Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Trình bày: Nguyễn Phú Trường
NỘI DUNG


       Giới thiệu về JavaScript

        Biến, kiểu dữ liệu, phép toán

         Lệnh đ...
NỘI DUNG


       Giới thiệu về JavaScript

        Biến, kiểu dữ liệu, phép toán

         Lệnh đ...
JAVASCRIPT LÀ GÌ?

           1           2            3
       Được thiết kế cùng ...
JAVASCRIPT DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

            Viết   Cung
           trang   cấp
          ...
VÍ DỤ 1 VỀ JAVASCRIPT
29/Oct/2009      6    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
VÍ DỤ 2 VỀ JAVASCRIPT
29/Oct/2009      7    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
VÍ DỤ 3 VỀ JAVASCRIPT
29/Oct/2009      8    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
VÍ DỤ 4 VỀ JAVASCRIPT
29/Oct/2009      9    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
VÍ DỤ 5 VỀ JAVASCRIPT
29/Oct/2009      10   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
BIẾN


       Đặc điểm      Khai báo     Gán trị


       Chứa  dữ liệu   • var strname = • v...
VÍ DỤ
29/Oct/2009  12   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
KIỂU DỮ LIỆU

  Kiểu dữ liệu
       Số nguyên : 10, -301, 1974, etc.
       Số thực và số chấm động : 13....
KIỂU DỮ LIỆU

  Kiểu dữ liệu
     Mảng :
    myArray = new Array(10); foo = new Array(5);
    myArray[0] = 56...
KIỂU DỮ LIỆU

  Kiểu dữ liệu
       Đối tượng :
29/Oct/2009          15   Bộ môn Mạng máy tính ...
CHUYỂN KIỂU DỮ LIỆU

  Kiểu dữ liệu
       Được chuyển tự động :
        var answer = 42
        a...
PHÉP TOÁN

  Phép toán
       Gán : =
       Phép tăng hoặc giảm 1 : ++, --
       Gán rút gọn : +...
PHÉP TOÁN
29/Oct/2009   18    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
PHÉP TOÁN
29/Oct/2009   19    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
PHÉP TOÁN
29/Oct/2009   20    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
PHÉP TOÁN
29/Oct/2009   21    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
PHÉP TOÁN
29/Oct/2009   22    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỊNH NGHĨA HÀM

  Định nghĩa
    function functionname(var1,var2,...,varX)
    {
    some code
    }
29...
ĐỊNH NGHĨA HÀM

  Ví dụ
    function total(a,b)
    {
    x=a*b
    return x
    }

    product=total...
ĐỊNH NGHĨA HÀM

  Ví dụ
    <html> <head>
    <script type="text/javascript">
    function displaymessage()
 ...
ĐỊNH NGHĨA HÀM
29/Oct/2009    26   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỊNH NGHĨA HÀM
29/Oct/2009    27   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
NỘI DUNG


       Giới thiệu về JavaScript

        Biến, kiểu dữ liệu, phép toán

         Lệnh đ...
CẤU TRÚC IF-ELSE

  Cú pháp
       if (condition) {
           statements1
       }
   Hay
 ...
CẤU TRÚC IF-ELSE
29/Oct/2009    30   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CẤU TRÚC IF-ELSE
29/Oct/2009    31   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CẤU TRÚC SWITCH-CASE

       Cú pháp
         switch(n) {
            case 1:
         ...
CẤU TRÚC SWITCH-CASE

       Ví dụ
     <script type="text/javascript">
          theDay=d.getDay()
 ...
CẤU TRÚC SWITCH-CASE
29/Oct/2009     34   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CẤU TRÚC LẶP FOR

         Cú pháp
       for (initial-expression; condition; increment-expression) {
  ...
CẤU TRÚC LẶP FOR
29/Oct/2009    36   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CẤU TRÚC LẶP FOR
29/Oct/2009    37   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE
         Cú pháp
         while (var<=endvalue)
         {
      ...
CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE

       Ví dụ
           <html>
           <body>
         ...
CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE

         Ví dụ
       <html>
       <body>
         <script type...
CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE
29/Oct/2009      41   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE
29/Oct/2009      42   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
BREAK TRONG CẤU TRÚC LẶP
29/Oct/2009       43   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CONTINUE TRONG CẤU TRÚC LẶP
29/Oct/2009       44   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
NỘI DUNG


       Giới thiệu về JavaScript

        Biến, kiểu dữ liệu, phép toán

         Lệnh đ...
ALERT("SOMETEXT")
29/Oct/2009     46   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
CONFIRM("SOMETEXT")
29/Oct/2009     47   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
PROMPT("SOMETEXT","DEFAULTVALUE")
29/Oct/2009        48    Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
KẾT HỢP VỚI FORM
29/Oct/2009    49   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
KẾT HỢP VỚI FORM
29/Oct/2009    50   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
NỘI DUNG


       Giới thiệu về JavaScript

        Biến, kiểu dữ liệu, phép toán

         Lệnh đ...
ĐỐI TƯỢNG

         Các đối tượng
           String
           Date
           A...
ĐỐI TƯỢNG STRING
29/Oct/2009    53   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG STRING
29/Oct/2009    54   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG STRING

         Ví dụ
         var txt="Hello world!"
         document.write(txt.le...
ĐỐI TƯỢNG DATE
29/Oct/2009    56   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG DATE
29/Oct/2009    57   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG DATE
29/Oct/2009    58   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG DATE
29/Oct/2009    59   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG DATE

       Ví dụ
         var myDate=new Date()
         myDate.setFullYear(2010,0,14)
...
ĐỐI TƯỢNG ARRAY
29/Oct/2009    61   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG ARRAY

       Ví dụ:
         var mycars=new Array()
         mycars[0]="Saab"
     ...
ĐỐI TƯỢNG ARRAY

         Ví dụ
         var arr = new Array(3)
         arr[0] = "Jani"
   ...
ĐỐI TƯỢNG ARRAY

       Ví dụ
         var arr = new Array(6)
         arr[0] = "Jani"
      ...
ĐỐI TƯỢNG BOOLEAN
29/Oct/2009     65   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG BOOLEAN

       Ví dụ
         var myBoolean=new Boolean()
         var myBoolean=new Boo...
ĐỐI TƯỢNG MATH
29/Oct/2009    67   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG MATH
29/Oct/2009    68   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG MATH
29/Oct/2009    69   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG MATH
         Ví dụ
           Math.E
           Math.PI
           Math....
ĐỐI TƯỢNG HTML DOM
29/Oct/2009     71   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG HTML DOM
29/Oct/2009     72   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
ĐỐI TƯỢNG HTML DOM
29/Oct/2009     73   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
VÍ DỤ 5 VỀ JAVASCRIPT
29/Oct/2009      79   Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
Nhập môn JavaScript
Nhập môn JavaScript
Nhập môn JavaScript
Nhập môn JavaScript
Nhập môn JavaScript
Nhập môn JavaScript
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nhập môn JavaScript

3,402 views

Published on

Lập trình web

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

Nhập môn JavaScript

 1. 1. Trình bày: Nguyễn Phú Trường
 2. 2. NỘI DUNG Giới thiệu về JavaScript Biến, kiểu dữ liệu, phép toán Lệnh điều khiển Popup Sử dụng các đối tượng 29/Oct/2009 2 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 3. 3. NỘI DUNG Giới thiệu về JavaScript Biến, kiểu dữ liệu, phép toán Lệnh điều khiển Popup Sử dụng các đối tượng 29/Oct/2009 3 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 4. 4. JAVASCRIPT LÀ GÌ? 1 2 3 Được thiết kế cùng Được viết trực tiếp Khác với Java với HTML tạo vào trang HTML trang Web sinh động Là ngôn ngữ Là ngôn ngữ script, hướng đối thông dịch tượng, chứa các dòng lệnh thực thi được 29/Oct/2009 4 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 5. 5. JAVASCRIPT DÙNG ĐỂ LÀM GÌ? Viết Cung trang cấp HTML thông sinh tin về động browser Xuất Kiểm tra động Tạo dữ liệu cookie trước trang khi HTML submit Đọc, Bắt và viết phần xử lý tử /nội dung các sự trang kiện HTML 29/Oct/2009 5 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 6. 6. VÍ DỤ 1 VỀ JAVASCRIPT 29/Oct/2009 6 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 7. 7. VÍ DỤ 2 VỀ JAVASCRIPT 29/Oct/2009 7 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 8. 8. VÍ DỤ 3 VỀ JAVASCRIPT 29/Oct/2009 8 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 9. 9. VÍ DỤ 4 VỀ JAVASCRIPT 29/Oct/2009 9 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 10. 10. VÍ DỤ 5 VỀ JAVASCRIPT 29/Oct/2009 10 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 11. 11. BIẾN Đặc điểm Khai báo Gán trị Chứa dữ liệu • var strname = • var strname Phân biệt hoa và some value = "Hege" thường Hoặc Hoặc Phạm vi: • strname = some value • strname =  Toàn cục "Hege"  Cục bộ 29/Oct/2009 11 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 12. 12. VÍ DỤ 29/Oct/2009 12 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 13. 13. KIỂU DỮ LIỆU  Kiểu dữ liệu  Số nguyên : 10, -301, 1974, etc.  Số thực và số chấm động : 13.5, 1.35E1  Luận lý : true, false  Chuỗi : “do thanh nghi”, “sinh nam 1974”, b, n, r, t, var quote = "He read "The Cremation of Sam McGee" by R.W. Service." document.write(quote) Kết quả sẽ là : He read "The Cremation of Sam McGee" by R.W. Service. 29/Oct/2009 13 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 14. 14. KIỂU DỮ LIỆU  Kiểu dữ liệu  Mảng : myArray = new Array(10); foo = new Array(5); myArray[0] = 56; myArray[9] = 44; colors = new Array(); colors[99] = "midnightblue"; numberOfElements = myArray.length; 29/Oct/2009 14 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 15. 15. KIỂU DỮ LIỆU  Kiểu dữ liệu  Đối tượng : 29/Oct/2009 15 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 16. 16. CHUYỂN KIỂU DỮ LIỆU  Kiểu dữ liệu  Được chuyển tự động : var answer = 42 answer = "Thanks for all the fish..." x = "The answer is " + 42  Chuyển chuỗi sang số : ParseInt(), ParseFloat() 29/Oct/2009 16 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 17. 17. PHÉP TOÁN  Phép toán  Gán : =  Phép tăng hoặc giảm 1 : ++, --  Gán rút gọn : +=, -=, *=, /=, %=  So sánh : ==, !=, <, <=, >, >=  Phép tính số học : +, -, *, /, %  Phép toán luận lý : &&, ||, !,  Phép : (cond) ? Expr1:Expr2 29/Oct/2009 17 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 18. 18. PHÉP TOÁN 29/Oct/2009 18 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 19. 19. PHÉP TOÁN 29/Oct/2009 19 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 20. 20. PHÉP TOÁN 29/Oct/2009 20 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 21. 21. PHÉP TOÁN 29/Oct/2009 21 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 22. 22. PHÉP TOÁN 29/Oct/2009 22 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 23. 23. ĐỊNH NGHĨA HÀM  Định nghĩa function functionname(var1,var2,...,varX) { some code } 29/Oct/2009 23 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 24. 24. ĐỊNH NGHĨA HÀM  Ví dụ function total(a,b) { x=a*b return x } product=total(2,3) 29/Oct/2009 24 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 25. 25. ĐỊNH NGHĨA HÀM  Ví dụ <html> <head> <script type="text/javascript"> function displaymessage() { alert("Hello World!") } </script> </head><body> <form> <input type="button" value="Click me!" onclick="displaymessage()" > </form> </body> </html> 29/Oct/2009 25 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 26. 26. ĐỊNH NGHĨA HÀM 29/Oct/2009 26 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 27. 27. ĐỊNH NGHĨA HÀM 29/Oct/2009 27 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 28. 28. NỘI DUNG Giới thiệu về JavaScript Biến, kiểu dữ liệu, phép toán Lệnh điều khiển Popup Sử dụng các đối tượng 29/Oct/2009 28 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 29. 29. CẤU TRÚC IF-ELSE  Cú pháp if (condition) { statements1 } Hay if (condition) { statements1 } else { statements2 } 29/Oct/2009 29 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 30. 30. CẤU TRÚC IF-ELSE 29/Oct/2009 30 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 31. 31. CẤU TRÚC IF-ELSE 29/Oct/2009 31 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 32. 32. CẤU TRÚC SWITCH-CASE  Cú pháp switch(n) { case 1: execute code block 1 break; case 2: execute code block 2 break; default: execute code block n } 29/Oct/2009 32 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 33. 33. CẤU TRÚC SWITCH-CASE  Ví dụ <script type="text/javascript"> theDay=d.getDay() switch (theDay) { case 5: document.write("Finally Friday") break; case 6: document.write("Super Saturday"); break; case 0: document.write("Sleepy Sunday"); break default: document.write("I'm looking forward to this weekend!") } </script> 29/Oct/2009 33 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 34. 34. CẤU TRÚC SWITCH-CASE 29/Oct/2009 34 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 35. 35. CẤU TRÚC LẶP FOR  Cú pháp for (initial-expression; condition; increment-expression) { statements } Ví dụ: var n = 0; for (var i = 0; i < 3; i++) { n += i; alert("The value of n is now " + n); } 29/Oct/2009 35 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 36. 36. CẤU TRÚC LẶP FOR 29/Oct/2009 36 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 37. 37. CẤU TRÚC LẶP FOR 29/Oct/2009 37 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 38. 38. CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE  Cú pháp while (var<=endvalue) { code to be executed } do { code to be executed } while (var<=endvalue) 29/Oct/2009 38 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 39. 39. CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE  Ví dụ <html> <body> <script type="text/javascript"> var i=0 while (i<=10) { document.write("The number is " + i) document.write("<br />") i=i+1 } </script> </body> </html> 29/Oct/2009 39 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 40. 40. CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE  Ví dụ <html> <body> <script type="text/javascript"> var i=0 do { document.write("The number is " + i) document.write("<br />") i=i+1 } while (i<0) </script> </body> </html> 29/Oct/2009 40 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 41. 41. CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE 29/Oct/2009 41 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 42. 42. CẤU TRÚC WHILE, DO-WHILE 29/Oct/2009 42 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 43. 43. BREAK TRONG CẤU TRÚC LẶP 29/Oct/2009 43 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 44. 44. CONTINUE TRONG CẤU TRÚC LẶP 29/Oct/2009 44 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 45. 45. NỘI DUNG Giới thiệu về JavaScript Biến, kiểu dữ liệu, phép toán Lệnh điều khiển Popup Sử dụng các đối tượng 29/Oct/2009 45 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 46. 46. ALERT("SOMETEXT") 29/Oct/2009 46 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 47. 47. CONFIRM("SOMETEXT") 29/Oct/2009 47 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 48. 48. PROMPT("SOMETEXT","DEFAULTVALUE") 29/Oct/2009 48 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 49. 49. KẾT HỢP VỚI FORM 29/Oct/2009 49 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 50. 50. KẾT HỢP VỚI FORM 29/Oct/2009 50 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 51. 51. NỘI DUNG Giới thiệu về JavaScript Biến, kiểu dữ liệu, phép toán Lệnh điều khiển Popup Sử dụng các đối tượng 29/Oct/2009 51 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 52. 52. ĐỐI TƯỢNG  Các đối tượng  String  Date  Array  Boolean  Math  HTML DOM 29/Oct/2009 52 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 53. 53. ĐỐI TƯỢNG STRING 29/Oct/2009 53 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 54. 54. ĐỐI TƯỢNG STRING 29/Oct/2009 54 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 55. 55. ĐỐI TƯỢNG STRING  Ví dụ var txt="Hello world!" document.write(txt.length) document.write(txt.toUpperCase()) document.write(txt.substring(4, 8)) document.write(txt.small()) document.write(txt.strike()) document.write(txt.charAt(8)) 29/Oct/2009 55 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 56. 56. ĐỐI TƯỢNG DATE 29/Oct/2009 56 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 57. 57. ĐỐI TƯỢNG DATE 29/Oct/2009 57 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 58. 58. ĐỐI TƯỢNG DATE 29/Oct/2009 58 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 59. 59. ĐỐI TƯỢNG DATE 29/Oct/2009 59 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 60. 60. ĐỐI TƯỢNG DATE  Ví dụ var myDate=new Date() myDate.setFullYear(2010,0,14) myDate.setDate(myDate.getDate()+5) myDate.setFullYear(2010,0,14) var today = new Date() if (myDate>today) alert("Today is before 14th January 2010") else alert("Today is after 14th January 2010") 29/Oct/2009 60 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 61. 61. ĐỐI TƯỢNG ARRAY 29/Oct/2009 61 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 62. 62. ĐỐI TƯỢNG ARRAY  Ví dụ: var mycars=new Array() mycars[0]="Saab" mycars[1]="Volvo" mycars[2]="BMW“ var mycars=new Array("Saab","Volvo","BMW") var mycars=new Array(3) mycars[0]="Saab" mycars[1]="Volvo" mycars[2]="BMW" 29/Oct/2009 62 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 63. 63. ĐỐI TƯỢNG ARRAY  Ví dụ var arr = new Array(3) arr[0] = "Jani" arr[1] = "Tove" arr[2] = "Hege" var arr2 = new Array(3) arr2[0] = "John" arr2[1] = "Andy" arr2[2] = "Wendy" document.write(arr.concat(arr2)) 29/Oct/2009 63 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 64. 64. ĐỐI TƯỢNG ARRAY  Ví dụ var arr = new Array(6) arr[0] = "Jani" arr[1] = "Hege" arr[2] = "Stale" arr[3] = "Kai Jim" arr[4] = "Borge" arr[5] = "Tove" document.write(arr + "<br />") document.write(arr.sort()) 29/Oct/2009 64 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 65. 65. ĐỐI TƯỢNG BOOLEAN 29/Oct/2009 65 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 66. 66. ĐỐI TƯỢNG BOOLEAN  Ví dụ var myBoolean=new Boolean() var myBoolean=new Boolean(0) var myBoolean=new Boolean(null) var myBoolean=new Boolean("") var myBoolean=new Boolean(false) var myBoolean=new Boolean(NaN) var myBoolean=new Boolean(true) var myBoolean=new Boolean("true") var myBoolean=new Boolean("false") var myBoolean=new Boolean("Richard") 29/Oct/2009 66 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 67. 67. ĐỐI TƯỢNG MATH 29/Oct/2009 67 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 68. 68. ĐỐI TƯỢNG MATH 29/Oct/2009 68 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 69. 69. ĐỐI TƯỢNG MATH 29/Oct/2009 69 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 70. 70. ĐỐI TƯỢNG MATH  Ví dụ Math.E Math.PI Math.SQRT2 Math.SQRT1_2 Math.LN2 Math.LN10 Math.LOG2E Math.LOG10E document.write(Math.round(4.7)) document.write(Math.random()) document.write(Math.floor(Math.random()*11)) document.write(Math.round(-4.60)) 29/Oct/2009 70 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 71. 71. ĐỐI TƯỢNG HTML DOM 29/Oct/2009 71 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 72. 72. ĐỐI TƯỢNG HTML DOM 29/Oct/2009 72 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 73. 73. ĐỐI TƯỢNG HTML DOM 29/Oct/2009 73 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 74. 74. VÍ DỤ 5 VỀ JAVASCRIPT 29/Oct/2009 79 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông

×