Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ds bhs cina sjkc thn 2

17,446 views

Published on

 • Be the first to comment

Ds bhs cina sjkc thn 2

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA CINA TAHUN DUA 2011
 2. 2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA CINA TAHUN 2
 3. 3. Cetakan Pertama 2011© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandunganbuku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakamanatau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62604 Putrajaya.
 4. 4. 22 23 i 24 i 1 2 2 2 3 111.0 112.0 133.0 154.0 165.0 17 18 18 19 20 21
 5. 5. v
 6. 6. 21 2121 21 21 2006-2010 1996 1
 7. 7. 9.1.2.3. 25004.5.6.7.8. 2
 8. 8. 90 603
 9. 9. 150120 4
 10. 10. 60 2 3 5
 11. 11. 85% 30 6
 12. 12. 30 7
 13. 13. 1. 2. 3.8
 14. 14. 4. 9.5.6.7.8. 9
 15. 15. , 10
 16. 16. 1.01.1 1.1.1 1.1.21.2 1.2.1 1.2.21.3 1.3.1 1.3.21.4 1.4.1 1.4.21.5 1.5.1 1.5.21.6 1.6.1 1.6.2 11
 17. 17. 1.7 1.7.1 1.7.5 1.7.2 1.7.6 1.7.3 1.7.4 1.7.7 12
 18. 18. 2.02.1 2.1.1 2.1.3 2.1.2 2.1.42.2 2.2.1 2.2.22.3 2.3.1 2.3.22.4 2.4.1 2.4.2 13
 19. 19. 2.5 2.5.1 2.5.22.6 2.6.1 2.6.2 14
 20. 20. 3.03.1 3.1.1 3.1.3 3.1.23.3 3.3.1 3.3.23.6 3.6.1 3.6.2 15
 21. 21. 4.04.1 4.1.1 4.1.2 ,4.2 4.2.1 4.2.24.3 4.3.1 4.3.24.4 4.4.1 4.4.24.5 4.5.1 16
 22. 22. 5.05.1 5.1.1 5.1.3 5.1.2 5.1.45.2 5.2.1 5.2.25.3 5.3.1 , 5.3.3 , 5.3.2 5.3.45.4 5.4.1 5.4.2 5.4.35.5 5.5.1 5.5.2 17
 23. 23. 1 1 9 622 123 214 47 10 515 48 11 30 12 276 80 13 17 14 117 62 15 6 16 5 17 1 5608 79 18
 24. 24. 10 121 1 11 92 12 12 53 21 13 3 14 14 45 16 1 2745 416 537 258 259 20 19
 25. 25. 2 33 11 11 664 215 26 12 426 367 63 13 27 14 15 15 168 70 16 10 17 3 18 19 60 19 1 53410 63 20
 26. 26. 13 72 3 14 53 11 15 74 17 16 55 16 17 16 13 19 17 32 2518 329 2610 2611 2912 20 21
 27. 27. 612 73 8 (cu )4 95 10 22
 28. 28. 61 72 8 (xi n)3 94 105 23
 29. 29. 11 : a o e : yi wu yu : ba bo bi bu pa po pi pu : ma mo me mi mu fa fo fu : da de di du ta te ti tu : na ne ni nu n la le li lu l : ga ge gu ka ke ku ha he hu : ji qi xi ju qu xu : za ze zi zu ca ce ci cu sa se si su : zha zhe zhi zhu cha che chi chu sha she shi shu re ri ru24
 30. 30. ruo zuo cuo suo zhuo chuo shuo21 : yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao you miu diu niu liu jiu qiu xiu : wai guai kuai huai zhuai chuai : ya ye wa wo er shuai dui tui gui kui hui zui cui : ai bai pai mai dai tai nai lai sui zhui chui shui rui gai kai hai zai cai sai chai shai : nue lue jue que xue yue zhai : an ban pan man fan dan tan : ei bei pei mei fei dei nei lei nan lan gan kan han ran zan gei kei hei zei zhei shei wei can san zhan chan shan : ao bao pao mao dao tao nao : en ben pen men fen nen gen lao gao kao hao rao zao cao ken hen ren zen cen sen zhen sao zhao chao shao chen shen wen : ou pou mou fou dou tou nou : yin bin pin min nin lin jin qin xin lou gou kou hou rou zou cou : wan duan tuan nuan luan guan sou zhou chou shou kuan huan ruan zuan cuan suan : lia jia qia xia bie pie mie die zhuan chuan shuan tie nie lie jie qie xie : dun tun lun gun kun hun run : gua kua hua zhua chua shua zun cun sun zhun chun shun duo tuo nuo luo guo kuo huo : yan bian pian mian dian tian 25
 31. 31. nian lian jian qian xian: yuan juan quan xuan yun jun qun xun: ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang rang zang cang sang zhang chang shang: eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng reng zeng ceng seng zheng cheng sheng weng: ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing: dong tong nong long gong kong hong rong zong cong song zhong chong: yang wang niang liang jiang qiang xiang guang kuang huang zhuang chuang shuang yong jiong qiong xiong 26
 32. 32. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk

×