Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การป้องกันปัญหาสารเสพติด

28,625 views

Published on

ปัญหาสารเสพติดจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ มีส่วนทำรายเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ เราปวงชนชาวไทยทุกคนต้องร่วมกันต่อต่านผ้ค้า ผ้ขาย และให้ความช่วยเหลือผ้เสพสารเสพติด เพื่อให้สังคมประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Published in: Education

การป้องกันปัญหาสารเสพติด

 1. 1. วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน สถานีตำรวจภูธรกระโพ อ . ท่าตูม จ . สุรินทร์ www.krapho.surin.police.go.th [email_address]
 2. 2. ประวัติความเป็นมา วันต่อต้านยาเสพติด <ul><li>ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา   ยาเสพติด   มาเป็นเวลาช้านาน จนกระทั่งใน คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลังจากนั้นปี พ . ศ . 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง “ คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ” ใช้ชื่อย่อว่า ปปส . สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน </li></ul><ul><li>สมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ . ศ . 2519 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น </li></ul>
 3. 3. <ul><li>  </li></ul><ul><li>   ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงได้พยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด ดังนั้นในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด </li></ul><ul><li>ประเทศไทย   สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศ ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ . ศ . 2531 เป็นต้นมา </li></ul>
 4. 4. ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด <ul><li>ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของชาติอยู่ในขณะนี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะมนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน บางชนิดก็ให้ทั้งคุณประโยชน์และโทษ บางชนิดก็มีแต่โทษภัยเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมียาเสพติดชนิดต่าง ๆ ในท้องตลาดมากกว่า 120 ชนิด อย่างไรก็ตามยาเสพติดชนิดแรกที่คนไทยรู้จักก็คือ ฝิ่น ฝิ่นเข้ามาในประเทศไทยในสมัยใดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด เท่าที่มีหลักฐานครั้งแรก เป็นประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจร ในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( พระเจ้าอู่ทอง ) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ . ศ . 1903 หรือ ประมาณ 600 ปีล่วงมาแล้ว </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดที่ปรากฏอยู่ในหมู่คนไทยมีรูปแบบต่าง ๆ กันและลักษณะปัญหาแตกต่างกันออกไป ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนหนึ่งมีอาชีพหลักในการปลูกฝิ่น และมีจำนวนไม่น้อยที่สูบและติดฝิ่นด้วย ในหมู่ชาวไทยในชนบทพื้นราบ ก็มีการสูบฝิ่น ใช้ใบกระท่อม กัญชา ยาม้าหรือยาขยันและยาแก้ปวด อยู่อย่างแพร่หลาย ปัญหาที่ร้ายแรงตามมาคือการแพร่ระบาดของการติดยาเสพติดหลายชนิดปนกันอยู่ในขณะนี้ทั้งในต่างจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะยาม้าหรือยาบ้า ได้แพร่ระบาดเข้าในในแทบทุกชุมชน และหมู่บ้านซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข </li></ul>
 6. 6. ยาเสพติดคืออะไร ... <ul><li>ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดๆ เป็นช่วงระยะเวลาๆ หรือนานติดกัน จนทำให้ร่างกายทรุดโทรมและตกอยู่ไต้อำนาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว เนื่องจาก </li></ul><ul><li>1. ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเมื่อเสพเข้าไปสักระยะจะเกิดภาวะดื้อยา ปริมาณยาเดิมไม่สามารถทำให้เมาได้ </li></ul><ul><li>2. เมื่อถึงเวลาเสพ หากไม่ได้เสพจะทำให้เกิดอาการขาดยา ทำให้ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว </li></ul>
 7. 7. ยาเสพติด มีกี่ประเภท <ul><li>ปัจจุบันยาเสพติดมีมากมายหลายร้อยประเภท ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้ 4 ประเภท </li></ul><ul><ul><li>1. ประเภทกดประสาท </li></ul></ul><ul><ul><li>ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท สารระเหย ยานอนหลับ </li></ul></ul>เฮโลอีน สารระเหย ฝิ่น มอร์ฟีน
 8. 8. <ul><li>2. ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท </li></ul><ul><li>ยาอี ยาเลิฟ เอ็กซ์ตาซี กระท่อม โคเคน ยาบ้า </li></ul>ยาอี ยาเลิฟ เอ็กซ์ตาซี โคเคน ยาบ้า กระท่อม
 9. 9. <ul><li>3. ประเภทหลอนประสาท </li></ul>แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย ยาเค <ul><ul><ul><ul><ul><li>4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>( อาจกด กระตุ้น หรือหลอนประสาท ร่วมกัน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>กัญชา </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>แบ่งตามแหล่งที่มา </li></ul><ul><ul><li>จากธรรมชาติ เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา ฯลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>จากการสังเคราะห์เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอี เอ็คตาซี ฯลฯ </li></ul></ul>แบ่งตามกฎหมายได้ 5 ประเภท ประเภท ที่ 1 ถึงประเภทที่ 5 ซึ่งในแต่ละประเภทกฎหมายได้กำหนดอัตราโทษหนักเบาแตกต่างกันไป
 11. 11. สาเหตุที่ทำให้เกิดการติดยาเสพติด <ul><li>1. ติดเพราะฤทธิ์ของยา เมื่อร่างกายมนุษย์ได้รับยาเสพติดเข้าไปฤทธิ์ของ ยาเสพติดจะทำให้ระบบต่างๆของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถ้าการใช้ยาไม่บ่อยหรือนานๆครั้งไม่ค่อยมีผลต่อร่างกายมาก แต่ถ้าใช้ติดต่อเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งจะทำให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจ </li></ul><ul><li>2. ติดยาเสพติดเพราะสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>3. ติดเพราะความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ </li></ul>
 12. 12. ลักษณะการติดยาเสพติด มี 2 ลักษณะ <ul><li>1. การติดยาทางกาย </li></ul><ul><li>เป็นการติดยาเสพติดที่ผู้เสพมีความต้องการเสพอย่างรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพ จะเกิดอาการผิดปกติอย่างมาก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเรียกว่า &quot; อาการขาดยา &quot; เช่น การติดฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เมื่อขาดยาจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หาว น้ำมูกน้ำตาไหล นอนไม่หลับ เจ็บปวดทั่วร่างกาย </li></ul><ul><li>1.1 ต้องตกอยู่ภายใต้การบังคับให้ต้องเสพ จะหยุดเสพไม่ได้ </li></ul><ul><li>1.2 ต้องเพิ่มปริมาณในการเสพยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตกเป็นทาสทั้งทางร่างกาย และจิตใจ หากไม่เสพจะเกิดอาการขาดยา </li></ul><ul><li>1.3 ต้องทุรุนทุราย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2. การติดยาทางใจ </li></ul><ul><li>เป็นการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิดความต้องการ หรือ เกิดการติดเป็นนิสัย หากไม่ได้เสพร่างกายก็จะไม่เกิดอาการผิดปกติ หรือทุรนทุรายแต่อย่างใด จะมีบ้างก็เพียงเกิดอาการหงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจเท่านั้น </li></ul><ul><li>2.1 ไม่ถึงกับตกอยู่ภายใต้การบังคับให้ต้องเสพ แต่มีความต้องการที่จะเสพต่อไป </li></ul><ul><li>2.2 ไม่มีแนวโน้มที่จะต้องเพิ่มปริมาณการเสพมากนัก </li></ul><ul><li>2.3 ไม่มีอาการขาดยา </li></ul>
 14. 14. ผลกระทบจากการติดยาเสพติด <ul><li>ทางร่างกาย </li></ul><ul><li>ทางสังคม - เป็นที่รังเกียด ไม่มีคนยอมรับ ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา เป็นคนไม่ดี </li></ul><ul><li>ทางกฎหมาย </li></ul>
 15. 15. ปัญหายาเสพติดกับเยาวชน <ul><li>ความอยากรู้ อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน </li></ul><ul><li>อยากเด่น ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนได้ </li></ul><ul><li>ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิดหรือหลงเชื่อคำโฆษณา </li></ul><ul><li>จิตใจของเยาวชนเอง จิตใจอ่อนแอ ใจคอไม่หนักแน่น เมื่อมีปัญหา ไม่สมหวัง ไม่ไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหา ก็ใช้ยาหรือยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกทุกข์ของตน   ใช้บ่อยๆ   ทำให้เกิดการเสพติด </li></ul>
 16. 16. การป้องกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด <ul><li>ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และระมัดระวังในการใช้ยา </li></ul><ul><li>รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี ส่งเสริมให้คิดและกระทำสิ่งดีมีประโยชน์กล้าพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น   การพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชวนให้ลองเสพยาเสพติด </li></ul><ul><li>ใช้เวลาว่าง และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางที่เป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้นมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง    ครอบครัว และสังคม </li></ul><ul><li>มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึงพาหรือเกี่ยวข้องอบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะนำความเสื่อมไปสู่ชีวิตของตนเอง </li></ul><ul><li>รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล </li></ul>
 17. 17. <ul><li>รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของ พ่อแม่และประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม จะช่วยให้เยาวชนประสบกับความสำเร็จในชีวิต </li></ul><ul><li>ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง ที่ตนเองเป็นอยู่ โดยนำหลักศาสนามาเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้เยาวชนเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้น </li></ul><ul><li>เมื่อมีปัญหา รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่รับให้คำปรึกษา ในฐานะที่เยาวชนเป็น สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง </li></ul>
 18. 18. การป้องกันปัญหายาเสพติด แก่ครอบครัวของตนเอง <ul><li>ช่วย พ่อ แม่ สอดส่องดูแลน้องๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวมิให้กระทำสิ่งที่ผิด เช่น การคบเพื่อนที่ไม่ดี     การมั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด เยาวชนควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวด้วย เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร </li></ul><ul><li>ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความรักใคร่กลมเกลียวและมีความเข้าใจกัน   ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา </li></ul><ul><li>เมื่อมีโอกาสควรบอกกล่าวหรือตักเตือนสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะน้องๆให้รู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของ   ยาเสพติดวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัย </li></ul><ul><li>ช่วยทำให้ พ่อ แม่ เกิดความสบายใจและภาคภูมิใจด้วยการประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของพ่อ แม่ ภายในบ้าน </li></ul>
 19. 19. <ul><li>ขอให้ทุกคนเป็นลูกที่ดี </li></ul><ul><li>เป็นความหวัง ของ พ่อและแม่ </li></ul>.. สวัสดีครับ .. สถานีตำรวจภูธรกระโพ อ . ท่าตูม จ . สุรินทร์ www.krapho.surin.police.go.th [email_address]

×