ความรู้เบื้องต้นการใช้ Tablet

28,273 views

Published on

ความรู้เบื้องต้นการใช้ Tablet

 1. 1. 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.นักเรียนรูว่าแท็บเล็ตคืออะไร ้ 2.นักเรียนทราบถึงระบบปฏิบัติการที่ใช้บนแท็บเล็ต 3.นักเรียนบอกส่วนประกอบต่างๆ ของ Teblet SCO pad ซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่นามาใช้ในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย 4.นักเรียนทราบและบอกถึงรายละเอียดแต่ละส่วนของตัวเครื่องได้
 2. 2. 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet แท็ บ เล็ ต เป็ น คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลชนิ ด หนึ่ง มีข นาดเล็ ก กว่ าคอมพิว เตอร์โ น๊ต บุ๊ ค พกพา ง่าย น้าหนัก เบา มีคี ย์บ อร์ดในตัว หน้ าจอเป็นระบบ สัมผัส ปรับหมุนจอได้โดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่ใช้งานได้ นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการมี ทั้งที่เป็น Android - google เป็นผู้ผลิต และเปิดแบบOpen Source โดยนักพัฒนาสามารถนาไปใช้ได้ฟรี ต่อมาคือ IOS เป็นของ Apple เป็นผู้ผลิต และ Windows ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ บริษัท Microsoft นั่นเอง โดย Microsoft นั้นเป็นผู้ผลิตโปรแกรมที่เราใช้ปัจจุบัน เช่นMicrosoft Word, Excel, Power Point รวมทั้งเป็นเจ้าของเว็บ Hotmail ด้วยเป็นต้น ก็จะมีระบบปฏิบัติการอยู่ 3 ตัวให้ผู้ผลิต Tablet ได้เลือกใช้ (ยกเว้น IOS เพราะจะมีแต่ IPAD IPHONEเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้เท่านั้น) แท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ทั้ง Wifi (ไวไฟ)และ Wifi + 3G แล้วแต่รุ่น แล้วแต่ความสามารถของแท็บเล็ตนั้นๆ โดยราคาก็จะแตกต่างกันไปโดยถ้าเชื่อมต่อ 3G ได้ราคาก็จะมากกว่ารุ่นที่เชื่อมต่อได้เพียง Wifi เป็นต้น โดยภายใน Tabletจะมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ท่ีไว้ใช้สาหรับ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ท่องเน็ต เป็นต้นเราจะเรียกว่า แอพพลิเคชั่น (Aplication) หรือ เรียกแบบย่อๆ ว่า แอพ (App) เราลองมาดูตัวอย่าง Tablet ของแต่ละยี่ห้อกันดีกว่า
 3. 3. 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet แท็บเล็ตตัวนี้มีชื่อว่า "ไอแพด (IPAD)" ของบริษัท Apple อาจเรียกได้ว่า เพราะเจ้าIpad เนี่ยแหละ ทาให้ Tablet ได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง จากที่เคยเป็นนวัตกรรมชินหนึ่งที่ได้ ้ตายไปแล้ว บริษท Apple เป็นผู้รเริ่มพัฒนาขึนมาใหม่ จนทาให้ปัจจุบันเป็นที่นิยมไปอย่าง ั ิ ้มาก และแพร่หลาย จนเรียกได้ว่า ปัจจุบัน เกิดเป็นสงครามชิงชัยการทาตลาดของเจ้า Tabletนีเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะเป็น Asus, Motorola, Sumsung, Sony, Toshiba และยังมีอีก ้มากมายหลายแบรนด์ ล้วนเริ่มทาการตลาดแข่งขันกันอย่าง สุดมันส์เลยก็ว่าได้ แท็บเล็ตตัวนี้มีชื่อว่า "แบล็คเบอร์ร่เพลย์บุ้ค (BlackBerry PlayBook)" ีของบริษัท Rim (ผูผลิตแบล็คเบอร์รี่ ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ก็ลงมาเล่นด้วย กับตลาด Tablet) ้
 4. 4. 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet แท็บเล็ตตัวนี้มีชื่อว่า "กาแล็คซี่แท็บ (Galaxy Tab)" ของบริษัท Samsungแท็บเล็ตตัวนี้มีชื่อว่า "ซูม (Xoom)" ของบริษัท Motorola แท็บเล็ตตัวนี้มีชื่อว่า "เอ็กพีเรี่ย แท็บเล็ต (Xperia Tablet)" ของบริษัท Sony
 5. 5. 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletแท็บเล็ตตัวนี้มีชื่อว่า "อีอีอแพ็ด (Eee pad)" ของบริษัท Asus ี แท็บเล็ต มีชื่อว่า "เอสซีโอแพ็ด (SCO pad)" ผลิตโดยบริษัท เสิ่นเจิน สโคร์ป ไซเอ็นติฟิค ดีเวลอปเมนท์ จากัด เพื่อนามาใช้ในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย โดยใช้ชื่อโครงการว่า One Tablet Per Child (OTPC)
 6. 6. 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet แท็ปเล็ต สายสาหรับชาร์ทไฟ คู่มอการใช้งาน ืเบื้องต้น หูฟัง สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (USB)
 7. 7. 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletอธิบายรายละเอียดตัวเครื่องในแต่ละส่วน โดยจะอธิบายตามตัวเลขที่กากับไว้ในรูปภาพ จะมีตั้งแต่ 1-9 ส่วนด้วยกันที่จะอธิบายโดยประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้1. กล้อง (Camera) ขนาด 2 ล้านพิกเซล2. ปุ่ม power หรือ ปุ่ม เปิด-ปิด3. ปุ่ม เพิ่ม-ลด เสียง4. ปุ่ม ยกเลิก หรือ ย้อนกลับ5. ช่องใส่ Micro SD Card (สามาใส่ได้สูงสุด 32 GB)6. ช่องเสียบ หูฟัง7. ช่องลาโพง 2 ช่อง8. ช่องเสียบสายชาร์ตแบตเตอรี่ (Adapter)9. ช่องเสียบสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (สาย DATA)
 8. 8. 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet คาถามท้ายเรื่อง1.แท็บเล็ต คืออะไร คือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พกพาง่ายน้าหนักเบา มีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส2.จงยกตัวอย่างระบบปฏิบัติการบนแท็บเล็ต มาสัก 2 ตัวอย่าง 1.ระบบปฏิบัติการ IOS 2.ระบบปฏิบัติการ Android3.บอกส่วนประกอบของ Teblet SCO pad มา 2 อย่าง 1.หูฟัง 2.สายที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือ USB4.เมื่อเราเปิดการ์ตูนบนแท็บเล็ตแล้วพบว่ามีแท็บเล็กของเราเสียงเบามาก เราควรจะแก้ไขโดยกดปุ่มใด ปุม เพิ่ม-ลด เสียง ่
 9. 9. 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.นักเรียนเข้าใจขั้นตอน และสามารถลงมือปฏิบัติ การเปิดเครื่อง, ปิดหน้าจอ และปิดเครื่องได้ 2.นักเรียนเข้าใจการทางานของ ปุ่มเพิ่ม-ลด เสียง ปุ่มยกเลิก-ย้อนกลับของแท็บเล็ต 3.นักเรียนทราบการทางานหน้าจอสัมผัส การซูมเข้า – ซูมออก และวิธีการหมุนหน้าจออัตโนมัติ 4.นักเรียนเข้าใจวิธีการปลดล็อคเครื่องเบืองต้น และเข้าใจวิธีการค้นหาด้วยคาสั่งเสียง ้(Voice Search)
 10. 10. 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletวิธีการเปิดเครื่องแท็บเล็ต ( Tablet OTPC ) ทางด้านขวาของตัวเครื่องจะเห็นปุ่ม 3 ปุ่ม ให้ทาการกดปุ่มด้านบนสุดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หรือจนกว่าหน้าจอจะติด แล้วรอซักพักเครื่องจะเข้าสู่หน้าจอสาหรับปลดล็อควิธีการปิดหน้าจอ เครื่องแท็บเล็ต ( Tablet OTPC ) ทางด้านขวาของตัวเครื่องจะเห็นปุ่ม 3 ปุ่ม ให้ ทาการกดปุ่มด้านบน 1 ครั้ง (ไม่ต้องกดค้าง) แล้วเครื่องจะดับลงทันที วิธีการเปิดหน้าจอก็ให้กดปุ่ม ด้านบน 1 ครั้ง หน้าจอก็จะติดขึ้นมา การปิดหน้าจอแตกต่างกับการปิดเครื่อง อย่างไร การปิดเครื่องแท็บเล็ต จะปิดเครื่องทั้งหมดปิดทุกโปรแกรม ปิดระบบปฏิบัติการ จนเครื่องดับ ทาให้ไม่กินแบตเตอร์ร่ี แตกต่างจากการปิดหน้าจอ จะเป็นเพียงการปิดหน้าจอ เสมือนพักหน้าจอ แต่ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่
 11. 11. 11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletเรียกไว้ไม่ได้ถูกปิด ระบบจะทาการพร้อมที่จะเปิดหน้าจอขึนมาเพื่อใช้งานได้ตลอดเวลา ทาให้ ้การปิดหน้าจอจะต้องเปลืองทรัพยากรแบตเตอรี่ แต่ไม่มาก ดีกว่าการเปิดเครื่องค้างไว้วิธีการปิดเครื่องแท็บเล็ต ( Tablet OTPC ) ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มด้านบนสุด (ปุ่ม Power) ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที ระบบจะมีpop-up แสดงขึ้นมาสอบถามว่า "คุณต้องการปิดการทางานหรือไม่" ขั้นตอนที่ 2 ตอบ "ตกลง" แล้วรอสักพักเครื่องจะทาการปิดการทางานทั้งหมดภายในเครื่อง โดยความเร็วในการปิดเครื่อง ขึ้นอยู่กับผูใช้ว่าได้ทาการเปิดโปรแกรมไว้เยอะหรือไม่ ถ้า ้
 12. 12. 12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletเปิดไว้ซัก 10 โปรแกรม เครื่องก็ต้องทาการปิดโปรแกรมทั้ง 10 โปรแกรมก่อน ก่อนที่จะทาการปิดระบบปฏิบัติการการ เพิ่ม-ลด เสียงของแท็บเล็ต ( Tablet OTPC ) มองไปทางด้านขวาของตัวเครื่องจะเป็น ปุ่มที่ 2 ที่มีลักษณะปุ่มยาว ๆ โดยเมื่อทาการกดปุ่มที่ 2 ทางด้าน "บน" จะเป็นการ "เพิ่มเสียง" ถ้ากดปุ่มทางด้าน "ล่าง" จะเป็นการ"ลดเสียง" โดยจะมีหน้าจอแสดงการเพิ่มเสียงลดเสียงให้เห็นการใช้งานปุ่ม ยกเลิก / ย้อนกลับ หากเราต้องการ ยกเลิก/ย้อนกลับ ให้มองไป ทางด้านขวาของตัวเครื่องจะเป็น ปุ่มที่ 3 หรือปุ่ม ด้านล่างสุดเพื่อทาการ ยกเลิกหรือย้อนกลับ ยกตัวอย่างกรณีเมื่อเราใช้งาน แอพพลิเคชั่น ใดก็ตามหากเราหาปุ่ม ออกไม่ได้ หรือกลับหน้าหลัก ไม่ได้ ก็ให้ใช้งานปุ่มนีช่วยเหลือได้ เพื่อกลับมาสู่หน้า ้ หลัก
 13. 13. 13 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletการใช้งานหน้าจอสัมผัส Teblet OTPC การใช้งาน หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) โดยการเลื่อนหน้าจอ ขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวาวิธีการให้ทาการ ตวัดนิ้ว ขึ้น-ลง หรือ ซ้าย-ขวา เพื่อทาการเลื่อนหน้าจอ หน้าจอจะเลื่อนไปตามนิ้วของเรา ไม่จาเป็นต้องกดแรง เพียงแค่ให้ทัชสัมผัสได้ว่าเราสัมผัสกับหน้าจอ ก็พอแล้ว บางคนใช้การสัมผัส เป็นการทดสอบความแข็งแรงของหน้าจอไปในตัว จิ้มซะแรงเลยไม่กลัวหน้าจอทะลุหรือไง แค่สัมผัสเบาๆ ก็พอวิธีการ ซูมเข้า – ซูมออก การใช้งาน หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) โดยจะบอกวิธีการ ซูมเข้า ซูมออก โดยถ้าต้องการซูมหน้าจอออก โดยใช้การรวบนิวเข้าหากัน แต่ถ้าต้องการซูมหน้าจอเข้า โดยใช้การ ้รวบนิวออกจากกัน โดยในการซูมเข้าออกนีมีประโยชน์คือ การเลือกดูรูปภาพ รวมทั้งการเล่น ้ ้เกมส์ตางๆ ก็ค่อนข้างใช้เป็นอย่างมาก ่สอนวิธีการหมุนหน้าจออัตโนมัติ โดยปกติแล้วแท็บเล็ตตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC One TabletPer Child) นั้น เมื่อทาการหมุนหน้าจอให้เห็น แน้วตั้ง กับ แนวนอน เครื่องจะหมุนหน้าจอให้อัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยขั้นตอนการหมุนหน้าจออัตโนมัตินั้นง่ายมาก ก็ให้เราหมุนเครื่องไปตามที่เราต้องการแล้วระบบจะเปลี่ยนภาพหน้าจอให้เป็นแนวนอนกับแนวตัง ้ตามการหมุนของตัวเครื่อง แต่ข้อควรจา เราจาเป็นต้องตั้งเครื่องให้มันตั้งกับแกนโลก ไม่ได้นอนเครื่องแล้วค่อยทาการหมุน ระบบจะไม่หมุนให้
 14. 14. 14 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletการปลดล็อคเครื่องเบื้องต้น เมื่อเราทาการเปิดเครื่องแท็บเล็ตเข้ามาแล้ว หน้าแรกที่เราจะได้เห็น คือหน้าจอการปลดล็อคขั้นตอนที่ 1 ให้เอานิ้วกดค้างไว้ที่ สัญลักษณ์ดังภาพ (กุญแจ)ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดค้างไว้ตามขั้นตอนที่1 แล้ว ให้ลากไปทิศทางใดก็ได้ ก็เป็นการปลดล็อคหน้าจอเสร็จสิน ้
 15. 15. 15 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletการค้นหาข้อมูลโดยใช้เสียง ( Voice Search ) ในส่วนฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการค้นหาโดยใช้เสียง (Voice Search) โดยที่เราไม่ต้องทาการพิมพ์ ทาให้การค้นหาเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นหนึ่งใน แอนดรอย์ 4.0 ้ไอศรีมแซนวิช (Android 4.0 Ice Cream Sanwich) โดยจะเป็นการสืบค้นจากเว็บไซต์google.com ปกติคนไทยก็ชอบใช้งาน google อยู่แล้ว ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือก ง่ายๆ ในการค้นหาข้อมูล เรามาดูข้นตอนการใช้งานทีละขันตอน ดังนี้ ้ขั้นตอนที่ 1 ให้มองไปที่ดาน "ซ้ายบน" ของหน้าจอหลัก จะเห็นรูปไมโครโฟน (Microphone) ้อยู่ข้างๆ คาว่า google ให้ทาการ สัมผัสเข้าไปเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นการค้นหาด้วยเสียง (VoiceSearch)
 16. 16. 16 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 2 ในส่วนนีระบบจะเข้าหน้าจอสาหรับค้นหาด้วยเสียง โดยให้เราส่งเสียง ้หรือพูดคาศัพท์ ที่เราต้องการค้นหาได้ที่ด้านหน้าของแท็บเล็ตได้เลย โดยในส่วนนี้ ถ้าเราไม่ได้ต่ออินเตอร์เน็ต จะไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งคาศัพท์ที่พูดก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เพราะระบบยังไม่ลองรับภาษาไทย โดยในตัวอย่างเราจะค้นหาคาว่า "iphone 5" บก็พูดไปว่า "ไอ-โฟน-ไฟว์" ต้องภาษาอังกฤษ ย้า ย้า ขั้นตอนที่ 3 รอซักครู่ ระบบจะทาการประมวลผลเสียงที่ได้รับว่าตรงกับคาค้นหาใดประมาณว่ามันกาลังประมวลผลว่า เราพูดอะไรออกไป
 17. 17. 17 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะแสดงคาค้นที่ใกล้เคียงกับเสียงพูดเรามากที่สุดมาให้เลือก 5 คาด้วยกัน เราก็ทาการ สัมผัสเลือกคาที่เราต้องการค้นหาได้เลย ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะทาการค้นหาคาค้นที่เราเลือกให้อัตโนมัติ โดยจะค้นหาผ่านทางwww.google.com นั่นเอง เป็นอันเสร็จพิธีการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search)
 18. 18. 18 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet คาถามท้ายเรื่อง1.ปุ่มกด 3 ปุ่ม ที่อยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องแท็บเล็ตทาหน้าที่อะไร 1.เปิดเครื่อง, ปิดหน้าจอ, ปิดเครื่อง 2.เพิ่ม – ลด เสียง 3.ยกเลิก – ย้อนกลับ2.จงอธิบายลักษณะการทางาน ปุ่ม เพิ่ม-ลดเสียง ปุ่มกดปุ่มที่ 2 ด้านขวาของตัวเครื่อง เมื่อทาการกดด้านบนจะเป็นการเพิ่มเสียง เมื่อทาการกดด้านล่างจะเป็นการลดเสียง3.เมื่อต้องการหมุนหน้าจอแท็บเล็ตให้อยู่ในแนวนอน มีวิธีการทาอย่างไร ทาการหมุนไปตามทิศทางที่ต้องการได้เลย แต่มีข้อควรจาที่วา “จะต้องตังเครื่องให้ตั้ง ่ ้กับแกนโลก ไม่นอนเครื่องแล้วทาการหมุน”4.จงบอกวิธีการปลดล็อคเครื่องแท็บเล็ตเบื้องต้น 1.ให้เอานิ้วกดค้างไว้ที่หน้าจอ โดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปกุญแจ 2.ทาการลากไปทิศทางใดก็ได้ ถือว่าเป็นการสาเร็จในการปลดล็อคเครื่อง
 19. 19. 19 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.นักเรียนสามารถบอกวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ wifi ได้ 2.นักเรียนทราบวิธีการเชื่อมต่อ แท็บเล็ต กับ คอมพิวเตอร์ 3.นักเรียนได้เรียนรูวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น และการถอดถอนการติดตั้ง ้แอพพลิเคชั่น
 20. 20. 20 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletการเชื่อมต่อไวไฟ ( Wifi ) แท็บเล็ต OTPC ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าสู่หน้าจอ "การตังค่า" ้
 21. 21. 21 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 2 ทาการสัมผัส เพื่อ เปิด ไวไฟ ในส่วนนีหากไวไฟปิดอยู่ให้ทาการเปิด หาก ้เปิดอยู่แล้ว เราก็สามารถสั่งปิดได้ในส่วน แต่ตอนนีเปิดก่อน เพราะเราจะทาการติดต่อ ไวไฟ ้ ขั้นตอนที่ 3 รอซักครู่ ระบบจะทาการค้นหาสัญญาณไวไฟ (Wi-fi) ในพืนที่ที่ท่านอยู่ ้
 22. 22. 22 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletขั้นตอนที่ 4 เลือกสัญญาณ ไวไฟ (Wi-fi) ที่ท่านต้องการทาการเชื่อมต่อขั้นตอนที่ 5 สัมผัสเพื่อทาการเชื่อมต่อกับเครือข่ายขั้นตอนที่ 6 กรอกรหัสผ่านของสัญญาณ ไวไฟ
 23. 23. 23 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 7 เมื่อกรอกรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัสที่ปุ่ม "เชื่อมต่อ" ขั้นตอนที่ 8 ให้ดูด้านใต้สัญญาณหากมีคาว่า "เชื่อมต่อแล้ว" หมายถึง เครื่องได้ทาการเชื่อมต่อไวไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ปล. หากเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ตรวจสอบรหัสผ่าน แล้วก็สัญญาณไวไฟ ว่าดีมากแค่ไหนหรือว่าสัญญาณ อ่อน แล้วทาการเชื่อมต่อใหม่อกครั้ง ตามขั้นตอนเดิม) ีการเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์
 24. 24. 24 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าสู่หน้าจอ "การตังค่า" ้ ขั้นตอนที่ 2 ให้เข้าสู่หน้าจอ "ที่เก็บข้อมูล" นตอนที่ 3 สัมผัสที่ดานขวาบน ที่เป็นรูป สี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียงกัน 3 อัน เพื่อเข้าสู่การ ้ปรับตั้งค่าเพิ่มเติม ขั้นตอนที่ 4 เลือกไปที่ การเชื่อมต่อ USB คอมพิวเตอร์
 25. 25. 25 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 5 เลือกไปที่ Mass Storage ขั้นตอนที่ 6 ทาการเสียบสายข้อมูลเพื่อทาการเชื่อมต่อระหว่าง แท็บเล็ต กับคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือเรียกอีกอย่างว่า สาย Data ขั้นตอนที่ 7 สัมผัสที่ดานขวาล่าง ของหน้าจอ ้
 26. 26. 26 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletขั้นตอนที่ 8 ให้เลือกไปที่ เชื่อมต่อแล้วขั้นตอนที่ 9 สัมผัสไปที่ปุ่ม เปิดที่เก็บข้อมูล USB
 27. 27. 27 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 10 มีป๊อปอัพแสดงการยืนยัน ว่า หากเปิดที่เก็บข้อมูล USB แอปพลิเคชั่นบางอย่างที่คุณใช้จะหยุดและอาจใช้งานไม่ได้จนกว่าคุณจะปิดที่จัดเก็บข้อมูล USB ให้ตอบ "ตกลง" ขั้นตอนที่ 11 เมื่อทาการเชื่อมต่อเสร็จสินแล้วให้เปิดที่ My Computer จะมีไดร์ฟข้อมูล ้ของแท็บเล็ตแสดงขึนมา โดยมีช่อไดร์ฟว่า ROCKCHIPS เพื่อทาการ ลบ เพิ่ม ย้าย ข้อมูล ้ ืในแท็บเล็ตได้ในไดร์ฟนี้การติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงแท็บเล็ต OTPC ในส่วนนี้จะสอนเรื่องการ ติดตังแอพพลิเคชั่นลงในแท็บเล็ต OTPC โดยในส่วนนี้จะมี ้รหัสที่ต้องใช้ในการลงแอพพลิเคชั่น โดยรหัสตัวนีแล้วแต่กรณีการควบคุมของแต่ละโรงเรียน ้ว่าจะบอกเด็กนักเรียนหรือไม่ เพราะบางครั้งถ้าสอนเด็กลงแอพพลิเคชั่นไป เด็กอาจนาไปลงแอพพลิเคชั่นที่ไม่เหมาะสมก็เป็นได้ การลงแอพพลิเคชั่นจะสามารถลงได้ทั้งหมด 2 แบบ คือลงจาก Google Play Store ซึ่งในส่วนของแท็บเล็ตเด็ก ป.1 นีได้ตัดส่วนนีทิงไป ทาให้เราต้องลง ้ ้ ้แอพพลิเคชั่นโดยการคัดลอกจากคอมพิวเตอร์ลงแท็บเล็ต แล้วค่อยทาการติดตัง เพราะเราไม่ ้สามารถดาวโหลดจาก Google Play Store ได้โดยตรง เรามาดูขั้นตอนการลงกันดีกว่า
 28. 28. 28 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 1 ทาการเชื่อมต่อระหว่าง แท็บเล็ต กับ คอมพิวเตอร์ก่อน ขั้นตอนที่ 2 เปิด My Computer ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเข้าไปที่ไดร์ฟROCKCHIPS ให้ทาการคัดลอกแอพพลิเคชั่นที่ตองการจะลงไว้ในไดร์ฟนี้ โดยในตัวอย่างนี้เราจะ ้ติดตัง แอพพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า ESFileExplorer.apk (แอพพลิเคชั่นจะมีนามสกุลว่า apk) ้ ขั้นตอนที่ 3 ก่อนทาการติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้ทาการ หยุดการเชื่อมต่อระหว่างแท็บเล็ต กับ คอมพิวเตอร์ ก่อน หากไม่ทาการหยุดการติดต่อจะไม่สามารถลงแอพพลิเคชั่นได้ เพราะ เมื่ออยู่ในระหว่างเชื่อมต่อ แท็บเล็ตจะทาการปิดหน่วยความจาภายในเครื่องไม่ให้ใช้งาน ขั้นตอนที่ 4 ให้เข้าสู่หน้าจอ "การตังค่า" ้
 29. 29. 29 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 5 เข้าไปตั้งค่าในส่วนของ ความปลอดภัย ขั้นตอนที่ 6 ให้ต๊กเครื่องหมายถูกที่ "ไม่รู้จักที่มา" เพื่อเป็นการอนุญาติให้ลงโปรแกรม ิที่ไม่ได้มาจาก google play storeสาเหตุที่เราต้องเข้ามาตั้งค่าส่วนนีเพราะว่า แอพพลิเคชั่นที่เรา ้ลงโดยการ copy มาจาก คอมพิวเตอร์นั้น อาจเป็นแอพพลิเคชั่น อันตรายก็ได้ เพราะแอนดรอยด์ไม่รู้จักที่มา หากเราไม่ติ๊กถูกในส่วนนี้ ก็จะลงไม่ได้ แต่ถ้าเราลงแอพผ่าน google playstore ไม่จาเป็นต้องติ๊กถูกส่วนนี้ก็ได้ ขั้นตอนที่ 7 ตอบ ตกลง เพื่อยืนยัน
 30. 30. 30 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 8 ให้เข้าไปที่สวนของแอพพลิเคชั่น แล้วให้หาแอดที่ชื่อว่า "เครื่องมือการ ่ติดตัง APK" ทาการสัมผัสเข้าไปใช้งาน ้ ขั้นตอนที่ 9 เลือกไปที่ ติดตัง ้ ขั้นตอนที่ 10 เข้าไปที่ หน่วยความจาภายในของแท็บเล็ต เพื่อหาแอพพลิเคชั่นที่เราต้องการติดตั้ง
 31. 31. 31 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 11 ให้มองไปที่ด้านขวามือระบบจะแยกไฟล์ประเภท apk หรือ แอพ ไว้ทางด้านขวามือ ให้เราเลือกทาการติดตั้งได้โดยง่าย ก็ให้ทาการเลือกแอพพลิเคชั่นที่ตองการ ้ติดตัง โดยในตัวอย่างนี้ เรามีไฟล์ ESFileExplorer.apk เพียงไฟล์เดียว ก็ให้เลือกไฟล์นี้ ้ ขั้นตอนที่ 12 ป้อนรหัสผ่านสาหรับการติดตังแอพพลิเคชั่น โดยรหัสผ่านนีจะใข้ ้ ้เหมือนกันหมดทั้งประเทศสาหรับการติดตังของแท็บเล็ต OTPC ทางโรงเรียนก็สามารถทาการ ้เปลี่ยนรหัสผ่านนี้ได้ ส่วนรหัสผ่านนั้นแล้วสุดแต่การพิจารณาของทางโรงเรียน ว่าจะให้นักเรียนหรือไม่ เมื่อป้อนรหัสเสร็จแล้วให้ตอบ "ตกลง"
 32. 32. 32 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 13 ระบบจะถามเพื่อยืนยันข้อมูลการติดตังว่า "คุณต้องการติดตั้ง ้แอปพลิเคชั่นนีหรือไม่" ให้เราเลือกไปที่ "ติดตั้ง" ้ ขั้นตอนที่ 14 เสร็จสินการติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้เลือกที่ "เสร็จสิน" หรืออาจเลือกที่ ้ ้"เปิด" ก็ได้ ระบบจะทาการเปิด แอพพลิเคชั่นขึ้นมาให้ใช้งานได้ทันที ขั้นตอนที่ 15 ลองเข้าไปในส่วนของ แอพพลิเคชั่น เพื่อทาการตรวจสอบการติดตั้ง จะเห็นได้ว่าแอพ ESFileExplorer นั้นมีให้เลือกใช้งานแล้วในส่วนของแอพพลิเคชั่น ถือว่าการติดตังตัง เสร็จสมบูรณ์ ้ ้
 33. 33. 33 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Tebletการถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน ออกจากแท็บเล็ต OTPC ่ ในส่วนก่อนหน้านี้ได้สอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงแท็บเล็ต OTPC แล้ว คราวนี้หากมีแอพพลิเคชั่นตัวไหนที่เราไม่ต้องการ หรือหากอาจารย์ ครู ไปเจอเครื่องเด็กที่ตดตั้ง ิแอพพลิเคชั่นไม่เหมาะสม เราจะทาไงดี ... ? ในส่วนนีถึงได้สอนวิธีการ "ถอนแอพพลิเคชั่น" เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขหากเจอ ้แอพที่ไม่เหมาะสมจากเด็ก หรือว่าลงแอพพลิเคชั่นไม่จาเป็นไว้เยอะ ต้องการถอนทิง เรามาดู ้ขั้นตอนการถอนแอพพลิเคชั่น กันดีกว่า ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าสู่หน้าจอ "การตังค่า" ้ ขั้นตอนที่ 2 ไปที่สวนของ "แอปพลิเคชั่น" ่
 34. 34. 34 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 3 เลือกแอพที่ตองการถอนการติดตั้ง โดยในตัวอย่างนี้เราจะ ถอนการ ้ติดตังแอพ ES File Explorer ้ ขั้นตอนที่ 4 เลือกไปที่ปุ่ม ถอนการติดตั้ง ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะให้ทาการยืนยัน ว่าเราต้องการถอนแอพพลิเคชั่นใช่หรือไม่ ให้ตอบ "ตกลง"
 35. 35. 35 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet ขั้นตอนที่ 6 ถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย คาถามท้ายเรื่อง1.หากนักเรียนทาการเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ นักเรียนควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร -ให้ทาการตรวจสอบรหัสผ่าน สัญญาณ Wifi -ทาการเชื่อมต่อใหม่ ตามขั้นตอนอีกครั้ง2.เมื่อนักเรียนทาการเชื่อมต่อ แท็บเล็ต กับ คอมพิวเตอร์ สาเร็จแล้ว ถ้าต้องการเข้าไปดูข้อมูลใน Folder (แฟ้มข้อมูลในเครื่อง) ควรทาอย่างไร 1.ดับเบิลคลิกที่ My Computer ้ 2.คลิกเลือกไปที่ชื่อ Folder แท็บเล็ตของเรา 3.สามารถเลือกชม Folder ที่ตองการได้ตามต้องการ ้
 36. 36. 36 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet3.หากนักเรียนหรือครูต้องการติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงบนแท็บเล็ต ควรเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือไม่ ควรเชื่อมต่อแท็บเล็ต กับ คอมพิวเตอร์4.หากต้องการถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นบางตัว ออกจากเครื่องแท็บเล็ต มีสาเหตุมาจากอะไร จงยกตัวอย่าง (คาถามปลายเปิด) -เนื่องด้วยแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ไม่สมบูรณ์ -ไม่มความจาเป็นที่จะต้องใช้แอพพลิเคชั่นนั้นแล้ว ี -แอพพลิเคชั่นที่มีอยู่มากเกินไป ทาให้ตองถอนการติดตั้งบางแอพพลิเคชั่นออก ้ -แอพพลิเคชั่นไม่มความเหมาะสม หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ี
 37. 37. 37ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว Teblet

×