Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newblog

702 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Newblog

 1. 1. โดย ครูชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 วิธีการสร้าง Blog ด้วยตนเองวิธีการสร้าง Blog ด้วยตนเอง
 2. 2. 22 Blog คืออะไร บล็อก (Blog) หรือชื่อเต็ม ๆ คือ เว็บล็อก (Weblog) หมายถึง บันทึก เรื่องราวของบุคคลนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ และมุ่งหวังที่จะนาเสนอเนื้อหาทั้งที่เป็นความคิดเห็น ความชอบ ความสนใจ หัวข้อการอภิปราย งานเขียนหรือแม้กระทั่งแนวบทเพลงที่ผู้เขียนให้ความสนใจ ต่อสาธารณชนทั่วไป ผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า เว็บไซต์ (Website) ในหนึ่งหน้าเว็บไซต์ของบล็อกจะถูกนาเสนอในลักษณะของ ชุดของบทความ หรือสารสนเทศที่เรียงตามลาดับของวัน เวลาที่บันทึกหรือเผยแพร่ ซึ่งเนื้อหา ที่นาเสนอนั้นอาจเขียนโดยเจ้าของบล็อก หรือรวบรวมมาจากเว็บไซต์อื่น หรือ นามาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือส่งมาจากผู้อื่นก็ได้
 3. 3. 33 หลักปฏิบัติ • เขียนจากเนื้อหาของตน หรือเขียนในเชิงเล่าเรื่อง • อ้างอิงที่มาให้ชัดเจน • ไม่คัดลอกเนื้อหา ภาพและสื่อผู้อื่นมา โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีสิทธิ์ หรือไม่อ้างอิง • ไม่ควรคัดลอกเนื้อหาจาก Word หรือ สื่อดิจิทัลต้นฉบับมาวางทันที ควรวางผ่านโปรแกรม NotePad ก่อน แล้วจึงคัดลอกมาวางใน Blog เพื่อป้องกันปัญหาแบบอักษรที่แตกต่างไปจากค่ากาหนด (default) ของระบบ • จัดเตรียมภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนนาเข้าสู่ระบบ • ไม่แนบเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเข้าสู่ระบบ ควรแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ ที่เหมาะสมก่อน เช่น PDF
 4. 4. 44 หลักปฏิบัติ • ระบุ Title ของเนื้อเรื่องให้ชัดเจน แต่ไม่ยาวเกินไป • มีข้อความเกริ่นนาประมาณ 1 ย่อหน้า (ไม่เกิน 5 บรรทัด) แล้วใช้เครื่องมือ แบ่งตอน เพื่อนาเสนอเนื้อหา รายละเอียด • ระบุ Tag กากับเนื้อเรื่องให้เหมาะสม • เลือกหมวดหมู่เนื้อหา/กาหนดเนื้อหาที่เหมาะสม • อ้างอิง URL แหล่งข้อมูลต้นฉบับ • ใช้ภาษาสุภาพ • ให้ความสาคัญกับการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
 5. 5. 55 วิธีการสร้าง Blog กรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) • เลือกและดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมสาหรับทาบล็อก เช่น เวิร์ดเพรส (Wordpress) • ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ ในกรณีที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะ ฐานข้อมูล เช่น หากเราต้องการติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดเพรส จะต้องติดตั้ง ระบบการจัดการฐานข้อมูล คือ MySQL (มายเอสคิวแอล) • ติดตั้งโปรแกรมสาหรับทาบล็อก เช่น เวิร์ดเพรส ที่เซิร์ฟเวอร์
 6. 6. 66 วิธีการสร้าง Blog กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ปัจจุบันมีการให้บริการพื้นที่และระบบบล็อกมากมายบนอินเทอร์เน็ต (Internet) เช่น • http://wordpress.com • http://www.blogger.com กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ปัจจุบันมีการให้บริการพื้นที่และระบบบล็อกมากมายบนอินเทอร์เน็ต (Internet) เช่น • http://wordpress.com • http://www.blogger.com
 7. 7. 77 วิธีการสร้าง Blog ด้วย Wordpress.com • ไปที่ http://wordpress.com/ • เลือกที่ปุ่ม “Get Started” • ไปที่ http://wordpress.com/ • เลือกที่ปุ่ม “Get Started”
 8. 8. 88 วิธีการสร้าง Blog ด้วย Wordpress.com • ใส่ข้อมูลเพื่อสร้างบัญชี และกดปุ่ม “Create Blog”
 9. 9. 99 วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com • เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ปรากฏดังนี้
 10. 10. 1010 วิธีการสร้าง Blog ด้วย Wordpress.com • ไปตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
 11. 11. 1111 วิธีการสร้าง Blog ด้วย Wordpress.com • คลิกที่ Log In
 12. 12. 1212 วิธีการสร้าง Blog ด้วย Wordpress.com • หากสาเร็จ จะปรากฏดังนี้
 13. 13. 1313 วิธีการบริหารจัดการ Blog • เข้าสู่ระบบ โดยกรอก Email or Username และ Password แล้วกดปุ่ม “Sign in”
 14. 14. 1414 วิธีการบริหารจัดการ Blog • ระบบจะแสดงผลที่หน้า My Dashboard เพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้
 15. 15. 1515 วิธีการเปลี่ยนรูปแบบ Blog • คลิกที่ “Appearance” แล้วเลือก “Themes”
 16. 16. 1616 วิธีการเพิ่มหรือลบ Widget • วิดเจ็ต (Widget) คือ โปรแกรมที่เพิ่มความสามารถให้บล็อก เช่น ลิงก์ไปที่ต่าง ๆ แสดงสถิติเยี่ยมชม แสดงหัวข้อเรื่อง แสดงข่าวสาร จาก twitter เป็นต้น
 17. 17. 1717 วิธีการเพิ่มหรือลบ Widget • การเพิ่ม หรือลบวิดเจ็ต (Widget) ทาโดยการลากไปวางหรือลากออกจากช่อง sidebar กาหนดค่า และกด “Save”
 18. 18. 1818 วิธีการกาหนด Users • หากต้องการเพิ่มหรือลบ Users ในการบริหารจัดการบล็อกของคุณให้ไปที่ “Administrator” • ระดับของผู้ใช้ คือ Administrator Editor Author Contributor
 19. 19. 1919 • ให้คลิกที่ “My Profile” เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้คลิกที่ “อัปเดตข้อมูลส่วนตัว” วิธีการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว
 20. 20. 2020 วิธีการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดของค่าทั่วไป • ให้คลิกที่ “Settings” แล้วคลิก “Save Changes” เมื่อปรับเปลี่ยนค่า เสร็จเรียบร้อย
 21. 21. 2121 การบริหารจัดการเนื้อหาหรือบทความ • ให้คลิกที่ “Posts”
 22. 22. 2222 วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ • ให้คลิกที่ “Links” เลือก “Add New” แล้วเลือก “Add Link” เป็นขั้นตอนสุดท้าย
 23. 23. 2323 วิธีการจัดการหน้าของบทความ • หากต้องการให้บทความที่ต้องการเผยแพร่อยู่บนบล็อกตลอดเวลา ให้คลิกที่ “Pages”
 24. 24. 2424 วิธีการเพิ่ม แก้ไข ลบไฟล์สื่อ • หากต้องการเพิ่ม แก้ไข ลบไฟล์วีดีโอ ไฟล์นาเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้คลิกที่ “Media” โดยมีพื้นที่ในการจัดเก็บ 3.0 GB
 25. 25. 2525 วิธีการเพิ่มไฟล์ใหม่ • หากต้องการเพิ่มไฟล์นาเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพบนบล็อก ให้คลิกที่ “Add New” แล้วเลือก “Add New” และ ”Select Files”
 26. 26. 2626 วิธีการเพิ่มไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียง • หากต้องการเพิ่มไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้คลิกที่ “Posts” แล้วเลือก “Add Media” และ “Publish”
 27. 27. 2727 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม • http://wordpress.com/ • http://www.blogger.com/ • http://wordpress.com/ • http://www.blogger.com/

×