Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Microsoft PowerPointMicrosoft PowerPoint20032003Ch­¬ng tr×nh dµnh cho gi¸o ¸n ®iÖnCh­¬ng tr×nh dµnh cho gi¸o ¸n ®iÖntötö
04:07 AM04:07 AM 2Bài 1: Các thao tác cơ bảnBài 1: Các thao tác cơ bảnI.I.Khëi ®éng, tho¸t:Khëi ®éng, tho¸t: PowerPoint 20...
04:07 AM04:07 AM 3• Thanh Standard (n¬i chøa c¸c biÓu t­îng m¸y in, ghi,Thanh Standard (n¬i chøa c¸c biÓu t­îng m¸y in, gh...
04:07 AM04:07 AM 4Màn hình đầy đủMàn hình đầy đủ
04:07 AM04:07 AM 5Thao tác với fileThao tác với fileIII.III. Thao t¸c víi File:Thao t¸c víi File:1.1. Më file míi:Më file ...
04:07 AM04:07 AM 6Hộp thoại ghiHộp thoại ghi
04:07 AM04:07 AM 7Thao tác với fileThao tác với file3.3. §ãng file:§ãng file: File -> CloseFile -> Close4.4. Më mét file c...
04:07 AM04:07 AM 8Hộp thoại mở file cũHộp thoại mở file cũ
04:07 AM04:07 AM 9Thao tác với SlideThao tác với SlideIV.IV. Thao t¸c víi Slide:Thao t¸c víi Slide:1.1. T¹o míi mét Slide:...
04:07 AM04:07 AM 10Định dạng chữ trong SlideĐịnh dạng chữ trong SlideV.V. §Þnh d¹ng ch÷ trong Slide:§Þnh d¹ng ch÷ trong Sl...
04:07 AM04:07 AM 11Định dạng slide chủĐịnh dạng slide chủ3.§Þnh d¹ng Slide chñ:3.§Þnh d¹ng Slide chñ:a.a. ý nghÜa: khi chÌ...
04:07 AM04:07 AM 12Điều khiển SlideĐiều khiển SlideVI.VI. §iÒu khiÓn khi tr×nh chiÕu§iÒu khiÓn khi tr×nh chiÕu: (H×nh bªn)...
04:07 AM04:07 AM 13Bài tập 1Bài tập 1T¹o mét file PowerPoint mang tªn bài bµi gi¶ng.T¹o mét file PowerPoint mang tªn bài b...
04:07 AM04:07 AM 14Bài 2: Thay đổi nền, chèn tranh vào slideBài 2: Thay đổi nền, chèn tranh vào slideI.I. Thay ®æi nÒn cho...
04:07 AM04:07 AM 15Thay đổi nềnThay đổi nền
04:07 AM04:07 AM 16Chèn một đối tượngChèn một đối tượngII. ChÌn c¸c ®èi t­îngII. ChÌn c¸c ®èi t­îng1. ChÌn tranh (¶nh) vµo...
04:07 AM04:07 AM 17Hộp thoại chèn tranhHộp thoại chèn tranh
04:07 AM04:07 AM 18ChChèn theo khuôn mẫuèn theo khuôn mẫub.b. ChÌn tranh vµo Slide theo một khu«n mÉuChÌn tranh vµo Slide ...
04:07 AM04:07 AM 19Hình ảnh Slide layoutHình ảnh Slide layout
04:07 AM04:07 AM 20chèn các đối tượngchèn các đối tượng2. ChÌn mét file Video, Audio.2. ChÌn mét file Video, Audio.- Forma...
04:07 AM04:07 AM 21Hộp thoại Media clipHộp thoại Media clipChó ý 1:Chó ý 1:NÕ u kh«ng cãNÕ u kh«ng cãfile Vide o (Audio )f...
04:07 AM04:07 AM 22Hộp thoại sau khi nhấp ImportHộp thoại sau khi nhấp Import
04:07 AM04:07 AM 23Chèn bảngChèn bảng3. ChÌn b¶ng3. ChÌn b¶nga. ChÌn:a. ChÌn:- Format -> Slide layout- Format -> Slide lay...
04:07 AM04:07 AM 24Định dạng bảngĐịnh dạng bảngb. §Þnh d¹ng b¶ng:b. §Þnh d¹ng b¶ng:1. Thªm cét (hµng):1. Thªm cét (hµng):+...
04:07 AM04:07 AM 25Chèn biểu đồ - Chữ nghệChèn biểu đồ - Chữ nghệthuậtthuậtIII. ChÌn biÓu ®å.III. ChÌn biÓu ®å.- Format ->...
04:07 AM04:07 AM 26Bài 3: Tạo hoạt ảnhBài 3: Tạo hoạt ảnhI.I. T¹o ho¹t ¶nh chung cho c¸c ®èi t­îng trong 1 slide:T¹o ho¹t ...
04:07 AM04:07 AM 27Tạo hoạt ảnhTạo hoạt ảnhII.II. Ho¹t ¶nh tuú chän cho tõng ®èi t­îng trong slide.Ho¹t ¶nh tuú chän cho t...
04:07 AM04:07 AM 28TTạo hoạt ảnhạo hoạt ảnhIII. T¹o sù chuyÓn tiÕp cho Slide.III. T¹o sù chuyÓn tiÕp cho Slide.Môc ®Ých: T...
04:07 AM04:07 AM 29Bài 4: Tạo sự liên kết và vẽ hìnhBài 4: Tạo sự liên kết và vẽ hìnhI. T¹o sù liªn kÕt.I. T¹o sù liªn kÕt...
04:07 AM04:07 AM 30Chú ýChú ýa.a. Khi chänKhi chän HyperlinktoHyperlinkto:: ta ph¶i lùa chän c¸c tr­­êng hîp sau:ta ph¶i l...
04:07 AM04:07 AM 31Tạo liên kết cho đối tượngTạo liên kết cho đối tượng2.T¹o liªn kÕt cho 1 ®èi t­îng.2.T¹o liªn kÕt cho 1...
04:07 AM04:07 AM 32Hộp thoại Insert HyperlinkHộp thoại Insert Hyperlink
04:07 AM04:07 AM 33Vẽ hình cho slideVẽ hình cho slideII. VÏ h×nh cho Slide:II. VÏ h×nh cho Slide:B­íc 1:B­íc 1: Khëi ®éng ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai giang ve cach lam powerpoint hay lam

792 views

Published on

 • Be the first to comment

Bai giang ve cach lam powerpoint hay lam

 1. 1. Microsoft PowerPointMicrosoft PowerPoint20032003Ch­¬ng tr×nh dµnh cho gi¸o ¸n ®iÖnCh­¬ng tr×nh dµnh cho gi¸o ¸n ®iÖntötö
 2. 2. 04:07 AM04:07 AM 2Bài 1: Các thao tác cơ bảnBài 1: Các thao tác cơ bảnI.I.Khëi ®éng, tho¸t:Khëi ®éng, tho¸t: PowerPoint 2003:PowerPoint 2003:a . Khëi ®éng: Start -> Programs ->a . Khëi ®éng: Start -> Programs ->Microsoft-> PowerPoint 2003Microsoft-> PowerPoint 2003b. Tho¸t: Flie Exit (hoÆc nhÊn Alt + F4)b. Tho¸t: Flie Exit (hoÆc nhÊn Alt + F4)II.II. Quan s¸t mµn h×nh:Quan s¸t mµn h×nh: PowerPoint 2003PowerPoint 2003
 3. 3. 04:07 AM04:07 AM 3• Thanh Standard (n¬i chøa c¸c biÓu t­îng m¸y in, ghi,Thanh Standard (n¬i chøa c¸c biÓu t­îng m¸y in, ghi,sao chÐp,liªn kÕt, b¶ng,...)sao chÐp,liªn kÕt, b¶ng,...)• Thanh Formating (N¬i chøa c¸c biÓu t­îng Ph«ngThanh Formating (N¬i chøa c¸c biÓu t­îng Ph«ngch÷, mÇu ch÷, kiÓu ch÷, cì ch÷,...).ch÷, mÇu ch÷, kiÓu ch÷, cì ch÷,...).• Thanh Menu (chøa c¸c menu chän lÖnh)Thanh Menu (chøa c¸c menu chän lÖnh)• Thanh Drawing : Chøa c¸c nót c«ng cô ®Ó vÏ h×nh.Thanh Drawing : Chøa c¸c nót c«ng cô ®Ó vÏ h×nh.• NÕu c¸c thanh nµy mµ mÊt ta cã thÓ chän vµoNÕu c¸c thanh nµy mµ mÊt ta cã thÓ chän vµoView->Toolbars-> Standard (Formating) ®Ó hiÓnView->Toolbars-> Standard (Formating) ®Ó hiÓnthÞ.thÞ.Các thanh công cụCác thanh công cụ
 4. 4. 04:07 AM04:07 AM 4Màn hình đầy đủMàn hình đầy đủ
 5. 5. 04:07 AM04:07 AM 5Thao tác với fileThao tác với fileIII.III. Thao t¸c víi File:Thao t¸c víi File:1.1. Më file míi:Më file míi:- NhÊn tæ hîp phÝm (Ctrl +N)- NhÊn tæ hîp phÝm (Ctrl +N)- HoÆc chän File -> New- HoÆc chän File -> New- HoÆc nh¸y chuét vµo Trªn thanh c«ng cô- HoÆc nh¸y chuét vµo Trªn thanh c«ng côchuÈnchuÈn2.2. Ghi file:Ghi file:- File -> Save (NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl +S) NÕu lµ- File -> Save (NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl +S) NÕu lµfile míi hép tho¹i Save As xuÊt hiÖn ph¶i ®Æt tªnfile míi hép tho¹i Save As xuÊt hiÖn ph¶i ®Æt tªnfile trong khung:file trong khung: File nameFile name -> chän n¬i ghi ë ch÷-> chän n¬i ghi ë ch÷Save inSave in -> nhÊp save kÕt thóc viÖc ghi.-> nhÊp save kÕt thóc viÖc ghi.
 6. 6. 04:07 AM04:07 AM 6Hộp thoại ghiHộp thoại ghi
 7. 7. 04:07 AM04:07 AM 7Thao tác với fileThao tác với file3.3. §ãng file:§ãng file: File -> CloseFile -> Close4.4. Më mét file cò:Më mét file cò:• Chän mét trong 3 c¸ch sau:Chän mét trong 3 c¸ch sau:- file -> Open- file -> Open- HoÆc nhÊn CTRL + O- HoÆc nhÊn CTRL + O- NhÊp chuét vµo biÓu t­îng trªn thanh- NhÊp chuét vµo biÓu t­îng trªn thanhc«ngc«ng chuÈn StandarchuÈn Standar• Hép tho¹i Open më raHép tho¹i Open më ra• T×m vÞ trÝ n¬i chø file (nhÊp ch÷T×m vÞ trÝ n¬i chø file (nhÊp ch÷ lookinlookin t×mt×mæ ®Üa, th­ môc chøa file) -> NhÊp chuét chänæ ®Üa, th­ môc chøa file) -> NhÊp chuét chäntªn file -> NhÊp chuét vµotªn file -> NhÊp chuét vµo
 8. 8. 04:07 AM04:07 AM 8Hộp thoại mở file cũHộp thoại mở file cũ
 9. 9. 04:07 AM04:07 AM 9Thao tác với SlideThao tác với SlideIV.IV. Thao t¸c víi Slide:Thao t¸c víi Slide:1.1. T¹o míi mét Slide:T¹o míi mét Slide:- Insert -> New Slide- Insert -> New Slide-- Ctrl + MCtrl + M2.2. Xo¸ Slide: Chän Slide nhÊn phÝm DeleteXo¸ Slide: Chän Slide nhÊn phÝm Delete3.3. Thay ®æi vÞ trÝ Slide: Tõ phÝa bªn tr¸i cña mµn h×nhThay ®æi vÞ trÝ Slide: Tõ phÝa bªn tr¸i cña mµn h×nhthiÕt kÕ chän tr¸i chuét vµo Slide cÇn thay ®æi vÞthiÕt kÕ chän tr¸i chuét vµo Slide cÇn thay ®æi vÞtrÝ, gi÷ chuét rª tíi n¬i cÇn thiÕt råi th¶.trÝ, gi÷ chuét rª tíi n¬i cÇn thiÕt råi th¶.4.4. Xem 1 Slide : Khi thiÕt kÕ xong mét Slide ta cã thÓXem 1 Slide : Khi thiÕt kÕ xong mét Slide ta cã thÓcho hiÖn ®Ó kiÓm tra b»ng c¸ch chäncho hiÖn ®Ó kiÓm tra b»ng c¸ch chän SlideSlide cÇncÇnhiÖn -> nhÊn Shift + F5 (HoÆc nhÊp chuét vµo biÓuhiÖn -> nhÊn Shift + F5 (HoÆc nhÊp chuét vµo biÓut­îng trong côm phÝa d­íi bªn tr¸i mµn h×nht­îng trong côm phÝa d­íi bªn tr¸i mµn h×nhthiÕt kÕ)thiÕt kÕ)5.5. Èn mét Slide : Chän Slide - > Slide Show -> HideÈn mét Slide : Chän Slide - > Slide Show -> Hide
 10. 10. 04:07 AM04:07 AM 10Định dạng chữ trong SlideĐịnh dạng chữ trong SlideV.V. §Þnh d¹ng ch÷ trong Slide:§Þnh d¹ng ch÷ trong Slide: Chñ yÕu sö dông thanhChñ yÕu sö dông thanhc«ng cô Formating:c«ng cô Formating:1. §Þnh d¹nh th«ng th­êng: Trªn thanh nµy bao gåm c¸c1. §Þnh d¹nh th«ng th­êng: Trªn thanh nµy bao gåm c¸cnót lÖnh chøc n¨ng ®Þnh d¹ng (Font ch÷, mÇu ch÷,nót lÖnh chøc n¨ng ®Þnh d¹ng (Font ch÷, mÇu ch÷,kiÓu ch÷,...)kiÓu ch÷,...)2. §Þnh d¹nh c¸c khung chøa text: Muèn thay ®æi l¹i ®é2. §Þnh d¹nh c¸c khung chøa text: Muèn thay ®æi l¹i ®éréng cña khung chøa ch÷ (®èi t­îng chøa text), taréng cña khung chøa ch÷ (®èi t­îng chøa text), tachän vµo mÐp khung khi xuÊt hiÖn 8 nót khiÓn th× ®­chän vµo mÐp khung khi xuÊt hiÖn 8 nót khiÓn th× ®­a chuét vµo c¸c nót ®ã tíi khi chuét biÕn thµnh mòi tªna chuét vµo c¸c nót ®ã tíi khi chuét biÕn thµnh mòi tªn2 chiÒu th× b¾t ®Çu ®iÒu chØnh kÐo to ra hay thu2 chiÒu th× b¾t ®Çu ®iÒu chØnh kÐo to ra hay thunhá l¹i cho c©n ®èi trong Slide.nhá l¹i cho c©n ®èi trong Slide.
 11. 11. 04:07 AM04:07 AM 11Định dạng slide chủĐịnh dạng slide chủ3.§Þnh d¹ng Slide chñ:3.§Þnh d¹ng Slide chñ:a.a. ý nghÜa: khi chÌn thªm 1 Slide míi ta l¹i mÊt c«ngý nghÜa: khi chÌn thªm 1 Slide míi ta l¹i mÊt c«ng®Þnh d¹ng l¹i ph«ng ch÷,mµu ch÷, mµu nÒn cho slide®Þnh d¹ng l¹i ph«ng ch÷,mµu ch÷, mµu nÒn cho slidemíi, vËy ®Þnh d¹ng Slide chñ gióp chóng ta khi chÌnmíi, vËy ®Þnh d¹ng Slide chñ gióp chóng ta khi chÌnmét Slide míi thõa kÕ ®­îc nh÷ng thuéc tÝnh tõ Slidemét Slide míi thõa kÕ ®­îc nh÷ng thuéc tÝnh tõ Slidechñ mµ ta ®· ®Þnh d¹ng ban ®Çuchñ mµ ta ®· ®Þnh d¹ng ban ®Çub.b. C¸ch thøc ®Þnh d¹ng Slide chñ:C¸ch thøc ®Þnh d¹ng Slide chñ:- T¹i Slide ®Çu ta chän: View -> Master -> Slide- T¹i Slide ®Çu ta chän: View -> Master -> SlideMasterMaster- Khi Slide Master xuÊt hiÖn chän ta sö dông thanh- Khi Slide Master xuÊt hiÖn chän ta sö dông thanhc«ng cô ®Þnh d¹ng (Formatting) ®Ó ®Þnh d¹ng l¹ic«ng cô ®Þnh d¹ng (Formatting) ®Ó ®Þnh d¹ng l¹icho slide chñ theo ý thÝch cña m×nh (NÒn, ph«ngcho slide chñ theo ý thÝch cña m×nh (NÒn, ph«ngch÷, cì ch÷, kiÓu ch÷, mÇu ch÷,...)ch÷, cì ch÷, kiÓu ch÷, mÇu ch÷,...)
 12. 12. 04:07 AM04:07 AM 12Điều khiển SlideĐiều khiển SlideVI.VI. §iÒu khiÓn khi tr×nh chiÕu§iÒu khiÓn khi tr×nh chiÕu: (H×nh bªn): (H×nh bªn)Gió p c¸ c thÇy c« thao t¸ c nhanh chãng khi tr× nh chiÕ u, ® ångGió p c¸ c thÇy c« thao t¸ c nhanh chãng khi tr× nh chiÕ u, ® ångthê i söthê i söc¸ c bó t ® ¸ nh dÊu ® Ó chó ý cho häc sinh nhò ng vÊn ® Ò cÇnc¸ c bó t ® ¸ nh dÊu ® Ó chó ý cho häc sinh nhò ng vÊn ® Ò cÇnnhÊn m ¹ nhnhÊn m ¹ nh1. DÞch chuyÓn tiÕn 1 Slide: ph¶i chuét ->Next1. DÞch chuyÓn tiÕn 1 Slide: ph¶i chuét ->Next2. DÞch chuyÓn lui 1 Slide: ph¶i chuét -> Previos2. DÞch chuyÓn lui 1 Slide: ph¶i chuét -> Previos3. DÞch chuyÓn tíi mét Slide: Go to Slide -> chän Slide cÇn3. DÞch chuyÓn tíi mét Slide: Go to Slide -> chän Slide cÇntíitíi4. Sö dông bót ®¸nh dÊu khi ®iÒu khiÓn:4. Sö dông bót ®¸nh dÊu khi ®iÒu khiÓn: NhÊp ph¶i ->NhÊp ph¶i ->Pointer Options Chän:Pointer Options Chän:- Chän l¹i h×nh d¸ng ban ®Çu cña chuét (Arrow)- Chän l¹i h×nh d¸ng ban ®Çu cña chuét (Arrow)- Chän bót nÐt m¶nh (Ballpoint Pen)- Chän bót nÐt m¶nh (Ballpoint Pen)- Chän Bót nÐt to (Felt Tip Pen)- Chän Bót nÐt to (Felt Tip Pen)- Chän Bót t« nhÊn m¹nh (Highlighter)- Chän Bót t« nhÊn m¹nh (Highlighter)- Chän Mµu (Ink Color)- Chän Mµu (Ink Color)
 13. 13. 04:07 AM04:07 AM 13Bài tập 1Bài tập 1T¹o mét file PowerPoint mang tªn bài bµi gi¶ng.T¹o mét file PowerPoint mang tªn bài bµi gi¶ng.Yªu cÇu :Yªu cÇu :- §Þnh d¹ng Slide chñ( Ph«ng ch÷, mÇu ch÷,...)- §Þnh d¹ng Slide chñ( Ph«ng ch÷, mÇu ch÷,...)- T¹o tiÕp tèi thiÓu 6 Slide (So¹n néi dung cho slide)- T¹o tiÕp tèi thiÓu 6 Slide (So¹n néi dung cho slide)- Thao t¸c víi Slide (chÌn míi, xo¸, di chuyÓn)- Thao t¸c víi Slide (chÌn míi, xo¸, di chuyÓn)- Cho hiÖn Slide- Cho hiÖn Slide- §iÒu khiÓn c¸c Slide ®· t¹o- §iÒu khiÓn c¸c Slide ®· t¹o
 14. 14. 04:07 AM04:07 AM 14Bài 2: Thay đổi nền, chèn tranh vào slideBài 2: Thay đổi nền, chèn tranh vào slideI.I. Thay ®æi nÒn cho SlideThay ®æi nÒn cho Slide::- Chän Slide cÇn thay ®æi nÒn.- Chän Slide cÇn thay ®æi nÒn.- Format -> Slide Design -> Design Templates- Format -> Slide Design -> Design Templates(HoÆc Format -> Slide Design -> Color(HoÆc Format -> Slide Design -> ColorSchemes)Schemes)- T×m mÉu nÒn cho Slide cÇn chÌn.- T×m mÉu nÒn cho Slide cÇn chÌn.- Khi nót th¶ hiÖn ra nhÊp chän :- Khi nót th¶ hiÖn ra nhÊp chän :+ Apply to All (¸p dông cho tÊt c¶)+ Apply to All (¸p dông cho tÊt c¶)+ Apply to Selected Slide (cho Slide ®·+ Apply to Selected Slide (cho Slide ®·chänchän ))
 15. 15. 04:07 AM04:07 AM 15Thay đổi nềnThay đổi nền
 16. 16. 04:07 AM04:07 AM 16Chèn một đối tượngChèn một đối tượngII. ChÌn c¸c ®èi t­îngII. ChÌn c¸c ®èi t­îng1. ChÌn tranh (¶nh) vµo slide:1. ChÌn tranh (¶nh) vµo slide:a. ChÌn vµo mét Slide bÊt kú:a. ChÌn vµo mét Slide bÊt kú:- §­a trá chuét Slide cÇn chÌn.- §­a trá chuét Slide cÇn chÌn.- Chän Insert -> Picture -> From File... XuÊt- Chän Insert -> Picture -> From File... XuÊthiÖn hép tho¹ihiÖn hép tho¹i- T×m ®­êng dÉn ®Õn th­ môc cã file tranh- T×m ®­êng dÉn ®Õn th­ môc cã file tranh- Chän tranh -> chän Insert.- Chän tranh -> chän Insert.- §Þnh d¹ng tranh, di chuyÓn tíi vÞ trÝ hîp lý.- §Þnh d¹ng tranh, di chuyÓn tíi vÞ trÝ hîp lý.(Chó ý: cã thÓ copy tranh vµ d¸n th¼ng vµo Slide(Chó ý: cã thÓ copy tranh vµ d¸n th¼ng vµo Slide))
 17. 17. 04:07 AM04:07 AM 17Hộp thoại chèn tranhHộp thoại chèn tranh
 18. 18. 04:07 AM04:07 AM 18ChChèn theo khuôn mẫuèn theo khuôn mẫub.b. ChÌn tranh vµo Slide theo một khu«n mÉuChÌn tranh vµo Slide theo một khu«n mÉu®Þnh tr­íc:®Þnh tr­íc:- Format -> Slide layout.- Format -> Slide layout.- Chän trong c¸c khung nh÷ng ®Þnh d¹ng thÝch- Chän trong c¸c khung nh÷ng ®Þnh d¹ng thÝchhîp :hîp :- Chän Apply to select Slide- Chän Apply to select Slide- Chän vµo biÓu t­îng chÌn tranh->chän tranh ->- Chän vµo biÓu t­îng chÌn tranh->chän tranh ->OkOk
 19. 19. 04:07 AM04:07 AM 19Hình ảnh Slide layoutHình ảnh Slide layout
 20. 20. 04:07 AM04:07 AM 20chèn các đối tượngchèn các đối tượng2. ChÌn mét file Video, Audio.2. ChÌn mét file Video, Audio.- Format -> Slide layout.- Format -> Slide layout.- Chän mét khu«n d¹ng thÝch hîp.- Chän mét khu«n d¹ng thÝch hîp.- NhÊp chuét vµo biÓu t­îng h×nh camera- NhÊp chuét vµo biÓu t­îng h×nh camera..(L(Lµm xuÊt hiÖn mét th­ viÖn Media Clip cãµm xuÊt hiÖn mét th­ viÖn Media Clip cãs½n c¸c file video, audio.s½n c¸c file video, audio.))- Chän 1 file cÇn chÌn -> nhÊp OK- Chän 1 file cÇn chÌn -> nhÊp OK
 21. 21. 04:07 AM04:07 AM 21Hộp thoại Media clipHộp thoại Media clipChó ý 1:Chó ý 1:NÕ u kh«ng cãNÕ u kh«ng cãfile Vide o (Audio )file Vide o (Audio )cÇn chÌn trªn th­cÇn chÌn trªn th­viÖ n, cÇn ph¶i nhËpviÖ n, cÇn ph¶i nhËpthªm vµ o b»ng c¸ ch.thªm vµ o b»ng c¸ ch.-> chän Im po rt t× m-> chän Im po rt t× m® ­ê ng dÉn ® Õ n th­® ­ê ng dÉn ® Õ n th­m ô c chø a file Vide om ô c chø a file Vide o(Audio ) -> chän file(Audio ) -> chän file-> chän Add-> chän Add
 22. 22. 04:07 AM04:07 AM 22Hộp thoại sau khi nhấp ImportHộp thoại sau khi nhấp Import
 23. 23. 04:07 AM04:07 AM 23Chèn bảngChèn bảng3. ChÌn b¶ng3. ChÌn b¶nga. ChÌn:a. ChÌn:- Format -> Slide layout- Format -> Slide layout- Chän mét khu«n d¹ng thÝch hîp.- Chän mét khu«n d¹ng thÝch hîp.- Chän biÓu t­îng b¶ng- Chän biÓu t­îng b¶ng- Lµm hiÖn hép tho¹i (Insert Table)- Lµm hiÖn hép tho¹i (Insert Table)- NhËp sè cét cña b¶ng:(Number of columns)- NhËp sè cét cña b¶ng:(Number of columns)- NhËp sè hµng cña b¶ng:(Number of rows)- NhËp sè hµng cña b¶ng:(Number of rows)- NhÊp OkNhÊp OkS c tố ộS hố àng
 24. 24. 04:07 AM04:07 AM 24Định dạng bảngĐịnh dạng bảngb. §Þnh d¹ng b¶ng:b. §Þnh d¹ng b¶ng:1. Thªm cét (hµng):1. Thªm cét (hµng):+ B«i ®en sè cét (hµng) cÇn thªm+ B«i ®en sè cét (hµng) cÇn thªm+ NhÊp ph¶i chuét chän : Insert columns (Insert+ NhÊp ph¶i chuét chän : Insert columns (InsertRows)Rows)2. Xo¸ cét (hµng):2. Xo¸ cét (hµng):+ B«i ®en sè cét (hµng) cÇn xo¸+ B«i ®en sè cét (hµng) cÇn xo¸+ NhÊp ph¶i chuét chän : Delete columns (Delete+ NhÊp ph¶i chuét chän : Delete columns (DeleteRows).Rows).3. §Þnh d¹ng b¶ng b»ng thanh c«ng cô3. §Þnh d¹ng b¶ng b»ng thanh c«ng cô Table andTable andBordersBorders..Cho hCho hiÖn thanh nµy lªn b»ng c¸ch vµo :iÖn thanh nµy lªn b»ng c¸ch vµo :View -> ToolBars -> Table and BordersView -> ToolBars -> Table and Borders..
 25. 25. 04:07 AM04:07 AM 25Chèn biểu đồ - Chữ nghệChèn biểu đồ - Chữ nghệthuậtthuậtIII. ChÌn biÓu ®å.III. ChÌn biÓu ®å.- Format -> Slide layout- Format -> Slide layout- Chän biÓu t­îng biÓu ®å .- Chän biÓu t­îng biÓu ®å .- NhËp d÷ liÖu cho biÓu ®å.- NhËp d÷ liÖu cho biÓu ®å.- NhÊp ra vïng trèng ®Ó kÕt thóc- NhÊp ra vïng trèng ®Ó kÕt thóc- HiÖu chØnh biÓu ®å- HiÖu chØnh biÓu ®åIV. ChÌn ch÷ nghÖ thuËt:IV. ChÌn ch÷ nghÖ thuËt:- Chän Slide cÇn chÌn- Chän Slide cÇn chÌn- Insert-> Picture -> WordArtInsert-> Picture -> WordArt- (C¸c b­íc kh¸c gièng Word)(C¸c b­íc kh¸c gièng Word)
 26. 26. 04:07 AM04:07 AM 26Bài 3: Tạo hoạt ảnhBài 3: Tạo hoạt ảnhI.I. T¹o ho¹t ¶nh chung cho c¸c ®èi t­îng trong 1 slide:T¹o ho¹t ¶nh chung cho c¸c ®èi t­îng trong 1 slide:B­íc 1B­íc 1:: Chän Slide råi nhÊp chuét Slide Show ->Chän Slide råi nhÊp chuét Slide Show ->Animation Scheme ->Animation Scheme -> (hiÖn l­îc ®å ho¹t ¶nh).(hiÖn l­îc ®å ho¹t ¶nh).B­íc 2B­íc 2:: Chän c¸c ho¹t ¶nh cho Slide trong c¸c khung.Chän c¸c ho¹t ¶nh cho Slide trong c¸c khung.++ Recently UsedRecently Used(Sö dông kh«ng l©u-> Nhanh)(Sö dông kh«ng l©u-> Nhanh)++ No AnimationNo Animation (kh«ng ho¹t ¶nh).(kh«ng ho¹t ¶nh).++ SubtleSubtle (ph¶n phÊt, huyÒn ¶o).(ph¶n phÊt, huyÒn ¶o).++ ModerateModerate(võa ph¶i, «n hoµ, kh«ng qu¸ khÝch)(võa ph¶i, «n hoµ, kh«ng qu¸ khÝch)++ ExcitingExciting (HiÖn h÷u cã s½n)(HiÖn h÷u cã s½n)
 27. 27. 04:07 AM04:07 AM 27Tạo hoạt ảnhTạo hoạt ảnhII.II. Ho¹t ¶nh tuú chän cho tõng ®èi t­îng trong slide.Ho¹t ¶nh tuú chän cho tõng ®èi t­îng trong slide.B­íc 1: Lµm hiÖn ®å thuËt: Slide Show -> CustomAnimationB­íc 2: Chän ®èi t­îng trong Slide (dßng ch÷ "B«i ®en",tranh, h×nh vÏ, file video, b¶ng, biÓu ®å, ch÷ nghÖthuËt...)B­íc 3: thªm kiÓu hiÖu øng cña ho¹t ¶nh.(Add effect)- Entrance: HiÖu øng xuÊt hiÖn Slide- Emphasis: HiÖu øng nhÊn m¹nh- Exit: HiÖu øng biÕn mÊt- Motion Paths: hiÖu øng chuyÓn ®éngB­íc 4: Xem thö nhÊp vµo Slide show trong ®å thuËt->®iÒu
 28. 28. 04:07 AM04:07 AM 28TTạo hoạt ảnhạo hoạt ảnhIII. T¹o sù chuyÓn tiÕp cho Slide.III. T¹o sù chuyÓn tiÕp cho Slide.Môc ®Ých: T¹ohiÖuøngkhichuyÓntiÕpgi÷ac¸c slideMôc ®Ých: T¹ohiÖuøngkhichuyÓntiÕpgi÷ac¸c slideB­íc 1:B­íc 1: Lµm hiÖn ®å thuËt :Lµm hiÖn ®å thuËt : Slide Show -> SlideSlide Show -> SlideTransitionTransitionB­íc 2:B­íc 2: Chän kiÓu hiÖu øng cho Slide ë khung:Chän kiÓu hiÖu øng cho Slide ë khung:Apply to SelectedApply to Selected SlidesSlidesB­íc 3:B­íc 3: chän tèc ®é + ©m thanh ë khungchän tèc ®é + ©m thanh ë khung ModifyModifyTransitionTransition:: Speed (tèc ®é); SoundSpeed (tèc ®é); Sound(©m thanh)(©m thanh)B­íc 4:B­íc 4: Chän chÕ ®é t¸c ®éng khi chuyÓnChän chÕ ®é t¸c ®éng khi chuyÓn Advance slideAdvance slide::+ ChuyÓn tiÕp khi nhÊp chuét:+ ChuyÓn tiÕp khi nhÊp chuét: OnmouseclickOnmouseclick+ ChuyÓn tiÕp ë chÕ ®é thêi gian chê:+ ChuyÓn tiÕp ë chÕ ®é thêi gian chê: AutomaticcallyAutomaticcallyafterafterChó ý: m uè n bá chÕ ® é chuyÓ n tiÕ p cña Slide , chän NoChó ý: m uè n bá chÕ ® é chuyÓ n tiÕ p cña Slide , chän No
 29. 29. 04:07 AM04:07 AM 29Bài 4: Tạo sự liên kết và vẽ hìnhBài 4: Tạo sự liên kết và vẽ hìnhI. T¹o sù liªn kÕt.I. T¹o sù liªn kÕt.1. T¹o sù liªn kÕt b»ng nót bÊmhµnh ®éng.1. T¹o sù liªn kÕt b»ng nót bÊmhµnh ®éng.B­íc1:B­íc1: SlideShow ->ActionButtons ->chänmét biÓut­îng ->SlideShow ->ActionButtons ->chänmét biÓut­îng ->vÏnót bÊmtrongslide.vÏnót bÊmtrongslide.B­íc 2:B­íc 2: kÕt thóc b­íc 1xuÊt hiÖnhép tho¹ikÕt thóc b­íc 1xuÊt hiÖnhép tho¹i "ActionSetting""ActionSetting"chän thÎMouseclickChänmét trongc¸c lùachänsau:chän thÎMouseclickChänmét trongc¸c lùachänsau:None:None: Kh«ngliªnkÕt (kh«ngcãliªnkÕt nµo)Kh«ngliªnkÕt (kh«ngcãliªnkÕt nµo)Hyperlinkto:Hyperlinkto: LiªnkÕt tíi(1Slide, trangWeb,...LiªnkÕt tíi(1Slide, trangWeb,... xemxemchóchó))RunProgram:RunProgram: Ch¹ymét ch­¬ngtr×nhtrªnm¸ytÝnhCh¹ymét ch­¬ngtr×nhtrªnm¸ytÝnhB­íc 3:B­íc 3: NhÊpOKkÕt thóc liªnkÕtNhÊpOKkÕt thóc liªnkÕt
 30. 30. 04:07 AM04:07 AM 30Chú ýChú ýa.a. Khi chänKhi chän HyperlinktoHyperlinkto:: ta ph¶i lùa chän c¸c tr­­êng hîp sau:ta ph¶i lùa chän c¸c tr­­êng hîp sau:-- Next Slide:Next Slide: §Õn Slide tiÕp theo§Õn Slide tiÕp theo-- Previous Slide:Previous Slide: VÒ tr­íc mét SlideVÒ tr­íc mét Slide-- First Slide:First Slide: VÒ Slide ®ÇuVÒ Slide ®Çu-- End Show:End Show: trë vÒ mµn h×nh thiÕt kÕtrë vÒ mµn h×nh thiÕt kÕ-- URL...:URL...: Liªn kÕt tíi mét trang WebLiªn kÕt tíi mét trang Web-- OtherPowerPoint Presentation...:OtherPowerPoint Presentation...: Tíi 1 slide trong fileTíi 1 slide trong filePowerPoint kh¸cPowerPoint kh¸c-- Otherfile...:Otherfile...: Tíi mét file bÊt kú kh¸cTíi mét file bÊt kú kh¸c-- Slide...:Slide...: Tíi mét Slide trong file hiÖn hµnh, khi vµo tr­êng hîpTíi mét Slide trong file hiÖn hµnh, khi vµo tr­êng hîpnµy ta ph¶i chän mét Slide nµo ®ã trong filenµy ta ph¶i chän mét Slide nµo ®ã trong filebb. Khi chän :. Khi chän : Run ProgramRun Program Ph¶i bÊm vµo Browse ®Ó t×m ch­­¬ngPh¶i bÊm vµo Browse ®Ó t×m ch­­¬ngtr×nh chøa trong m¸y tÝnh.tr×nh chøa trong m¸y tÝnh.c.c. Muèn viÕt ch÷ trªn nót nhÊp ph¶i chuét vµo nót chänMuèn viÕt ch÷ trªn nót nhÊp ph¶i chuét vµo nót chän add textadd textd.d. Muèn söa l¹i liªn kÕt trªn nót, nhÊp ph¶i chuét vµo nót chänMuèn söa l¹i liªn kÕt trªn nót, nhÊp ph¶i chuét vµo nót chänAction SetingsAction Setings (hoÆc(hoÆc Edit HyperlinkEdit Hyperlink))ee. Muèn gì bá mèi liªn kÕt:. Muèn gì bá mèi liªn kÕt: Remove HyperlinkRemove Hyperlink
 31. 31. 04:07 AM04:07 AM 31Tạo liên kết cho đối tượngTạo liên kết cho đối tượng2.T¹o liªn kÕt cho 1 ®èi t­îng.2.T¹o liªn kÕt cho 1 ®èi t­îng.B­íc 1:B­íc 1: Chän®èit­îng.Chän®èit­îng.B­íc 2:B­íc 2: NhÊpchuét ph¶ivµo®èit­îngchänHyperlink...NhÊpchuét ph¶ivµo®èit­îngchänHyperlink...LµmxuÊt hiÖnhéptho¹iLµmxuÊt hiÖnhéptho¹i Insert HyperlinkInsert HyperlinkB­íc 3:B­íc 3: ChänkiÓuliªnkÕt lµ mét trongc¸c tr­ênghîpsau:ChänkiÓuliªnkÕt lµ mét trongc¸c tr­ênghîpsau:-- Current folder:Current folder: liªnkÕt ®Õnmét filehaych­¬ngtr×nhliªnkÕt ®Õnmét filehaych­¬ngtr×nhtrongtrong11 th­ môc (t×md­êngdÉntíith­ môc n¬icãch÷th­ môc (t×md­êngdÉntíith­ môc n¬icãch÷LookLookinin).).-- Recent file:Recent file: liªnkÕt ®Õnmét file®· tånt¹ivµ södônggÇnliªnkÕt ®Õnmét file®· tånt¹ivµ södônggÇn®©ytrªnm¸y.®©ytrªnm¸y.-- Bookmark:Bookmark: §ÓliªnkÕt ®Õnmét Slidetrongfile§ÓliªnkÕt ®Õnmét SlidetrongfilePowerPoint hiÖnhµnh.PowerPoint hiÖnhµnh.B­íc 4:B­íc 4: NhÊpOKNhÊpOKChóý:Chóý: §ÓgìbáliªnkÕt cho®èit­îng, nhÊpph¶ivµo®èit­§ÓgìbáliªnkÕt cho®èit­îng, nhÊpph¶ivµo®èit­îngchän:îngchän: RemoveHyperlinkRemoveHyperlink
 32. 32. 04:07 AM04:07 AM 32Hộp thoại Insert HyperlinkHộp thoại Insert Hyperlink
 33. 33. 04:07 AM04:07 AM 33Vẽ hình cho slideVẽ hình cho slideII. VÏ h×nh cho Slide:II. VÏ h×nh cho Slide:B­íc 1:B­íc 1: Khëi ®éng thanh Drawing (View-> Toolbars-> Drawing).Khëi ®éng thanh Drawing (View-> Toolbars-> Drawing).B­íc 2:B­íc 2: Chän c¸c biÓu t­îng cÇn vÏ trªn thanh Drawing hoÆcChän c¸c biÓu t­îng cÇn vÏ trªn thanh Drawing hoÆcnhÊp vµo -> vÏ vµo slide.nhÊp vµo -> vÏ vµo slide.B­íc 3:B­íc 3: §Þnh d¹nh h×nh vÏ nhê c¸c biÓu t­îng trªn Drawing :§Þnh d¹nh h×nh vÏ nhê c¸c biÓu t­îng trªn Drawing :- Thïng s¬n : ®Ó t«mÇu cho h×nh ( muèn bá mµu chän No- Thïng s¬n : ®Ó t«mÇu cho h×nh ( muèn bá mµu chän NoFill)Fill)- Bót : ®Ó thay ®æi mµu ®­êng viÒn cña h×nh vÏ- Bót : ®Ó thay ®æi mµu ®­êng viÒn cña h×nh vÏ- BiÓu t­îng ch÷ : Thay ®æi mÇu cña ch÷.- BiÓu t­îng ch÷ : Thay ®æi mÇu cña ch÷.Chó ý:Chó ý: Muèn viÕt ch÷ lªn h×nh bÊt kú: nhÊp ph¶i chuét vµoMuèn viÕt ch÷ lªn h×nh bÊt kú: nhÊp ph¶i chuét vµoh×nh chän Add Text (HoÆc Edit text)h×nh chän Add Text (HoÆc Edit text)

×