Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่2

490 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่2

 1. 12. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสามารถในด้านจัดการสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึก การแก้ไข การจัดทำรายงาน งานบัญชี งานลงทะเบียน ซึ่งก็แล้วแต่ระบบที่องค์กรนั้นๆ ใช้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศนี้จะทำให้องค์กรได้รับความสะดวกในการทำงาน หรือ อาจใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจด้วยก็ได้ </li></ul>
 2. 13. <ul><li>เทคโนโลยีระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เริ่มนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะได้รับความสะดวกและมีประโยชน์หลายประการณ์ด้วยกัน เช่น - สามารถติดต่อกันได้ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การจัดเก็บข้อมูลที่รวมไว้ที่เดียว </li></ul>
 3. 14. <ul><li>- องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เพราะระบบเครือค่ายเป็นระบบที่สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ </li></ul><ul><li>- สามารถทำงานร่วมกันได้ หรือทำงานโดยใช้เอกสารชุดเดียวกัน </li></ul>
 4. 15. <ul><li>เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ </li></ul><ul><li>เป็นการนำระบบเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานทำให้ - พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร - การประชุมทางไกล ( Video Teleconference) </li></ul>
 5. 16. <ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเรียกว่า CAI </li></ul><ul><li>ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก โรงเรียนและสถานศึกษาก็เริ่มมีการพัฒนาจัดทำโปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปขึ้นมาใช้งานเองซึ่งก็เป็นผลดีต่อนักเรียนที่จะได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความน่าสนใจ </li></ul>
 6. 18. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศมีให้เลือกมากมายตามความต้องการของผู้ใช้ แต่การเลือกใช้ก็ควรจะให้เหมาะสมและมีประโยชน์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต </li></ul>
 7. 19. <ul><li>- การใช้โทรศัพท์มือถือ มีเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยจำหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีความรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องทำการจดจำหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการติดต่อด้วยอีกต่อไป </li></ul>
 8. 20. <ul><li>- พฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลจากเดิมจะค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด ก็เปลี่ยนเป็นค้นหาจากอินเทอร์เน็ต - พฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารกัน จากเดิมที่อยู่ใน - รูปของ จดหมายมีน้อยลง แต่จะเปลี่ยนเป็นใช้การติดต่อผ่าน E-mail แทน </li></ul>
 9. 21. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียน <ul><li>เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ รูปแบบของสื่อที่นำมาใช้ในด้านการเรียนการสอน มีหลากหลาย เช่น </li></ul>
 10. 22. <ul><li>ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>มี 5 ประการ ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย การสื่อสารโทรคมนาคม , และเทคโนโลยีสารสนเทศ     </li></ul>
 11. 23. <ul><li>2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์ , อินเทอร์เน็ต , อีเมล์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก </li></ul><ul><li>3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง   </li></ul>
 12. 24. <ul><li>4. เครือข่ายสื่อสาร ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย </li></ul><ul><li>5. สารสนเทศและการสื่อสารทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 25. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <ul><li>การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแบ่งเป็น 2 ด้านที่ควบคู่กันมา คือ พัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์และ พัฒนาการทางด้านการสื่อสารซึ่งก็จะหมายรวมถึงลักษณะของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารกันด้วย เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน </li></ul>
 14. 26. <ul><li>- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนำเอาเทคโนโลยี รวมกับการออกแบบโปรแกรมการสอนมาใช้ช่วยสอน ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าบทเรียน CAI มักอยู่ในรูปของสื่อประสม ซึ่งหมายถึงนำเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียงฯลฯ </li></ul>
 15. 27. <ul><li>- การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน ที่มีสภาพการเรียนต่างไปจากรูปแบบเดิม อาศัยศักยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ </li></ul>
 16. 28. <ul><li>- อิเล็กทรอนิกส์บุค คือการเก็บข้อมูลจำนวนมากด้วยซีดีรอม หนึ่งแผ่นสามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรได้มากถึง 600 ล้านตัวอักษร ดังนั้นซีดีรอมหนึ่งแผ่นสามารถเก็บข้อมูลหนังสือ หรือเอกสารได้มากกว่าหนังสือหนึ่งเล่ม </li></ul>
 17. 29. <ul><li>- อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายย่อย และเครือข่ายใหญ่สลับซับซ้อนมากมาย เชื่อมต่อกันมากกว่า 300 ล้านเครื่องในปัจจุบัน โดยใช้ในการติดต่อสื่อสาร ข้อความรูปภาพ เสียงและอื่น ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้ใช้งานกระจายกันอยู่ทั่วโลก </li></ul>
 18. 30. <ul><li>ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา - งานรับมอบตัว - งานทะเบียนเรียนรายวิชา ทำหน้าที่จัดรายวิชาที่ต้องเรียนให้กับนักศึกษา ในแต่ละภาคเรียนทุกชั้นปี ตามแผนการเรียนของแต่ละแผนก แล้วจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลผลการเรียน </li></ul>
 19. 31. <ul><li>- งานประมวลผลการเรียน ทำหน้าที่นำผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนมาประมวลในแต่ละภาคเรียน จากนั้นก็จัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูลผลการเรียน และแจ้งผลการเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ </li></ul>
 20. 32. <ul><li>- งานส่งนักศึกษาฝึกงาน ทำหน้าที่หาข้อมูลจากสถานที่ฝึกงาน ในแต่ละแห่งว่าสามารถรองรับจำนวน นักศึกษาที่จะฝึกงานในรายวิชาต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนเท่าใด จากนั้นก็จัดนักศึกษา ออกฝึกงานตามรายวิชา ให้สอดคล้องกับจำนวนที่สถานประกอบการต้องการ </li></ul>
 21. 33. <ul><li>การจัดระบบฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ </li></ul>
 22. 34. <ul><li>หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล มีดังนี้ </li></ul><ul><li>1. กำหนดมาตรฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>2. ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบต่าง ๆ </li></ul><ul><li>3. ดูแล - จัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ </li></ul>
 23. 35. <ul><li>4. จัดเรื่องการสำรอง และฟื้นสภาพแฟ้มข้อมูล </li></ul><ul><li>5 . จัดระเบียบแฟ้มทางกายภาพ </li></ul><ul><li>6. รักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในฐานข้อมูล และป้องกันไม่ใช้ข้อมูลสูญหาย </li></ul>
 24. 36. <ul><li>7. บำรุงรักษาฐานข้อมูลให้เป็นอิสระจากโปรแกรมแอพพลิเคชันอื่น ๆ </li></ul><ul><li>8. เชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ข้อมูลในระดับต่าง ๆ </li></ul>
 25. 37. คำถามท้ายบท <ul><li>1.CIA คือเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใด </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสารสนเทศระบบไร้สาย </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน </li></ul>
 26. 38. <ul><li>2. ( Video Teleconference) คืออะไร </li></ul><ul><li>ระบบฝากข้อความเสียง </li></ul><ul><li>สื่อการสอน </li></ul><ul><li>วิดีโอ </li></ul><ul><li>การประชุมทางไกล </li></ul>
 27. 39. <ul><li>3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คืออะไร </li></ul><ul><li> CIA </li></ul><ul><li> โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูป </li></ul><ul><li>ถูกทุกข้อ </li></ul><ul><li>ไม่มีข้อใดถูก </li></ul>
 28. 40. <ul><li>4. เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ คืออะไร </li></ul><ul><li>การนำเสนอข้อมูล </li></ul><ul><li>ตัวเลขที่ได้จากการรวบรวม </li></ul><ul><li>การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2 ฐานขึ้นไป </li></ul><ul><li>ไม่มีข้อใดตอบถูก </li></ul>
 29. 41. <ul><li>5. สารสนเทศ know – why คืออะไร </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นวิชาการ </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นการปฏิบัติ </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นเทคนิค </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นการท่องจำ </li></ul>
 30. 52. บรรณานุกรม <ul><li>ที่มา : http :// elearning . northcm . ac . th / it / lesson1 . asp </li></ul>

×