Comed

1,495 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comed

 1. 2. ภารกิจที่ 1
 2. 3. เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนการสอน โดยการนำเอาหลักการเรียนรู้ ทฤษฎีความรู้ต่างๆ มาออกแบบหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แล้ววางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สำหรับสิ่งที่เป็นพื้นฐานการเรียนการสอน ได้แก่ เนื้อหา วัสดุ สื่อ กิจกรรม แหล่งสารสนเทศ และการประเมิน ภารกิจการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอน ตอบ
 3. 4. ภารกิจที่ 2
 4. 5. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในการออกแบบการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
 5. 6. พื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
 6. 7. พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม
 7. 8. พื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
 8. 9. ความแตกต่างของทฤษฏีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม เน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรมการเรียนรู้จะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม เน้นกระบวนการภายในที่เรียกว่าความรู้ความเข้าใจ และการคิด สามารถถ่ายโยงความรู้และทักษะเดิม หรือสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ไปสู่บริบทและปัญหาใหม่ได้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เน้นความรู้เกิดจากประสบการณ์และการกระทำโดยที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 9. 10. ภารกิจที่ 3 ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและจุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม และคอนสตรัคติวิสต์
 10. 11. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
 11. 12. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม
 12. 13. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
 13. 14. ภารกิจที่ 4 จากสิ่งที่กำหนดต่อไปนี้ให้ท่านจำแนกประเภทตามลักษณะการออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนกด้วย ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
 14. 15. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ 1. ชุดการสอน เหตุผลเพราะ ชุดการเรียนการสอนคือ เทคโนโลยีทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถเป็นรายบุคคล เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้สื่อและกิจกรรมหลายชนิดประกอบกันตามความเหมาะสม เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ครูเป็นผู้ให้คำแนะนำช่วยเหลือ มีการนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบในการเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความสำเร็จ
 15. 16. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ 2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เหตุผล เพราะ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอน คือสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คล้ายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เช่น วิดีโอช่วยสอน บัตรคำช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกว่าตรงที่ตัวสื่อการสอน ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์นั้น สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคำถามหรือไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายป้อนคำถาม
 16. 17. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ 3. มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เหตุผล เพราะ เป็นสื่อประสมที่พัฒนาให้สอดคล้องตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ข้อมูลความรู้หรือให้ความสำราญต่อผู้ชม เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันและสร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ
 17. 18. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 4. บทเรียนโปรแกรม เหตุผล เพราะ โปรแกรมบทเรียน เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนวิชาต่าง ๆ ให้มนุษย์ โดยการนำเนื้อหาวิชาและลำดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ใช้ช่วยสอนโดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้เรียนโต้ตอบกันเอง นักเรียนเรียนรู้เนื้อหา บทเรียน และฝึกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร์ แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชาบางบทเรียน การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอร์จะถูกดำเนินไปเป็นระบบ คอมพิวเตอร์จะสามารถชี้ที่ผิดของนักเรียนได้ เมื่อนักเรียนกระทำผิดขั้นตอนหรือปฏิบัติตามขั้นตอน
 18. 19. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม 5. เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย เหตุผล เพราะ เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประสานกันระหว่าง สื่อกับวิธีการ โดยการนำเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการนำวิธีการ เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือสื่อ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 19. 20. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 6. การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เหตุผล เพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือโดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งตรงข้ามกับการเรียนที่เน้นการแข่งขันและการเรียนตามลำพัง
 20. 21. สมาชิกกลุ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( มอดินแดง ) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนม่วง <ul><li>น . ส . ขนิษฐา หาญเชิงชัย รหัส 503050342-8 </li></ul><ul><li>น . ส . ชัชนิตย์ ชูทรัพย์ รหัส 503050347-8 </li></ul><ul><li>นายวุฒิชัย สุภาพ รหัส 503050368-0 </li></ul>

×