Successfully reported this slideshow.

Word presentació final Pla financer

410 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Word presentació final Pla financer

 1. 1. PLA DE FINANÇAMENT -DoBusiness- Albert Chumilla Sergi Parra
 2. 2. 1. Breu resum de la idea inicial (problema/solució). Elevator Pitch. Probablement alguna vegada buscàveu un producte a internet i no obteníeu la informació que desitjaries o material suficient com per comparar preus i qualitat o productes de segona i primera mà. Som en Sergi Parra i l’Albert Chumilla i DoBusiness és una pàgina web on pots trobar productes de qualitat nous i també productes de segona mà que els mateixos usuaris posen a la venta per a que la seva compra sigui el més eficient possible. 2. Canvas
 3. 3. 3. Pla de Màrqueting: empathy map, corba de valor (competència), segment de mercat, estratègies de comunicació... Empathy map Corba de valor 0 2 4 6 8 10 12 Milanuncios Privalia compra-venta.org DoBusiness
 4. 4. Mercat: Persones de qualsevol edat que pretenguin comprar o vendre un producte, tant sigui nou o de segona mà. Segment: Persones que vulguin realitzar aquestes operacions comercials mitjançant internet i que tinguin confiança en els mètodes de pagament online. TARGET Usuaris: -Persones entre 18/60 anys -Volen comprar o vendre alguna cosa de segona mà o primera -Compren i vénen online -Tenen confiança en comprar i vendre en xarxa Clients: -usuaris registrats que volen comprar alguna cosa a la nostra pàgina web -empreses interessades en anunciar-se/publicitar-se a la nostra pàgina web 4. Pla de finançament: 0. Compte de Pèrdues i Guanys a 3 anys PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI IMPORT % IMPORT % IMPORT % INGRESSOS Vendes/Prestació de serveis 271.315,20 100,0% 271.315,20 100,0% 459.264,00 100,0% Subvencions a l'explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% TOTAL INGRESSOS 271.315,20 100,0% 271.315,20 100,0% 459.264,00 100,0% DESPESES Compres/Treballs d'altres empreses 97.790,78 36,0% 97.790,78 36,0% 164.186,88 35,8%
 5. 5. Variació d'existències 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% MARGE DE CONTRIBUCIÓ 173.524,42 64,0% 173.524,42 64,0% 295.077,12 64,3% Serveis externs 39.546,00 14,6% 26.146,00 9,6% 25.756,00 5,6% Despeses de personal 94.658,31 34,9% 103.037,76 38,0% 117.235,20 25,5% EBITDA 39.320,10 14,5% 44.340,66 16,3% 152.085,92 33,1% Amortitzacions 4.741,38 1,7% 5.258,62 1,9% 5.603,45 1,2% Provisions 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 34.578,72 12,7% 39.082,04 14,4% 146.482,47 31,9% Despeses financeres 20.513,15 7,6% 21.602,27 8,0% 19.640,79 4,3% RESULTAT ABANS IMPOSTOS 14.065,57 5,2% 17.479,76 6,4% 126.841,68 27,6% Tributs 2.813,11 1,0% 3.495,95 1,3% 25.368,34 5,5% RESULTAT 11.252,46 4,1% 13.983,81 5,2% 101.473,34 22,1% En el nostre pèrdues i guanys podem observar que als tres anys obtenim guanys i el resultat d’explotació és positiu i indica que l’objectiu de l’empresa es compleix. En el tercer any hi ha un augment del Resultat de l’Exercici ocasionat per l’associació amb Segundamano, un dels importants competidors. Els costos més importants són els de compres d’existències, serveis externs (transport) i despeses de personal i promotors. 0. Balanç a 3 anys (Actiu i Patrimoni Net i Passiu) ACTIU MES ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017 Núm. Compte DESEMBRE Import % Import % Import % IMMOBILITZAT 16.810,34 5,34% 15.000,00 5,23% 12.844,83 4,54% IMMOBILITZAT INTANGIBLE 6.465,52 2,06% 4.310,34 1,50% 2.155,17 0,76% 202 Propietat industrial (patents i marques) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 204 Drets de traspàs 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 205 Aplicacions informàtiques 8.620,69 2,74% 8.620,69 3,01% 8.620,69 3,05% 280 Amort. Acum. Immob. Immaterial -2.155,17 -0,69% -4.310,34 -1,50% -6.465,52 -2,29% IMMOBILITZAT MATERIAL 10.344,83 3,29% 10.689,66 3,73% 10.689,66 3,78% 210 Terrenys 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 211 Construccions 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 213 Maquinària 0,00 0,00% 1.724,14 0,60% 5.172,41 1,83% 215 Altres instal·lacions 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 216 Mobiliari 8.620,69 2,74% 10.344,83 3,61% 10.344,83 3,66% 217 Equips processos informació 3.448,28 1,10% 3.448,28 1,20% 3.448,28 1,22% 218 Elements de transport 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 219 Altre immobilitzat material 862,07 0,27% 862,07 0,30% 862,07 0,30% 281 Amort. Acum. Immob. Material -2.586,21 -0,82% -5.689,66 -1,99% -9.137,93 -3,23% FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 260 Fiances a llarg termini 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 265 Dipòsits a llarg termini 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% EXISTÈNCIES 270.000,00 85,84% 270.000,00 94,20% 270.000,00 95,46% 3 Existències 270.000,00 85,84% 270.000,00 94,20% 270.000,00 95,46% DEUTORS 27.725,88 8,81% 1.624,21 0,57% 0,00 0,00% 407 Bestretes a proveïdors 0,00% 0,00% 0,00% 430 Clients 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 431 Efectes a cobrar 0,00% 0,00% 0,00% 440 Deutors diversos 0,00% 0,00% 0,00% 460 Bestretes remuneracions 0,00% 0,00% 0,00% 470 Hisenda Pública deutora 27.725,88 8,81% 1.624,21 0,57% 0,00 0,00%
 6. 6. 490 Provisions per insolvències 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54 Altres inversions financeres temporals 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% COMPTES FINANCERS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 551 Comptes corrents amb socis 0,00% 0,00% 0,00% 57 Tresoreria 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 480 Despeses anticipades 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% SUMA ACTIU 314.536,23 286.624,21 282.844,83 PASSIU MES ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017 Núm. Compte DESEMBRE Import % Import % Import % PATRIMONI NET 14.257,52 4,53% 33.246,33 11,60% 139.724,67 49,40% 100 Capital social 3.005,06 0,96% 8.010,06 2,79% 13.015,06 4,60% 112-114 Reserves 0,00 0,00% 1.125,25 0,39% 2.523,63 0,89% 120 Romanent 0,00% 10.127,21 3,53% 22.712,64 8,03% 121 Resultat negatiu d'exercicis anteriors 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 129 Pèrdues i guanys 11.252,46 3,58% 13.983,81 4,88% 101.473,34 35,88% 130 Subvencions oficials de capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% PASIU NO CORRENT 107.055,10 34,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 170 Deutes a llarg termini amb ent. de crèdit 107.055,10 34,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 174 Efectes a pagar a llarg termini 0,00% 0,00% 0,00% PASIU CORRENT 193.223,61 61,43% 253.377,89 88,40% 143.120,16 50,60% 400 Proveïdors 9.616,09 3,06% 9.616,09 3,35% 16.145,04 5,71% 410 Creditors 0,00% 0,00% 0,00% 438 Bestretes de clients 0,00% 0,00% 0,00% 465 Remuneracions pendent de pagament 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 475 Hisenda pública creditora 4.487,71 1,43% 3.115,07 1,09% 36.363,87 12,86% HP creditora per IS 2.813,11 0,89% 1.976,87 0,69% 23.480,52 8,30% HP creditora per IRPF 1.674,60 0,53% 1.138,20 0,40% 1.274,40 0,45% HP creditora per IVA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.608,95 4,10% 476 Organismes Seg. Social creditors 1.760,91 0,56% 1.259,20 0,44% 1.259,20 0,45% Personal 1.259,20 0,40% 1.259,20 0,44% 1.259,20 0,45% Promotors 501,71 0,16% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 520 Deutes a curt amb ent. de crèdit 175.358,89 55,75% 237.387,52 82,82% 87.352,05 30,88% 551 Comptes corrents amb socis 2.000,00 0,64% 2.000,00 0,70% 2.000,00 0,71% SUMA PASSIU 314.536,23 286.624,21 282.844,83 BALANÇ PRIMER EXERCICI Les nostres despeses principals de l’Actiu pertanyen a Aplicacions Informàtiques (Inversions intangibles), ja que tenim com a cost principal i important el primer any la creació de la pàgina web. Seguint amb l’Actiu, en Inversions Materials, que sumen 15000€, tenim la compra d’EPI (4000€) i la compra del mobiliari i l’equipament de la nau de 300m quadrats que em llogat.
 7. 7. Considerem que els costos de mobiliari i altres immobilitzat material són de 11000€ donat que es una nau llogada i s’establirien les mínimes instal·lacions per al correcte funcionament de l’empresa, ja que de cara al futur pot haver-hi un canvi de nau per una nau més gran. Tot i haver d’organitzar i transportar productes i caixes per el magatzem no comprem maquinària sinó que alquilem dos toros mecànics. SEGON EXERCICI En el segon any decidim fer compres de maquinària per organitzar el magatzem i eliminar el 50% dels lloguers de maquinària. També augmentem 2000€ el mobiliari per a aquells elements que han faltat en el primer exercici. TERCER EXERCICI Al tercer exercici la maquinària del nostre immobilitzat material augmenta en 4000€ davant el desig d’independitzar-nos del lloguer de transpalets i toros mecànics i gestionar el nostre magatzem amb la nostra maquinària. 0. Previsió de Tresoreria: Per un emprenedor és una de les dues coses més importants quan estem parlant de finançament: tindrem cash per a pagar tot el que hem de pagar? Recorda que : Cash Flow Is More Important Than Yout Mother(CFIMITYM) PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI COBRAMENTS Ingressos 271.315,20 271.315,20 459.264,00 IVA COBRAT 48.836,74 48.836,74 82.667,52 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 Finançament 344.050,00 4.000,00 4.000,00 TOTAL COBRAMENTS 664.201,94 324.151,94 545.931,52 PAGAMENTS Compres i treballs d'altres 359.641,55 97.790,78 158.653,87 Serveis externs 34.797,60 25.264,00 24.944,20 Lloguers 19.581,60 4.018,00 3.698,20 Leasing 0,00 0,00 0,00 Reparacions 0,00 0,00 0,00 Serveis de professionals 0,00 0,00 0,00 Comissions 0,00 0,00 0,00 Transport d'existències 12.000,00 18.000,00 18.000,00 Assegurances 696,00 696,00 696,00 Serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 Publicitat 0,00 0,00 0,00 Subministraments 2.520,00 2.550,00 2.550,00 Despeses diversos 0,00 0,00 0,00 Despeses de personal 90.497,40 99.699,47 112.915,20 Retribucions (net) 71.127,36 84.087,36 97.804,80 Seguretat Social 19.370,04 15.612,11 15.110,40
 8. 8. Hisenda Pública 5.023,80 9.590,60 8.860,28 Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 Retencions IRPF 5.023,80 5.258,40 4.995,60 Pagos a cuenta 0,00 4.332,20 3.864,68 Inversions 22.001,72 3.448,28 3.448,28 Despeses financeres (interessos) 20.513,15 21.602,27 19.640,79 Devolució prèstecs i leasing 93.107,09 99.837,81 107.055,10 IVA PAGAT 75.095,76 22.735,07 33.620,22 TOTAL PAGAMENTS 700.678,08 379.968,28 469.137,94 SALDO INICIAL -39.044,94 1.005,00 1.005,00 COBRAMENTS - PAGAMENTS -36.476,14 -55.816,34 76.793,58 LIQUIDACIÓ IVA 0,00 0,00 34.818,20 SALDO FINAL 0,00 0,00 0,00 DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 75.521,08 54.811,34 23.809,56 DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 66.789,94 CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 75.521,08 130.332,43 87.352,05 Com es pot observar a les dades de la previsió de tresoreria, tenim un cash flow negatiu el primer i segon any com a conseqüència del pagament del préstec bancari del primer any per a la compra de mercaderies. Sense aquest préstec però, l’empresa no pot començar la seva activitat econòmica. 1. Supervivència a curt termini a. Tinc liquiditat (aparentment)? Actiu Corrent >Pasiu Corrent --> Fons de Maniobra En els tres anys el fons de maniobra es positiu ja que els préstecs són a llarg termini i l’Actiu corrent de la nostra empresa és major que el passiu corrent. b. Return On Equity (rendibilitat financera) > cost d'oportunitat d'obtenir diners en un altre negoci, el percentatge que ens donaria per exemple Bonos del Estado o posar els diners en un 1 2 3 104,502.27 18,246.33 126,879.84 FONS DE MANIOBRA
 9. 9. compte d'estalvi! En els tres exercicis obtenim un ROE elevat ja que el rendiment de la empresa és també elevat respecte a la inversió dels promotors. 2. Supervivència a llarg termini a) Com ha anat l'activitat? Benefici Net>0 RESULTAT EXERCICI 11.252,46 13.983,81 101.473,34 Com ja s’ha comentat a un dels primers apartats del pla de finançament l’empresa obté benefici als tres anys tot i que en el tercer obté un resultat més elevat. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 Roe 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 1 2 3 RESULTAT EXERCICI
 10. 10. b) El negoci és rendible? Sé fer l'activitat a la que em vull dedicar? BAII: Benefici Abans Interessos i Impostos (resultat explotació)> 0 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 34.578,72 39.082,04 146.482,47 El negoci es rendible amb les previsions de ventes ja que el resultat d’explotació és positiu els tres anys. c) El negoci és sostenible en el temps? Només ho serà si el Resultat d'Explotació és més gran que la Despesa Financera, és a dir, que el que em costarà finançar-me BAII>despesa financera (en valor absolut, és a dir, euros) HO trobareu en el Compte de Pèrdues i Guanys. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 34.578,72 39.082,04 146.482,47 Despeses financeres 20.513,15 21.602,27 19.640,79 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 140,000.00 160,000.00 1 2 3 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
 11. 11. El negoci és sostenible ja que en els tres anys el resultat d’explotació és més elevat que les despeses financeres del préstec. Per tant el negoci pot sobreviure i afrontar aquestes despeses. 3. Palanquejament operatiu o punt mort (vendes a a partir de les quals començaré a obtenir beneficis) Breakeven point (sales) = Fixed Costs / (1- (Variable Costs / Sales)) La fórmula del Punt Mort = CF/pv-cv. Si tenim dificultats per conèixer els costos variables, podem obtenir el punt mort, a partir dels costos fixos. És una possible referència. L’empresa obté beneficis a partir de la venta del percentatge d’existències indicat respecte el total que es té al magatzem. 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 140,000.00 160,000.00 1 2 3 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ Despeses financeres 1 2 3 92.68% 84.12% 62.71% Punt d'equilibri
 12. 12. En el primer i segon exercici s’han de vendre més del 80% de les existències que tenim al magatzem, en canvi al tercer any només s’han de vendre el 62% per cobrir costos. 5. Anàlisi de l'eficiència Per veure a què destinem el marge de contribució que obtenim anualment i la seva evolució, hem realitzat aquests gràfics. ANY 1 ANY 2 23% 54% 23% Serveis externs Despesdes de personal EBITDA 15% 59% 26% Serveis externs Despesdes de personal EBITDA
 13. 13. ANY 3 Segons les gràfiques realitzades observem que l'EBITDA va incrementant cada any, però l'increment més fort és el del segon al tercer any. Aquesta palanca és deguda a la possible assossiació que farem amb "segundamano.es" per poder fer competència a "milanuncions.com". També s'observa que els serveis externs van disminuïnt a causa de la poca dependència que tindrem d'altres empreses i les despeses de personal es mantenen en línea (exceptuant el tercer any que l'EBITDA les cobreix una mica més). Tot seguit restant les amortitzacions, les despeses financeres i els tributs hem pogut comfirmar que els beneficis nets van augmentant al llarg dels tres anys (i tenint en compte la palanca entre el segon i el tercer excercici). 9% 40% 51% Serveis externs Despesdes de personal EBITDA
 14. 14. ANY 1 ANY 2 4% 96% RESULTAT VENDES 5% 95% RESULTAT VENDES
 15. 15. ANY 3 El primer i el segon any, els beneficis nets són bastant curts respecte a tots els ingressos que ens proporcionen les vendes, però la situació canvia degut a l'incremement de pràcticament el 100% de l'EBITDA gràcies a l'assossiació comentada anteriorment. 22% 78% RESULTAT VENDES
 16. 16. 6. Ràtios 6.1 Ratos d'estructura financera Ràtio d'endeutament (PASSIU/PN + PASSIU) ANY 1 = 300.279/314.536 = 0,95 ANY 2 = 253.378/286.624 = 0,88 ANY 3 = 143.120/282.845 = 0,51 Al llarg dels tres anys, la ràtio d'endeutament va disminuïnt. En els dos primers anys, els financiem amb el nostre passiu, cosa que és normal en un negoci acabat d'obrir que es dedica a la compra-venda i necessita molta inversió inicial. El segon any ja haurem pagat els deutes a llarg termini i al tercer, ja pràcticament serem una empresa capitalitzada que es financia amb el seu patrimoni. Ràtio d'estructura del deute (PC/PASSIU) ANY 1 = 193.224/314.279 = 0,64 ANY 2 = 253.378/253.378 = 1 ANY 3 = 143.120/143.120 = 1 La rqd va augmentant progressivament fins situar-se al 1. Això no és massa bo, ja que vol dir que no tenim deutes a llarg termini i que el 100% d'aquests, són a curt termini. Això podria ocasionar un concurs de creditors ja que podriem tenir problemes de disponibilitat. Hauriem de mirar de repartir una mica més els deutes per tal de no acabar en situació de fallida i translladant-los a llarg termini.
 17. 17. Cost d'endeutament ( Despesa Financera/PASSIU) ANY 1 = 20.513/314.279 = 0,06 ANY 2 = 21.602/314.279 = 0,07 ANY 3 = 19.641/314279 = 0,06 El cost de finançament es manté estable al voltant del 6-7%. És l'interès que hem de pagar pels nostres deutes tenint en compte la despesa financera anual (el que pagem a les entitats bancàries) i el total dels nostres deutes. 6.2 Rendibilitats ROE (Benefici Net /PN) ANY 1 = 11.252/14.258 = 0,79 ANY 2 = 13.984/33.246 = 0,42 ANY 3 = 101.473/139.725 = 0,73 La rendibilitat que obtindrem els socis serà aproximadament de 75% de la inversió realitzada, menys al segon any, que caurà fins a un 42%, degut als baixos beneficis respecte al capital aportat (també s'ha de tenir en compte que és l'any on es paguen la totalitat dels deutes a llarg termini). ROI (BAII/ACTIU) ANY 1 = 34.579/314.536 = 0,12 ANY 2 = 39.082/286.624 = 0,14 ANY 3 = 146.482/282.845 = 0,52 La rendibilitat que obtenim de tot l'actiu emprat en les operacions de l'empresa, el primer i el segon any es manté a prop del 15% però al tercer any puja fins al 52% degut a la palanca que farà augmentar els nostres ingressos (l'assossiació amb "segundamano.es").
 18. 18. ROS (BAII/vendes) ANY 1 = 34.579/271.315 = 0,13 ANY 2 = 39.082/271.315 = 0,14 ANY 3 = 146.482/459.264 = 0,32 La rendibilitat que obtenim de les vendes, al primer i al segon any està a prop del 15%, però amb la palanca següent, tant l'import net de la xifra de negocis i el resultat d'explotació augmentaràn molt i farà augmentar la ROS fins a situar-se a un 32%. 6.3 Períodes (Cobraments i Pagaments) COBRAMENT (dies que trigo a cobrar dels meus clients) C = Nosaltres cobrem al moment (el client ha de pagar primer per obtenir el producte); per tant el resultat és 0 PAGAMENT (dies que trigo a pagar als proveïdors) ANY 1 P 9616 232233 365 15dies ANY 2 P 9616 253835 365 14dies ANY 3 P 16145 312422 365 19dies
 19. 19. 7. Ràtios conjunts 7.1 Efecte Palanquejament Financer ANY 1 ROI = 0,12 Cost de Finançament = 0,06 ANY 2 ROI = 0,14 Cost de Finançament = 0,07 ANY 3 ROI = 0,52 Cost de Finançament = 0,06 En els tres anys la rendibilitat econòmica és mes gran que el cost financer, cosa que fa que tinguem la possibilitat d'endeutar-nos per millorar la rendibilitat financera. Amb l'efecte palanquejament, podriem demanar un préstec al banc, que el pagariem amb un 6-7% d'interès anual. Llavors, invertir el préstec en la compra de productes, pels quals obtindriem una rendibilitat econòmica superior ens els tres anys al cost financer del préstec. Amb aquest fet podriem augmentar la rendibilitat financera (% que ens enduem els socis). 7.2 Període mitjà de maduració Econòmic i Financer La nostra empresa és una empresa comercial i, tenint en compte les fórmules següents hem calculat els diversos períodes mitjans de maduració (el nombre de dies que l'empresa triga a recuperar una unitat monetària des de que es va invertir en el seu cicle d'explotació). ANY 1 Període mitjà d'Aprovisionament = 38272 97791 365 142dies
 20. 20. Període mitjà de Cobrament = 0 271315 365 0 Període mitjà de Pagament = 9616 97791 365 36dies PMME = 142 dies PMMF = 107 dies _____________________________________________________________________________ ANY 2 Període mitjà d'Aprovisionament = 38272 97791 365 142dies Període mitjà de Cobrament = 0 459264 365 0 Període mitjà de Pagament = 9616 97791 365 36dies PMME = 142 dies PMMF = 107 dies _____________________________________________________________________________ ANY 3 Període mitjà d'Aprovisionament = 38272 97791 365 142dies Període mitjà de Cobrament = 0 271315 365 0 Període mitjà de Pagament = 16145 164188 365 36dies PMME = 142 dies PMMF = 107 dies
 21. 21. Els períodes mitjans de maduració són idèntics al llarg dels tres excercicis següents. El temps que dura el nostre cicle d'explotació són 142 dies (PMME), tot i així els proveïdors ens financien 36 i ens queden 107 dies d'autofinançament (PMMF). Hauriem de negociar amb els proveïdors poder cobrir tot el nostre cicle d'explotació sense haver-nos de treure un euro de la butxaca. És un aspecte molt important per nosaltres poder negociar el període de pagament. 7.3 PAS NOF = (Mitjana d'Existències + Mitjana de Clients + 10%Mitjana de Proveïdors)-Mitjana de Proveïdors FM = AC - PC ANY 1 NOF = 135.000 + 13.863 -193.224 = -44.502 FM = 297.726 - 107.055 ANY 2 NOF = 270000 + 14.675 - 253.378 = 31.297 FM = 271.624 - 253,378 = 18.246 ANY3 NOF = 270.000 - 142.120 = 127.880 FM = 270.000 - 142.120 = 127.880 Excepte en el segon any, el NOF>FM cosa que ens indica que tenim la garantia d'obrir el negoci. Tot i així al segon any, per relativament poc, el NOF<FM, cosa que indica que es necessita més fons per dur a terme les activitats. Com s'ha comentat al obtenir al resultat de la ràtio de qualitat del deute, els deutes a curt termini s'haurien de negociar i treslladar-los al llarg, ja que podem tenir problemes de disponibilitat. Abans d'obrir el negoci hauriem de distribuïr més els deutes segons el termini.

×