng có khối lượng A. (m + 6,6) gam. B. (m - 5,05) gam. C. (m - 11,65) gam. D. (m - 3,25) gam.Caâu 32/71 : Nhieät phaân hoaøn toaøn 40g moät loaïi quaëng ñoâloâmit coù laãn taïp chaát trô sinh ra 8,96 lít khí CO 2 (ôû ñktc). Thaønh phaàn % veàkhoái löôïng cuûa CaCO3.MgCO3 trong loaïi quaëng neâu treân laø
 4. 4. A. 40% B. 50% C. 84% D. 92%Câu 13/157 : Nung nóng một mẫu quặng đolomit có chứa x% (về khối lượng) tạp chất trơ đến khối lượng không đổi, chất rắn thuđược có khối lượng bằng 56% khối lượng quặng ban đầu. Giá trị của x là: A. 8% B. 7% C. 6% D.10%Câu 21/162. Nung 49,2 gam hỗn hợp Ca(HCO3)2 và NaHCO3 đến khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 5,4 gam H2O. Khốilượng chất rắn thu được sau phản ứng nhiệt phân là A. 43,8 gam. B. 30,6 gam. C. 21,8 gam. D. 17,4 gam.Caâu 6/212 : Dung dịch X chứa : 0,1 mol Mg2+ ; 0,1 mol Ca2+ ; 0,1 mol Cl- và x mol HCO3- A. 28,25 B. 18,9 C. 15,98 D. 25,28 2+Caâu 6/221 : Đun n ; 0,5 mol Na+ ; 0,1 mol Mg2+ ; 0,3 mol Cl- & HCO3- A. 10 B. 8,4 C. 18,4 D. 55,2Caâu 20/34 : Cho dung dòch chöùa 0,1 mol (NH4)2CO3 taùc duïng vôùi dung dòch chöùa 34,2g Ba(OH)2. Sau phaûn öùng thu ñöôïc mg keát tuûa. Giaù trò cuûa m laø A. 19,7 B. 39,4 C. 17,1 D. 15,5Câu 5/153 : Cho 200 ml dung dịch NaHCO3 1M vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 39,4 B. 14,775 C. 19,7 D. 29,55Caâu 29/58 : Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na ; 0,003 mol Ca ; 0,006 mol Cl ; 0,006 mol HCO3 và 0,001 mol NO3 . Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần + 2+ – – –một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là A. 0,222. B. 0,180. C. 0,444. D. 0,120.Câu 5/85 : Cho dung dịch X gồm 0,09 mol Na+; 0,05 mol Ca2+; 0,08 mol Cl-; 0,1 mol HCO3-; 0,01 mol NO3-. Để loại bỏ hết ion Ca2+trong X cần dùng 1 lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là: A. 2,96 B. 4,44 C. 7,4 D. 3,7Caâu 11/215 : Dung dịch A có chứa 5 ion: Ba2+; Ca2+; Mg2+; 0,3 mol NO3- và 0,5 mol Cl-. Để kết tủa hết các ion có trong dung dịch A cần dùng tối thiểu V ml dung dịchchứa hỗn hợp K2CO3 1M và Na2CO3 1,5M. Giá trị của V là A. 300 ml B. 320 ml C. 160 ml D. 600 mlCaâu 33/67 : Troän 100 ml dung dòch (goàm Ba(OH)2 0,1M & NaOH 0,1M) vôùi 400 ml dung dòch (goàm H2SO4 0,0375M & HCl 0,0125M),thu ñöôïc dung dòch X. Giaù trò pH cuûa dung dòch X laø A. 7 B. 2 C. 1 D. 6Caâu 6/73 : Troän 100ml dung dòch hoãn hôïp goàm H2SO4 0,05M & HCl 0,1M vôùi 100ml dung dòch hoãn hôïp goàm NaOH 0,2M & Ba(OH)2 0,1M, thu ñöôïcdung dòch X. Dung dòch X coù pH laø A. 13,0 B. 1,2 C . 1,0 D. 12,8Câu 19/170 : Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HNO3 0,1M với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được dungdịch X. Dung dịch X có pH là A. 1,2 B. 13,0 C. 1,0 D. 12,8Câu 36/159 : Thể tích dung dịch H2SO4 có pH = 1 cần dung để trung hoà 500ml dung dịch KOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M là: A. 4 lít B. 2 lít C. 1 lít D. 0,5 lítCâu 37/189 : Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,20M và Ba(OH)2 0,10M; dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,05M và HNO3 0,04M. Trộn V lít dung dịchX với V’ lít dd Y thu được dd Z có pH = 13. Tỉ lệ V/V’ là: A. 0,08. B. 1,25. C. 0,8. D. 12,5.Câu 53/88 : Trộn 250 ml dung dịch HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 x M. Thu m gam kết tủa và 500mldung dịch có pH = 12. Giá trị của m và x lần lượt là: A. 1,165g và 0,04M B. 1,165g và 0,04M C. 0,5825g và 0,03M D. 0,5825 và 0,06MCâu 11/93: Trộn các dung dịch HCl 0,75M; HNO3 0,15M; H2SO4 0,3M với các thể tích bằng nhau thì được dung dịch X. Trộn 300 mldung dịch X với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M thu được m gam kết tủa và dung dịch Y có pH = x. Giá trị của x và m lần lượt là: A. 1 và 2,23 gam B. 1 và 6,99 gam C. 2 và 2,23 gam D. 2 và 1,165 gamCâu 44/127 : Dung dịch X có pH = 1 chứa HCl 0,02M và H2SO4. Dung dịch Y có pH = 13 chứa KOH 0,025 M và Ba(OH) 2. Cho V lít dung dịch Y vào0,100 lít dung dịch X thu được dung dịch có pH = 12 và m gam kết tủa. Giá trị của V và m là A. 0,122 và 0,932. B. 0,14 và 0,932. C. 0,122 và 1,006. D. 0,110 và 0,874.Câu 28/195 : Để kết tủa hết ion SO 2 trong V1 lít dung dịch A chứa HCl 0,05M và H2SO4 0,02M cần V2 lít dung dịch B chứa NaOH 0,025M 4và Ba(OH)2 0,005M. Dung dịch sau phản ứng có pH bằng: A. 11 B. 12 C. 3 D. 2Caâu 11/218: Ñeå hoøa tan heát moät löôïng khoaùng ñoâloâmit (MgCO3.CaCO3) caàn duøng vöøa ñuû 438 gam dd HCl 5%. Noàng ñoä C% cuûa CaCl2 trong dd sau phaûn öùnglaø? A. 3,47% B. 13,88% C. 7,13% D. 6,43%
 5. 5. Caâu 34/39 : Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H 2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfattrung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là A. NaHCO3. B. Ca(HCO3)2. C. Ba(HCO3)2. D. Mg(HCO3)2.Câu 47/163. Hòa tan 28,4 gam một hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí ởđktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, khối lượng muối khan thu được là A. 37,1 gam . B. 31,7gam. C. 45 gam. D. 52 gam.Caâu 12/224 : 3, Na2CO3 và K2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, có 13,44 lít khí CO 2 A. 86,6 gam B. 77,0 gam C. 65,3 gam D. 55,7 gamCâu 23/110 : Cho 30 gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 tác dụng hết với HNO3 thu được khí Y, dẫn khí Y qua 500ml dung dịchBa(OH)2 2M thu được kết tủa Z, khối lượng của Z là (gam) A. 59,6 B 59,5 C. 59,1 D. 59,3Câu 12/157 : Hoà tan hoàn toàn 31,6 g hỗn hợp M2CO3 v à MHSO3 (M là kim loại kiềm) bằng dung dịch HCl vừa đủ. Thể tích dungdịch Ca(OH)2 0,5M ít nhất cần dùng để hấp thụ hoàn toàn khí sinh ra là 300ml. Kim loại M là: A. Rb B. Li C. K D. NaCâu 29/174 : Cho 20,6 gam hỗn hợp muối cacbonat của một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lítkhí thoát ra (ở đktc). Cô cạn dung dịch, muối khan thu được đem điện phân nóng chảy thu được m gam kim loại. Giá trị của m là A. 7,6 B. 9,6 C. 10,6 D. 8,6Caâu 13/218 : Hoøa tan 8,48g hhA goàm Na2CO3 & MgO (thaønh phaàn moãi chaát coù theå thay ñoåi töø 0% ñeán 100%) vaøo 1 löôïng dung dòch H 2SO4 loaõng (vöøañuû), thu ñöôïc khí B & dung dòch C. Cho ddC taùc duïng vôùi 390ml dung dòch Ba(OH)2 0,2M thì thu ñöôïc 1 löôïng keát tuûa nhoû nhaát laø bao nhieâu gam ? A. 18,174 gam B. 23,3 gam C. 18,64 gam D. 27,35 gamCâu 2/1: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion A. Na+, K+. B. HCO3-, Cl-. C. Ca2+, Mg2+. D. SO42-, Cl-.Câu 20/7 : Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, ta dùng dung dịch A. Ca(NO3)2. B. NaCl. C. HCl. D. Na2CO3.Câu 7/9 : Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là A. NaCl. B. NaHSO4. C. Ca(OH)2. D. HCl.Câu 11/21 : Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là A. Na2CO3. B. NaCl. C. CaSO4. D. CaCO3.Caâu 3/29 : Hai chaát ñöôïc duøng ñeå laøm meàm nöôùc cöùng vónh cöûu laø A. Na2CO3 & HCl B. Na2CO3 & Na3PO4 C. Na2CO3 & Ca(OH)2 D. NaCl & Ca(OH)2Câu 15/145 : Có các chất: NaCl, Ca(OH)2, HCl, Na2CO3. Cặp chất nào sau đây làm mềm được nước cứng tạm thời A. Ca(OH)2, Na2CO3. B. NaCl, Ca(OH)2. C. Ca(OH)2, HCl. D. HCl, Na2CO3.Câu 9/61 : Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là: A. HCl, NaOH, Na2CO3. B. NaOH, Na3PO4, Na2CO3. C. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3. D. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3.Câu 5/141 : Dùng chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tạm thời? A. cả 3 chất trên B. HCl dư C. Na2CO3 dư D. Ca(OH)2 dư 2+ 2+ - - 2-Caâu 6/69 : Moät maãu nöôùc cöùng chöùa caùc ion : Ca , Mg , HCO3 , Cl , SO4 . Chaát ñöôïc duøng ñeå laøm meàm maãu nöôùc cöùng treân laø A. Na2CO3 B. HCl C. H2SO4 D. NaHCO3Câu 36/151 : Một mẫu nước có chứa CaCl2 và Ca(HCO3)2. Điều nào là đúng khi nói về loại nước trên? A. Có thể dùng dung dịch sô-đa để làm mềm nước. B. Chỉ chứa độ cứng tạm thời C. Có thể dùng dung dịch HCl để làm mềm nước trên. D. Chỉ chứa độ cứng vĩnh cửuCâu 45/163 Cho các chất sau: HCl, Na3PO4, Na2CO3, Ca(OH)2. Trong các chất trên, số chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là A. 3. B. 1 C. 2 D. 4Câu 23/158 : Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Mg2+; 0,01 mol Ca2+; 0,02 mol Cl- ; 0,05 mol HCO3- . Nước trongcốc thuộc loại nào? A. Nước mềm B. Nước có tính cứng toàn phần C. Nước có tính cứng vĩnh cửu D. Nước có tính cứng tạm thời 2+Câu 26/182 : ; 0,02mol Mg2+ ; 0,04mol K+ ; 0,065mol HCO3- ; 0,015mol Cl- ; 0,02mol NO3-. Dung A. B. C. D. nước mềmCâu 5/97 : Một loại nước cứng có chứa Ca2+ 0,002M ; Mg2+ 0,003M và HCO-3. Hãy cho biết cần lấy bao nhiêu ml dd Ca(OH)2 0,05Mđể biến 1 lít nước cứng đó thành nước mềm (coi như các phản ứng xảy ra hoàn toàn và kết tủa thu được gồm CaCO3 và Mg(OH)2). A. 200 ml B. 140 ml C. 100 ml D. 160 mlCâu 17/185 : Dung dịch nước chứa 0,005 mol Na + ; 0,01 mol Cl- ; 0,005 mol Mg2+ ; 0,01 mol Ca2+, a mol HCO3-. Tính giá trị của a và xácđịnh xem sau khi đun sôi một hồi lâu, nước còn cứng không? A. 0,025 ; nước không còn cứng B. 0,025 ; nước còn cứng C. 0,0125 ; nước còn cứng D. 0,0125 ; nước không còn cứngCâu 23/42 : Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+(0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc A. là nước mềm. B. có tính cứng vĩnh cửu. C. có tính cứng toàn phần. D. có tính cứng tạm thời.
 6. 6. +Caâu 28/231 : (0,1mol), Ca2+ (0,1 mol), Cl (0,02 mol), SO4 (0,04mol) và HCO3 . 2 A. Đun sôi rồi lọc bỏ kết tủa ch NaOH 30% rồi lọc bỏ kết tủa 2CO3Caâu 21/212 : Trong một cốc nước có hoà tan a mol Ca(HCO3)2 và b mol Mg(HCO3)2. Để làm mềm nước trong cốc cần dùng V lít nước vôi trong, nồng độp mol/lit. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b, p là: A. V = (a +2b)/p. B. V = (a + b)/2p. C. V = (a + b)/p. D. V = (a + b)p.Caâu 1/57 : Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện. C. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. D. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.Câu 57/116 : Trong các phát biểu sau : (1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. (2) Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện. (3) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. (4) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. (5) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.Các phát biểu đúng là A. (2), (4). B. (2), (5). C. (1), (2), (3), (4), (5). D. (2), (3), (4).Caâu 25/66 : Hoãn hôïp X chöùa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 & BaCl2 coù soá mol moãi chaát ñeàu baèng nhau. Cho hh X vaøo nöôùc (dö), ñun noùng, ddthu ñöôïc chöùa A. NaCl, NaOH, BaCl2 B. NaCl, NaOH C. NaCl, NaHCO 3, NH4Cl, BaCl2 D. NaClCâu 30/122 : Cho hỗn hợp X gồm K2O, NH4Cl, KHCO3 và CaCl2 (số mol mỗi chất đều bằng nhau) vào nước dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa A. KHCO3, KOH, CaCl2, NH4Cl. B. KCl. C. KCl, KOH. D. KCl, K2CO3, NH4Cl.Câu 43/163. Để làm sạch muối ăn( NaCl) có lẫn tạp chất CaCl2, BaCl2 cần dùng hoá chất là A. dd Na2CO3, dd H2SO4. B. dd Na2CO3, dd HCl. C. dd Na2SO4, dd HCl. D. dd AgNO3, dd NaOH.Caâu 40/39 : Cho sơ đồ chuyển hoá sau: CaO X Y Z CaCl2 Ca(NO3)2 CaCO3.Công thức của X, Y, Z lần lượt là: A. HCl, HNO3, Na2CO3. B. Cl2, HNO3, CO2. C. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3. D. Cl2, AgNO3, MgCO3. t0Caâu 3/49 : Töø 2 muoái X & Y thöïc hieän caùc phaûn öùng sau : X X1 + CO2 ; X1 + H2O X2X2 + Y X + Y1 + H2O ; X 2 + 2Y X + Y2 + 2H2OHai muoái X, Y töông öùng laøA. CaCO3, NaHSO4 B. BaCO3, Na2CO3 C. CaCO3, NaHCO3 D. MgCO3, NaHCO3Caâu 3/215 : Cho sô ñoà sau : Ca(OH)2 900o C X1 Y CO2 + …… t0 X HCl Na2 SO4 X2 Z Z1 .X coù theå laø caùc chaát sau : (1) CaCO3. (2). BaSO3. (3). BaCO3. (4). MgCO3. A. (1), (2). B. (1), (3). C. (1), (3), (4). D. (3), (4).Caâu 45/79 : Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, trong đó số mol của ion Cl- là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịchNaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH) 2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đunsôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 9,21 B. 9,26 C. 8 ,79 D. 7.47Câu 44/95 : Dung dịch X chứa các ion : Ba2+, Na+, HCO3-, Cl- trong đó số mol Cl- là 0,24. Cho ½ dung dịch X tác dụng với dung dịchNaOH dư thu được 9,85g kết tủa. Cho ½ dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 15,76g kết tủa. Nếu đun sôi dungdịch X đến cạn thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là : A. 15,81 B. 18,29. C. 31,62 D. 36,58Câu 4/121 : Dung dịch X chứa các ion : Ba2+, K+, HSO3- và NO3-. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 1,6275 gamkết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch HCl (dư) sinh ra 0,28 lít SO 2 (đktc). Mặt khác, nếu cho dung dịch X tác dụng với 300ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 thì thu được 500 ml dung dịch có pH (bỏ qua sự điện li của H 2O) là A. 1. B. 13. C. 12. D. 2.Câu 12/153: . Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng 0,1 mol. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, rồi côcạn phần dung dịch thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 7,45. B. 14,9. C. 22,35. D. 11,175Câu 8/194 : Hòa tan hỗn hợp Na2CO3, KHCO3, Ba(HCO3)2 (trong đó số mol Na2CO3 và KHCO3 bằng nhau) vào nước lọc thu được dungdịch X và m gam kết tủa Y . Biết X tác dụng vừa đủ 0,16mol NaOH hoặc 0,24mol HCl thì hết khí bay ra . Giá trị m là : A. 7,88 g B. 4,925 g C. 1,97 g D. 3,94g

×