Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สไลด์การอบรม Joomla! 2.5

3,297 views

Published on

Slide อบรม Joomla! 2.5 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการ อบรม Joomla! 2.5 โดยคุณ พิศาล เชื้อชาติไชย บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. สามารถนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขอความกรุณา อย่าลบ เครดิตของบริษัท ที่อยู่ใน Slide นี้

Published in: Self Improvement
 • Login to see the comments

สไลด์การอบรม Joomla! 2.5

 1. 1. ÍอºบÃรÁมÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบ´ดŒŒÇวÂย www.colorpack.co.th
 2. 2. พิศาล เชื้อชาติไชย (บู) 
 Project Manager - ColorPack Creations Co., Ltd. ! www.facebook.com/ chueachatchai ! www.colorpack.co.th ! ! www.colorpack.co.th
 3. 3. ·ท∙ÓำàเÇว็ºบàเ¾พÍอÍอÐะäไÃร ? ×ื่ www.colorpack.co.th
 4. 4. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ·ท∙Õี·ท∙Óำ ่ ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น·ท∙Õี่´ดÕี ÍอÍอ¡กáแºบºบãใËหŒŒãใªชŒŒ§งÒา¹น¹น‹‹Òาàเªช×ื่Íอ¶ถ×ืÍอ www.colorpack.co.th
 5. 5. ¡กÓำËห¹น´ด¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 1. คนกลุ่มไหนที่เราต้องการให้มาเว็บเรา ? 2. เมื่อมาแล้วเขาจะได้อะไรกลับไป ? 3. เมื่อมาแล้วอยากให้เขาจะทำอะไรกับเว็บเรา ? www.colorpack.co.th
 6. 6. Joomla! เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บ หรือ CMS (Content management system) ที่ เป็น Open Source ที่เขียนด้วยภาษา PHP และ ใช้ฐานข้อมูล MySQL
 7. 7. ·ท∙ÓำäไÁมàเÅล×ืÍอ¡ก joomla! - ใช้ง่าย (ต้องเรียนรู้) - เปิดเผยโค้ด Open Source - รองรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ - ฟรี (ถ้าลงมือทำเอง) - ลิขสิทธิ์เป็นแบบ GNU/GPL www.colorpack.co.th
 8. 8. ãใ¤คÃรãใªชŒŒ Joomla! ºบŒŒÒา§ง www.colorpack.co.th
 9. 9. ¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบäไ«ซµตâโ´ดÂย·ท∙Ñั่Çวäไ»ป 1. ¨จ´ดªช×ื่Íอâโ´ดàเÁม¹น (Domain Name) 2. àเªช‹‹Òา¾พ×ื้¹น·ท∙Õี่àเ¡ก็ºบàเÇว็ºบ (Hosting) 3. ÍอÍอ¡กáแºบºบàเÇว็ºบäไ«ซµต µตÒาÁมáแ¼ผ¹น§งÒา¹น 4. Upload àเÇว็ºบ¢ขÖึ้¹น hosting 5. »ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธàเÇว็ºบäไ«ซµตãใËหŒŒàเ»ปšš¹น·ท∙Õี่ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก 6. Update áแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒาàเÇว็ºบäไ«ซµต www.colorpack.co.th
 10. 10. IP Address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ internet เช่น ! 203.146.102.112 203.150.3.242 192.168.1.1 10.107.1.1 www.colorpack.net
 11. 11. ªช×ื่Íอâโ´ดàเÁม¹น คือ ชื่อเรียกเสมือน เช่น www.webmaster.or.th เป็นชื่อโดเมนของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชื่อโดเมนนั้นมีความ สำคัญมาก เพราะบ่งบอกประเภทของหน่วยงาน และสถานที่จด ทะเบียนการใช้งาน www.colorpack.co.th
 12. 12. www.colorpack.co.th
 13. 13. Install Joomla! ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§ง¨จÙูÁมÅล‹‹Òา www.colorpack.co.th
 14. 14. www.colorpack.co.th
 15. 15. Text www.colorpack.co.th
 16. 16. Text www.colorpack.co.th
 17. 17. Text www.colorpack.co.th www.colorpack.net
 18. 18. Text www.colorpack.co.th
 19. 19. Text www.colorpack.co.th
 20. 20. Text www.colorpack.co.th
 21. 21. Text www.colorpack.co.th
 22. 22. พิมพ์ /administrator Text www.colorpack.co.th
 23. 23. Joomla! Article Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ¹น×ื้ÍอËหÒา www.colorpack.co.th
 24. 24. Text www.colorpack.co.th
 25. 25. ¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น คิด SiteMap สร้าง Category ตาม Sitemap ใส่เนื้อหาตาม Category www.colorpack.co.th สร้างเมนูเพื่อแสดง เนื้อหา ในCategory
 26. 26. Site Map Ëห¹นŒŒÒาáแÃร¡ก Category Sub Category Article ข่าวบันเทิง Home บทความ ข่าวกีฬา ¢ข‹‹ÒาÇวºบÑั¹นàเ·ท∙Ôิ§ง1 ข่าวการเมือง ข่าว ¢ข‹‹ÒาÇวºบÑั¹นàเ·ท∙Ôิ§ง1 ¢ข‹‹ÒาÇวºบÑั¹นàเ·ท∙Ôิ§ง1 ¢ข‹‹ÒาÇวºบÑั¹นàเ·ท∙Ôิ§ง1 คอมพิวเตอร์ ท่องเที่ยว ประกาศ ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม 1 ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม 1 ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม 1 www.colorpack.co.th ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม 1
 27. 27. www.colorpack.co.th
 28. 28. àเ¾พÔิ่Áม Category Text www.colorpack.co.th
 29. 29. Text www.colorpack.co.th
 30. 30. àเ¾พÔิ่Áม àเ¹น×ื้ÍอËหÒา Text www.colorpack.co.th
 31. 31. Text www.colorpack.co.th
 32. 32. Text www.colorpack.co.th
 33. 33. àเ¾พÔิ่Áม link ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม Text www.colorpack.co.th
 34. 34. ãใÊส‹‹ÃรÙู»ปãใ¹นàเ¹น×ื้ÍอËหÒา Text www.colorpack.co.th
 35. 35. ãใÊส‹‹»ปØุ††ÁมÍอ‹‹Òา¹นµต‹‹Íอ Text www.colorpack.co.th
 36. 36. Joomla! Menu Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th
 37. 37. àเÁม¹นÙู Text www.colorpack.co.th
 38. 38. Text www.colorpack.co.th
 39. 39. www.colorpack.net
 40. 40. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู ãใËหÁม‹‹ www.colorpack.co.th
 41. 41. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู äไ»ปËหÒา Category Text www.colorpack.co.th
 42. 42. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย Text www.colorpack.co.th www.colorpack.co.th
 43. 43. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย www.colorpack.co.th
 44. 44. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย www.colorpack.co.th
 45. 45. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย www.colorpack.co.th
 46. 46. Joomla! Module Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรâโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th
 47. 47. Module Manager โมดูล ใน Joomla เปนต ัวต ัวแสดงผล บนหน้าเว็บ ็ มี 2 แบบ ! 1.โมดูลของ คอมโพเน้น
 ! 2.โมดูล ทีแสดงผลได้ดวยต ัวอง < ้ www.colorpack.co.th
 48. 48. Module Manager โมดูลของ คอมโพเน้น
 ! ั โมดูลประเภทนีB จะอาศยข้อมูลจาก คอมโพเน้นมาแสดงผล หากคอมโพเน้นไม่มขอมูล โมดูลก็ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ ี ้ ต ัวอย่าง ! B โมดูล แสดงเนือหาล่าสุด จะนําข้อมูลจาก Component Content มาแสดง
 ! โมดูล แสดงเมนู จะนําข้อมูลจาก Component Menu มา แสดง
 ! โมดูล แสดงกระทูลาสุด จะนําข้อมูลจาก Component ้ ่ Webboard มาแสดง
 www.colorpack.co.th
 49. 49. Module Manager โมดูลของทีแสดงผลด้วยต ัวเอง
 < ! ่ โมดูลประเภทนีB จะสามารถแสดงผลได้ดวยต ัวเอง เชน ้ ! ํ โมดูล แสดงราคาน้าม ัน เปนโมดูลทีแสดงผลโดยการดึงหน้า ็ < ํ ํ ราคาน้าม ันมาจากเว็บบริษ ัทน้าม ัน ! โมดูล Custom HTML เป็นโมดูลที<เรา ใส่ข้อความรูปภาพลง ไปในโมดูลได้เลย
 ! ! www.colorpack.co.th
 50. 50. Module Manager www.colorpack.co.th
 51. 51. New Module www.colorpack.co.th
 52. 52. New Module www.colorpack.co.th
 53. 53. New Module 1 ส่วนของ Toolbar 2 3 ส่วนรายละเอียดโมดูล ส่วนการตั้งค่าแสดงผล 4 www.colorpack.co.th ส่วนของการกำหนด เชื่อมโยงเมนู
 54. 54. New Module 1 2 3 ชื่อของโมดูล ตั้งค่าแสดงชื่อโมดูล เลือกตำแหน่งที่จะ แสดงโมดูล 4 สถานะของโมดูล 5 www.colorpack.co.th ตั้งค่าสิทธิการเข้าถึง โมดูล
 55. 55. New Module ส่วนการตั้งค่าแสดงผล ! ส่วนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า แต่ละโมดูลไม่ เหมือนกัน ต้องศึกาาวิธิการตั้งค่าของ แต่ละโมดูล 1. 2. 3. 4. 5. www.colorpack.co.th àเÅล×ืÍอ¡ก Category ·ท∙Õี่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒâโÁม´ดÙูÅล´ดÖึ§งÁมÒาáแÊส´ด§ง ¨จÓำ¹นÇว¹นàเ¹น×ื้ÍอËหÒา·ท∙Õี่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒáแÊส´ด§ง áแÊส´ด§งàเ¹น×ื้ÍอËหÒา·ท∙Õี่àเ»ปšš¹น Featured ËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õี่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒáแÊส´ด§ง ¼ผÙูŒŒàเ¢ขÕีÂย¹น·ท∙Õี่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒáแÊส´ด§ง
 56. 56. New Module ส่วนของการกำหนดเชื่อมโยงเมนู ! ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าให้โมดูล ไปแสดงที่ เมนูไหนบ้าง On All Page คือ แสดงทุกหน้า No Page คือไม่แสดง Only on the pages selected คือ เฉพาะหน้าทีเลือก < On all pages except those selected คือ แสดง หน้าทีไม่ได้เลือก < ! www.colorpack.co.th
 57. 57. Module Position คือ ตําแหน่งต่างๆบนแทมเพลต โดย ื< ชอของตําแหน่งจะแตกต่างก ันไป แล้ว แต่คนทําแทมเพลต
 1 ตําแหน่ง สามารถวางได้หลายโมดูล www.colorpack.co.th
 58. 58. Module Position www.colorpack.co.th
 59. 59. àเÃรÕีÂย¡ก´ดÙู Module Position www.colorpack.co.th
 60. 60. àเÃรÕีÂย¡ก´ดÙู Module Position www.colorpack.co.th
 61. 61. àเÃรÕีÂย¡ก´ดÙู Module Position www.colorpack.co.th
 62. 62. www.colorpack.co.th
 63. 63. User Viewing Access Levels www.colorpack.co.th
 64. 64. User Viewing Access Levels Access คือการจำกัดการเข้าถึง Public = ทุกคน Registered = เฉพาะสมาชิก Special = ผู้มีหน้าที่ www.colorpack.co.th
 65. 65. User Group ¡กÅลØุ‹‹Áม Special ¡กÅลØุ‹‹Áม·ท∙Óำ§งÒา¹นÊส‹‹Çว¹นËหÅลÑั§งºบŒŒÒา¹น ้ Manager = สามารถเข้าหล ังบ้านได้ แต่ไม่สามารถใชงาน คอมโพเน้นได้ Administrator = สามารถเข้าหล ังบ้านทํางานได้ทกอย่าง ุ ยกเว้น Global Configuration ¡กÅลØุ‹‹Áม·ท∙Óำ§งÒา¹นËห¹นŒŒÒาàเÇว็ºบ Author = สามารถเขียนบทความได้ แก้ไขบทความของต ัวเอง ได้ แต่ไม่สามารถเผยแพร่ Editor = สามารถเขียนบทความได้ แก้ไขบทความของคนอืน < ได้ แต่ไม่สามารถเผยแพร่ Publisher = สามารถเขียนบทความได้ แก้ไขบทความของ คนอืนได้ สามารถเผยแพร่ บทความได้ < www.colorpack.co.th
 66. 66. User Manager User Manager เป็นส่วนของการ จัดการสมาชิก จะแสดงรายชื่อสมาชิก ทั้งหมด และสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ได้ จากที่นี่ www.colorpack.co.th
 67. 67. User Manager 1 2 สมาชิกยังไม่เปิดใช้งาน สมาชิกยังไม่ยืนยันตัวตน 3 4 www.colorpack.co.th แสดงกลุ่มที่สังกัด ปุ่มสร้างสมาชิกใหม่
 68. 68. User Manager www.colorpack.co.th
 69. 69. ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu ที่ Menu Manager เป็นการเพิ่ม กลุ่มเมนูใหม่ นอกเหนือจาก MainMenu www.colorpack.co.th
 70. 70. ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu 1 2 3 www.colorpack.co.th ชื่อของกลุ่มเมนู ชื่อชนิดของเมนู รายละเอียด
 71. 71. ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu จะเห็นว่าเรามีกลุ่มเมนูใหม่ขึ้นมา แล้ว www.colorpack.co.th
 72. 72. ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu เมนู แก้ไข้ข้อมูลส่วนตัว จะแสดงก็ ต่อเมื่อ สมาชิก Login เข้าสู่ระบบ แล้ว www.colorpack.co.th
 73. 73. ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu เมนู เขียนบทความ จะแสดงก็ต่อ เมื่อ สมาชิก Login เข้าสู่ระบบ เป็นสมาชิกระดับ Special www.colorpack.co.th
 74. 74. ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu 1 ชื่อเมนู 2 Access ของเมนู 3 www.colorpack.co.th ชนิดของเมนู
 75. 75. ÊสÃรŒŒÒา§ง Module User Menu ที่Module Manager คลิ๊ก New เลือกชนิดโมดูล Menu www.colorpack.co.th
 76. 76. ÊสÃรŒŒÒา§ง Module User Menu โมดูลเมนูสมาชิก จะแสดง เฉพาะ ที่ Login (3) แล้ว และ ดึงเมนู User Menu มาแสดง (4) และแสดงทุกหน้า (5) www.colorpack.co.th
 77. 77. User Access View Public www.colorpack.co.th Registered Special
 78. 78. Joomla! Extensions ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÊส‹‹Çว¹นàเÊสÃรÔิÁม¢ขÍอ§ง Joomla! www.colorpack.co.th
 79. 79. Êส‹‹Çว¹นàเÊสÃรÔิÁม¢ขÍอ§ง Joomla! B joomla! เปน ระบบจ ัดการเนือหา ทีสามารถเพิม ็ < < ึ< ความสามารถได้ โดยติดตง สวนเสริมเข้าไป ซง ัB ่ ่ สวนเสริมของจูมล่า จะแบ่งออกเปน
 ็ ! • • • • • www.colorpack.co.th Components Modules Plugins Templates Languages
 80. 80. Êส‹‹Çว¹นàเÊสÃรÔิÁม¢ขÍอ§ง Joomla! www.colorpack.co.th
 81. 81. Joomla! Component C ่ คอมโพเน้น ถือเป็ นสวนเสริมใหญ่ทสด ี3 ุ เรียกได ้ว่าเป็ น โปรแกรมขนาดเล็ก ในจูมล่าอีกทีกได ้ ็ คอมโพเน ้นต่าง ๆ จะถูกพัฒนาขึนมาเพือทํางานเฉพาะ J 3 ด ้าน และการทํางานของคอมโพเน ้นท์จะอยูทสวนของ ่ ี3 ่ หลังบ ้าน (back end) เป็นหลัก ! การแสดงผลของคอมโนเน ้นท์ทด ้านหน ้าเว็บไซต์นัน จะ ี3 J สามารถทําได ้โดยการสร ้างเมนูไปหาคอมโพเน ้นท์ และ ้ การทําโมดูลเพือเรียกใชงานคอมโพเน ้นท์ 3 ! ่ ตัวอย่างเชน Content (com_content) เป็ นคอมโพเน ้น ่ ทีใชแสดงเนือหา โดยคนเข ้าเว็บจะเห็นเนือหา สวนผู ้ 3 ้ J J ดูแลก็เพิมแก ้ไขเนือหาทีหลังบ ้าน 3 J 3 www.colorpack.co.th
 82. 82. Joomla! Module M ่ โมดูล เป็ นสวนเสริมเล็กๆ ทีแสดงเป็ นกล่องๆ 3 ่ ่ ั สวนใหญ่ใชประกอบตกแต่งเว็บ โดยจะอาศยข ้อมูล จาก คอมโพเน ้นมาแสดงผล หากคอมโพเน ้นไม่มข ้อมูล ี โมดูลก็ไม่สามารถแสดงข ้อมูลได ้ 
 
 ่ B ตัวอย่างเชน โมดูล แสดงเนือหาล่าสุด ( mod_articles_latest) จะนํ าข ้อมูลจาก Component Content มาแสดง ! แต่กมโมดูลบางตัว จะสามารถแสดงผลได ้ด ้วยตัวเอง ็ ี ่ ่ เชน โมดูล Custom HTML เป็ นโมดูลทีเรา ใสข ้อความ 3 รูปภาพลงไปในโมดูลได ้เลย
 www.colorpack.co.th
 83. 83. Joomla! Plugin P ่ ปลกอิน เป็ นสวนเสริมทีทํางานอยูเบืองหลัง Rั 3 ่ J เสริมการทํางานของคอมโพเน ้น เราจะไม่เห็นรูปร่าง ั ชดเจนของปลัTกอินนัก ! ่ ยกตัวอย่างเชน 
 
 ปลัTกอิน Search - Content จะทําหน ้าทีไปค ้นหา 3 ข ้อมูลใน Content (com_content) เมือมีคนพิพม์คํา 3 ค ้นหา หากปิ ด ปลัTกอิน ตัวนีกจะค ้นหาไม่เจอ J ็ 
 ปลัTกอิน Authentication - Joomla จะทําหน ้าที3 ตรวจสอบ เมือมีคน Login ว่า User Name กับ 3 Password ตรงกันหรือไม่ หากปิ ด ปลัTกอิน ตัวนีกจะไม่ J ็ สามารถ loginได ้ www.colorpack.co.th
 84. 84. Joomla! Plugin T ่ แทมเพลต เป็ นสวนเสริมทีเป็ นเหมือน 3 หน ้ากากของเว็บ ทีกําหนดส ี ขนาดตัวอักษรเป็ นตัว 3 กําหนดการแสดงผลทีหน ้าเว็บ รูปร่างหน ้าตาของ 3 เว็บไซต์ ว่าสามารถวางโมดูลไว ้ตําแหน่งใดๆได ้บ ้าง ! ื3 แทมเพลตมีการวางตําแหน่งและชอตําแหน่งแตกต่าง กันไปแล ้วแต่คนสร ้างแทมเพลต ! www.colorpack.co.th
 85. 85. Joomla! Plugin L www.colorpack.co.th ่ ภาษา เป็ นสวนเสริมทีแสดงเมนู คําอธิบายในจูมล่าเป็ น 3 ภาษาต่างๆได ้
 86. 86. Joomla! Extension Install 1 2 3 ใช้เลือกไฟล์แล้วติดตั้ง ใส่โฟลเดอร์บนเว็บเพื่อติด ตั้ง 4 www.colorpack.co.th เมนูจัดการส่วนเสริม ใส่ URL เพื่อติดตั้ง
 87. 87. Joomla! Contact Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ www.colorpack.co.th
 88. 88. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ ระบบจ ัดการการติดต่อในจูมล่า ใช ้ สร้างฟอร์มในการติดต่อและแสดง ข้อมูลการติดต่อ ! สามารถแบ่งหมวดหมูของผูตดต่อออก ่ ้ ิ เปนฝายได้ ็ ่ www.colorpack.co.th
 89. 89. ¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ สร้าง Category ในการติดต่อ www.colorpack.co.th สร้าง รายชื่อผู้ติดต่อ สร้างเมนูเพื่อแสดง ผลการติดต่อ
 90. 90. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - àเ¾พÔิ่ÁมËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th
 91. 91. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - àเ¾พÔิ่ÁมËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th
 92. 92. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - àเ¾พÔิ่Áม¼ผÙูŒŒµตÔิ´ดµต‹‹Íอ www.colorpack.co.th
 93. 93. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - àเ¾พÔิ่Áม¼ผÙูŒŒµตÔิ´ดµต‹‹Íอ www.colorpack.co.th
 94. 94. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู * ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู ¨จÐะ¹นÓำäไ»ปäไÇวŒŒ¡กÅลØุ‹‹ÁมàเÁม¹นÙูäไËห¹น¢ขÖึ้¹นÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ äไÁม‹‹¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§งàเ»ปšš¹น Mainmenu www.colorpack.co.th
 95. 95. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู List All Contact Categories = แสดงรายการ หมวดหมูการติดต่อทงหมด ่ ัB ื< List Contacts in a Category = แสดงรายชอผู ้ ติดต่อในหมวดหมูทเลือก ่ ี< Single Contact = แสดงรายละเอียดผูตดต่อคน ้ ิ ใดคนหนึง < Featured Contacts = แสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่ ถูกเลือกให้เป็น Featured Contacts www.colorpack.co.th
 96. 96. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th
 97. 97. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th
 98. 98. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th
 99. 99. Joomla! Weblink Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th
 100. 100. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค ระบบจ ัดการเว็บลิงค์ เปนระบบเอาไว้ ็ รวบรวมเว็บลิงค์ทนาสนใจ ทีเกียวข้อง ี< ่ < < ก ับเว็บเรา สามารถสร้างหมวดหมูได้ ่ www.colorpack.co.th
 101. 101. ¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น - àเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค สร้าง Category ของเว็บลิงค์ www.colorpack.co.th สร้าง รายการเว็บลิงค์ สร้างเมนูเพื่อแสดง ผลเว็บลิงค์
 102. 102. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th
 103. 103. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th
 104. 104. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th
 105. 105. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th
 106. 106. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู * ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู ¨จÐะ¹นÓำäไ»ปäไÇวŒŒ¡กÅลØุ‹‹ÁมàเÁม¹นÙูäไËห¹น¢ขÖึ้¹นÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ äไÁม‹‹¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§งàเ»ปšš¹น Mainmenu www.colorpack.co.th
 107. 107. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู List All Weblink Categories = แสดงรายการ หมวดหมูเว็บลิงค์ทงหมด ่ ัB List Weblink in a Category = แสดงรายชื่อ เว็บลิงค์ในหมวดหมูทเลือก ่ ี< Submit a Web Link แนะนํา www.colorpack.co.th ิ ่ = เมนูให้สมาชกสงเว็บ
 108. 108. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th
 109. 109. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th
 110. 110. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th
 111. 111. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th
 112. 112. Joomla! Newsfeeds Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds www.colorpack.co.th
 113. 113. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds Newsfeeds เปนระบบเอาไว้รวบรวม ็ ื< ข่าวจากเว็บทีนาสนใจ โดยจะดึง ชอ < ่ ่ B ข่าว เนือหาบางสวนมาแสดงทีเว็บเรา < ได้ www.colorpack.co.th
 114. 114. ¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น - Newsfeeds สร้าง Category Newsfeeds www.colorpack.co.th สร้าง รายการ Newsfeed สร้างเมนูเพื่อแสดง Newsfeeds
 115. 115. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th
 116. 116. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th
 117. 117. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§ง Feed www.colorpack.co.th
 118. 118. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§ง Feed www.colorpack.co.th
 119. 119. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ËหÒา¢ข‹‹ÒาÇว·ท∙Õี่»ปÅล‹‹ÍอÂย Feed www.colorpack.co.th
 120. 120. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ËหÒา¢ข‹‹ÒาÇว·ท∙Õี่»ปÅล‹‹ÍอÂย Feed www.colorpack.co.th
 121. 121. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th
 122. 122. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§ง Feed www.colorpack.co.th
 123. 123. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู * ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู ¨จÐะ¹นÓำäไ»ปäไÇวŒŒ¡กÅลØุ‹‹ÁมàเÁม¹นÙูäไËห¹น¢ขÖึ้¹นÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ äไÁม‹‹¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§งàเ»ปšš¹น Mainmenu www.colorpack.co.th
 124. 124. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู List All News Feeds Categories = แสดง รายการหมวดหมู่ News Feeds ทงหมด ัB List News Feeds in a Category = แสดงราย ชื่อ News Feeds ในหมวดหมูทเลือก ่ ี< Single News Feeds Feeds เดียว www.colorpack.co.th = แสดงข่าว News
 125. 125. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th
 126. 126. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th
 127. 127. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th
 128. 128. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th
 129. 129. Joomla! Banner Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร»ป‡‡ÒาÂยâโ¦ฆÉษ³ณÒา www.colorpack.co.th
 130. 130. ¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น - Banner สร้าง Category Banner สร้าง Clients สร้าง รายการ Banner สร้างModule
 เพื่อแสดง Banner * àเ¾พÃรÒาÐะÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ¡กÒาÃรáแÊส´ด§ง¼ผÅล¢ขÍอ§งáแºบ¹นàเ¹นÍอÃร µตŒŒÍอ§ง¹นÓำäไ»ปáแÊส´ด§งµตÒาÁม¨จØุ´ดµต‹‹Òา§งæๆ ¨จÖึ§งÍอÒาÈศÑัÂยâโÁม´ดÙูÅลãใ¹น¡กÒาÃรáแÊส´ด§ง www.colorpack.co.th
 131. 131. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner Banner เป็นคอมโพเน้นที่ใช้ จัดการ ป้ายโฆษณา สามารถกำหนด ให้จำนวนครั้งในการแสดงได้ สามารถ แสดงตาม tag ได้ และสามารถแสดง ั ได้หลายจุดบนหน้าเว็บโดยอาศย ความสามารถของโมดูล www.colorpack.co.th
 132. 132. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง Clients www.colorpack.co.th
 133. 133. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง Clients www.colorpack.co.th
 134. 134. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง ËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th
 135. 135. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง ËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th
 136. 136. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง Banners www.colorpack.co.th
 137. 137. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง Banners www.colorpack.co.th
 138. 138. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง âโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th
 139. 139. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง âโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th
 140. 140. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง âโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th
 141. 141. Joomla! Search Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÊส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น www.colorpack.co.th
 142. 142. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น www.colorpack.co.th
 143. 143. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น - àเ»ป´ด¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ ¤คÅลÔิ๊¡ก·ท∙Õี่ Options àเ¾พ×ื่ÍอµตÑั้§ง¤ค‹‹Òา www.colorpack.co.th
 144. 144. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น - àเ»ป´ด¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ www.colorpack.co.th
 145. 145. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น - àเ»ป´ด¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ www.colorpack.co.th
 146. 146. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น - àเ»ป´ด¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ àเÁม×ื่ÍอàเÃรÒาàเ»ป´ดÃรÐะºบºบÊส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹นáแÅลŒŒÇว ËหÒา¡กÁมÕี¤ค¹นÁมÒา¤คŒŒ¹นËหÒา¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลãใ¹นàเÇว็ºบàเÃรÒา ÃรÐะºบºบ¨จÐะàเ¡ก็ºบ¤คÓำ¤คŒŒ¹นáแÅลÐะ Êส¶ถÔิµตÔิ Çว‹‹ÒาÁมÕี¤คÓำ äไËห¹นºบŒŒÒา§ง ¤คŒŒ¹น¡กÕี่¤คÃรÑั้§ง ¤คŒŒ¹นáแÅลŒŒÇวàเ¨จÍอ ¡กÕี่ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม àเ¾พ×ื่ÍอãใËหŒŒàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ¹นÓำäไ»ปÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¤คÇวÒาÁมÊส¹นãใ¨จ ¢ขÍอ§ง¤ค¹นàเ¢ขŒŒÒาàเÇว็ºบ * ËหÒา¡กàเÇว็ºบÁมÕี¤ค¹นàเ¢ขŒŒÒาàเÂยÍอÐะ ¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ¨จÐะÁมÕี¡กÒาÃรãใªชŒŒ¾พ×ื้¹น·ท∙Õี่ãใ¹น°ฐÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÁมÒา¡ก¢ขÖึ้¹น www.colorpack.co.th
 147. 147. Joomla! Language Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา www.colorpack.co.th
 148. 148. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งÀภÒาÉษÒาàเ¾พÔิ่Áม www.colorpack.co.th
 149. 149. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งÀภÒาÉษÒาàเ¾พÔิ่Áม www.colorpack.co.th
 150. 150. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งÀภÒาÉษÒาàเ¾พÔิ่Áม www.colorpack.co.th
 151. 151. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹ÒาÀภÒาÉษÒาËหÅลÑั¡ก Ëห¹นŒŒÒาàเÇว็ºบ www.colorpack.co.th
 152. 152. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹ÒาÀภÒาÉษÒาËหÅลÑั¡ก Ëห¹นŒŒÒาàเÇว็ºบ www.colorpack.co.th
 153. 153. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹ÒาÀภÒาÉษÒาËหÅลÑั¡ก ¼ผÙูŒŒ´ดÙูáแÅล www.colorpack.co.th
 154. 154. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹ÒาÀภÒาÉษÒาËหÅลÑั¡ก ¼ผÙูŒŒ´ดÙูáแÅล www.colorpack.co.th
 155. 155. Joomla! Template Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th
 156. 156. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต เทมเพลต เปน รูปร่างหน้าตาของ ็ เว็บไซต์ทเราเห็นทงหมด ทงล ักษณะ ี< ัB ัB ต ัวอ ักษร ส ี และรูปแบบการจ ัดวาง โมดูล เทมเพลตจึงเปรียบเหมือน บ้าน พร้อมอยูทรอการตกแต่ง ด้วยโมดูล ่ ี< ต่างๆ www.colorpack.co.th
 157. 157. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹Òาàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµตËหÅลÑั¡ก เทมเพลตที่มีรูปดาวอยู่คือเทมเพลตที่เราใช้งานเป็นเทมเพลตหลักอยู่ หากต้องการเปลี่ยนให้คลิ๊กที่รูปดาวสีขาว www.colorpack.co.th
 158. 158. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th
 159. 159. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th
 160. 160. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th
 161. 161. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th
 162. 162. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹Òาàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµตËหÅลÑั¡ก www.colorpack.co.th
 163. 163. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹Òาàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµตËหÅลÑั¡ก www.colorpack.co.th
 164. 164. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร´ดÙูµตÓำáแËห¹น‹‹§งâโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th
 165. 165. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร´ดÙูµตÓำáแËห¹น‹‹§งâโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th
 166. 166. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง เมื่อเราเปลี่ยนเทมเพลตแล้ว ตำแหน่งโมดูลจะเปลี่ยนไป ตามเทมเพลตนั้น ชื่อเรียกจะไม่เหมือนกัน เมื่อเรารู้ตำแหน่ง โมดูลของแต่ละแทมเพลตแล้ว ให้ มาเปลี่ยนตำแฟน่งของ โมดูลให้ตรงกับเทมเพลตที่เราใช้งาน www.colorpack.co.th
 167. 167. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th
 168. 168. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th
 169. 169. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th
 170. 170. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง 2 1 คลิ๊กเลือกตำแหน่ง www.colorpack.co.th เลือกเทมเพลต
 171. 171. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th
 172. 172. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th
 173. 173. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th
 174. 174. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th
 175. 175. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th
 176. 176. Joomla! Backup ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล www.colorpack.co.th
 177. 177. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup การสำรองข้อมูล หรือ Backup เป็นเรื่องสำคัญ เพราะ การทำเว็บ มีความเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลสูญหายอยู่ตลอดเวลา การ สำรองข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ ! การวางแผนการสำรองข้อมูลขึ้นอยู่กับ เจ้าของเว็บ ว่าจะทำการสำรอง เป็น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายวัน ! *เมื่อทำการสำรองข้อมูลแล้วให้โหลดมาเก็บ อย่าทิ้งไว้บนเว็บ
 ! 
 www.colorpack.co.th
 178. 178. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup คอมโพเน้นที่เราจะใช้สำรองข้อมูลคือ Akeeba backup ! จากเว็บ http://akeebabackup.com/ www.colorpack.co.th
 179. 179. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÔิ´ดµตÑั้§ง Akeeba Backup www.colorpack.co.th
 180. 180. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÔิ´ดµตÑั้§ง Akeeba Backup www.colorpack.co.th
 181. 181. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÔิ´ดµตÑั้§ง Akeeba Backup www.colorpack.co.th
 182. 182. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÔิ´ดµตÑั้§ง Akeeba Backup www.colorpack.co.th
 183. 183. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÑั้§ง¤ค‹‹Òา Akeeba www.colorpack.co.th
 184. 184. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÑั้§ง¤ค‹‹Òา Akeeba Backup www.colorpack.co.th
 185. 185. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Akeeba Backup หากเว็บมีขนาดใหญ่เกิน 1GB ให้ใช้ JPA www.colorpack.co.th
 186. 186. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup www.colorpack.co.th
 187. 187. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup www.colorpack.co.th
 188. 188. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup Progress www.colorpack.co.th
 189. 189. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup Completed www.colorpack.co.th
 190. 190. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Download Backup www.colorpack.co.th
 191. 191. Joomla! Restore ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล www.colorpack.co.th
 192. 192. ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore การกู้คืน ข้อมูลจาก Akeeba Backup ให้เราแตกไฟล์ ที่เราสำรองไว้ จากนั้นนำโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมด ไปไว้บน Server ที่ต้องการติดตั้ง แล้วเรียกหน้าเว็บ www.colorpack.co.th
 193. 193. ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th
 194. 194. ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th
 195. 195. ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th
 196. 196. ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th
 197. 197. ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th
 198. 198. ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th
 199. 199. ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th
 200. 200. CSS Basic àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ CSS àเºบ×ื้Íอ§งµตŒŒ¹น www.colorpack.co.th
 201. 201. àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ CSS àเºบ×ื้Íอ§งµตŒŒ¹น - ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก CSS CSS ย่อมาจากคำว่า Cascading Style Sheets อาจจะเรียกว่า Style Sheets CSS กำหนดการแสดงผลของสิ่งต่างบนเว็บ เช่น สีอักษร สีพิ้นหลัง ขนาดตัว อักษร จัดการเลย์เอ้าท์
 202. 202. àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ CSS àเºบ×ื้Íอ§งµตŒŒ¹น - ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก CSS

×