Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

417 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

  1. 1. สือลามกประเภทต่างๆ เป็ นแหล่งโอนเงินทีผดฎหมา ยรวมทั ง ้ เ ป็ นช่องทางในการหลอกลวงเพือระทํ า ิก ใ ช กความผิด เป็ นต้ น
  2. 2. ) / 1 2 2 7 3 5 ٪٪٪٪٪٪" " " " " " ٪٪٪٪٪٪" " " " !" 4. 5" - 6" 1 7. 4 8" 3 9" 8 " ( ) .หมายเหตุเผยแพร่ ในวารสาร Assets Protection Journal 1981 หน้า 47-49ยุคนี อ ชญา กรรมคอมพิ วต เป น นั บ า เ อร์ ็ อั ด 5 กั บ 11 6 9ผลกระทบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ -ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ -ผลกระทบต่อความมัน งของปร ะเ ท ค ศ -ผลกระทบต่อจริ ยธรรม เช่น การใช้อินเตอร์ เน็ตในการหลอกลวง การเผยแพร่ ภาพลามก-ผลกระทบต่อการประกอบอาชญากรรมประเภทอืนๆ
  3. 3. http://www.google.co.th/http://www.gotoknow.org/posts/

×