Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า

17,670 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า

 1. 1. เห็ด โดย นางฟ้า เด็กชายวัชระ ตุ่นกระโทก และ คณะรายงานนี้เป็นส่วนหนึงของ ่ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) เสนอ อาจารย์ชวนคิด ทิศสารบัญ กระโทก
 2. 2. เห็ด คณะผู้จัด นางฟ้า ทำา 1. เด็กชายวัชระ ตุ่นกระโทก เด็กชายปฏิภาณ จาบสัน 6. 3/2 เทียะ 3/4 2. เด็กชายสมบัติ จะบู 7. เด็กชายมาวิน แชจอหอ 3/2 3/4 3. เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วดวง 8. เด็กชายพงศธร ดอดกระ ต๋า 3/3 โทก 3/5 4. เด็กชายโสฬส ยาวุฒิ 9. เด็กชายนพดล แหลง 3/4 แก้ว 3/6สารบัญ
 3. 3. คำานำา เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่สามารถนำามารับประทาน เป็นอาหารได้ ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เราจึงควรที่ จะศึกษาเกี่ยวกับเรืองเห็ดนางฟ้าว่ามี วิธีการเพาะ ่ อย่างไรบ้าง ได้รประโยชน์และเห็นคุณค่า เห็นความ ู้ สำาคัญของเห็ดนางฟ้า ที่เราจะสามารถนำาไปประกอบ เป็นอาชีพได้ หวังว่ารายงานเรืองเห็ดนางฟ้านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ่ ที่ได้อ่านไม่มากก็น้อยสารบัญ
 4. 4. สารบัญ ลักษณะของเห็ด นางฟ้า ลักษณะของดอก เห็ดนางฟ้า อของ ประวัตโดยย่ ิ เห็ดนางฟ้า การเพาะเห็ด นางฟ้าบัตดแล การปฏิ - นางรม ิ ู รักษาลับการปรุงเห็ด เคล็ด นางฟ้าเป็นอาหาร ประโยชน์ของเห็ดสารบัญ
 5. 5. รู้จักกับเห็ด รู กกับเห็ด ลักษณะของเห็ด นางฟ้า :ของเห็ดนางฟ้าคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม นางฟ้า รูปร่างลักษณะ นางฟ้า วงศ์ : (family) เดียวกัน ชื่อ "เห็ดนางฟ้า" เป็น ชือที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย ่ คนไทยบางคนเรียกว่าเห็ดแขกเนื่องจากมี ผูพบเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกที่ ้ ประเทศอินเดีย พบขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้เนื้ออ่อนที่ กำาลังผุ ในแถบเมืองแจมมู (Jammu) บริเวณ เชิงเขาหิมาลัย ชือวิทยาศาสตร์ :คือ Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer ่สารบัญ
 6. 6. รู้จักกับเห็ด รู กกับเห็ด ลักษณะของดอก นางฟ้า นางฟ้า เห็ดนางฟ้าองดอกเห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดเป๋าฮื้อ และดอกเห็ด เทียบกับเห็ดเป๋าฮื้อ ดอกเห็ดนางฟ้าสีจะอ่อนกว่า และมีครีบอยู่ชด ิาสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนานได้หลายวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ เนการย่อตัวเหมือนกับเห็ดนางรม ด้านบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีนำ้าดอกเห็ดมีขนาดตั้งแต่ 5 - 14 เซนติเมตร และจะมีนำ้าหนักอยู่ระหว่ากรัม เห็ดนางฟ้ามีรสอร่อย เวลานำาไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวนรับประารถนำาไปตากแห้ง เก็บไว้เป็นอาหารได้ เมื่อจะนำาเห็ดมาปรุงอาหาร นรูปเดิมได้ สารบัญ
 7. 7. รู้จักกับเห็ด รู กกับเห็ด ประวัติโดยย่อของ นางฟ้า นางฟ้า เห็ดนางฟ้า กนำาไปเลียงในอาหารวุนเป็นครั้งแรกโดย Jandaik ในปี ค.ศ. 1947 ้ ้mi และ Nadu แห่ง Agricultural University, Coimbattore ในอินเ องเห็ดนางฟ้าเข้ามาฝากไว้ที่ American Type Culture Collection อปี ค.ศ. 1975 ได้ทราบว่าประมาณปี ค.ศ. 1977 ทางกองวิจัยโรคตร เป็นผู้นำาเชือจาก ATCC เข้ามาประเทศไทยเพื่อทดลองเพาะดู ป ้ญได้ดียพันธุ์หนึ่ง เป็นเห็ดที่มีผนำาเข้ามาจากประเทศภูฐาน มาเผยแพร่แก ู้ย ได้มีการเรียกชือเห็ดนี้วา เห็ดนางฟ้าภูฐาน มีหลายสายพันธุ์ซงชอ ่ ่ ึ่ กต่างกัน บางพันธุ์ออกได้ดีในฤดูร้อน บ้างพันธุ์ออกได้ดในฤดูหนา ี ะเป็นการค้ากันมาก สารบัญ
 8. 8. การเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรมดนางฟ้า เห็ดนางรม เป็นเห็ดที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสภาวะอากาศยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานของเรา ซึงมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอ ่สม ในการเพาะเห็ดนางฟ้านางรม เห็ดทั้งสองชนิดนี้เป็นที่รู้จักแพรคเห็ด และราคาก็ไม่แพงมากจนเกินไป สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลพาะเห็ดนางฟ้า นางรมวนมากจะใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา หรือขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ หรือใชาร์มเห็ดทั่วไปแล้วเพื่อความสะดวกในการหมักและผสมวัสดุจึงนิยม ซึงเป็นขีเลื่อยไม้เนื้ออ่อนและมีสารอาหารที่มีคุณค่าในการเพาะเห ่ ้ สารบัญ
 9. 9. การเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรมในการผสมวัสดุอน ๆ ื่ 1. ขี้เลื่อย 100 กก. 2. รำาละเอียด 6 กก. 3. ปูนขาว 2 กก. 4. ดีเกลือ 0.2 กก. 5. นำ้าสะอาด 60 %ดนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมได้เมื่อชังหรือตวงวัสดุท ่ให้เข้ากันและหมั่นตรวจดูความชืนบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้วัสดุเปียกแฉะจ ้ห้มีผลในการทำาให้เชือเห็ดไม่เดิน ้ สารบัญ
 10. 10. การเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรมงสำาหรับการเพาะเห็ดโดยเฉพาะขนาด 6 / ด 12 / นิ้ว โดยกรอกวัสช้มือปาดปากถุงแล้วกระแทกแรง ๆ ทุบให้แน่นที่สุด ใส่คอขวดพลากสำาลี จากนั้นนำาไปนึ่งฆ่าเชือให้มีความร้อนประมาณ 100 องศาเซล ้ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นจึงเขี่ยเชือเห็ด ้ห็ดที่ดีองไม่มเชือราอืน ๆ เจือปน เช่น ราดำา ราเขียว ราส้ม ปนเปื้อน อยู่ใน ี ้ ่ห้ถุงเพาะเชือเห็ดติดโรคราอืนได้ โดยสังเกตดูเส้นใยของเชือเห็ดจ ้ ่ ้ทธิ์ละดินเต็มขวด สารบัญ
 11. 11. การเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรมาความสะอาดวัสดุทั้งหมดโดยฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์คือ 1. เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาด 2. ใช้แอลกอฮอล์เช็ดขวดเชือให้ทั่วขวด ้ 3. เอาขวดที่เช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วใช้ปากขวดลนตะเกียงแอขียเชือได้ ่ ้ สารบัญ
 12. 12. การเพาะเห็ดนางฟ้า การพักเชือเห็ด ้ - นางรม เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการเขี่ยเชือเห็ด ่ แล้ว จึงนำาเอาก้อนเชือเห็ดที่เขี่ยแล้วไปพักไว้ในโรงพัก ้ เชื้อเพื่อให้เชือเห็ดที่เขียแล้วไปพักไว้ในโรงพักเชือเพื่อ ้ ่ ้ ให้เชือเห็ดเดินในถุงเพาะเต็มที่ จากนั้น นำาเข้าโรงเรือน ่ เพื่อปิดดอกซึงใช้ระยะเวลาในการพักเชือประมาณโดย ่ ้ เชื้อเห็ดนางฟ้า 25 วัน เชือเห็ดนางรม 25-30 วัน จึง ้ ทำาให้เกิดดอกและสามารถเก็บบริโภค และจำาหน่ายได้สารบัญ
 13. 13. การเพาะเห็ดนางฟ้า การให้นำ้าเห็ด - นางรม ควรรดนำ้าวันละ 3 เห็ดนางฟ้า นางรม เวลา เช้า-เที่ยง-เย็น โดยให้ละอองนำ้าอยู่เหนือ ถุงเห็ด ทั้งหมด และไม่ให้นำ้าเข้าในคอขวดของ ถุง โดยเฉพาะ กรณีที่มีฝนตกตลอดทั้งวัน อาจจะรด เช้า-เย็น ก็ได้ การเก็บดอก ควรเก็บดอกที่มีขนาดโตเต็มที่ ด้วยการ สังเกตหมวกของดอกเห็ดมีลกษณะบาน และให้ทำา ความ ั สะอาดรากของเห็ดหลังจากการเก็บดอกเห็ดทุกครั้ง การแปรรูปดอกเห็ด เห็ดนางฟ้า นางรม สามารถที่จะ แปรรูปด้วยการอบแห้ง ดองเพื่อบรรจุกระป๋อง ทำาลาบเห็ด ยำาเห็ด ทำาแหนมเห็ด ทำาแจ่วบองเห็ด ฯลฯ ซึงสามารถ ่สารบัญ
 14. 14. การปฏิบัตดูแลรักษา ิ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดฮังการี เห็ดภูฐานและ เห็ดนางนวล ใช้เวลาเจริญในระยะเส้นใย ประมาณ 1-1.5 เดือน เมื่อเส้นใยเริ่มรวมตัวกัน ถอดสำาลี แล้วนำาก้อนเชือไปวางในโรงเรือนเพือให้เกิดดอก ้ ่ รักษาอุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ การถ่ายเทอากาศตามที่ ้ เห็ดต้องการการให้ความชืนภายในโรงเรือน ้ ไม่ควรให้นำ้าขังอยู่ภายในก้อนเชือ และไม่ควรให้นำ้าถูกดอก ้ เห็ดโดยตรง ถ้าจำาเป็นควรให้เป็นละออง นอกจากนี้ต้องรักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัตงานและ ิ โรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชือโรคและแมลง ้สารบัญ
 15. 15. เคล็ดลั้บการปรุงเห็ดาใช้ทำาอะไรได้มากมายหลาย รู ๆ กันอยูว่าเห็ดนางฟ้ นางฟ้าเป็นอาหาร ่ ชนิดโดยเฉพาะคนกินเจแล้วจะขาดเห็นนางฟ้าไม่ได้ยิ่งช่วง เทศกาลเจ ราคาเห็ดจะแพงมาก ประโยชน์ก็สูงวิธีทำาทาน เองแบบง่ายๆไม่ยุ่งยาก เห็ดทุกชนิดเป็นพืชชุมนำ้า ถ้าไม่เชือจะไม่เอาเห็ด ไปล้าง ่ ่ นำ้าก็ได้แต่ลองออกแรงบีบเห็ดนางฟ้าดูจะมีนำ้าไหลออกมา หรือถ้าทอดเห็ดนางฟ้าในนำ้ามันที่กำาลังร้อน นำ้ามันในกรทะ จะกระเด็นออกมาอย่างมากมาย เหตุเพราะนำ้าในเห็ดทำา ปฏิกิริยากับนำ้ามันถ้าจะให้ดีหลังจาก ฉีกเห็ดนางฟ้าเป็นเส้น ๆ ล้างให้สะออด เสร็จแล้วผึงลมค้างคืนไว้ รุ่งขึ้นค่อยนำา ่ มาทอด ก่อนทอดควรหมักด้วยพริกไทย เกลือ ชูรส ตาม ชอบหรือเติมซีอิ้วดำาเล็กน้อยเพิ่มสีสัน เวลาทอดใช้ไฟ กลางเสร็จแล้วเนื้อเห็ดจะเหนียวไม่เละ รสชาติก็จะหวาน ขึนด้วย อร่อยมากเหมือนหนวดปลาหมึกทอดเลย ้สารบัญ หมายเหตุ: ตอนที่ผึ่งเห็ดค้างคืนไว้นำ้าในเห็ดก็นะระเหย
 16. 16. ประโยชน์ของ เห็ด เห็ดเป็นพชีให้สารอาหารฟลายชนิดที่เด่น ๆ ก็คือ ให้ ่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเชียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ ่ เส้นใย นอกจากนี้ เห็ดยังช่วนเสริมสร้างให้รางกายแข็งแรง ่ สร้างสมดุลและจัดว่าเป็นยาบำารุงกำาลังอย่างกนึ่งทีเดียว เห็ดยังให้คุณประโยชน์ในเชิงรักษาโรค เช่น โรคเบาหวาน ต่อต้านและป้องกันโรคมะเร็ง ลดคอเลสเทอรอลในเม็ด เลือดเสริมการรักษาโรคความดันโลหิตสูง แก้โรคไอเร้อรัง และยังช่วยย่อยอาหาร ฯลฯ ดังนั้นการรับประทานเห็ด นอกจากจะบำารุงกำาลังแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคได้อกด้วย ีสารบัญ
 17. 17. บรรณานุก รม http://www.geocities.com/poy_wipa/ha1.html http://www.doae.go.th/library/html/detail/nangfa/index.htmสารบัญ

×