Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D:\14\Luanvanpm

903 views

Published on

Lich bao cao luan van

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

D:\14\Luanvanpm

  1. 1. LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Bộ môn CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Họ tên SV Tên đề tài GVHD Giờ bảo vệ Hội đồng STT 1 Quang Minh Nhựt Nhận dạng kí tự TS. Trần Cao Đệ 7h00-7h45 1. Ths-GVC Nguyễn Văn Linh 1063217 viết tay với máy 11/05/2010 2. Ths. Trương Minh Thái học vector hỗ trợ 3. TS-GVC. Trần Cao Đệ (SVM) 2 Phạm Quốc Bình Nhận dạng chữ TS. Trần Cao Đệ 7h45-8h30 1. Ths-GVC Nguyễn Văn Linh Giang viết tay liền nét 11/05/2010 2. Ths. Trương Minh Thái 1063264 với HMM 3. TS-GVC. Trần Cao Đệ 3 Nguyen Minh Ky Phần mềm Demo TS. Trần Cao Đệ 8h30-9h15 1. Ths-GVC Nguyễn Văn Linh -1063431 nhận dạng tiếng 11/05/2010 2. Ths. Lâm Hoài Bảo việt với Tesseract 3. TS-GVC. Trần Cao Đệ 4 Nguyễn Minh Xây dựng mạng Ths. Nguyễn 9h15-10h00 1. Ths. Võ Huỳnh Trâm Tràm xã hội thông tin - Ngọc Anh 11/05/2010 2. Ths. Lâm Hoài Bảo 1050737 quảng cáo Cần Ks. Hồ Quang 3. Ths-GVC Nguyễn Văn Linh Thơ Thái 5 Phạm Thị Thu Huệ Xây dựng bộ Ths. Võ Huỳnh 10h00-11h1 1. TS-GVC. Trần Cao Đệ 1063270 phần mềm và Trâm 5 2. Ths. Trương Thị Thanh Tuyền website quản lý Ks. Hồ Quang 11//05/2010 3. Ths Võ Huỳnh Trâm khách hàng, sản Thái 1. TS-GVC. Trần Cao Đệ phẩm của công ty 2. Ths. Trương Thị Thanh Tuyền môi giới nhà đất. 3. Ths Võ Huỳnh Trâm (Phân hệ website) 6 Biện Lâm Quang Xây dựng bộ Ths. Võ Huỳnh Thiện phần mềm và Trâm 1063310 website quản lý Ks. Hồ Quang khách hàng, sản Thái phẩm của công ty môi giới nhà đất. (Phân hệ ứng dụng) 7 Trần Quốc Quang Xây dựng phần Ths. Võ Huỳnh 13h15-14h0 1. Ths. Phan Phương Lan 1063299 mềm quản lý Trâm 0 2. Ths. Lâm Hoài Bảo công tác kinh Ks. Hồ Quang 11/05/2010 3. Ths Võ Huỳnh Trâm doanh và sản xuất Thái của cổ phần bao bì Sài Gòn SAPACO. 8 Nguyễn Thái Toàn Bản đồ chi tiết Ths. Võ Huỳnh 14h00-14h4 1. Ths. Trương Minh Thái 1063467 thành phố Cần Trâm 5 2. Ths. Phan Phương Lan thơ trên thiết bị di Ks. Hồ Quang 11/05/2010 3. Ths. Võ Huỳnh Trâm động Thái
  2. 2. 9 Nguyễn Trường Website quản Ths. Võ Huỳnh 14h45-15h3 1. Ths. Phan Phương Lan Tiền lý hoạt động Trâm 0 2. Ths. Trương Thị Thanh Tuyền 1063466 phòng xét Ks. Hồ Quang 11/05/2010 3. Ths Võ Huỳnh Trâm nghiệm An Thái Khang 10 Lê Vũ Khanh - Thiết kế và cài Ths. Lâm Hoài 15h30-16h1 1. Ths. Trương Minh Thái 1063197 đặt công cụ sinh Bảo 5 2. Ths. Trương Thị Thanh Tuyền ứng dụng 11/05/2010 3. Ths. Lâm Hoài Bảo Windows trong việc xây dựng hệ thống thông tin 11 Nguyễn Minh Điền Thiết kế và cài Ths. Lâm Hoài 16h15-17h0 1. Ths. Trương Minh Thái – 1063261 đặt công cụ sinh Bảo 0 2. Ths. Phan Phương Lan ứng dụng Web 11/05/2010 3. Ths. Lâm Hoài Bảo trong việc xây dựng hệ thống thông tin

×