Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KruchuBiology : ครูชุชีววิทยา
แบบทดสอบที่ 5
1. ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นจากข้อใด
ก. มิวเตชัน ข. การสูญพันธุ์ ค. การปรั...
KruchuBiology : ครูชุชีววิทยา
5. ไรซอยด์ (Rhizoid) ของพืชจําพวกมอสและหวายทะนอยทําหน้าที่เปรียบเทียบได้กับรากชนิด
ใดของพืชช...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบทดสอบที่ 5

263 views

Published on

แบบทดสอบที่ 5

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบทดสอบที่ 5

  1. 1. KruchuBiology : ครูชุชีววิทยา แบบทดสอบที่ 5 1. ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นจากข้อใด ก. มิวเตชัน ข. การสูญพันธุ์ ค. การปรับตัว 1) ก. 2) ก ข 3) ก ค 4) ก ข ค 2. ลักษณะในข้อใดใช้จําแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในระดับอาณาจักร ก. รูปร่างและการเคลื่อนที่ ข. จํานวนเซลล์ที่ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิต ค. รูปแบบการได้รับสารอาหาร ง. ลักษณะของออร์แกเนล 1) ก 2) ก ข 3) ก ข ค 4) ก ข ค ง 3. โรคในข้อใดที่มีสาเหตุมาจากไวรัสแบคทีเรีย โพรโทซัว และเชื้อรา ตามลําดับ 1) โรคพิษสุนัขบ้า คางทูม กาฬโรค 2) ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ไข้มาลาเรีย กลาก 3) งูสวัด ตับอักเสบ ปอดบวม ไอกรน 4) โรคเอดส์ บาดทะยัก ไส้ติ่งอักเสบ โรคเรื้อน 4. พืชจําพวกใดต่อไปนี้จัดอยู่ในดิวิชันแอนโทไฟตา 1) จอก จอกหูหนู แหน 2) แหน แหนแดง ไข่น้ํา 3) ผักแว่น จอกหูหนู แหนแดง 4) จอก แหน ไข่น้ํา
  2. 2. KruchuBiology : ครูชุชีววิทยา 5. ไรซอยด์ (Rhizoid) ของพืชจําพวกมอสและหวายทะนอยทําหน้าที่เปรียบเทียบได้กับรากชนิด ใดของพืชชั้นสูง 1) ขนราก 2) รากแขนง และรากฝอย 3) รากแขนง และรากแก้ว 4) รากแขนง รากแก้ว และขนราก 6. หวายทะนอย (Psilitum) เป็นพืชที่มีท่อลําเลียงที่มีวิวัฒนาการต่ําที่สุด เนื่องจากมีลักษณะ 1) มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับแกมีโตไฟต์องมอส 2) มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับสปอโรไฟต์ของมอส 3) การสืบพันธุ์โดยใช้สปอร์ มีใบขนาดเล็ก 4) ท่อลําเลียงยังไม่มีเวสเซล 7. ข้อใดเรียงลําดับตามสายวิวัฒนาการจากต่ําไปสูง 1) มอส ช้องนางคลี่ ผักกูด แป๊ะก๊วย เก๊กฮวย 2) มอส หวายทะนอย สนทะเล แป๊ะก๊วย หญ้าไม้กวาด 3) ลิเวอร์เวิร์ต ตีนตุ๊กแก ปรง ผักแว่น สนญี่ปุ่น 4) ลิเวอร์เวิร์ต เฟิร์นก้านดํา สนทะเล สนสามใบ หญ้าแพรก

×