Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสามารถในด้านจัดการสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึก การแก้ไข การจัดทำรายงาน งานบัญชี งานลงทะ...
<ul><li>เทคโนโลยีระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เริ่มนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะได้รับความสะดว...
<ul><li>- องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เพราะระบบเครือค่ายเป็นระบบที่สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ </li><...
<ul><li>เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ </li></ul><ul><li>เป็นการนำระบบเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานทำให...
<ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเรียกว่า CAI </li></ul><ul><li>ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก โ...
 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐ...
<ul><li>- การใช้โทรศัพท์มือถือ มีเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยจำหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีความรู้สึกว่าไม่มี...
<ul><li>- พฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลจากเดิมจะค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด ก็เปลี่ยนเป็นค้นหาจากอินเทอร์เน็ต - พฤติกรรมในการติดต่...
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียน <ul><li>เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใ...
<ul><li>ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>มี 5 ประการ ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. การสื่อสาร...
<ul><li>2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์ , อินเทอร์เ...
<ul><li>4. เครือข่ายสื่อสาร  ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย </li></ul><ul><li>5. สารสนเท...
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <ul><li>การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแบ่งเป็น 2 ด้านที่ควบคู่กันมา คือ พัฒนาการทา...
<ul><li>- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนำเอาเทคโนโลยี รวมกับการออกแบบโปรแกรมการสอนมาใช้ช่วยสอน ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าบทเรี...
<ul><li>- การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน ที่มีสภาพการเรียนต่างไปจากรูปแบบเดิม อาศัยศักยภาพและความสาม...
<ul><li>- อิเล็กทรอนิกส์บุค คือการเก็บข้อมูลจำนวนมากด้วยซีดีรอม หนึ่งแผ่นสามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรได้มากถึง 600 ล้านตัวอ...
<ul><li>- อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายย่อย และเครือข่ายใหญ่สลับซับซ้อนมากมาย เชื่อมต่อกัน...
<ul><li>ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา - งานรับมอบตัว - งานทะเบียนเรียนรายวิชา ทำหน้าที่จัดรายวิชาที่ต้องเรียนให้...
<ul><li>- งานประมวลผลการเรียน ทำหน้าที่นำผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนมาประมวลในแต่ละภาคเรียน จากนั้นก็จัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสา...
<ul><li>- งานส่งนักศึกษาฝึกงาน ทำหน้าที่หาข้อมูลจากสถานที่ฝึกงาน ในแต่ละแห่งว่าสามารถรองรับจำนวน นักศึกษาที่จะฝึกงานในราย...
<ul><li>การจัดระบบฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บริหา...
<ul><li>หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล มีดังนี้ </li></ul><ul><li>1. กำหนดมาตรฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>2. ควบคุมการเข...
<ul><li>4. จัดเรื่องการสำรอง และฟื้นสภาพแฟ้มข้อมูล </li></ul><ul><li>5 . จัดระเบียบแฟ้มทางกายภาพ </li></ul><ul><li>6. ร...
<ul><li>7. บำรุงรักษาฐานข้อมูลให้เป็นอิสระจากโปรแกรมแอพพลิเคชันอื่น ๆ </li></ul><ul><li>8. เชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสัมพั...
คำถามท้ายบท <ul><li>1.CIA คือเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใด </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li...
<ul><li>2. ( Video Teleconference) คืออะไร </li></ul><ul><li>ระบบฝากข้อความเสียง </li></ul><ul><li>สื่อการสอน </li></ul>...
<ul><li>3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คืออะไร </li></ul><ul><li> CIA </li></ul><ul><li> โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูป </li></...
<ul><li>4. เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ คืออะไร </li></ul><ul><li>การนำเสนอข้อมูล </li></ul><ul><li>ตัวเลขหรือตัวหนั...
<ul><li>5.  สารสนเทศ know – why คืออะไร </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นวิชาการ </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นการปฏ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม <ul><li>ที่มา : http :// elearning . northcm . ac . th / it / lesson1 . asp </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่2

327 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่2

 1. 12. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสามารถในด้านจัดการสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึก การแก้ไข การจัดทำรายงาน งานบัญชี งานลงทะเบียน ซึ่งก็แล้วแต่ระบบที่องค์กรนั้นๆ ใช้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศนี้จะทำให้องค์กรได้รับความสะดวกในการทำงาน หรือ อาจใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจด้วยก็ได้ </li></ul>
 2. 13. <ul><li>เทคโนโลยีระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เริ่มนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะได้รับความสะดวกและมีประโยชน์หลายประการณ์ด้วยกัน เช่น - สามารถติดต่อกันได้ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การจัดเก็บข้อมูลที่รวมไว้ที่เดียว </li></ul>
 3. 14. <ul><li>- องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เพราะระบบเครือค่ายเป็นระบบที่สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ </li></ul><ul><li>- สามารถทำงานร่วมกันได้ หรือทำงานโดยใช้เอกสารชุดเดียวกัน </li></ul>
 4. 15. <ul><li>เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ </li></ul><ul><li>เป็นการนำระบบเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานทำให้ - พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร - การประชุมทางไกล ( Video Teleconference) </li></ul>
 5. 16. <ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเรียกว่า CAI </li></ul><ul><li>ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก โรงเรียนและสถานศึกษาก็เริ่มมีการพัฒนาจัดทำโปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปขึ้นมาใช้งานเองซึ่งก็เป็นผลดีต่อนักเรียนที่จะได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความน่าสนใจ </li></ul>
 6. 18. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศมีให้เลือกมากมายตามความต้องการของผู้ใช้ แต่การเลือกใช้ก็ควรจะให้เหมาะสมและมีประโยชน์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต </li></ul>
 7. 19. <ul><li>- การใช้โทรศัพท์มือถือ มีเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยจำหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีความรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องทำการจดจำหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการติดต่อด้วยอีกต่อไป </li></ul>
 8. 20. <ul><li>- พฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลจากเดิมจะค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด ก็เปลี่ยนเป็นค้นหาจากอินเทอร์เน็ต - พฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารกัน จากเดิมที่อยู่ใน - รูปของ จดหมายมีน้อยลง แต่จะเปลี่ยนเป็นใช้การติดต่อผ่าน E-mail แทน </li></ul>
 9. 21. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียน <ul><li>เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ รูปแบบของสื่อที่นำมาใช้ในด้านการเรียนการสอน มีหลากหลาย เช่น </li></ul>
 10. 22. <ul><li>ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>มี 5 ประการ ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย การสื่อสารโทรคมนาคม , และเทคโนโลยีสารสนเทศ     </li></ul>
 11. 23. <ul><li>2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์ , อินเทอร์เน็ต , อีเมล์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก </li></ul><ul><li>3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง   </li></ul>
 12. 24. <ul><li>4. เครือข่ายสื่อสาร ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย </li></ul><ul><li>5. สารสนเทศและการสื่อสารทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 25. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <ul><li>การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแบ่งเป็น 2 ด้านที่ควบคู่กันมา คือ พัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์และ พัฒนาการทางด้านการสื่อสารซึ่งก็จะหมายรวมถึงลักษณะของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารกันด้วย เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน </li></ul>
 14. 26. <ul><li>- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนำเอาเทคโนโลยี รวมกับการออกแบบโปรแกรมการสอนมาใช้ช่วยสอน ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าบทเรียน CAI มักอยู่ในรูปของสื่อประสม ซึ่งหมายถึงนำเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียงฯลฯ </li></ul>
 15. 27. <ul><li>- การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน ที่มีสภาพการเรียนต่างไปจากรูปแบบเดิม อาศัยศักยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ </li></ul>
 16. 28. <ul><li>- อิเล็กทรอนิกส์บุค คือการเก็บข้อมูลจำนวนมากด้วยซีดีรอม หนึ่งแผ่นสามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรได้มากถึง 600 ล้านตัวอักษร ดังนั้นซีดีรอมหนึ่งแผ่นสามารถเก็บข้อมูลหนังสือ หรือเอกสารได้มากกว่าหนังสือหนึ่งเล่ม </li></ul>
 17. 29. <ul><li>- อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายย่อย และเครือข่ายใหญ่สลับซับซ้อนมากมาย เชื่อมต่อกันมากกว่า 300 ล้านเครื่องในปัจจุบัน โดยใช้ในการติดต่อสื่อสาร ข้อความรูปภาพ เสียงและอื่น ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้ใช้งานกระจายกันอยู่ทั่วโลก </li></ul>
 18. 30. <ul><li>ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา - งานรับมอบตัว - งานทะเบียนเรียนรายวิชา ทำหน้าที่จัดรายวิชาที่ต้องเรียนให้กับนักศึกษา ในแต่ละภาคเรียนทุกชั้นปี ตามแผนการเรียนของแต่ละแผนก แล้วจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลผลการเรียน </li></ul>
 19. 31. <ul><li>- งานประมวลผลการเรียน ทำหน้าที่นำผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนมาประมวลในแต่ละภาคเรียน จากนั้นก็จัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูลผลการเรียน และแจ้งผลการเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ </li></ul>
 20. 32. <ul><li>- งานส่งนักศึกษาฝึกงาน ทำหน้าที่หาข้อมูลจากสถานที่ฝึกงาน ในแต่ละแห่งว่าสามารถรองรับจำนวน นักศึกษาที่จะฝึกงานในรายวิชาต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนเท่าใด จากนั้นก็จัดนักศึกษา ออกฝึกงานตามรายวิชา ให้สอดคล้องกับจำนวนที่สถานประกอบการต้องการ </li></ul>
 21. 33. <ul><li>การจัดระบบฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ </li></ul>
 22. 34. <ul><li>หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล มีดังนี้ </li></ul><ul><li>1. กำหนดมาตรฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>2. ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบต่าง ๆ </li></ul><ul><li>3. ดูแล - จัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ </li></ul>
 23. 35. <ul><li>4. จัดเรื่องการสำรอง และฟื้นสภาพแฟ้มข้อมูล </li></ul><ul><li>5 . จัดระเบียบแฟ้มทางกายภาพ </li></ul><ul><li>6. รักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในฐานข้อมูล และป้องกันไม่ใช้ข้อมูลสูญหาย </li></ul>
 24. 36. <ul><li>7. บำรุงรักษาฐานข้อมูลให้เป็นอิสระจากโปรแกรมแอพพลิเคชันอื่น ๆ </li></ul><ul><li>8. เชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ข้อมูลในระดับต่าง ๆ </li></ul>
 25. 37. คำถามท้ายบท <ul><li>1.CIA คือเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใด </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสารสนเทศระบบไร้สาย </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน </li></ul>
 26. 38. <ul><li>2. ( Video Teleconference) คืออะไร </li></ul><ul><li>ระบบฝากข้อความเสียง </li></ul><ul><li>สื่อการสอน </li></ul><ul><li>วิดีโอ </li></ul><ul><li>การประชุมทางไกล </li></ul>
 27. 39. <ul><li>3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คืออะไร </li></ul><ul><li> CIA </li></ul><ul><li> โปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูป </li></ul><ul><li>ถูกทุกข้อ </li></ul><ul><li>ไม่มีข้อใดถูก </li></ul>
 28. 40. <ul><li>4. เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ คืออะไร </li></ul><ul><li>การนำเสนอข้อมูล </li></ul><ul><li>ตัวเลขหรือตัวหนังสือที่ได้จากการรวบรวม </li></ul><ul><li>การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2 ฐานขึ้นไป </li></ul><ul><li>ไม่มีข้อใดตอบถูก </li></ul>
 29. 41. <ul><li>5. สารสนเทศ know – why คืออะไร </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นวิชาการ </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นการปฏิบัติ </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นเทคนิค </li></ul><ul><li>สารสนเทศที่เน้นการท่องจำ </li></ul>
 30. 52. บรรณานุกรม <ul><li>ที่มา : http :// elearning . northcm . ac . th / it / lesson1 . asp </li></ul>

×