GRNVLD 2012/11

Magazine over het verbinden van stad en land

11   2012
              MAGAZINE OVER HET VERBINDEN
              VAN STAD EN LAND
         Uitzicht op Zeeburg
                  JEROEN ZIJLSTRA


         Haven Amsterdam
             ACHTER DE SCHERMEN


      Buitenplaats als schakel
              ROB VAN DER LAARSE
               CAROLIEN GEHRELS‘Lusthoven en
 lastenposten’
                          EN VERDER

                 Buitenplaatskoken
             Logeerpartij op slot Zeist
          Kasteelverhaal, Cees Nooteboom
[ advertentie ]
03
COLOFON                                        VOORAF
GRNVLD is een uitgave van Sjaalman Media
in opdracht van Kasteel Groeneveld.
GRNVLD verschijnt vier keer per jaar.
Het volgende nummer verschijnt in december 2012.
Dit nummer van GRNVLD werd mede mogelijk
gemaakt dankzij De Stichting themajaar historische
buitenplaatsen 2012.
                            Beeld: Hans van Oudenaarden
GRNVLD
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn, grnvld@mineleni.nl

Uitgever Sjaalman Media, Chris van Koppen
Redactie Caroline van der Lee (hoofdredacteur),
Brigitte van Mechelen (managing editor),
Mariken Bokeloh (redacteur)
Vormgeving Volta_ontwerpers, Utrecht
Druk Wilco, Amersfoort                                Caroline van der Lee Hoofdredacteur
Medewerkers Marco Bakker, Arjan Bronkhorst,
Jos Collignon, Comic House, Melissa Delbressine,
Jan Dobbe, Linda Driesen, Kester Freriks,

                                           Vraag een willekeurig persoon
Michiel de Jong, Frank Jonker, Léon Klein Schiphorst,
Quirijn Metz, Cees Nooteboom, Aloys Oosterwijk,                                                om zijn ogen te
Hans van Oudenaarden, Eddy Posthuma De Boer,                     sluiten en zich een voorstelling te maken van de hemel. Ongeacht
Hugo Schuitemaker, Matthijs Sienot, Marjan Slob,                   leeftijd, opleiding of culturele achtergrond, zal het antwoord (bijna)
Christine Tinssen, Jan van der Veken, Ada Geertruide                 altijd een beeld schetsen van een Arcadische landschap vol bloemen,
Went-Beets                                      fruit en bomen, helder water, vogelzang en een eeuwige zomer. Natuur-
Alle zorg is besteed aan het achterhalen van de                    lijke elementen worden aangevuld met de hoogtepunten van cultuur.
namen van de rechthebbenden. Degenen die                       Vogels zingen, begeleid door de zoete klanken van muziek. Kunst alom
desondanks menen zekere rechten te kunnen doen                    die slechts wil behagen door schoonheid. Natuurlijk is er goed
gelden, kunnen contact opnemen met de uitgever.                    gezelschap. De heerlijkste spijzen op tafel zijn afkomstig uit de
Marketing en advertentieacquisitie                          omgeving, bij voorkeur uit eigen tuin.
Isabelle van der Weijden, info@belenjet.nl,                      Dit beeld is zo hardnekkig dat het ons wel aangeboren lijkt. Het is
m 06 52 00 81 23                                   blijkbaar het landschap waarin we ons als mensen senang voelen.
issn 1566-6190
                                           Zonder twijfel was het ook deze voorstelling die rijke stedelingen
Abonnementen Een abonnement kost € 25,– voor                     – voornamelijk Amsterdammers – voor ogen hadden, toen zij in de
vier nummers per jaar. Voor een abonnement zie                    17e en 18e eeuw hun buitens langs de Vecht, in ’t Gooi, Kennemerland
p. 50. Als abonnee bent u tevens vriend van de                    of op de Utrechtse heuvelrug aanlegden.
Stichting Groeneveld. De Stichting Groeneveld
                                           Met hagen en bomenlanen, fonteinen en beelden, doorkijkjes en folies,
ondersteunt de activiteiten van Kasteel Groeneveld.
                                           maar bovenal met liefde en toewijding schiepen zij hun eigen Utopia om
Als vriend heeft u gratis toegang tot het kasteel
voor uzelf en een introducé, wordt u uitgenodigd
                                           er te kunnen genieten van het goede leven.
voor openingen en evenementen en krijgt u korting
op speciale publicaties.                               Nog altijd spreken deze lustoorden tot de verbeelding en op mooie dagen
                                           komen we in grote getale voorbij om ons te vergapen aan de schoonheid
Aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief
                                           en allure.
kan via www.kasteelgroeneveld.nl
                                           En dan, wandelend langs de bomenlanen van de ’s Gravenlandse
Nieuws en persberichten kunt u sturen naar GRNVLD,                  lusthoven, dromend bij de vijver van Kasteel Groeneveld of struinend
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn, grnvld@mineleni.nl                    door de prachtige tuinen van Beeckestijn kan het gebeuren dat we
    grnvldmagazine       Kasteel                       worden overvallen door de gedachte Ooh heaven is a place on earth!
                 Groeneveld
Foto cover In opmaat naar zijn programma
Het Snelle Geld (over de geschiedenis van 25 jaar
Hollands kapitalisme) organiseerde Jort Kelder
een perslunch in Huize Zwaanwijck, zijn laat
negentiende-eeuwse buitenplaats aan de oevers
van de Vecht. Fotograaf Joost van den Broek,
in opdracht van de Volkskrant, was erbij.
Foto achterkant Wilma Elmendorp
[ advertentie ]
!"#$%&$'()           .''/0%
*'$(+'#&%,-           */%'/,
BCABB)             1-2'3)
DBB8EFAEF))           45)6780'%&
))))))DBF
                9:+$;)<=3'$(>?)*$++'3:/#@
                000A5''/0%,/%'/,A(3
I N HO U D 05

Revitaliseren
  06
     zaaigoed
     Kort nieuws

  08
     dubbelinterview
     Carolien Gehrels & Rob van der Laarse

   12
     groo(t)s
     René Dessing

   14
     reportage
     Projectontwikkeling avant la lettre

  20
     mijn landschap
     Jeroen Zijlstra

  22
     verhaal
     Cees Nooteboom

  24
                         28
     essay
     De logeerpartij

  27
     de schutting
     Buitenplaatsen anno nu

  28
     wende
     Jan Hartholt

  30
     ander beeld
     George Burggraaff

  32
     kaf en koren
     Reflecties, inzichten

  36
     oogst
     Landgoed Beeckestijn

  38
     oorsprong
     Haven Amsterdam

  44
     mmm
     Janny van der Heijden

  46
     verstript
     De vos en de raaf

  48
     programma
     Evenementen
                                Wende
                         JAN HARTHOLT OVER HET MENGEN VAN PERSPECTIEVEN
                                EN DE ROL VAN ‘ZIJN’ KASTEEL HIERIN
06           Z A AIG O ED
                                                            EXPOSITIE
NIEUWS – PUBLICATIES, TENTOONSTELLINGEN, PRIJS VRAGEN, CAMPAGNES,
SYMPOSIA, INNOVATIES. NIEUWS EN PERSBERICHTEN KUNT U STUREN
NAAR GRNVLD, GROENEVELD 2, 3744 ML BAARN, GRNVLD@MINELENI.NL


 LEZERSAANBIEDING

KASTEELBOEK
Zo’n driehonderd jaar geleden werd Kasteel Groeneveld gebouwd.
De verbouwing van het kasteel was reden om weer eens in de
                                                            KASTEELWINKEL
veelbewogen geschiedenis van deze buitenplaats te duiken. Met
de publicatie Buitenplaats voor stad en land, Kasteel Groeneveld,
                                                            & GALERIE
als resultaat. Aan de hand van vijf essays wordt de geschiedenis                            In het souterrain van Kasteel Groeneveld bevindt
van Kasteel Groeneveld verteld. De essays gaan over de bouw-                              zich een winkel met boeken, wandelkaarten en
geschiedenis, kunstbeleving, voedsel, verlangen naar buiten en                             stijlvolle cadeaus. Voor de Vrienden van
het vrijplaatsgevoel en werden geschreven door Heimerick Tromp,                             Groeneveld zijn er speciale aanbiedingen.
Barbara Joustra, Janny van der Heijden, Marita Mathijsen en                               Onderdeel van de winkel is de Groeneveldgalerie:
Eline Hopperus Buma en Dik van der Meulen.                                       elk kwartaal is er een nieuwe expositie met
                                            :                – betaalbare – kunst of kunstnijverheid van een
Kasteel Groeneveld, een buitenplaats voor stad en land         A AN BIE DI NG
                                          NE VE LD
Uitgeverij Thoth | isbn 978 90 6868 596 1              KA ST EE L GROE                   regionale kunstenaar.
                                          PL AR EN
                                  GE EF T 5 EX EM
prijs € 24,95 en € 19,95 voor vrienden van Stichting Groeneveld           CA DE AU.              Tot december 2012: de uitdagende en duurzame
                                  VA N DIT BO EK
                                     int er es se ?
(Deze aanbieding is geldig tot 30 december 2012)                 en adres naar
                                                            vilten jasjes, sjaals, sieraden en tassen van
                                  Mail uw naam
                                    grnvld@minelen
                                             i.nl              Ellie Marbus.

 FESTIVAL

                      TRANSNATURAL 03
                      Opkomende technologieën die de          ‘The networked Autonomy’,                 ontwerpers, onderzoek uit R&D
                      regels van de natuur hanteren (of        aflevering drie van het kunst,               labs en onderzoeksinstituten,
                      uitbreiden), daar draait het allemaal      design- en technologiefestival               krijgen een maand lang een podium
                      om tijdens het festival ‘Transnatural’      inclusief tentoonstelling, illustreert           voor een breed publiek.
                      dat dit najaar plaatsvindt rond het       toekomstscenario’s en innovatie
                      Science Center NEMO in Amsterdam.        uit de creatieve industrie en het             Transnatural
                      Dus: nieuwe manieren van energie         bedrijfsleven met een krachtig               7 september tot 7 oktober 2012
                      en voedsel oogsten, innovatieve         interdisciplinair programma waarin             Science Center NEMO
                      materialen inzetten en alternatieve       de internationale top aan makers,             Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam
                      bronnen aanboren, als het even kan        denkers en bedrijven aan bod komen.            Dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur
                      door autonome systemen en zelfs         Een mix van toonaangevende voor-
                      door wezens.                   beelden met werk van kunstenaars,
                                                                              Vlaaien
                                                                   Vlaaien op de Neude
 BOEK                                                                            op de Neude
                                                                                 2000 JAAR STADSLANDBOUW EN VOEDSELLANDSCHAP IN UTRECHT
  Eten en de stad
  Over voedsel is veel geschreven     kunnen we dat nog terug vinden:         Met dit boek willen landschaps-
  maar de historische verhouding      Het boek Vlaaien op de Neude toont        architect Frank Stroeken en steden-
  tussen de stad en haar voedsel-     aan de hand van beelden van vroeger       bouwkundige Robert Arends                   Frank Stroeken

  voorziening is nog relatief       en nu, maar ook met recepten, de         (beiden van bureau Terra Incognita)
  onderbelicht. Zo is maar bij weini-   historische verbondenheid van de         bijdragen aan discussies over
  gen bekend dat voedsel twee-       stad Utrecht met voedsel. Het laat        stadslandbouw. Vertrouwdheid met            Vlaaien op de Neude. 2000 jaar
  duizend jaar lang bepalend was      zien waar Utrechters door de           het voedsellandschap van vroeger            stadslandbouw en voedsellandschap
  voor de inrichting van het land-     eeuwen heen voedsel verbouwden          en van nu is van belang om op een           in Utrecht
  schap van Utrecht. In de namen      en waar zij hun groenten en vlees        frisse manier na te denken over het          uitgever Terra Incognita stedenbouw
  van straten en pleinen, zoals      haalden. Hoe zag het voedsel-          voedsellandschap van de toekomst.           en landschapsarchitectuur
  Varkensmarkt en Bakkersbrug,       landschap van de stad eruit?                                      prijs €19,75 | isbn 978 90 9026 867 5
07
                           ÉCHT ETEN
BOEK
                            WEEK VAN DE SMAAK
                            Broodje van de streek, Bij de boer aan tafel, Helden van
                            De Smaak, de Week van de Smaak, Hoofdstad van De Smaak,
                            Streekproductenroutes, Smaak van het Landschap; zomaar een
                            greep uit het overvolle programma van de Week van de Smaak.

 Van tsilp tot triller                 Deze week in het najaar is hét evenement waarin gezonde
                            en eerlijke voeding onder de aandacht wordt gebracht van
 Heggenmus en roodborst, zwartkop en          een breed publiek, met nadruk op ambachtelijke, seizoens-
 tuinfluiter: kunt u ze aan hun zang uit elkaar     gebonden, natuurzuivere, duurzame en streekgebonden
 houden? Het boek Vogelzang van Nederland       producten. Het doel van de Week van de Smaak is om een
 is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen       breed publiek te laten ervaren wat écht eten is en een
 die graag wil weten wie er zingt in bos, tuin     concreet handelingsperspectief te bieden.
 en veld. Deze geheel herziene heruitgave van     Geef u op voor de nieuwsbrief via www.weekvandesmaak.nl
 het populaire boek Wat zingt daar? bevat       en blijf op de hoogte de honderden activiteiten die door het
 praktische sleutels voor determinatie. Daar-     hele land worden georganiseerd.                    BOEK
 naast beschrijft het de zang van de bekendste
 Nederlandse soorten.                                                     Plattelanders
 Bijzonder aan Vogelzang van Nederland zijn de    QR-ROUTE                                 Bewoners in een veranderende
 praktische determinatiesleutels, waarmee je
 elk liedje of rateltje gemakkelijk op naam kunt
                            WESTER AMSTEL 350 JAAR                         omgeving is de ondertitel van het
                                                               door Landleven uitgebrachte boek
 brengen. Hulpsleutels gaan in op specifieke      In 1662 liet Nicolaas Pancras aan de huidige Amsteldijk in       Plattelanders. Een onversneden
 aspecten, zoals vogels die vooral ’s nachts of    Amstelveen een stenen voorhuis en een houten achterhuis        ode aan bewoners van het gebied
 tijdens een baltsvlucht zingen. Zangvogels,      voor de paarden en de koets bouwen. Door de eeuwen heen        buiten de bebouwde kom, deze
 maar ook bijvoorbeeld uilen, spechten, hout-     heeft het huis tijden van verval maar ook van bloei gekend en is    portretten in woord en prachtige
 snip en roerdomp zijn zo eenvoudig op naam      afwisselend gebruikt als zomerverblijf voor rijke Amsterdam-      zwart-wit beelden. Het wieden,
 te brengen.                      mers en als herberg. Wester Amstel verkeert nog grotendeels      het voeren van de kippen, het
 Naast de sleutels bevat het boek een uitgebreid    in haar oorspronkelijke 17-eeuwse staat en is daarmee het       melken maar ook het rietsnijden,
 gedeelte waarin de zang per soort wordt        oudst gebleven ‘Koopmansbuiten’ van Holland.              tal van dagelijkse en minder
 beschreven. Extra bonus is de bijgevoegde cd     Dit jaar viert deze buitenplaats haar 350ste verjaardag. Dat      dagelijkse handelingen komen
 met alle geluiden van de honderd beschreven      wordt gevierd met een aantal activiteiten voor het publiek,      aan bod. De inkijkjes bieden ook
 vogelsoorten.                     zoals een ‘QR-route’ (met de eigen smartphone) waarmee         zicht op keuzes waar de platte-
 Omdat je Vogelzang niet uit een boekje en       beelden van huis en park, (vroegere) bewoners, bedrijvigheid      landers voor komen te staan,
 zelfs niet van een cd leert, maar in het veld’                  en de omliggende buitenplaatsen      scharrelhouderij versus gangbaar
 is Vogelzang van Nederland vooral een recht-                   worden opgeroepen. Zo wordt        bijvoorbeeld, of het al dan niet
 streekse uitnodiging om het veld in te trekken:                  350 jaar historie met behulp van      oormerken van koeien.
 zoekend en vooral luisterend naar vogels.                     moderne techniek zichtbaar.
                                                               Plattelanders. Bewoners in een
 Vogelzang van Nederland | auteurs Dick de Vos                   Buitenplaats Wester-Amstel ligt aan    veranderende omgeving
 en Luc de Meersman | uitgever KNNV Uitgeverij                   de Amsteldijk Noord 55 in Amstelveen.   Margreet Welink (tekst) en Lode
 i.s.m. Vogelbescherming Nederland en Sovon                     Informatie over alle activiteiten is te  Greven (fotografie) | Edicola
 Vogelonderzoek Nederland                              vinden op www.wester-amstel.nl en     Publishing | isbn 978 94 9142 605 6
 isbn 978 90 5011 374 8 | prijs € 27,95                       www.groengebied-amstelland.nl

TENTOONSTELLING

 MAPPING THE LANDSCAPE
 De komst van de Floriade is door     op eigenschappen van dit landschap    De tentoonstelling vormt een
 Museum van Bommel aangegrepen      en op zoek te gaan naar karakteris-    caleidoscopisch beeld van de
 om een tentoonstelling te organiseren  tieke elementen ervan. Dat kan de     identiteit van het landschap in de
 waarin het stedelijke en natuurlijke   tuinbouw zijn, de loop van de Maas,    regio Venlo.
 landschap in de regio Venlo centraal   het contrast tussen de stedelijke
 staat. Kunstenaars, onder wie      cultuur en het groene platteland,     De tentoonstelling ‘Mapping the lands-
 Antoine Berghs, Paulien Oltheten,    wat dan ook. Het project bestaat     cape’ is te zien van 2 september 2012
 Paul Devens, Frank Koolen en Heidi    uit twee delen: tijdelijke werken op   t/m 6 januari 2013
 Linck, zijn uitgenodigd te reflecteren  locatie en een tentoonstelling.      kijk op: www.vanbommelvandam.nl
08  DUBBELINTERVIEW
Buitenplaats,
        parel van
    duurzaamheid
09
Tekst: Kester Freriks* | Beeld: Aloys Oosterwijk** © Comic House
Carolien Gehrels en Rob van der Laarse, respectievelijk wethouder en
hoogleraar, over de verbondenheid van stad en land en de schakelfunctie
die buitenplaatsen hierin – nog altijd – vervullen.

‘Een gebouw               dat er in slaagt meer    als geen ander: ‘Aan alle kanten van de stad liggen buiten-
dan honderd jaar de tand des tijds te doorstaan en nieuwe      plaatsen als oases van rust, landelijkheid en groen,’ betoogt
functies te herbergen, is een parel van duurzaamheid.’ Dit      hij. ‘De Amsterdammers trokken al vroeg in de zeventiende
schrijft wethouder Carolien Gehrels (PvdA) in haar nota       eeuw naar buiten, het landelijke gebied in. De fascinatie
Erfgoedspiegel van de stad. Gehrels is onder meer wethouder     voor het leven buiten, voor tuinen die vaak in formele stijl
Monumenten & Archeologie. Ze is nog meer. Ook wethouder       zijn aangelegd en met bomen omzoomde lanen was groot.
Waterbeheer, zoals ze tijdens een gesprek in haar werkkamer
in het Stadhuis naast de Opera, benadrukt. En dan vallen
ook nog Kunst en Cultuur, Economische Zaken en Lokale        “Erfgoed is de spiegel van wie wij
Media onder haar verantwoordelijkheid.
Dit jaar, 2012, is uitgeroepen tot het Jaar van de Historische    waren en van wie wij zijn” Carolien Gehrels
Buitenplaats. Het initiatief heeft tot doel ‘aandacht te
vragen voor dit belangwekkende culturele erfgoed’. Een        Door die lanen flaneerde men. De dichtere bosschages in de
kalender op de kamer van Gehrels toont in royaal formaat,      uitgestrekte tuinen dienden het erotische of amoureuze
gedrukt in prachtige kleuren, enkele van de belangrijkste      spel. De bewoners van de buitenplaatsen hadden veel
buitenplaatsen van Nederland. Het zijn landhuizen en         politieke macht. Ze namen zitting in het gemeentebestuur.
kastelen als Kasteel Heeswijk, Huis Boschwijk, Kasteel        Tussen de buitenplaats en de stad ontwikkelde zich een
Staverden, Huis te Leuvenem, Kasteel Groeneveld en          levendige uitwisseling. Bezoekers waren welkom op de
Landgoed Clingendael. Als wethouder Monumenten            buitens.’
genieten buitenplaatsen, zeker binnen de gemeentegrenzen
van Amsterdam, haar belangstelling.
Werp een blik op een van deze voorname huizen van deze
kalender, en als vanzelf dienen zich beelden aan van
paarden met koetsen, flanerende mannen en vrouwen, een
aristocratische levensstijl en adellijke pracht. Rob van der
Laarse, hoogleraar Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit
en de Universiteit van Amsterdam, is al jarenlang geboeid
door de negentiende-eeuwse aristocratische levensvormen
in Nederland. Hij geldt als kenner van buitenplaatsen en gaf
zijn visie vorm in het boek Beelden van de Buitenplaats.

grandeur
Voor Carolien Gehrels is een van de bijzonderste
kenmerken van een stad als Amsterdam de ‘historische
sensatie’. Als wethouder Monumenten acht zij het van
onschatbare betekenis dat het erfgoed in de hoofdstad
behouden blijft. Ze formuleert het treffend: ‘Erfgoed is de
spiegel van wie wij waren en van wie wij zijn, de spiegel van
de stad.’ Tot dat erfgoed behoren ook de buitenplaatsen die,
in een wijde ring, rondom de stad liggen. Amsterdam kent
meerdere lussen; allereerst de Stelling van Amsterdam,
daaromheen in een wijde kring de buitenplaatsen en dan
hebben we natuurlijk de verkeersring A10.
Van der Laarse kent die buitenplekken met hun grandeur *Kester Freriks (1954) is verbonden aan NRC Handelsblad. Hij is schrijver van romans en van boeken
  over de natuur, waaronder het recente Verborgen wildernis. Ruige natuur en kaarten in Nederland.
** Aloys Oosterwijk (1956) volgde de Academie van beeldende kunsten in Arnhem.
  Grote bekendheid verwierf hij met de strip Willems Wereld in Panorama. Vanaf 2004 is hij rechtbanktekenaar.
10
          DUBBELINTERVIEW
            sloopwoede                           Carolien Gehrels: Erfgoedspiegel van de stad.
            Bijna alle steden in Nederland hebben een historisch hart.   Visie op het erfgoed van Amsterdam. Uitgever Gemeente
            Dat is de plaats waar de band met het verleden zichtbaar en   Amsterdam m.m.v. Bureau Monumenten & Archeologie
            tastbaar is. In het hedendaagse beleid van Amsterdam wil    Rob van der Laarse & Yme Kuiper (red.):
            Gehrels die band handhaven, en liefst ook verstevigen:     Beelden van de Buitenplaats. Uitgeverij Verloren, Hilversum 2005
            ‘In vergelijking tot Londen en Parijs is Amsterdam een     Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. Zie: buitenplaatsen2012.nl
            compacte stad. Tot in de jaren zestig heerste er een enorme
            sloopwoede. Nu is huis voor huis, monument voor        duinrand bij Wassenaar. Voorwaarde is altijd dat de
            monument teruggewonnen op de stad. Daar ben ik trots op.    buitenplaats vanuit de stad makkelijk bereikbaar is; eertijds
            In mijn functie van wethouder Water heb ik mijn        vond het vervoer per koets plaats. Naast het hoofdgebouw
            “watertheorie” als het gaat over de buitenplaatsen van de   vinden we dan ook altijd koetshuizen. Stad en buitenplaats
            stad. De Waterleidingduinen bij Haarlem en Heemstede      zijn in dit opzicht hecht met elkaar verbonden. Dat geldt
            zijn Amsterdams bezit. Daar bevinden zich tal van buiten-   zeker voor Frankendael. Vanuit de binnenstad is het nu
            plaatsen. Die beschouw ik als levendig en historisch      nog geen kwartier fietsen naar deze oase van rust en
            onderdeel van de stad. Stadsbewoners hebben altijd een     groen aan de drukke Linnaeusstraat in Oost. Ook geldt
            verlangen naar buiten gekend. Gebieden als de Vecht, het    voor Frankendael de uitspraak van Carolien Gehrels: een
            Amsterdamse Bos, Oosterpark en de Waterleidingduinen      duurzame parel die al meer dan twee eeuwen de tand des
            voldoen aan dat verlangen. Een verklaring voor de bloei van
            Amsterdamse buitenplaatsen ligt in de aard van de vroegere
            stad. Het moeras waar Amsterdam op is gebouwd, kende      “Amsterdam is gebouwd
            twee bestemmingen: ofwel het werd bouwgrond, ofwel het
            werden de grachten. Maar die laatste fungeerden ook als     op het zand van de
            afvalplekken. ’s Zomers stonken ze enorm. De gegoede elite
            kon het zich permitteren de stad te ontvluchten en naar     buitenplaatsen” Rob van der Laarse
            buiten te gaan.’
                                           tijds heeft doorstaan. Het in neo-klassieke stijl opgetrokken
            zanderijvaarten                        huis is vermoedelijk omstreeks 1733 gebouwd. ‘Een van
            Van der Laarse vult deze zienswijze met een mooi beeld aan:  de bewoners ervan, Jan Gildemeester, was sinds 1759
            ‘Buitengoederen als Elswout bij Haarlem of Huis te Manpad   ambassadeur in Portugal,’ vertelt Van der Laarse. ‘Hij
            in Heemstede werden gebouwd in de duinen. Daartoe       behoorde dus tot de hooggeplaatste, bestuurlijke elite van
            moest veel zand worden afgegraven. Dat werd verkocht aan    Amsterdam. Beslissingen over de toekomst van de stad
            Amsterdam om er de grachtenhuizen op te bouwen. Via      werden hier, tussen de muren van Frankendael, genomen.’
            zogenoemde “zanderijvaarten” verscheepte men het zand
            naar de stad. Dus Amsterdam is gebouwd op het zand van     ananas
            de buitenplaatsen.’ Ter voorbereiding van het gesprek over   Als we over buitenplaatsen spreken is het van belang een
            buitenplaatsen nodigt Rob van der Laarse me uit naar een    onderscheid te maken tussen kastelen en landhuizen.
            van de fraaiste Amsterdamse buitenplaatsen te gaan, Huis    Een kasteel behoort de adel toe, een landhuis de welgestelde
            Frankendael in de Watergraafsmeer, een polder die rond     burgerij, notabelen en patriciërs. Een huis als Frankendael
            1630 werd drooggelegd. In de loop van de zeventiende en    behoort tot de laatste groep en drukt door zijn ligging zo
            achttiende eeuw kwamen in de Watergraafsmeer ruim       vlak bij de stad juist die verbondenheid tussen de bewoners
            veertig hofsteden en buitenplaatsen tot bloei. Volgens     ervan met de stad uit. We lopen over het grind naar de
            Van der Laarse bepaalden ‘een paar duizend buitenplaatsen,   achterzijde van Frankendael. Daar treffen we een terras aan
                                           met parasols. Vanaf het terras loopt een zichtas het aan-
                                           grenzende Park Frankendael in. Van der Laarse wijst op de
“Herbestemming en hergebruik;                             strenge lijnen waaruit de tuin is opgetrokken: ‘Frankendael
                                           is, net als bijvoorbeeld het Paleis op de Dam en Felix Meritis,
 de ‘acupunctuur’ van de stad”                            ontworpen volgens Hollandse classicistische stijl van
                                           evenwicht en symmetrie. Dat zie je in de aanleg van de tuin
Carolien Gehrels    gelegen in een lus om de stad, het landschappelijke gezicht  en de architectuur van het huis. Frankendael vormde vanuit
            rondom Amsterdam.’ Terecht heet dit gebied dan ook een     Amsterdam de poort naar het landschap buiten de stad. Het
            ‘buitenplaatsenlandschap’.                   buitenhuis vormde de schakel tussen stad en land. Dankzij
                                           de buitenhuizen kwam de gegoede burgerij dichtbij het
            elite                             buitensteedse gebied te staan en andersom gold dat ook: het
            Niet alleen polders als Watergraafsmeer, Purmer en       buitengebied kwam via het landhuis in contact met de stad.
            Beemster waren in trek als locatie voor de buitenverblijven,  De wisselwerking was groot. Veel buitenhuizen beschikten
            ook landschappelijk aangename gebieden als de Vechtstreek,   ook over boerderijen met weiland, boomgaarden en
            de oevers van de Amstel, Kennemerland, het Gooi en de     moestuinen. Dat gaf een economische impuls aan het
11
landelijk gebied. In de Vechtstreek behoorden bij een       “De hele wereld kwam langs.
buitenplaats voermannen om de paarden te mennen en
schippers om zomergasten over te zetten. Buitenplaatsen      De huizen vormden een belangrijk
als Frankendael waren beslist geen geïsoleerde gemeen-
schappen, zoals adellijke kastelen.’                onderdeel in het grand toerisme
Bovendien voldeed het landelijk gelegen huis aan het ver-
langen naar een paradijselijk bestaan. De achttiende-eeuwers    van die tijd” Rob van der Laarse
waren verzot op het arcadische buitenleven. Een van de
passies uit die tijd was het tuinieren, vooral van exotische,
vooral subtropische siergewassen. Zelfs de ananas werd      van de kastelen. Hier in Frankendael treffen we horeca aan.
in Nederland in die tijd gekweekt. Het ideaal waren veel-     Binnen is het huis gerestaureerd en is er gelegenheid
kleurige bloemen op een ondergrond van zwarte aarde.       geboden tot het houden van lezingen, presentaties en kun
                                 je er dineren. Op het terras komen de stadsbewoners om
nieuwe modes                           van het groen en de stilte in de hectische stad te genieten.
We gaan de tuin in en ja, het klopt nog altijd: in de perken   Eigenlijk is dat een heel democratisch gegeven. Deze tuin
bloeien planten op donkere grond. De geometrische tuin      heeft goedbeschouwd altijd dezelfde betekenis behouden,
bestaat uit vakken, die Van der Laarse ‘kamers’ noemt.      door de eeuwen heen: we ervaren het als een klein paradijs
In die vakken, afgezet met lage heggen, lopen sierlijke lijnen  in de stedelijke omgeving.’
van palmhagen, waardoor een weelderig en rijk effect       Deze visie sluit aan bij wat Carolien Gehrels stelt in haar
ontstaat. Van der Laarse kan op meeslepende wijze uitleg     idee over een historisch monument als ‘parel van duur-
geven over wat we zien, hij ‘leest’ huis en tuin: ‘In de     zaamheid’. De herbestemming van Frankendael als grand
achttiende eeuw was het ideaal van de rijke stadsbewoners     café past in deze optiek. Ze zegt: ‘Het behoud van
om illusies te creëren. Door de rechte zichtlijnen ontstaat    monumenten is in sociaal en economisch opzicht van vitale
het beeld van ruimte en verte. Natuurlijk is er in de loop    betekenis voor de stad. Herbestemming en hergebruik
van de tijd veel veranderd in de buitenplaatsen. Ze zijn     behoren daarbij. Ik noem dat de “acupunctuur” van de stad:
vaak telkens aangepast aan nieuwe modes. Er is een zekere     op afzonderlijke, monumentale plekken in de stad waar de
gelaagdheid. Dat noemen we de culturele biografie van       oude structuren zichtbaar zijn nieuwe impulsen geven door
een buitenplaats. Dat zich naast Frankendael het restaurant    renovatie met behoud van het bestaande.’
De Kas bevindt, is niet vreemd. Daar lagen eerst de stads-
tuinen, daarna een Stadskwekerij en nu doet die kas dienst    ambachtelijke kennis
als restaurant.’ Het gangbare beeld dat de rijke stads-      Zowel Van der Laarse als Gehrels zien voor buitenplaatsen
bewoners alleen in de zomer hun buitenhuizen betrokken,      in deze eeuw een belangrijke rol weggelegd. Van der Laarse:
wil Van der Laarse graag bijstellen. ‘De buitenplaats was     ‘Buitenplaatsen vervullen nog altijd de schakel tussen stad
van beslissende invloed op het politieke en culturele leven    en land. In politiek opzicht spelen ze niet meer de rol van
van de stad,’ legt hij uit. ‘Er werden belangrijke bestuurlijke  vroeger. Sociaal, cultureel en economisch kunnen ze soms
besluiten genomen. Aan de wanden van deze huizen hingen      een pijler van een wijk, zoals de Watergraafsmeer, of van
de kunstcollecties. De huizen vormden een belangrijk       een landelijke gebied betekenen.’ Carolien Gehrels is ervan
onderdeel in het grand toerisme van die tijd. De hele wereld   overtuigd dat de erfgoedwereld een bijzondere verrijking
kwam langs. Adellijke lieden, maar ook studenten. De huizen    voor de stedeling is, in veel opzichten: ‘Tal van particulieren
stonden open naar de wereld. In de huizen werden concerten    en mensen van gemeentelijke instellingen hebben enorm
gegeven, filosofen en dichters kwamen op bezoek, kortom,      veel kennis opgedaan tijdens de renovatie van monumenten,
de sociale betrokkenheid tussen stad en platteland was      waaronder buitenplaatsen. Daar is veel ambachtelijke
groot. De buitenplaatsen vormden daarin een cruciale rol.’    kennis over hoe het vroeger was aan te danken. Die kennis
                                 moet behouden blijven. Als we naar de historie kijken,
strijd                              moeten we daarin onze eigentijdse cultuur betrekken.
Van der Laarse noemt ons, bewoners van de eenentwin-       Cultureel erfgoed bindt mensen. Ik wil graag oude en nieuwe
tigste eeuw, de ‘laatste toe-eigenaars’ van de historische    Amsterdammers betrekken bij het behoud en renovatie van
buitenplaatsen. Hij zegt: ‘We hebben de verantwoorde-       het erfgoed. Als ik aan Huize Frankendael denk, dan is
lijkheid om dit culturele erfgoed voor de toekomst te       daarmee een ideaal bereikt: het heeft betekenis voor de
bewaren. Binnen de adellijke kringen in Nederland is veel     stedeling van nu. En leert ons over het landelijke verleden
strijd gevoerd als het gaat om het beheer en voortbestaan     van een stad als Amsterdam.’Carolien Gehrels (PvdA) is wethouder te Amsterdam. Tot haar    Rob van der Laarse is hoogleraar Erfgoedstudies aan de
beleidsterrein behoren: monumenten & Archeologie, Waterbeheer,  Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.
Kunst en Cultuur, Economische Zaken en Lokale Media.
12          GROO(T)S                                        Tekst: Brigitte van Mechelen | Beeld: Hugo Schuitemaker*
René Dessing over een fenomeen waar we trots op moeten
zijn, de buitenplaats.
KUNSTHISTORICUS EN CULTUREEL ENTREPENEUR RENÉ DESSING
NAM HET INITIATIEF TOT HET JAAR VAN DE BUITENPLAATS 2012,
EEN GESPREK OP HUIS TE MANPAD IN HEEMSTEDE OVER BEHEER
EN BEHOUD, HET GEBREK AAN ‘WIJ-GEVOEL’ EN FRIETSCHIETEN.
Buitenplaatsen,
           de duurzaamheid zelve
Een Themajaar voor Historische Buitenplaatsen      Van de zesduizend buitenplaatsen die ons land       ze zich in de Vechtstreek druk maken over borgen
in 2012, waarom eigenlijk?               kende, is nog tien procent over. Waaraan vielen      in Groningen?’
‘Vraag een willekeurige passant naar het begrip     die vijfeneenhalfduizend ten prooi?
“Buitenplaats” en hij of zij zal te kennen geven niet  ‘Lucratieve verkoop ten behoeve van de aanleg       Over die activiteiten, is een BBQ inclusief
te weten waar je het over hebt. Buitenplaatsen     van Vinex-wijken, begraafplaatsen, wegen,         frietschieten in uw ogen geoorloofd?
zijn relicten van een historisch fenomeen, het     land- en tuinbouwbedrijven enzovoorts. Erfenis-      ‘Het is van belang dat de relatie tussen buiten-
buitenleven dat de gegoede burgerij en adel op de    kwesties en de hoge kosten van onderhoud         plaats en de omgeving verinnigd wordt. Maar de
buitenplaatsen voor zichzelf inrichtte. Dit hele    speelden vanzelfsprekend ook mee.’            kwetsbaarheid van zo’n huis en de bijbehorende
verhaal dat zich goeddeels tussen 1600 en 1940                                  tuinen conflicteert met grote bezoekers-
afspeelde, is teloor gegaan. Dit alles onder de     Hoe zien jullie de toekomst van de resterende       aantallen. Misschien zijn kleinschalige activiteiten
aandacht brengen van het Nederlandse publiek is     buitenplaatsen voor je?                  wel beter. Het is de kunst om de bandbreedte van
het primaire doel van de stichting. Uit “de winst”   ‘Was er maar een “jullie”. De helft van de buiten-    de plek te leren kennen, al te tuttig moet je hierbij
hiervan hopen we een bredere steun voor beheer     plaatsen is in particulier bezit, de andere helft     ook weer niet zijn.’
en behoud te genereren én de dialoog tussen de     is in handen van gemeentes, stichtingen,
betrokken partijen op gang te brengen.’         Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,            Geen buitenplaats zonder pendant in de stad,
                            Rijksgebouwendienst, wat niet al. Komt nog bij      hoorde ik u zeggen; goede oneliner…
Hoe komt dat, die teloorgang?              dat er lokale, regionale en landelijke belangen      ‘Juist in het verhaal van de buitenplaatsen
‘De verklaring ligt in een heel aantal factoren, de   en bemoeienissen zijn. Kortom, verschillende       klinkt de aloude band tussen stad en land door.
precieze samenhang daartussen zou uitgebreid      bloedgroepen, verschillende visies, en helaas,      Vooral Amsterdam nam hierin het voortouw,
onderzoek vergen. (Sowieso kent het fenomeen      stekeligheden over en weer.’               vierhonderd jaar lang trokken stedelingen naar
buitenplaats aspecten, waarvoor je interessante                                  buiten. Aerdenhout, Bloemendaal; vroeger
wetenschappelijke vraagstellingen kunt formu-      En tussen die partijen wilt u een dialoog op       veelal Amsterdams grondbezit. Grachtenhuis
leren.) Maar laat ik er een aantal noemen. Na      gang brengen…                       en buitenplaats vormden een twee-eenheid.’
de Tweede Wereldoorlog is de bevolking veel       ‘Precies! Het gesprek over “wát je bewaart, en
mobieler geworden, de verbintenis met de eigen     met welk doel”, en over een betere definiëring       U bent zelf ook eigenaar van een buitenplaats?
streek is sterk afgenomen. Vanaf 1848 (liberale     van het begrip buitenplaats, dient dringend te      ‘Huurder, geen eigenaar. We hadden ook voor
grondwet van Thorbecke) is het element “volk”      worden gevoerd.’                     een comfortabele flat kunnen kiezen, maar de
in al zijn breedte op zijn troon belandt, terwijl                                 ongemakken, de kosten van onderhoud, de tocht,
bezittende klasse en de adel, langzamerhand       Te zien aan de lange lijst instellingen die zich aan de  we hebben het met liefde omarmd. Je geworteld
het veld moest ruimen. Maar ook een factor       stichting verbonden hebben, bent u aardig op weg.     voelen in een geschiedenis, in een groter verhaal,
als ruilverkaveling heeft een duit in het zakje     ‘Dat zo veel buitenplaatsen zich aangespoord       is voor ons heel waardevol.’
gedaan.’                        hebben gevoeld om activiteiten te organiseren,
                            mag je gerust een groot succes noemen. Maar de      *Hugo Schuitemaker is freelance fotograaf. Met
                                                          zijn bedrijf Zeeliefhebbers verkoopt hij duurzame
                            stap naar een gedeelde visie, die is nog niet       vis in combinatie met fotografie en recepten.
                            gezet. En die is noodzakelijk, immers, wat zouden     www.zeeliefhebbers.nl
13
 “Je geworteld voelen
 in een geschiedenis,
in een groter verhaal,
    is waardevol”
14    REPORTAGE
                  Project


Projectontwikkelaars. Deze beroepsgroep, die zich bezighoudt met de
aan- en verkoop van grond, bouwprojecten en onroerend goed, roept bij
velen negatieve associaties op: geldwolverij, patserigheid, megalomanie,
meedogenloosheid en lelijkheid. Wie echter een kijkje neemt in de
Vechtstreek, en met name langs rivier de Vecht zelf, raakt al snel betoverd
door de landschappelijke schoonheid. Bepalend voor die schoonheid zijn
de tientallen historische buitenplaatsen langs het water. En ja, die zijn
goeddeels te danken aan projectontwikkelaars.
15
Tekst: Jan Dobbe* | Beeld: Michiel de Jong © Comic House**
ontwikkeling
avant la lettre
Buitenplaatsen aan de Vecht
Met name            het ontbreken van    de prachtige, smaakvol gestileerde            te danken. De rivier maakte ook deel uit van
historisch en cultureel besef in oude stedelijke    kastelen en buitenplaatsen.               de Hollandse Waterlinie (1870), die als een
bebouwingen en de ondoorzichtige afspraken       Ooit stonden er maar liefst dertien kastelen,      beschermende krans rondom de steden van
met gemeenten, die ook een graantje van de       waarvan er in de loop der eeuwen vijf          Holland lag, 85 kilometer lang en drie tot vijf
grondwinsten willen meepikken, hebben          verdwenen, en vele tientallen buitenplaatsen,      kilometer breed. Met 46 forten strekte de linie
projectontwikkelaars een negatieve uitstraling     waarvan er in de loop der jaren ook weer veel      zich uit van het eiland Pampus in de Zuiderzee
bezorgd. Zo neemt het VPRO-programma          zijn verdwenen. Namen die tot de verbeelding       tot aan de Biesbosch. Al varend over de Vecht
De Slag om Nederland de nietsontziende wild-      spreken en alleen nog maar op oude prenten        en de Loosdrechtse Plassen zie je hier en daar
groei van kantoorpanden in ons land op de korrel.    en tekeningen zijn terug te vinden: Otterspoor,     nog de betonnen kazematten (schuilkelders)
Het lijkt erop, aldus de programmamakers, dat      Huys te Nigtevecht of Wallestein. Ze zijn        als overblijfsel van de linie liggen.
de Nederlandse burger niets meer te zeggen       verloren gegaan, maar er is gelukkig nog veel
heeft over zijn land en dat de verloedering van     historisch erfgoed te vinden langs de Vecht.      tip    Vijverhof, bij Nieuwersluis
het landschap wordt bekonkeld in kringen        De Utrechtse Vecht begint bij de stad Utrecht       Agnes Block (1629-1704) liet deze buitenplaats
van bestuurders, geldschieters en project-       en mondt bij Muiden uit in het IJmeer. Ze loopt      in 1670 bouwen in de vorm van een woonhuis
ontwikkelaars. Al deze feiten ten spijt, moeten     langs de plaatsen Maarssen, Breukelen,           met theekoepel en oranjerie. In het Rampjaar
we toch erkennen dat we een prachtig stukje       Loenen en Weesp. De Vecht ontstond zo’n          (1672) werden Franse troepen in de Vijverhof
Nederland aan projectontwikkeling te danken       2600 jaar geleden als deel van de Rijndelta.        ingekwartierd en bleef de buitenplaats gespaard.
hebben: de Vechtstreek.                 In de middeleeuwen was het een belangrijke         Begin 19e eeuw is de buitenplaats deels gesloopt
                                                          en bij de naastgelegen buitenplaats Over-Holland
                            scheepvaartverbinding tussen de Zuiderzee
                                                          gevoegd. In 1866 werd de Vijverhof weer
de utrechtse vecht                   (Noord-Europa) en de Rijn (Duitsland).
                                                          zelfstandig en is het huidige hoofdgebouw in
Voor wie het nog niet wist: langs de          Dorestad (Wijk bij Duurstede) en later de stad
                                                          eclectische stijl gebouwd.
Utrechtse Vecht wemelt het van             Utrecht hadden er hun economische bloei aan


** Jan Dobbe is freelance journalist en tekstschrijver. Tot 2009 werkte hij bij de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren als
  hoofdredacteur van het ledenblad DIER.
** Michiel de Jong volgde diverse kunstopleidingen om uiteindelijk voor het vak van striptekenaar te kiezen. Hij publiceert in Zone 5300
  en maakte met Milan Hulsing de strip Hanuman in het Algemeen Dagblad. De Jong wordt gezien als Nederlandse vertegenwoordiger
  van de Atoomstijl in de school van Yves Chaland.
16
           REPORTAGE
nouveau riche                    projectontwikkeling aan de Vecht
                                                    Gedicht voor Goudestein
In de 17e eeuw, beter bekend als de         Iemand die goed garen spon bij de         De dichter, geleerde en componist Constantijn Huygens
Gouden Eeuw, ontstond er met name          expansiedrift van de nieuwe rijken,        schreef bijgaand korte gedicht over Goudestein:
in Amsterdam een nouveau riche            was aannemer en project-
van kooplieden die zeer goede zaken         ontwikkelaar Jan Jacobsz. Bal, alias        Aenden Selven
deden in de internationale handel.          Huydecoper (1541-1624). In 1608 kocht       Nu weet ick ’t, Maersseveen, en ’tis licht om versinnen,
                                                    Waerom uw Goudestein van velen werdt bemint;
Denk aan de Verenigde Oost-Indische         hij herenboerderij De Gouden Hoeff bij
                                                    Twee lieve dinghen doen ’t, en diem’er altoos vindt,
Compagnie (VOC) en alle handel die daar weer     Maarsseveen aan de Vecht en vestigde daar een   De soete Vecht voor deur, de soete vocht van binnen.
mee samenhing. Zo ontstond er naast de adel,     steenbakkerij, waarmee hij goede zaken deed
die tot dan toe de touwtjes in handen had gehad,   bij de uitbreiding van de stad Amsterdam.
een nieuwe toplaag van gegoede burgerij, die     (Deze uitbreiding, die grofweg plaatsvond     Het huis is bedoeld om, net als de oude adel-
snel in aanzien groeide. Rijke kooplieden      tussen 1585 en 1665, behelsde onder meer de    stand, ‘lekker buiten te kunnen wonen’.
werden de nieuwe bestuurders en kregen het      aanleg van respectievelijk de Herengracht,    Overigens kan dat alleen ’s zomers; in de winter
langzamerhand voor het zeggen. Op zijn        Keizersgracht en de Prinsengracht – de bekende  blijft Huydecoper met zijn familie in de warme
zachtst gezegd was deze groep zeer bemiddeld     grachtengordel, een en al vertoon van welvaart  stad, omdat het ’s winters op het platteland veel
en had geld om grote huizen te laten bouwen     en macht.) Huydecopers zoon Johan (1599-     te koud is.
in de stad. Een blik op de statige herenhuizen    1661), die zich Heer van Maarsseveen noemt,    Huydecoper zet een trend. Bezoekers van zijn
aan de Amsterdamse grachtengordel zegt al      laat op deze plek in 1628 de buitenplaats     buitenplaats, zonder uitzondering steenrijk,
genoeg. Maar dat niet alleen, deze nieuwe      Goudestein bouwen – nu het gemeentehuis van    zijn razend enthousiast. Zij willen ook ‘een
rijken staken ook geld in de ontwikkeling      de gemeente Stichtse Vecht. Johan zit goed in   buiten’, en dat brengt hem op ideeën. Hij koopt
van de schone kunsten: dichters, schilders en    de slappe was en houdt van de schone dingen    meer land langs de Vecht, en bouwt samen
architecten dankten vanaf dat moment hun       des levens. Zo is hij een van de eerste kopers  met de succesvolle architect Philips Vingboons
bestaan aan de goed gevulde beurzen van       van werk van Rembrandt van Rijn en is hij     buitenplaatsen aan het water, als een lang-
Amsterdamse bourgeoisie. En de Vecht dankt      bevriend met de dichter, geleerde en componist  gerekte lusthof, met tuinen, paden, priëlen en
er haar voornaam bebouwde oevers aan, want      Constantijn Huygens. Goudestein laat hij     ga zo maar door. Het worden er in totaal maar
het fenomeen ‘buitenplaats’ raakte in deze      bouwen in een sobere, neoklassieke stijl,     liefst 25. Zo wordt Huydecoper, die later ook
periode in zwang.                  gecombineerd met Nederlandse baksteen.      nog het burgemeestersambt van Amsterdam
                                                    bekleedt, projectontwikkelaar avant la lettre
tip  Vegtvliet, bij Breukelen                                    voor de Vechtstreek. Hij wordt alom beschouwd
 Vegtvliet is ontworpen door Philips Vingboons    vervaardigde omstreeks 1730 de twee beelden die  als de bedenker van het fenomeen ‘Hollandse
 en rond 1670 gebouwd voor de Amsterdamse      vandaag de dag aan weerszijden van de voorgevel  buitenplaats’.
 koopman Willem van den Broeck. In de 18e eeuw    staan en Atalante en Meleager voorstellen. Niet
 is het hoofdgebouw ingrijpend verbouwd met ook   toegankelijk voor publiek, maar zeker de moeite
 in de 19e eeuw wijzigingen. Ignatius van Logteren  waard om eens langs te fietsen of te wandelen.
17
de vecht anno 2012                 diende als heropvoedingsgesticht voor ont-     tip   Rupelmonde, rond 1750 vergroot
Wie, zoals ik, de grandeur van de      spoorde jongedames.                     Deze buitenplaats is vernoemd naar de
buitenplaatsen eens wil proeven, doet                                  Belgische plaats Rupelmonde. Rond 1750 is
er goed aan een vaartochtje over de     nieuw: buitenplaats overweer                het hoofdgebouw vergroot, aan de Vechtzijde
Vecht te maken. Mijn tocht start in een   Was de Vechtstreek in de 17e en 18e             kwam daarin een zaal gedeeltelijk in een forse
jachthaven aan de Loosdrechtse Plassen. Deze eeuw in trek bij projectontwikkelaars,           uitbouw te liggen. Later volgden nog andere
op zich prachtige waterpartij wordt, net als twee eeuwen later is dat nog altijd het           aanpassingen. Niet open voor publiek, maar
de Vecht in de 17e eeuw, gedomineerd door de geval. Onderweg passeren we het immense           desondanks de moeite waard om op te nemen
                                                     in een fiets- wandel- of vaartocht langs de Vecht.
huidige nieuwe rijken. Zo blijkt platenmagnaat   Landgoed Groenevecht, van vastgoedmagnaat
en multimiljonair Willem van Kooten, alias     Cor van Zadelhoff. Daar bewoont deze project-
Joost den Draaier, er op een privé-eiland te    ontwikkelaar de historische buitenplaats      nieuw: op buuren
wonen. Wijlen André Hazes woonde iets        Groenevecht uit 1668.                Een bijzonder project, dat niet
verderop aan de Vinkeveense Plassen, en aan     Nieuwbouw is er ook. Her en der zie je splinter-  onbesproken mag blijven, is het dorp
de Vecht woont quizmaster en presentator      nieuwe projecten aan het water verrijzen, zoals   Op Buuren aan de Vecht bij Maarssen.
Ron Brandsteder. En rijk is het gebied: zo tellen  de sinds 2010 in aanbouw zijnde Buitenplaats    Het wordt gebouwd op de plek waar ooit de
de plassen maar liefst 44 jachthavens, waar     Overweer in Breukelen, waar geheel in de stijl   Nederlandse Kininefabriek stond, behorend
naar schatting 7.000 plezierjachten liggen te    van zijn illustere voorgangers een nieuw en     bij de in 1932 door een explosie verwoeste,
dobberen.                      peperduur complex wordt gerealiseerd. Niet     historische buitenplaats Op Buuren. Omdat
Via de kromme Mijndense Sluis komen we op      exclusief voor één familie, zoals vroeger, maar   de rondvaartboot hier niet komt, rijd ik er met
de Vecht, waar het bij mooi weer wemelt van     als chique mini-wijk voor beter gesitueerden.    de auto naartoe.
de sloepen, motorjachten en rondvaartboten.     Appartementjes vanaf zeven ton vrij op naam,    Projectontwikkelaars als Kondor Wessels
We passeren de mooi geconserveerde buiten-     met uitzicht op de Vecht. Er zijn er ( juni 2012)  Projecten (KWP), Vesteda en het Bouwfonds
plaatsen uit de tijd van Johan Huydecoper,     nog een paar over. De rest van de appartementen,  hebben hier in een paar jaar tijd een dorp (een
in de volksmond ook wel ‘Vechtpaleizen’       land- en koetshuizen is al verkocht. Crisis?    buitenwijk van Maarssen) in retro-stijl doen
genoemd: schitterende buitenplaatsen als      Welke crisis? Het ziet er wel mooi uit, ik moet   verrijzen, compleet met trap- en klokgevels,
Nieuwerhoek (1710), Vredenhoef (ca. 1670),     het erkennen. Van projectontwikkelaars moet     grachtjes, ophaalbruggen en landhuizen
Rupelmonde (1650), Sterreschans (1688) en      je het soms toch hebben…              met muren eromheen waarin smeedijzeren
Vegtvliet (1670), dat niet lang geleden nog                               hekwerken zijn opgenomen. Het project omvat
                                                    drie onderdelen: Op Buuren Dorp, Op Buuren
                                                    Park en Op Buuren Buiten, waar landhuizen
                                                    en ‘herenboerderijen’ worden gebouwd.

“Het wordt steeds voller, en het is                                   Archaïsche wijknamen zoals Cruydenborgh,
                                                    Soetendael en Nieuw Vechtvoort moeten het

 volop aapjes kijken aan de Vecht”
18
          REPORTAGE
historische karakter van het dorp nog eens     meer speel- en ademruimte gunnen, vestigen      boerderijen, bungalows en overal een sloep,
extra benadrukken. Volgens een wervende       zich hier. Ik vind het hier heerlijk wonen!’     motorjacht of ander vaartuig voor de deur.
tekst op internet wil Op Buuren ‘…niet zomaar    Deze opmerking wordt meteen bevestigd:        Druk, druk, druk. Het zal op een gewone door-
een nieuw dorp zijn, maar een echte toevoeging   terwijl ik over de gloednieuwe kade wandel,      deweekse dag nog wel uit te houden zijn, maar
aan de omgeving […] en zo een waardevolle      zwemmen er kinderen in de Vecht, waar ze       op een vrije, zonnige zondag is het hier bijna
bijdrage vormen aan het Vechtse landschap.     vanaf een gloednieuwe ophaalbrug in duiken.      net zo druk als in de badplaats Scheveningen.
Het maakt van Op Buuren een dorp met een      Het is prachtig weer, en het ziet er idyllisch uit.  Misschien doen de hedendaagse project-
eigen identiteit, mooi passend in het typische   Net als in de 17e eeuw geldt ook nu weer dat een   ontwikkelaars er goed aan zich in te houden
karakter van de Vecht.’               goedgevulde beurs nodig is om in Op Buuren een    en niet elk stukje Vechtoever te bebouwen
En het is zo, men heeft echt zijn best gedaan.   plekje te bemachtigen. Een appartementje met     met wéér een ‘uniek object’ waar ze goed aan
Op een enkel modern huis na, ziet het er      uitzicht op de Vecht doet ongeveer drie ton.     kunnen verdienen. Houd het lekker exclusief,
levensecht uit. De architecten hebben zich                                is mijn devies, dan blijft het een bijzondere plek
laten inspireren door de oude dorpen en       aapjes kijken                     om te wonen. Of de projectontwikkelaars van
landgoederen aan de Vecht, maar het is en blijft  De vraag rijst, hoe lang deze             nu het ook weer voor elkaar krijgen deze streek
imitatie – en dat voel je. Zoals gebruikelijk bij  exploitatie van de Vechtoevers nog          ook over honderd jaar nog betoverend te laten
nieuwbouwprojecten ontbreekt er een ziel,      door kan gaan. Het wordt steeds voller en       zijn, zal de tijd leren…
wat dat dan ook precies mag zijn. Bovendien     het is volop aapjes kijken – want dat is het spel
mis ik het stemmig groen van eeuwenoude       dat nieuwe rijken graag spelen: zien en gezien    tip   Swaenen-Vecht, te Oud-Zuilen
                                                      In de geveltop van het pand is een gevelsteen te
                                                      zien met daarop twee vechtende zwanen en de

“Van projectontwikkelaars moet                                       huisnaam. Het pand bestaat uit aparte delen die
                                                      in verschillende tijden zijn gebouwd (het oudste


 je het soms toch hebben…”
                                                      deel in 1670). Het was van 1678 tot 1970 een
                                                      pastorie, waarna er in 1971 weer een particulier
                                                      introk. Tegenwoordig wordt de begane grond van
                                                      het 19e-eeuwse gedeelte van het pand gebruikt
kastanjebomen, eiken en platanen, die je in     worden. Men wordt op de wenken bediend,
                                                      als galerie ‘Oud-Zuylen’.
echt oude stads- en dorpskernen wel aantreft.    want het massatoerisme tiert hier welig. De
Hier moet men het doen met iele jonge aan-     straatweg langs de Vecht is overvol met auto’s
plant, die pas over honderd jaar enige indruk    en motorfietsen, wat regelmatig tot files leidt,     Meer lezen over de Vechtstreek? Kijk dan op
kan maken. ‘Het dorp is gebouwd voor twee-     en de vaarroute is vol met bootjes. De aanblik     www.vecht.nl of www.vensteropdevecht.nl

verdieners uit Maarssen en Utrecht,’ weet een    van historische buitenplaatsen die de tand
vriendelijke bewoner van een grachtenpand      des tijds schitterend hebben doorstaan, wordt
me te vertellen. ‘Mensen die het in de stad te   steeds vaker afgewisseld door nieuwe villa’s
druk vinden en hun opgroeiende kinderen wat     van moderne nieuwe rijken – verbouwde
[ advertorial ]
                            www.kewlox.nl
              5           13
           Geef je op voor de
         Boekenkrant nieuwsbrief
            via www.boekenkrant.com

                                1
20       MIJN LANDSCHAP
VERINNERLIJKT


ZOIETS ALS ‘MET VAKANTIE NAAR DE BERGEN GAAN’, DAAR KAN IK ALS EEN BERG TEGENOP
ZIEN. DE ZEE IS THUISKOMEN. ZANGER, TROMPETTIST JEROEN ZIJLSTRA OVER WIERINGEN, DE
VIKINGEN, DURGERDAM, IJBURG EN OVER MISVERSTANDEN ROND EEN HOOG ZOUTGEHALTE.


    Je ziet het land              gewoon oprijzen, als
    je vanaf de Afsluitdijk Wieringen nadert, twaalf meter boven
                                     Maar inderdaad, ik ben er wel weg gegaan. Als kind had je in
                                     onze streek twee opties: óf je ging naar zee, óf je ging bij een
    de zeespiegel ligt het eiland dat dankzij de Korte Afsluitdijk   boer helpen. Die keuze was voor mij niet moeilijk.
    geen eiland meer is. Maar het eilandgevoel heeft mij altijd    Zo rond m’n tweeëntwintigste wist ik dat ik niet op zee wilde
    – ik ben er geboren – in zijn greep gehad. De VOC-schepen     blijven, maar de muziek in wilde en meldde ik me aan bij het
    voeren destijds langs Wieringen naar Amsterdam en gingen      conservatorium in Amsterdam. Maar de zee bleef belangrijk.
    op het eiland in quarantaine, er hebben Vikingen gewoond,     De visserij betekende mijn studiefinanciering, twintig tot
    er zijn Romeinse graven met prachtige tufstenen dakjes       vijfentwintig weken per jaar bracht ik op zee door. Vissen.
    gevonden en zelf heb ik, voor de restauratie, naast de kerk in   Meestal op kabeljauw, schol en tong.
    Oosterland zwerfkeien opgegraven. Magisch was dat. Als kind
    denk je daar niet heel bewust over na, je leeft daar gewoon.    ‘Olie en rook’, mijn eerste cd, is een ode aan die tijd. Zoals
    Maar het heeft mij absoluut gevormd.                het in de blues vaak over katoenoogst gaat, heb ik het over
    En als er één plek op de wereld als ‘mijn plek’ voelt dan is het  de zee. In de loop der tijd heeft mijn uitzicht zich verinnerlijkt.
    de rand van het wad, daar waar je over het wad helemaal naar    De ervaring tijdens het varen van die gigantische ruimte
    het Marsdiep en Den Helder kijkt. Met die prachtige vaargeul    bijvoorbeeld, of het vreemde tijdsbesef. Zeevisserij is een
    langs het Balgzand, die vaarroute naar de rest van de wereld.   continu bedrijf, je systeem wordt compleet door elkaar
    In een woord subliem.                       geschud. Gedurende zoveel jaren op zee, in mijn geval van
21
Tekst: Brigitte van Mechelen | Portret: Jeroen Zijlstra | Foto: Siebe Swart, Hollandse Hoogte
UITZICHT

g Waddenzee met zicht op het voormalig eiland Wieringen met buien boven de Kop van Noord-Holland.


       mijn achttiende tot mijn vijfendertigste, raak je behept met      ik niet zo bang. Als de bebouwing oprukt dan de kant van
       kleuren en klanken. Precies omschrijven kan ik ze niet, maar      Almere op, niet de onze. Door de crisis is er trouwens van
       mijn muzikale klankkleur is hierdoor gevormd, dat is zeker.       uitbreiding voorlopig geen sprake, IJburg zelf wordt niet eens
                                           afgemaakt. Middenstanders die zich er hebben gevestigd raken
       En nu woon ik in Durgerdam. Mijn vrouw is theologe en kreeg       zelfs in de problemen, ja, ook over IJburg hangt nu de blues.
       hier een baan. En wéér woon ik naast een kerk en aan de rand
       van het water, aan het IJsselmeer dit keer.               Neerlands eerste en enige vertegenwoordiger van de
       Nee, nee, niet met uitzicht op IJburg. Vanaf ons stukje dijk kijken   maritieme kleinkunstjazz wordt ik wel genoemd, ik moet er
       we uit over het weiland met daarachter de vaargeul tussen        een beetje om lachen maar het klopt wel. Wat ik ben en maak
       IJsselmeer en Amsterdam, de hoofdroute naar de sluizen van       heeft absoluut een hoog zoutgehalte.
       Amsterdam. Er was destijds veel protest tegen deze stads-        O, je begreep niet dat ik toen ik het had over Durgerdam als
       uitbreiding maar nu het stof is neergedaald hebben de          zoete variant van Wieringen, ik dat letterlijk bedoelde?
       Durgerdammers het uitzicht geaccepteerd, heb ik het gevoel.       Dat gebeurt vaker, wat ik letterlijk bedoel wordt figuurlijk
       Verzwolgen te worden door de oprukkende stad, daarvoor ben       uitgelegd.


                       Jeroen Zijlstra (1958), zanger,
                       tekstschrijver, componist en
                       trompettist richtte in 1998 de band
                       Zijlstra op. De band is vooral bekend
                       door het lied Durgerdam slaapt,
                       waarmee Zijlstra in 2002 de Annie
                       M.G. Schmidt-prijs won. Samen in Zee
                       is de meest recente voorstelling en cd
                       van Zijlstra.
22  VERHAAL                                Tekst: Cees Nooteboom*
                                   Beeld: Eddy Posthuma de Boer
        3
        HET KANON EN DE PAUWEN,
        de binnenkant van de droom
         S
              oms wilde je dat het kon, dat je een ogenblik uit je leven zou
              kunnen zien alsof het op film was. Ik heb met Fritzi ten Harmsen
              van de Beek Jagtlust verlaten, we zijn haar lange straat met de
              hoge bomen uitgelopen naar rechts, dan weer naar links, en op
        de Eemnesser Weg terecht gekomen. We zullen de vele kilometers naar
        Groeneveld lopen, twee figuren uit een boek van Jacob van Lennep,
        eindelijk zal ik het kasteel ook vanbinnen zien, en de mensen ontmoeten
        die ik vanaf die allereerste keer dat ik Groeneveld uit de verte zag alleen
        maar als bewegende schimmen in de verte had waargenomen. Hoe de
        Eemnesser Weg er nu uitziet weet ik niet, toen was het een eindeloze
        klinkerweg met aan onze linkerhand de groene polder tot aan de horizon.
          Dun was ik in die dagen, voor Dienst afgekeurd omdat ik te weinig
        woog. Maar mijn boek was af, en de vrouw die naast mij liep had het gelezen
        en sprak er over, wikkelde me in in een lange, zoals altijd meanderende
        monoloog, die nog voortduurde toen we oprijlaan naar het kasteel opliepen.
        Het was een zomerdag, dat weet ik nog, zo’n dag waarin de lucht zwaar is
        en de natuur de mensen in een verzadigde, wellustige stemming brengt.
        Aan het eind van die lange laan lag het hoge huis met de twee licht naar
        voren geborgen vleugels, het wapen hoog boven de poort. Twee koets-
        huizen links en rechts achter het sierhek, een bordes, de hoge, zo Hollandse
        ruiten, roze baksteen, het leek of alles zweefde.
          Even later stond ik oog in oog met Joop Colson. Sommige mensen zijn
        onvergetelijk omdat een eerste aanblik ze voor altijd in je geheugen heeft
        geëtst. Later zou ik aan zijn sterfbed zitten, ik zou de gekste dingen met
        hem meemaken, daar en in Roquebrune, hij zou grappen maken over mijn
        gedichten en hij zou mij uitnodigen om op Groeneveld te komen wonen,
        maar niets heeft die allereerste keer uitgewist. Hij stond daar een beetje
        scheef in een grijs pak (later wist ik dat hij alleen maar C&A-pakken droeg
        van 89 gulden), keek mij aan met een blik waarvan ik wist dat die mij in
        die ene oogopslag registreerde zonder dat ik wist wat het oordeel was.
23
   We stonden in
   de hoge, marmeren
   gang bij een klein kanon, hij had
   grijs golvend haar met iets van een krul erin
   dat ze in Suriname kroesoewierie noemen maar het
   was een ander koloniaal oord, Curaçao, waar hij later veel over zou
   vertellen. Met een wijde zwaai nodigde hij ons uit naar binnen om Ali te
   begroeten, zijn vrouw. Nu stond ik zelf in die hoge kamer die ik ooit,
   jaren daarvoor alleen maar uit de verte had gezien. Een groot affiche van
   een stierengevecht, schilderijen van Bob Buis, klewangs en andere wapens
   aan de muur. Dit waren dus de mensen die mijn fantasie hadden aangejaagd
   toen ik ze vanuit het bos over de vijver in deze ruimte had zien bewegen.
   Ik was aangeland aan de binnenkant van mijn droom. De meubels in de
   enorme ruimte van die kamer stamden uit het Waterlooplein, het was juist
   de ruimte die ze hun allure gaf, grote leren fauteuils, een ronde tafel waaraan
   ik een paar jaar later zou eten. Er was iets begonnen dat voor mij van grote
   betekenis zou worden, al wist ik nog niet hoe. De Duitsers hebben daarvoor
   het woord Sternstunde bedacht, en beter kun je zulke ogenblikken niet
   benoemen.
*Cees Nooteboom (Den Haag, 1933) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers.
 Van zijn romans en reisverhalen verschenen vertalingen over de hele wereld. In 2003 kreeg hij de Oostenrijkse
 Staatsprijs voor Europese Literatuur, in 2004 de P.C.Hooft-prijs, en in 2009 de Prijs der Nederlandse Letteren.
24     ESSAY
                             De


Hoe was het leven op een buitenplaats in de tweede helft van de 19e eeuw?
Wie kwamen er en wat deed men er zoal?
In Jeugd in het Beetsenhuis licht Ada Beets, het vijftiende en jongste kind van
predikant Nicolaas Beets (onder het pseudoniem Hildebrand bekend als schrijver
van de Camera Obscura) een tip van de sluier op.
25
 Tekst: Ada Geertruide Went-Beets* | Beeld: Jan van der Veken © Comic House
logeer-
partij
 Ada, het vijftiende kind van Nicolaas Beets,
 over de zomers op Slot Zeist

 “Het slot          waar de familie Labouchère-       Ada haar moeder in. ‘Ja, maar niet verder gaan hoor.’ Ze
 Voombergh woont, ligt rechts aan de Slotlaan en heen links      trippelt naar buiten. Voor ’t huis ligt een groot gazon met
 het broeder- en rechts het Zustersquare van de Hernhutter-      een groot perk begonia’s van allerlei kleuren. Ze loopt dit om
 gemeente. Rechtdoor de tweede dorpstraat in, de laan van       en staat voor ’t hek van de hertenkamp. De herten grazen
 Beek en Royen links voorbij, en dan …’t eerste hek indraaien     rustig en worden niet gestoord door dat kleine meiske met
 (Hoog Beek en Royen), een stukje van de groote laan met       de groote ‘ja ja’ hoed op de lange blonde krullen in haar effen
 dubbele rijen kolossale groen beuken, rechts afzwenken        rose jurkje met wit kraagje en pofmouwtjes en een zwart
 over een kleine steenen brug, ’t kiezel van de oprij, die      fluweelen ceintuurtje met laag afhangende strik, witte
 werkelijk wat omhoog gaat, kermt onder de wielen en … we       kousjes en klompschoentjes volmaken haar toilet. Ze kijkt
 staan stil voor het mooie witte huis. De glazen voordeuren
 worden door den huisknecht Johan wijd opengeslagen
 en hij haast zich om behulpzaam te zijn bij ’t uitstappen en   “De koffers zijn vooruit gezonden
 kleine bagage in ontvangst te nemen. De koffers zijn vooruit
 gezonden met bode Verhaar. In de Vestibule staat onze gast-    met bode Verhaar”
 vrouw met haar twee dochters, de freules Agnes en Louise,
 stralend van hartelijkheid. ‘Dag Constance’ en prof. Beets      met haar groote blauwe oogen ernstig naar die mooie herten
 drukt haar hartelijk de hand. ‘Mijnheer Beets, blij U hier      met hun prachtig gewei en de kleine hertjes vlak bij hun
 weer te zien.’ De verdere begroetingen zijn allerhartelijkst     moeder. ‘Vanavond krijgen jullie weer roggebrood van me
 en wij gaan allen naar de groote zaal waar ’t zoo heerlijk      uit het klepmandje dat de baas in de vestibule zet, hoor!
 naar bloemen ruikt. ‘Mag ik even naar de herten,’ fluistert      Ik blijf een heele tijd hier en dan mag je uit mijn handje eten,* Ada Geertruide Went-Beets (1871-1955) begint haar ‘memoires’, die zij tijdens de tweede wereldoorlog opschreef, met de beschrijving van
 een jaarlijkse logeerpartij op Slot Zeist. Uitgebreid verhaalt ze hoe ze met haar ouders en zusjes de zomer doorbrengt op dit voorname
 buiten van de familie Labouchère-Voombergh.
26
       ESSAY
   maar dat durf ik nog niet erg,’ zoo praat ze voort. ’t Is heel stil  de oprij, baas?’ ‘Dat ben oraniebloesems, die krijg ie in je
   om haar heen, de hooge bomen ruischen, alleen in de stal,       haor a je trouwt’, zei hij lachend. ‘Ik ook?’ ‘Nou, secuur hoor.’
   links van ’t huis op kleinen afstand hoort ze fluiten. Ze keert
   zich om en kijkt op naar ’t huis. ‘Zou ik weer op de badkamer     ’s  Middags zei freule Louise: ‘Ik vind de bloemen zoo mooi
   slapen en de zussen ernaast op de groote balconkamer?         geschikt vandaag!’ ‘Ja, ik heb ook geholpen,’ zei Ada. Met
   Wat een prachtige bloemen op ’t balcon.’ Moeder wenkt         freule Louise was ze heel erg op haar gemak, die verzon
   en ze holt naar huis. ‘We gaan ons even opknappen voor de       altijd iets prettigs en ging met haar naar de winkels van
   lunch, kom maar. De zussen zijn al boven op de balcon-        ’t Broederhuis en dan kwam ze beladen met schatten terug.
   kamer.’ ‘En waar slaapt U en papa?’ ‘Wij zijn weer beneden      Deze heerlijke logeerpartij werd ieder jaar herhaald en toen
   in de blauwe kamers, weet je wel, daar heeft papa dan ook       ze grooter was kwam er nog een meisje logeeren, Hilda
   zijn studeerkamer, weet je ’t nog?’ ‘Ja ik kom straks kijken,     Witsen Elias, die een trouwe vriendin werd. Dan mochten
   is ’t kippenhok er nog achter?’ ‘Ja hoor.’              ze in ’t huisje zelf kooken en vriendjes en vriendinnen
                                      vragen en zaten ze er ’s avonds, bij een kaars, spook-
   Na de lunch werd een wandeling door ‘de plaats’ gemaakt.       geschiedenissen te vertellen. Soms waren er groote
   Den anderen morgen was Ada al vroeg op en kwam de
   kamenier, voor ze de freules hielp, haar aankleeden en
   ’t haar opmaken, dat vond ze heel deftig. Ze ging naar
                                      “Met freule Louise was ze
   beneden en vond in de hal haar vriend de tuinbaas die de        erg op haar gemak”
   bloembakken verzorgde. ‘Zoo bè je daar weer, da’s goed.
   Mot je me maar weer is een handje hellepe hoor.’ Aan         pic-nic’s met de familie van ’t Slot, van Pavia en van
   ’t ontbijt zegt Mevrouw: ‘Ada wil zeker wel naar haar huisje     Aardenburg, een heele stoet groote tentwagens achter
   vanmorgen, kom straks de sleutel maar bij me halen.’ Toen       elkaar b.v. naar het leegstaand kasteel Zuijlenstein onder
   Mevrouw later in ’t kleine kamertje naast de voordeur zat       Leersum, waar de kinderen natuurlijk door alle zalen holden
   waar ze ’s morgens armen en behoeftigen ontving en haar        en tot boven in den toren klommen, of tennispartijen op
   weldaden uitdeelde, klopte Ada aan en kreeg de sleutel.        ’t Slot met daarna een groot diner. Ada genoot; maar één
                                      ding vond ze vreeselijk: al die kinderen hadden
   Ze ging met haar moeder naar ‘het huisje’. Dicht bij de stal,     Engelsche, Duitsche of Fransche
   verscholen achter boschjes, stond een klein, met klimop        gouvernantes en zij … kon die talen nog niet
   begroeid, boerenhuisje. Er vóór was een tuintje met floxen,      vlot spreken, dat maakte haar verlegen.
   dahlia’s, riddersporen en al zulke heerlijke oude bloemen
   en … een pomp. Moeder ontsloot de deur, een boven- en         Heerlijk vond ze met Foef en Alfred, ieder
   benedendeurtje, en dan stond je in een oud-Hollandsch         op een ezel ’t park door te draven, maar ze
   vertrekje met fornuis, glazenkast met serviesgoed, een        gaven haar ezel wel eens een harden klap
   la met tafelgoed en keukendoeken, een witgeschuurde          om te zien of ze er op bleef en dat was
   kleptafel, veel koper aan de witte muren en alles, alles       weleens niet ’t geval, maar dat was juist
   voorhanden wat in een keuken behoort. De luiken werden        leuk. Ook speelden ze ‘nachtwacht’ door
   opengezet en Ada nam juichend bezit van haar huis!          ’t heele slot en dan kwam je in zoo’n zaal
   Ze trok dadelijk ’t keurige boerinnepakje aan, nam emmer       met gobelins en harnassen in ’t half-
   en bezem, spons en lap en ging ijverig aan ’t schoonmaken,      donker en hoorde allerlei geluiden,
   natuurlijk op klompen, terwijl mama op de bank in ’t tuintje     maar ze hield zich goed tusschen al die
   zat. Dat was iedren dag een heerlijkheid! Eens op een dag       plagende jongens.”
   ontdekte ze de moestuin! Ze liep met haar springtouw door
   de plaats en zag achter een boschje een poortje openstaan
   dat ze nog nooit had ontdekt. Even kijken … en een heel andre
   wereld ging voor haar open, een zachte bloemengeur kwam
   haar tegemoet, de baas liep er, een groote geel strooien
   hoed achterop zijn hoofd, met een enorme mand afgesneden
   bloemen, de knechts lagen hier en daar geknield tusschen
   groenten en kruiden en in de broeibakken zag ze
   komkommers en meloenen, tegen de muur perzik- en
   abrikozenboomen met heerlijke vruchten. ‘Zoo juffertje,’
   zegt de baas, ‘hè je ons gevonden?’ ‘Ja, waar ga je met die      BOEK
   bloemen naar toe?’ ‘Vaozen schikken voor de zaol, ga je        Jeugd in het Beetsenhuis. Herinneringen van de jongste dochter van Nicolaas Beets.
   met?’ Daar gingen ze en ze mocht bloemen aangeven en          Ada Geertruide Went-Beets, bezorgd door Peter van Zonneveld.
   de vuile bloemen in de mand doen en de baas leerde haar        Athenae Batavae, 2003. isbn 9071398056, 9789071398056. prijs € 12,-
                                      Deze publicatie is te bestellen per e-mail verkoop-publicaties@library.leidenuniv.nl 
   kleuren schikken en de namen der bloemen. ‘Wat zijn dat
                                      onder vermelding van de titel, uw naam en volledige adres.
   voor witte bloemen aan die boompjes in die tobbe’s langs
DE SCHUTTING
                                                                              27
 In vervlogen tijden creëerden welgestelde
 Amsterdammers op hun buitenplaatsen een eigen
 paradijs. Maar hoe doen wij dat anno nu? Wat blijkt, ook
 voor de 21e eeuwer ligt het Paradijs vaak in het groen.
                  Wilma: ‘Het is
                          een genot om
                  lekker rustig en         hier te wonen,
                          heerlijk in het
   Het paradijs van                       groen.’
   Eline Janssens
   (www.eline-janssens.nl)
   en Marie Christine Meijer
   (www.gurk.nl)
                                                     Bill: ‘Als je een paar bomen in je tuin hebt en dat het
                                                     zonlicht tussen de bladeren door speelt, wordt het
                                                     snel knusser. Mijn paradijs is een “open tuin”, terwijl
                                                     het licht door de bomen toch niet hard is.’
                                            René: ‘Alhoewe
                                                     l de meeste bu
                                            zijn, beleef ik pa          itenplaatsen pa
                                                     radijselijke dage         radijzen
                                            De Westpolde              n in Noord-Gron
                                                    r bij Lauwersoog            ingen.
                                           in de winter be            is zowel in de zo
                                                    toverend moo             mer als
                                           donker en is de          i. Daar is donker
                                                    stilte, mits he          echt
                                           En de mensen:            t niet waait, we
                                                    die hebben iets           rkelijk stil.
VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN GRNVLD:                         elders aan het            vastgehouden
                                                                      wat overal
                                                   verdwijnen lijk
                                                            t.’
 Omdat dit onderwerp nog lang niet is uitgeput,
 vragen wij u ook voor de volgende keer om een
 foto, tekst of beeld van uw favoriete buiten in te
 zenden. Stuur uw materiaal vóór 31 oktober naar grnvld@mineleni.nl
28  WENDE
“Als het je lukt om
 mensen op andere
 manieren naar een
 probleem te laten
 kijken, bedenken
 ze vanzelf andere
 oplossingen”
29
Tekst: Matthijs Sienot* | Beeld: Marco Bakker**
       Jan Hartholt, directeur Kasteel Groeneveld over het mengen van
       perspectieven en de rol van ‘zijn’ kasteel hierin.       Op      Het Kasteel
                  kijken mensen
       verder dan op een gewone vergaderplek
       Een windvlaag            blaast het rapport dat voor      Groeneveld bijvoorbeeld in op het thema ‘eten’. Hij wil de
       hem op tafel ligt door de kasteeltuin. Lachend rent Jan Hartholt      samenhang laten zien tussen de manier waarop we voedsel
       achter de papieren aan. Het tekent de houding van de directeur       maken, exporteren en zelf gebruiken, en wat dit betekent
       van Kasteel Groeneveld. Dit interview is voor hem een thuis-        voor onze omgeving.
       wedstrijd. Ontspannen filosofeert hij over de geschiedenis en
       toekomst van ‘zijn’ kasteel. Zijn verhaal leidt me via Neptunus,      ‘Eén op de drie wagens vervoert een agrarisch product,
       naar de VOC en de Club van Rome, om uiteindelijk te eindigen        van bier tot boter. De productie van ons eten en het transport
       bij het vernieuwde Kasteel Groeneveld.                   ervan beïnvloedt ons landschap. Als je er bijvoorbeeld in slaagt
                                             om de afstand tussen grondstof en eindproduct te halveren,
       Tijdens ons gesprek zijn de voorbereidingen voor de            heeft dat grote gevolgen. Maar het productieproces van ons
       Open Dag van het kasteel in volle gang. Hierbij wordt het         voedsel is helemaal opgeknipt in kleine stukjes deelverant-
       vernieuwde kasteel voor het eerst getoond aan het publiek.         woordelijkheden. Met Kasteel Groeneveld willen wij mensen
       We passeren her en der dozen die nog moeten worden uitge-         uit de productieketen weer bij elkaar brengen en zicht geven
       pakt en enigszins detoneren in het nieuwe, strakke interieur        op het grotere geheel.
       van de werkplekken. ‘Is dat zondag allemaal opgeruimd?’
       vraag ik enigszins bezorgd. ‘Natuurlijk,’ zegt Jan Hartholt,        Het mooiste vind ik wanneer we een publiek van leken,
       terwijl hij stevig doorloopt. ‘Straks komen er mensen in, en        wetenschappers, kunstenaars en beleidsmensen bij elkaar
       dan gaat het pas echt weer leven.’                     brengen voor een menging van verschillende perspectieven.
       We blijven staan bij een klassiek beeld. ‘Dit is Neptunus, dat is     Dat is belangrijk, want als het lukt om mensen anders naar
       niet de God van de Baarnse bossen, maar van de zeven zeeën         een probleem te laten kijken, bedenken ze ook vanzelf andere
       die de Nederlanders bevoeren en waarop de rijkdom ons land         oplossingen.
       binnendreef. Deze kooplieden woonden in fraaie grachten-          Dus voor een debat over voedselinnovaties betrekken wij niet
       panden, maar in de stad stonk het ’s zomers als een oordeel.        alleen producenten, maar ook consumenten, die vaak het
       Dus bouwden ze buitenverblijven, om met vrienden wijn te          gevoel hebben dat ze verneukt worden. Als je tegenwoordig
       drinken, over literatuur te praten en te discussiëren over de       een etiket leest, moet je het hele internet afstruinen om te
       samenleving. Die rol vervult dit gebouw nog steeds, ook nu         begrijpen wat er staat.’
       het vernieuwd is. Het is een ontmoetingsplaats om te genieten,
       maar ook om over maatschappelijke thema’s te debatteren.’         Zo wil Jan Hartholt met Kasteel Groeneveld via discussies
                                             over onze relatie met de natuur bijdragen aan beleid dat even-
       Toen het toenmalige ministerie van Landbouw en               wicht brengt tussen groen en groei. Het verbouwde kasteel is
       Visserij Kasteel Groeneveld in de jaren zeventig verwierf,         daarom beter voor die discussie ingericht, met ruimere zalen,
       werd het een plek waar ingezet werd op de bewustwording          moderne faciliteiten en betere afscheidingsmogelijkheden
       van onze omgang met de natuur. Door het rapport van de           zodat verschillende doelgroepen tegelijkertijd bediend kunnen
       Club van Rome stond het milieu hoog op de politieke agenda.        worden zonder dat ze last van elkaar hebben. Jan Hartholt:
       Discussies daarover zijn sindsdien nooit verdwenen, maar          ‘Het kasteel wil ook iets zijn van “the medium is the message”.
       ‘poppen steeds weer op in een andere vorm,’ stelt Jan           Het valt me altijd op dat hier meer kan dan op een gewone
       Hartholt. De discussie draagt nu het label ‘duurzaamheid’.         vergaderplek. Dit nodigt uit, het opent, en dat werkt door in
       Binnen dat containerbegrip zoomt Jan Hartholt met Kasteel         de debatten die we hier hebben.’ *Matthijs Sienot is publicist en uitgever van hetkanWel, de website over groener, eerlijker en leuker leven.
**Marco Bakker is freelance portretfotograaf.
30  ANDER BEELD         Tekst: Brigitte van Mechelen
          Beeld: George Burggraaff, Hollandse Hoogte
31
DE MIJNE IS GROTER

Groter, mooier, strakker, jonger, we kunnen er
wat van. Altijd al. Neem die theehuisjes langs de
Vecht, wie een boottochtje maakt ziet ze liggen,
het ene na het andere. Natuurlijk was het een
genoegen om met uitzicht op het kabbelende
water een kopje thee te drinken, maar dat was
niet de enige reden waarom ze werden gebouwd.
Lange tijd nadat de VOC-schepen het voor het
eerst meebrachten bleef thee krijsend duur.
Met een eigen theehuisje, er waren zelfs catalogi
van, liet je zien dat je wat te besteden had.
Met een Land Rover trouwens ook.

A Landroverbrug, landgoedfair Mariënwaerdt
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11
GRNVLD 2012/11

Recommended

GRNVLD 2012/10 by
GRNVLD 2012/10GRNVLD 2012/10
GRNVLD 2012/10Chris van Koppen
1.2K views52 slides
GRNVLD 2013/13 by
GRNVLD 2013/13GRNVLD 2013/13
GRNVLD 2013/13Chris van Koppen
1.4K views44 slides
GRNVLD 2013/14 by
GRNVLD 2013/14GRNVLD 2013/14
GRNVLD 2013/14Chris van Koppen
1.4K views44 slides
GRNVLD 2012/12 by
GRNVLD 2012/12GRNVLD 2012/12
GRNVLD 2012/12Chris van Koppen
1.5K views52 slides
GRNVLD 2012/09 by
GRNVLD 2012/09GRNVLD 2012/09
GRNVLD 2012/09Chris van Koppen
1.6K views52 slides
GRNVLD 2013/16 by
GRNVLD 2013/16GRNVLD 2013/16
GRNVLD 2013/16Chris van Koppen
1.9K views44 slides

More Related Content

What's hot

GRNVLD 2011/08 by
GRNVLD 2011/08GRNVLD 2011/08
GRNVLD 2011/08Chris van Koppen
1.1K views52 slides
GRNVLD 2011/05 by
GRNVLD 2011/05GRNVLD 2011/05
GRNVLD 2011/05Chris van Koppen
1.3K views52 slides
GRNVLD 2011/06 by
GRNVLD 2011/06GRNVLD 2011/06
GRNVLD 2011/06Chris van Koppen
1.3K views52 slides
Boekje branding de Oeverlanden by
Boekje branding de OeverlandenBoekje branding de Oeverlanden
Boekje branding de Oeverlandenmarijkebongers
476 views60 slides
GRNVLD 2011/07 by
GRNVLD 2011/07GRNVLD 2011/07
GRNVLD 2011/07Chris van Koppen
1.3K views52 slides
Aankoopsuggesties 2014 by
Aankoopsuggesties 2014Aankoopsuggesties 2014
Aankoopsuggesties 2014Katrien Schroyens
599 views43 slides

Similar to GRNVLD 2012/11

GRNVLD 2010/01 by
GRNVLD 2010/01GRNVLD 2010/01
GRNVLD 2010/01Chris van Koppen
1.4K views44 slides
GRNVLD 2010/04 by
GRNVLD 2010/04GRNVLD 2010/04
GRNVLD 2010/04Chris van Koppen
1.1K views52 slides
mijn vlakke land#6 by
mijn vlakke land#6mijn vlakke land#6
mijn vlakke land#6Piet Quataert
531 views13 slides
Rotary - Beeldende Kunst aan Zee 2014 by
Rotary - Beeldende Kunst aan Zee 2014Rotary - Beeldende Kunst aan Zee 2014
Rotary - Beeldende Kunst aan Zee 2014laure_martroye
2.8K views51 slides
MVL07_def_20090225 by
MVL07_def_20090225MVL07_def_20090225
MVL07_def_20090225Piet Quataert
410 views13 slides
Beeldende Kunst aan Zee - 1e biënnale - editie 2014 by
Beeldende Kunst aan Zee - 1e biënnale - editie 2014Beeldende Kunst aan Zee - 1e biënnale - editie 2014
Beeldende Kunst aan Zee - 1e biënnale - editie 2014reboostende
1.8K views100 slides

Similar to GRNVLD 2012/11(12)

Rotary - Beeldende Kunst aan Zee 2014 by laure_martroye
Rotary - Beeldende Kunst aan Zee 2014Rotary - Beeldende Kunst aan Zee 2014
Rotary - Beeldende Kunst aan Zee 2014
laure_martroye2.8K views
Beeldende Kunst aan Zee - 1e biënnale - editie 2014 by reboostende
Beeldende Kunst aan Zee - 1e biënnale - editie 2014Beeldende Kunst aan Zee - 1e biënnale - editie 2014
Beeldende Kunst aan Zee - 1e biënnale - editie 2014
reboostende1.8K views
Het Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdf by ssuser2f62c7
Het Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdfHet Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdf
Het Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdf
ssuser2f62c776 views
Rotary Kunst aan Zee catalogus 2016 by reboostende
Rotary Kunst aan Zee catalogus 2016Rotary Kunst aan Zee catalogus 2016
Rotary Kunst aan Zee catalogus 2016
reboostende1.5K views
Nieuwsbrief nr.6 waterpoort dec 2012 by Waterpoort
Nieuwsbrief nr.6 waterpoort dec 2012Nieuwsbrief nr.6 waterpoort dec 2012
Nieuwsbrief nr.6 waterpoort dec 2012
Waterpoort212 views
Het wijkkrantje editie 3 september by ssuser2f62c7
Het wijkkrantje editie 3 september Het wijkkrantje editie 3 september
Het wijkkrantje editie 3 september
ssuser2f62c7810 views
Presentatie Voorstelling Reuzengilde Gruitrode by Royer Reuzen
Presentatie Voorstelling Reuzengilde GruitrodePresentatie Voorstelling Reuzengilde Gruitrode
Presentatie Voorstelling Reuzengilde Gruitrode
Royer Reuzen368 views

GRNVLD 2012/11

 • 1. 11 2012 MAGAZINE OVER HET VERBINDEN VAN STAD EN LAND Uitzicht op Zeeburg JEROEN ZIJLSTRA Haven Amsterdam ACHTER DE SCHERMEN Buitenplaats als schakel ROB VAN DER LAARSE CAROLIEN GEHRELS ‘Lusthoven en lastenposten’ EN VERDER Buitenplaatskoken Logeerpartij op slot Zeist Kasteelverhaal, Cees Nooteboom
 • 3. 03 COLOFON VOORAF GRNVLD is een uitgave van Sjaalman Media in opdracht van Kasteel Groeneveld. GRNVLD verschijnt vier keer per jaar. Het volgende nummer verschijnt in december 2012. Dit nummer van GRNVLD werd mede mogelijk gemaakt dankzij De Stichting themajaar historische buitenplaatsen 2012. Beeld: Hans van Oudenaarden GRNVLD Groeneveld 2, 3744 ML Baarn, grnvld@mineleni.nl Uitgever Sjaalman Media, Chris van Koppen Redactie Caroline van der Lee (hoofdredacteur), Brigitte van Mechelen (managing editor), Mariken Bokeloh (redacteur) Vormgeving Volta_ontwerpers, Utrecht Druk Wilco, Amersfoort Caroline van der Lee Hoofdredacteur Medewerkers Marco Bakker, Arjan Bronkhorst, Jos Collignon, Comic House, Melissa Delbressine, Jan Dobbe, Linda Driesen, Kester Freriks, Vraag een willekeurig persoon Michiel de Jong, Frank Jonker, Léon Klein Schiphorst, Quirijn Metz, Cees Nooteboom, Aloys Oosterwijk, om zijn ogen te Hans van Oudenaarden, Eddy Posthuma De Boer, sluiten en zich een voorstelling te maken van de hemel. Ongeacht Hugo Schuitemaker, Matthijs Sienot, Marjan Slob, leeftijd, opleiding of culturele achtergrond, zal het antwoord (bijna) Christine Tinssen, Jan van der Veken, Ada Geertruide altijd een beeld schetsen van een Arcadische landschap vol bloemen, Went-Beets fruit en bomen, helder water, vogelzang en een eeuwige zomer. Natuur- Alle zorg is besteed aan het achterhalen van de lijke elementen worden aangevuld met de hoogtepunten van cultuur. namen van de rechthebbenden. Degenen die Vogels zingen, begeleid door de zoete klanken van muziek. Kunst alom desondanks menen zekere rechten te kunnen doen die slechts wil behagen door schoonheid. Natuurlijk is er goed gelden, kunnen contact opnemen met de uitgever. gezelschap. De heerlijkste spijzen op tafel zijn afkomstig uit de Marketing en advertentieacquisitie omgeving, bij voorkeur uit eigen tuin. Isabelle van der Weijden, info@belenjet.nl, Dit beeld is zo hardnekkig dat het ons wel aangeboren lijkt. Het is m 06 52 00 81 23 blijkbaar het landschap waarin we ons als mensen senang voelen. issn 1566-6190 Zonder twijfel was het ook deze voorstelling die rijke stedelingen Abonnementen Een abonnement kost € 25,– voor – voornamelijk Amsterdammers – voor ogen hadden, toen zij in de vier nummers per jaar. Voor een abonnement zie 17e en 18e eeuw hun buitens langs de Vecht, in ’t Gooi, Kennemerland p. 50. Als abonnee bent u tevens vriend van de of op de Utrechtse heuvelrug aanlegden. Stichting Groeneveld. De Stichting Groeneveld Met hagen en bomenlanen, fonteinen en beelden, doorkijkjes en folies, ondersteunt de activiteiten van Kasteel Groeneveld. maar bovenal met liefde en toewijding schiepen zij hun eigen Utopia om Als vriend heeft u gratis toegang tot het kasteel voor uzelf en een introducé, wordt u uitgenodigd er te kunnen genieten van het goede leven. voor openingen en evenementen en krijgt u korting op speciale publicaties. Nog altijd spreken deze lustoorden tot de verbeelding en op mooie dagen komen we in grote getale voorbij om ons te vergapen aan de schoonheid Aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief en allure. kan via www.kasteelgroeneveld.nl En dan, wandelend langs de bomenlanen van de ’s Gravenlandse Nieuws en persberichten kunt u sturen naar GRNVLD, lusthoven, dromend bij de vijver van Kasteel Groeneveld of struinend Groeneveld 2, 3744 ML Baarn, grnvld@mineleni.nl door de prachtige tuinen van Beeckestijn kan het gebeuren dat we grnvldmagazine Kasteel worden overvallen door de gedachte Ooh heaven is a place on earth! Groeneveld Foto cover In opmaat naar zijn programma Het Snelle Geld (over de geschiedenis van 25 jaar Hollands kapitalisme) organiseerde Jort Kelder een perslunch in Huize Zwaanwijck, zijn laat negentiende-eeuwse buitenplaats aan de oevers van de Vecht. Fotograaf Joost van den Broek, in opdracht van de Volkskrant, was erbij. Foto achterkant Wilma Elmendorp
 • 4. [ advertentie ] !"#$%&$'() .''/0% *'$(+'#&%,- */%'/, BCABB) 1-2'3) DBB8EFAEF)) 45)6780'%& ))))))DBF 9:+$;)<=3'$(>?)*$++'3:/#@ 000A5''/0%,/%'/,A(3
 • 5. I N HO U D 05 Revitaliseren 06 zaaigoed Kort nieuws 08 dubbelinterview Carolien Gehrels & Rob van der Laarse 12 groo(t)s René Dessing 14 reportage Projectontwikkeling avant la lettre 20 mijn landschap Jeroen Zijlstra 22 verhaal Cees Nooteboom 24 28 essay De logeerpartij 27 de schutting Buitenplaatsen anno nu 28 wende Jan Hartholt 30 ander beeld George Burggraaff 32 kaf en koren Reflecties, inzichten 36 oogst Landgoed Beeckestijn 38 oorsprong Haven Amsterdam 44 mmm Janny van der Heijden 46 verstript De vos en de raaf 48 programma Evenementen Wende JAN HARTHOLT OVER HET MENGEN VAN PERSPECTIEVEN EN DE ROL VAN ‘ZIJN’ KASTEEL HIERIN
 • 6. 06 Z A AIG O ED EXPOSITIE NIEUWS – PUBLICATIES, TENTOONSTELLINGEN, PRIJS VRAGEN, CAMPAGNES, SYMPOSIA, INNOVATIES. NIEUWS EN PERSBERICHTEN KUNT U STUREN NAAR GRNVLD, GROENEVELD 2, 3744 ML BAARN, GRNVLD@MINELENI.NL LEZERSAANBIEDING KASTEELBOEK Zo’n driehonderd jaar geleden werd Kasteel Groeneveld gebouwd. De verbouwing van het kasteel was reden om weer eens in de KASTEELWINKEL veelbewogen geschiedenis van deze buitenplaats te duiken. Met de publicatie Buitenplaats voor stad en land, Kasteel Groeneveld, & GALERIE als resultaat. Aan de hand van vijf essays wordt de geschiedenis In het souterrain van Kasteel Groeneveld bevindt van Kasteel Groeneveld verteld. De essays gaan over de bouw- zich een winkel met boeken, wandelkaarten en geschiedenis, kunstbeleving, voedsel, verlangen naar buiten en stijlvolle cadeaus. Voor de Vrienden van het vrijplaatsgevoel en werden geschreven door Heimerick Tromp, Groeneveld zijn er speciale aanbiedingen. Barbara Joustra, Janny van der Heijden, Marita Mathijsen en Onderdeel van de winkel is de Groeneveldgalerie: Eline Hopperus Buma en Dik van der Meulen. elk kwartaal is er een nieuwe expositie met : – betaalbare – kunst of kunstnijverheid van een Kasteel Groeneveld, een buitenplaats voor stad en land A AN BIE DI NG NE VE LD Uitgeverij Thoth | isbn 978 90 6868 596 1 KA ST EE L GROE regionale kunstenaar. PL AR EN GE EF T 5 EX EM prijs € 24,95 en € 19,95 voor vrienden van Stichting Groeneveld CA DE AU. Tot december 2012: de uitdagende en duurzame VA N DIT BO EK int er es se ? (Deze aanbieding is geldig tot 30 december 2012) en adres naar vilten jasjes, sjaals, sieraden en tassen van Mail uw naam grnvld@minelen i.nl Ellie Marbus. FESTIVAL TRANSNATURAL 03 Opkomende technologieën die de ‘The networked Autonomy’, ontwerpers, onderzoek uit R&D regels van de natuur hanteren (of aflevering drie van het kunst, labs en onderzoeksinstituten, uitbreiden), daar draait het allemaal design- en technologiefestival krijgen een maand lang een podium om tijdens het festival ‘Transnatural’ inclusief tentoonstelling, illustreert voor een breed publiek. dat dit najaar plaatsvindt rond het toekomstscenario’s en innovatie Science Center NEMO in Amsterdam. uit de creatieve industrie en het Transnatural Dus: nieuwe manieren van energie bedrijfsleven met een krachtig 7 september tot 7 oktober 2012 en voedsel oogsten, innovatieve interdisciplinair programma waarin Science Center NEMO materialen inzetten en alternatieve de internationale top aan makers, Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam bronnen aanboren, als het even kan denkers en bedrijven aan bod komen. Dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur door autonome systemen en zelfs Een mix van toonaangevende voor- door wezens. beelden met werk van kunstenaars, Vlaaien Vlaaien op de Neude BOEK op de Neude 2000 JAAR STADSLANDBOUW EN VOEDSELLANDSCHAP IN UTRECHT Eten en de stad Over voedsel is veel geschreven kunnen we dat nog terug vinden: Met dit boek willen landschaps- maar de historische verhouding Het boek Vlaaien op de Neude toont architect Frank Stroeken en steden- tussen de stad en haar voedsel- aan de hand van beelden van vroeger bouwkundige Robert Arends Frank Stroeken voorziening is nog relatief en nu, maar ook met recepten, de (beiden van bureau Terra Incognita) onderbelicht. Zo is maar bij weini- historische verbondenheid van de bijdragen aan discussies over gen bekend dat voedsel twee- stad Utrecht met voedsel. Het laat stadslandbouw. Vertrouwdheid met Vlaaien op de Neude. 2000 jaar duizend jaar lang bepalend was zien waar Utrechters door de het voedsellandschap van vroeger stadslandbouw en voedsellandschap voor de inrichting van het land- eeuwen heen voedsel verbouwden en van nu is van belang om op een in Utrecht schap van Utrecht. In de namen en waar zij hun groenten en vlees frisse manier na te denken over het uitgever Terra Incognita stedenbouw van straten en pleinen, zoals haalden. Hoe zag het voedsel- voedsellandschap van de toekomst. en landschapsarchitectuur Varkensmarkt en Bakkersbrug, landschap van de stad eruit? prijs €19,75 | isbn 978 90 9026 867 5
 • 7. 07 ÉCHT ETEN BOEK WEEK VAN DE SMAAK Broodje van de streek, Bij de boer aan tafel, Helden van De Smaak, de Week van de Smaak, Hoofdstad van De Smaak, Streekproductenroutes, Smaak van het Landschap; zomaar een greep uit het overvolle programma van de Week van de Smaak. Van tsilp tot triller Deze week in het najaar is hét evenement waarin gezonde en eerlijke voeding onder de aandacht wordt gebracht van Heggenmus en roodborst, zwartkop en een breed publiek, met nadruk op ambachtelijke, seizoens- tuinfluiter: kunt u ze aan hun zang uit elkaar gebonden, natuurzuivere, duurzame en streekgebonden houden? Het boek Vogelzang van Nederland producten. Het doel van de Week van de Smaak is om een is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen breed publiek te laten ervaren wat écht eten is en een die graag wil weten wie er zingt in bos, tuin concreet handelingsperspectief te bieden. en veld. Deze geheel herziene heruitgave van Geef u op voor de nieuwsbrief via www.weekvandesmaak.nl het populaire boek Wat zingt daar? bevat en blijf op de hoogte de honderden activiteiten die door het praktische sleutels voor determinatie. Daar- hele land worden georganiseerd. BOEK naast beschrijft het de zang van de bekendste Nederlandse soorten. Plattelanders Bijzonder aan Vogelzang van Nederland zijn de QR-ROUTE Bewoners in een veranderende praktische determinatiesleutels, waarmee je elk liedje of rateltje gemakkelijk op naam kunt WESTER AMSTEL 350 JAAR omgeving is de ondertitel van het door Landleven uitgebrachte boek brengen. Hulpsleutels gaan in op specifieke In 1662 liet Nicolaas Pancras aan de huidige Amsteldijk in Plattelanders. Een onversneden aspecten, zoals vogels die vooral ’s nachts of Amstelveen een stenen voorhuis en een houten achterhuis ode aan bewoners van het gebied tijdens een baltsvlucht zingen. Zangvogels, voor de paarden en de koets bouwen. Door de eeuwen heen buiten de bebouwde kom, deze maar ook bijvoorbeeld uilen, spechten, hout- heeft het huis tijden van verval maar ook van bloei gekend en is portretten in woord en prachtige snip en roerdomp zijn zo eenvoudig op naam afwisselend gebruikt als zomerverblijf voor rijke Amsterdam- zwart-wit beelden. Het wieden, te brengen. mers en als herberg. Wester Amstel verkeert nog grotendeels het voeren van de kippen, het Naast de sleutels bevat het boek een uitgebreid in haar oorspronkelijke 17-eeuwse staat en is daarmee het melken maar ook het rietsnijden, gedeelte waarin de zang per soort wordt oudst gebleven ‘Koopmansbuiten’ van Holland. tal van dagelijkse en minder beschreven. Extra bonus is de bijgevoegde cd Dit jaar viert deze buitenplaats haar 350ste verjaardag. Dat dagelijkse handelingen komen met alle geluiden van de honderd beschreven wordt gevierd met een aantal activiteiten voor het publiek, aan bod. De inkijkjes bieden ook vogelsoorten. zoals een ‘QR-route’ (met de eigen smartphone) waarmee zicht op keuzes waar de platte- Omdat je Vogelzang niet uit een boekje en beelden van huis en park, (vroegere) bewoners, bedrijvigheid landers voor komen te staan, zelfs niet van een cd leert, maar in het veld’ en de omliggende buitenplaatsen scharrelhouderij versus gangbaar is Vogelzang van Nederland vooral een recht- worden opgeroepen. Zo wordt bijvoorbeeld, of het al dan niet streekse uitnodiging om het veld in te trekken: 350 jaar historie met behulp van oormerken van koeien. zoekend en vooral luisterend naar vogels. moderne techniek zichtbaar. Plattelanders. Bewoners in een Vogelzang van Nederland | auteurs Dick de Vos Buitenplaats Wester-Amstel ligt aan veranderende omgeving en Luc de Meersman | uitgever KNNV Uitgeverij de Amsteldijk Noord 55 in Amstelveen. Margreet Welink (tekst) en Lode i.s.m. Vogelbescherming Nederland en Sovon Informatie over alle activiteiten is te Greven (fotografie) | Edicola Vogelonderzoek Nederland vinden op www.wester-amstel.nl en Publishing | isbn 978 94 9142 605 6 isbn 978 90 5011 374 8 | prijs € 27,95 www.groengebied-amstelland.nl TENTOONSTELLING MAPPING THE LANDSCAPE De komst van de Floriade is door op eigenschappen van dit landschap De tentoonstelling vormt een Museum van Bommel aangegrepen en op zoek te gaan naar karakteris- caleidoscopisch beeld van de om een tentoonstelling te organiseren tieke elementen ervan. Dat kan de identiteit van het landschap in de waarin het stedelijke en natuurlijke tuinbouw zijn, de loop van de Maas, regio Venlo. landschap in de regio Venlo centraal het contrast tussen de stedelijke staat. Kunstenaars, onder wie cultuur en het groene platteland, De tentoonstelling ‘Mapping the lands- Antoine Berghs, Paulien Oltheten, wat dan ook. Het project bestaat cape’ is te zien van 2 september 2012 Paul Devens, Frank Koolen en Heidi uit twee delen: tijdelijke werken op t/m 6 januari 2013 Linck, zijn uitgenodigd te reflecteren locatie en een tentoonstelling. kijk op: www.vanbommelvandam.nl
 • 8. 08 DUBBELINTERVIEW Buitenplaats, parel van duurzaamheid
 • 9. 09 Tekst: Kester Freriks* | Beeld: Aloys Oosterwijk** © Comic House Carolien Gehrels en Rob van der Laarse, respectievelijk wethouder en hoogleraar, over de verbondenheid van stad en land en de schakelfunctie die buitenplaatsen hierin – nog altijd – vervullen. ‘Een gebouw dat er in slaagt meer als geen ander: ‘Aan alle kanten van de stad liggen buiten- dan honderd jaar de tand des tijds te doorstaan en nieuwe plaatsen als oases van rust, landelijkheid en groen,’ betoogt functies te herbergen, is een parel van duurzaamheid.’ Dit hij. ‘De Amsterdammers trokken al vroeg in de zeventiende schrijft wethouder Carolien Gehrels (PvdA) in haar nota eeuw naar buiten, het landelijke gebied in. De fascinatie Erfgoedspiegel van de stad. Gehrels is onder meer wethouder voor het leven buiten, voor tuinen die vaak in formele stijl Monumenten & Archeologie. Ze is nog meer. Ook wethouder zijn aangelegd en met bomen omzoomde lanen was groot. Waterbeheer, zoals ze tijdens een gesprek in haar werkkamer in het Stadhuis naast de Opera, benadrukt. En dan vallen ook nog Kunst en Cultuur, Economische Zaken en Lokale “Erfgoed is de spiegel van wie wij Media onder haar verantwoordelijkheid. Dit jaar, 2012, is uitgeroepen tot het Jaar van de Historische waren en van wie wij zijn” Carolien Gehrels Buitenplaats. Het initiatief heeft tot doel ‘aandacht te vragen voor dit belangwekkende culturele erfgoed’. Een Door die lanen flaneerde men. De dichtere bosschages in de kalender op de kamer van Gehrels toont in royaal formaat, uitgestrekte tuinen dienden het erotische of amoureuze gedrukt in prachtige kleuren, enkele van de belangrijkste spel. De bewoners van de buitenplaatsen hadden veel buitenplaatsen van Nederland. Het zijn landhuizen en politieke macht. Ze namen zitting in het gemeentebestuur. kastelen als Kasteel Heeswijk, Huis Boschwijk, Kasteel Tussen de buitenplaats en de stad ontwikkelde zich een Staverden, Huis te Leuvenem, Kasteel Groeneveld en levendige uitwisseling. Bezoekers waren welkom op de Landgoed Clingendael. Als wethouder Monumenten buitens.’ genieten buitenplaatsen, zeker binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, haar belangstelling. Werp een blik op een van deze voorname huizen van deze kalender, en als vanzelf dienen zich beelden aan van paarden met koetsen, flanerende mannen en vrouwen, een aristocratische levensstijl en adellijke pracht. Rob van der Laarse, hoogleraar Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, is al jarenlang geboeid door de negentiende-eeuwse aristocratische levensvormen in Nederland. Hij geldt als kenner van buitenplaatsen en gaf zijn visie vorm in het boek Beelden van de Buitenplaats. grandeur Voor Carolien Gehrels is een van de bijzonderste kenmerken van een stad als Amsterdam de ‘historische sensatie’. Als wethouder Monumenten acht zij het van onschatbare betekenis dat het erfgoed in de hoofdstad behouden blijft. Ze formuleert het treffend: ‘Erfgoed is de spiegel van wie wij waren en van wie wij zijn, de spiegel van de stad.’ Tot dat erfgoed behoren ook de buitenplaatsen die, in een wijde ring, rondom de stad liggen. Amsterdam kent meerdere lussen; allereerst de Stelling van Amsterdam, daaromheen in een wijde kring de buitenplaatsen en dan hebben we natuurlijk de verkeersring A10. Van der Laarse kent die buitenplekken met hun grandeur *Kester Freriks (1954) is verbonden aan NRC Handelsblad. Hij is schrijver van romans en van boeken over de natuur, waaronder het recente Verborgen wildernis. Ruige natuur en kaarten in Nederland. ** Aloys Oosterwijk (1956) volgde de Academie van beeldende kunsten in Arnhem. Grote bekendheid verwierf hij met de strip Willems Wereld in Panorama. Vanaf 2004 is hij rechtbanktekenaar.
 • 10. 10 DUBBELINTERVIEW sloopwoede Carolien Gehrels: Erfgoedspiegel van de stad. Bijna alle steden in Nederland hebben een historisch hart. Visie op het erfgoed van Amsterdam. Uitgever Gemeente Dat is de plaats waar de band met het verleden zichtbaar en Amsterdam m.m.v. Bureau Monumenten & Archeologie tastbaar is. In het hedendaagse beleid van Amsterdam wil Rob van der Laarse & Yme Kuiper (red.): Gehrels die band handhaven, en liefst ook verstevigen: Beelden van de Buitenplaats. Uitgeverij Verloren, Hilversum 2005 ‘In vergelijking tot Londen en Parijs is Amsterdam een Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. Zie: buitenplaatsen2012.nl compacte stad. Tot in de jaren zestig heerste er een enorme sloopwoede. Nu is huis voor huis, monument voor duinrand bij Wassenaar. Voorwaarde is altijd dat de monument teruggewonnen op de stad. Daar ben ik trots op. buitenplaats vanuit de stad makkelijk bereikbaar is; eertijds In mijn functie van wethouder Water heb ik mijn vond het vervoer per koets plaats. Naast het hoofdgebouw “watertheorie” als het gaat over de buitenplaatsen van de vinden we dan ook altijd koetshuizen. Stad en buitenplaats stad. De Waterleidingduinen bij Haarlem en Heemstede zijn in dit opzicht hecht met elkaar verbonden. Dat geldt zijn Amsterdams bezit. Daar bevinden zich tal van buiten- zeker voor Frankendael. Vanuit de binnenstad is het nu plaatsen. Die beschouw ik als levendig en historisch nog geen kwartier fietsen naar deze oase van rust en onderdeel van de stad. Stadsbewoners hebben altijd een groen aan de drukke Linnaeusstraat in Oost. Ook geldt verlangen naar buiten gekend. Gebieden als de Vecht, het voor Frankendael de uitspraak van Carolien Gehrels: een Amsterdamse Bos, Oosterpark en de Waterleidingduinen duurzame parel die al meer dan twee eeuwen de tand des voldoen aan dat verlangen. Een verklaring voor de bloei van Amsterdamse buitenplaatsen ligt in de aard van de vroegere stad. Het moeras waar Amsterdam op is gebouwd, kende “Amsterdam is gebouwd twee bestemmingen: ofwel het werd bouwgrond, ofwel het werden de grachten. Maar die laatste fungeerden ook als op het zand van de afvalplekken. ’s Zomers stonken ze enorm. De gegoede elite kon het zich permitteren de stad te ontvluchten en naar buitenplaatsen” Rob van der Laarse buiten te gaan.’ tijds heeft doorstaan. Het in neo-klassieke stijl opgetrokken zanderijvaarten huis is vermoedelijk omstreeks 1733 gebouwd. ‘Een van Van der Laarse vult deze zienswijze met een mooi beeld aan: de bewoners ervan, Jan Gildemeester, was sinds 1759 ‘Buitengoederen als Elswout bij Haarlem of Huis te Manpad ambassadeur in Portugal,’ vertelt Van der Laarse. ‘Hij in Heemstede werden gebouwd in de duinen. Daartoe behoorde dus tot de hooggeplaatste, bestuurlijke elite van moest veel zand worden afgegraven. Dat werd verkocht aan Amsterdam. Beslissingen over de toekomst van de stad Amsterdam om er de grachtenhuizen op te bouwen. Via werden hier, tussen de muren van Frankendael, genomen.’ zogenoemde “zanderijvaarten” verscheepte men het zand naar de stad. Dus Amsterdam is gebouwd op het zand van ananas de buitenplaatsen.’ Ter voorbereiding van het gesprek over Als we over buitenplaatsen spreken is het van belang een buitenplaatsen nodigt Rob van der Laarse me uit naar een onderscheid te maken tussen kastelen en landhuizen. van de fraaiste Amsterdamse buitenplaatsen te gaan, Huis Een kasteel behoort de adel toe, een landhuis de welgestelde Frankendael in de Watergraafsmeer, een polder die rond burgerij, notabelen en patriciërs. Een huis als Frankendael 1630 werd drooggelegd. In de loop van de zeventiende en behoort tot de laatste groep en drukt door zijn ligging zo achttiende eeuw kwamen in de Watergraafsmeer ruim vlak bij de stad juist die verbondenheid tussen de bewoners veertig hofsteden en buitenplaatsen tot bloei. Volgens ervan met de stad uit. We lopen over het grind naar de Van der Laarse bepaalden ‘een paar duizend buitenplaatsen, achterzijde van Frankendael. Daar treffen we een terras aan met parasols. Vanaf het terras loopt een zichtas het aan- grenzende Park Frankendael in. Van der Laarse wijst op de “Herbestemming en hergebruik; strenge lijnen waaruit de tuin is opgetrokken: ‘Frankendael is, net als bijvoorbeeld het Paleis op de Dam en Felix Meritis, de ‘acupunctuur’ van de stad” ontworpen volgens Hollandse classicistische stijl van evenwicht en symmetrie. Dat zie je in de aanleg van de tuin Carolien Gehrels gelegen in een lus om de stad, het landschappelijke gezicht en de architectuur van het huis. Frankendael vormde vanuit rondom Amsterdam.’ Terecht heet dit gebied dan ook een Amsterdam de poort naar het landschap buiten de stad. Het ‘buitenplaatsenlandschap’. buitenhuis vormde de schakel tussen stad en land. Dankzij de buitenhuizen kwam de gegoede burgerij dichtbij het elite buitensteedse gebied te staan en andersom gold dat ook: het Niet alleen polders als Watergraafsmeer, Purmer en buitengebied kwam via het landhuis in contact met de stad. Beemster waren in trek als locatie voor de buitenverblijven, De wisselwerking was groot. Veel buitenhuizen beschikten ook landschappelijk aangename gebieden als de Vechtstreek, ook over boerderijen met weiland, boomgaarden en de oevers van de Amstel, Kennemerland, het Gooi en de moestuinen. Dat gaf een economische impuls aan het
 • 11. 11 landelijk gebied. In de Vechtstreek behoorden bij een “De hele wereld kwam langs. buitenplaats voermannen om de paarden te mennen en schippers om zomergasten over te zetten. Buitenplaatsen De huizen vormden een belangrijk als Frankendael waren beslist geen geïsoleerde gemeen- schappen, zoals adellijke kastelen.’ onderdeel in het grand toerisme Bovendien voldeed het landelijk gelegen huis aan het ver- langen naar een paradijselijk bestaan. De achttiende-eeuwers van die tijd” Rob van der Laarse waren verzot op het arcadische buitenleven. Een van de passies uit die tijd was het tuinieren, vooral van exotische, vooral subtropische siergewassen. Zelfs de ananas werd van de kastelen. Hier in Frankendael treffen we horeca aan. in Nederland in die tijd gekweekt. Het ideaal waren veel- Binnen is het huis gerestaureerd en is er gelegenheid kleurige bloemen op een ondergrond van zwarte aarde. geboden tot het houden van lezingen, presentaties en kun je er dineren. Op het terras komen de stadsbewoners om nieuwe modes van het groen en de stilte in de hectische stad te genieten. We gaan de tuin in en ja, het klopt nog altijd: in de perken Eigenlijk is dat een heel democratisch gegeven. Deze tuin bloeien planten op donkere grond. De geometrische tuin heeft goedbeschouwd altijd dezelfde betekenis behouden, bestaat uit vakken, die Van der Laarse ‘kamers’ noemt. door de eeuwen heen: we ervaren het als een klein paradijs In die vakken, afgezet met lage heggen, lopen sierlijke lijnen in de stedelijke omgeving.’ van palmhagen, waardoor een weelderig en rijk effect Deze visie sluit aan bij wat Carolien Gehrels stelt in haar ontstaat. Van der Laarse kan op meeslepende wijze uitleg idee over een historisch monument als ‘parel van duur- geven over wat we zien, hij ‘leest’ huis en tuin: ‘In de zaamheid’. De herbestemming van Frankendael als grand achttiende eeuw was het ideaal van de rijke stadsbewoners café past in deze optiek. Ze zegt: ‘Het behoud van om illusies te creëren. Door de rechte zichtlijnen ontstaat monumenten is in sociaal en economisch opzicht van vitale het beeld van ruimte en verte. Natuurlijk is er in de loop betekenis voor de stad. Herbestemming en hergebruik van de tijd veel veranderd in de buitenplaatsen. Ze zijn behoren daarbij. Ik noem dat de “acupunctuur” van de stad: vaak telkens aangepast aan nieuwe modes. Er is een zekere op afzonderlijke, monumentale plekken in de stad waar de gelaagdheid. Dat noemen we de culturele biografie van oude structuren zichtbaar zijn nieuwe impulsen geven door een buitenplaats. Dat zich naast Frankendael het restaurant renovatie met behoud van het bestaande.’ De Kas bevindt, is niet vreemd. Daar lagen eerst de stads- tuinen, daarna een Stadskwekerij en nu doet die kas dienst ambachtelijke kennis als restaurant.’ Het gangbare beeld dat de rijke stads- Zowel Van der Laarse als Gehrels zien voor buitenplaatsen bewoners alleen in de zomer hun buitenhuizen betrokken, in deze eeuw een belangrijke rol weggelegd. Van der Laarse: wil Van der Laarse graag bijstellen. ‘De buitenplaats was ‘Buitenplaatsen vervullen nog altijd de schakel tussen stad van beslissende invloed op het politieke en culturele leven en land. In politiek opzicht spelen ze niet meer de rol van van de stad,’ legt hij uit. ‘Er werden belangrijke bestuurlijke vroeger. Sociaal, cultureel en economisch kunnen ze soms besluiten genomen. Aan de wanden van deze huizen hingen een pijler van een wijk, zoals de Watergraafsmeer, of van de kunstcollecties. De huizen vormden een belangrijk een landelijke gebied betekenen.’ Carolien Gehrels is ervan onderdeel in het grand toerisme van die tijd. De hele wereld overtuigd dat de erfgoedwereld een bijzondere verrijking kwam langs. Adellijke lieden, maar ook studenten. De huizen voor de stedeling is, in veel opzichten: ‘Tal van particulieren stonden open naar de wereld. In de huizen werden concerten en mensen van gemeentelijke instellingen hebben enorm gegeven, filosofen en dichters kwamen op bezoek, kortom, veel kennis opgedaan tijdens de renovatie van monumenten, de sociale betrokkenheid tussen stad en platteland was waaronder buitenplaatsen. Daar is veel ambachtelijke groot. De buitenplaatsen vormden daarin een cruciale rol.’ kennis over hoe het vroeger was aan te danken. Die kennis moet behouden blijven. Als we naar de historie kijken, strijd moeten we daarin onze eigentijdse cultuur betrekken. Van der Laarse noemt ons, bewoners van de eenentwin- Cultureel erfgoed bindt mensen. Ik wil graag oude en nieuwe tigste eeuw, de ‘laatste toe-eigenaars’ van de historische Amsterdammers betrekken bij het behoud en renovatie van buitenplaatsen. Hij zegt: ‘We hebben de verantwoorde- het erfgoed. Als ik aan Huize Frankendael denk, dan is lijkheid om dit culturele erfgoed voor de toekomst te daarmee een ideaal bereikt: het heeft betekenis voor de bewaren. Binnen de adellijke kringen in Nederland is veel stedeling van nu. En leert ons over het landelijke verleden strijd gevoerd als het gaat om het beheer en voortbestaan van een stad als Amsterdam.’ Carolien Gehrels (PvdA) is wethouder te Amsterdam. Tot haar Rob van der Laarse is hoogleraar Erfgoedstudies aan de beleidsterrein behoren: monumenten & Archeologie, Waterbeheer, Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Kunst en Cultuur, Economische Zaken en Lokale Media.
 • 12. 12 GROO(T)S Tekst: Brigitte van Mechelen | Beeld: Hugo Schuitemaker* René Dessing over een fenomeen waar we trots op moeten zijn, de buitenplaats. KUNSTHISTORICUS EN CULTUREEL ENTREPENEUR RENÉ DESSING NAM HET INITIATIEF TOT HET JAAR VAN DE BUITENPLAATS 2012, EEN GESPREK OP HUIS TE MANPAD IN HEEMSTEDE OVER BEHEER EN BEHOUD, HET GEBREK AAN ‘WIJ-GEVOEL’ EN FRIETSCHIETEN. Buitenplaatsen, de duurzaamheid zelve Een Themajaar voor Historische Buitenplaatsen Van de zesduizend buitenplaatsen die ons land ze zich in de Vechtstreek druk maken over borgen in 2012, waarom eigenlijk? kende, is nog tien procent over. Waaraan vielen in Groningen?’ ‘Vraag een willekeurige passant naar het begrip die vijfeneenhalfduizend ten prooi? “Buitenplaats” en hij of zij zal te kennen geven niet ‘Lucratieve verkoop ten behoeve van de aanleg Over die activiteiten, is een BBQ inclusief te weten waar je het over hebt. Buitenplaatsen van Vinex-wijken, begraafplaatsen, wegen, frietschieten in uw ogen geoorloofd? zijn relicten van een historisch fenomeen, het land- en tuinbouwbedrijven enzovoorts. Erfenis- ‘Het is van belang dat de relatie tussen buiten- buitenleven dat de gegoede burgerij en adel op de kwesties en de hoge kosten van onderhoud plaats en de omgeving verinnigd wordt. Maar de buitenplaatsen voor zichzelf inrichtte. Dit hele speelden vanzelfsprekend ook mee.’ kwetsbaarheid van zo’n huis en de bijbehorende verhaal dat zich goeddeels tussen 1600 en 1940 tuinen conflicteert met grote bezoekers- afspeelde, is teloor gegaan. Dit alles onder de Hoe zien jullie de toekomst van de resterende aantallen. Misschien zijn kleinschalige activiteiten aandacht brengen van het Nederlandse publiek is buitenplaatsen voor je? wel beter. Het is de kunst om de bandbreedte van het primaire doel van de stichting. Uit “de winst” ‘Was er maar een “jullie”. De helft van de buiten- de plek te leren kennen, al te tuttig moet je hierbij hiervan hopen we een bredere steun voor beheer plaatsen is in particulier bezit, de andere helft ook weer niet zijn.’ en behoud te genereren én de dialoog tussen de is in handen van gemeentes, stichtingen, betrokken partijen op gang te brengen.’ Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geen buitenplaats zonder pendant in de stad, Rijksgebouwendienst, wat niet al. Komt nog bij hoorde ik u zeggen; goede oneliner… Hoe komt dat, die teloorgang? dat er lokale, regionale en landelijke belangen ‘Juist in het verhaal van de buitenplaatsen ‘De verklaring ligt in een heel aantal factoren, de en bemoeienissen zijn. Kortom, verschillende klinkt de aloude band tussen stad en land door. precieze samenhang daartussen zou uitgebreid bloedgroepen, verschillende visies, en helaas, Vooral Amsterdam nam hierin het voortouw, onderzoek vergen. (Sowieso kent het fenomeen stekeligheden over en weer.’ vierhonderd jaar lang trokken stedelingen naar buitenplaats aspecten, waarvoor je interessante buiten. Aerdenhout, Bloemendaal; vroeger wetenschappelijke vraagstellingen kunt formu- En tussen die partijen wilt u een dialoog op veelal Amsterdams grondbezit. Grachtenhuis leren.) Maar laat ik er een aantal noemen. Na gang brengen… en buitenplaats vormden een twee-eenheid.’ de Tweede Wereldoorlog is de bevolking veel ‘Precies! Het gesprek over “wát je bewaart, en mobieler geworden, de verbintenis met de eigen met welk doel”, en over een betere definiëring U bent zelf ook eigenaar van een buitenplaats? streek is sterk afgenomen. Vanaf 1848 (liberale van het begrip buitenplaats, dient dringend te ‘Huurder, geen eigenaar. We hadden ook voor grondwet van Thorbecke) is het element “volk” worden gevoerd.’ een comfortabele flat kunnen kiezen, maar de in al zijn breedte op zijn troon belandt, terwijl ongemakken, de kosten van onderhoud, de tocht, bezittende klasse en de adel, langzamerhand Te zien aan de lange lijst instellingen die zich aan de we hebben het met liefde omarmd. Je geworteld het veld moest ruimen. Maar ook een factor stichting verbonden hebben, bent u aardig op weg. voelen in een geschiedenis, in een groter verhaal, als ruilverkaveling heeft een duit in het zakje ‘Dat zo veel buitenplaatsen zich aangespoord is voor ons heel waardevol.’ gedaan.’ hebben gevoeld om activiteiten te organiseren, mag je gerust een groot succes noemen. Maar de *Hugo Schuitemaker is freelance fotograaf. Met zijn bedrijf Zeeliefhebbers verkoopt hij duurzame stap naar een gedeelde visie, die is nog niet vis in combinatie met fotografie en recepten. gezet. En die is noodzakelijk, immers, wat zouden www.zeeliefhebbers.nl
 • 13. 13 “Je geworteld voelen in een geschiedenis, in een groter verhaal, is waardevol”
 • 14. 14 REPORTAGE Project Projectontwikkelaars. Deze beroepsgroep, die zich bezighoudt met de aan- en verkoop van grond, bouwprojecten en onroerend goed, roept bij velen negatieve associaties op: geldwolverij, patserigheid, megalomanie, meedogenloosheid en lelijkheid. Wie echter een kijkje neemt in de Vechtstreek, en met name langs rivier de Vecht zelf, raakt al snel betoverd door de landschappelijke schoonheid. Bepalend voor die schoonheid zijn de tientallen historische buitenplaatsen langs het water. En ja, die zijn goeddeels te danken aan projectontwikkelaars.
 • 15. 15 Tekst: Jan Dobbe* | Beeld: Michiel de Jong © Comic House** ontwikkeling avant la lettre Buitenplaatsen aan de Vecht Met name het ontbreken van de prachtige, smaakvol gestileerde te danken. De rivier maakte ook deel uit van historisch en cultureel besef in oude stedelijke kastelen en buitenplaatsen. de Hollandse Waterlinie (1870), die als een bebouwingen en de ondoorzichtige afspraken Ooit stonden er maar liefst dertien kastelen, beschermende krans rondom de steden van met gemeenten, die ook een graantje van de waarvan er in de loop der eeuwen vijf Holland lag, 85 kilometer lang en drie tot vijf grondwinsten willen meepikken, hebben verdwenen, en vele tientallen buitenplaatsen, kilometer breed. Met 46 forten strekte de linie projectontwikkelaars een negatieve uitstraling waarvan er in de loop der jaren ook weer veel zich uit van het eiland Pampus in de Zuiderzee bezorgd. Zo neemt het VPRO-programma zijn verdwenen. Namen die tot de verbeelding tot aan de Biesbosch. Al varend over de Vecht De Slag om Nederland de nietsontziende wild- spreken en alleen nog maar op oude prenten en de Loosdrechtse Plassen zie je hier en daar groei van kantoorpanden in ons land op de korrel. en tekeningen zijn terug te vinden: Otterspoor, nog de betonnen kazematten (schuilkelders) Het lijkt erop, aldus de programmamakers, dat Huys te Nigtevecht of Wallestein. Ze zijn als overblijfsel van de linie liggen. de Nederlandse burger niets meer te zeggen verloren gegaan, maar er is gelukkig nog veel heeft over zijn land en dat de verloedering van historisch erfgoed te vinden langs de Vecht. tip Vijverhof, bij Nieuwersluis het landschap wordt bekonkeld in kringen De Utrechtse Vecht begint bij de stad Utrecht Agnes Block (1629-1704) liet deze buitenplaats van bestuurders, geldschieters en project- en mondt bij Muiden uit in het IJmeer. Ze loopt in 1670 bouwen in de vorm van een woonhuis ontwikkelaars. Al deze feiten ten spijt, moeten langs de plaatsen Maarssen, Breukelen, met theekoepel en oranjerie. In het Rampjaar we toch erkennen dat we een prachtig stukje Loenen en Weesp. De Vecht ontstond zo’n (1672) werden Franse troepen in de Vijverhof Nederland aan projectontwikkeling te danken 2600 jaar geleden als deel van de Rijndelta. ingekwartierd en bleef de buitenplaats gespaard. hebben: de Vechtstreek. In de middeleeuwen was het een belangrijke Begin 19e eeuw is de buitenplaats deels gesloopt en bij de naastgelegen buitenplaats Over-Holland scheepvaartverbinding tussen de Zuiderzee gevoegd. In 1866 werd de Vijverhof weer de utrechtse vecht (Noord-Europa) en de Rijn (Duitsland). zelfstandig en is het huidige hoofdgebouw in Voor wie het nog niet wist: langs de Dorestad (Wijk bij Duurstede) en later de stad eclectische stijl gebouwd. Utrechtse Vecht wemelt het van Utrecht hadden er hun economische bloei aan ** Jan Dobbe is freelance journalist en tekstschrijver. Tot 2009 werkte hij bij de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren als hoofdredacteur van het ledenblad DIER. ** Michiel de Jong volgde diverse kunstopleidingen om uiteindelijk voor het vak van striptekenaar te kiezen. Hij publiceert in Zone 5300 en maakte met Milan Hulsing de strip Hanuman in het Algemeen Dagblad. De Jong wordt gezien als Nederlandse vertegenwoordiger van de Atoomstijl in de school van Yves Chaland.
 • 16. 16 REPORTAGE nouveau riche projectontwikkeling aan de Vecht Gedicht voor Goudestein In de 17e eeuw, beter bekend als de Iemand die goed garen spon bij de De dichter, geleerde en componist Constantijn Huygens Gouden Eeuw, ontstond er met name expansiedrift van de nieuwe rijken, schreef bijgaand korte gedicht over Goudestein: in Amsterdam een nouveau riche was aannemer en project- van kooplieden die zeer goede zaken ontwikkelaar Jan Jacobsz. Bal, alias Aenden Selven deden in de internationale handel. Huydecoper (1541-1624). In 1608 kocht Nu weet ick ’t, Maersseveen, en ’tis licht om versinnen, Waerom uw Goudestein van velen werdt bemint; Denk aan de Verenigde Oost-Indische hij herenboerderij De Gouden Hoeff bij Twee lieve dinghen doen ’t, en diem’er altoos vindt, Compagnie (VOC) en alle handel die daar weer Maarsseveen aan de Vecht en vestigde daar een De soete Vecht voor deur, de soete vocht van binnen. mee samenhing. Zo ontstond er naast de adel, steenbakkerij, waarmee hij goede zaken deed die tot dan toe de touwtjes in handen had gehad, bij de uitbreiding van de stad Amsterdam. een nieuwe toplaag van gegoede burgerij, die (Deze uitbreiding, die grofweg plaatsvond Het huis is bedoeld om, net als de oude adel- snel in aanzien groeide. Rijke kooplieden tussen 1585 en 1665, behelsde onder meer de stand, ‘lekker buiten te kunnen wonen’. werden de nieuwe bestuurders en kregen het aanleg van respectievelijk de Herengracht, Overigens kan dat alleen ’s zomers; in de winter langzamerhand voor het zeggen. Op zijn Keizersgracht en de Prinsengracht – de bekende blijft Huydecoper met zijn familie in de warme zachtst gezegd was deze groep zeer bemiddeld grachtengordel, een en al vertoon van welvaart stad, omdat het ’s winters op het platteland veel en had geld om grote huizen te laten bouwen en macht.) Huydecopers zoon Johan (1599- te koud is. in de stad. Een blik op de statige herenhuizen 1661), die zich Heer van Maarsseveen noemt, Huydecoper zet een trend. Bezoekers van zijn aan de Amsterdamse grachtengordel zegt al laat op deze plek in 1628 de buitenplaats buitenplaats, zonder uitzondering steenrijk, genoeg. Maar dat niet alleen, deze nieuwe Goudestein bouwen – nu het gemeentehuis van zijn razend enthousiast. Zij willen ook ‘een rijken staken ook geld in de ontwikkeling de gemeente Stichtse Vecht. Johan zit goed in buiten’, en dat brengt hem op ideeën. Hij koopt van de schone kunsten: dichters, schilders en de slappe was en houdt van de schone dingen meer land langs de Vecht, en bouwt samen architecten dankten vanaf dat moment hun des levens. Zo is hij een van de eerste kopers met de succesvolle architect Philips Vingboons bestaan aan de goed gevulde beurzen van van werk van Rembrandt van Rijn en is hij buitenplaatsen aan het water, als een lang- Amsterdamse bourgeoisie. En de Vecht dankt bevriend met de dichter, geleerde en componist gerekte lusthof, met tuinen, paden, priëlen en er haar voornaam bebouwde oevers aan, want Constantijn Huygens. Goudestein laat hij ga zo maar door. Het worden er in totaal maar het fenomeen ‘buitenplaats’ raakte in deze bouwen in een sobere, neoklassieke stijl, liefst 25. Zo wordt Huydecoper, die later ook periode in zwang. gecombineerd met Nederlandse baksteen. nog het burgemeestersambt van Amsterdam bekleedt, projectontwikkelaar avant la lettre tip Vegtvliet, bij Breukelen voor de Vechtstreek. Hij wordt alom beschouwd Vegtvliet is ontworpen door Philips Vingboons vervaardigde omstreeks 1730 de twee beelden die als de bedenker van het fenomeen ‘Hollandse en rond 1670 gebouwd voor de Amsterdamse vandaag de dag aan weerszijden van de voorgevel buitenplaats’. koopman Willem van den Broeck. In de 18e eeuw staan en Atalante en Meleager voorstellen. Niet is het hoofdgebouw ingrijpend verbouwd met ook toegankelijk voor publiek, maar zeker de moeite in de 19e eeuw wijzigingen. Ignatius van Logteren waard om eens langs te fietsen of te wandelen.
 • 17. 17 de vecht anno 2012 diende als heropvoedingsgesticht voor ont- tip Rupelmonde, rond 1750 vergroot Wie, zoals ik, de grandeur van de spoorde jongedames. Deze buitenplaats is vernoemd naar de buitenplaatsen eens wil proeven, doet Belgische plaats Rupelmonde. Rond 1750 is er goed aan een vaartochtje over de nieuw: buitenplaats overweer het hoofdgebouw vergroot, aan de Vechtzijde Vecht te maken. Mijn tocht start in een Was de Vechtstreek in de 17e en 18e kwam daarin een zaal gedeeltelijk in een forse jachthaven aan de Loosdrechtse Plassen. Deze eeuw in trek bij projectontwikkelaars, uitbouw te liggen. Later volgden nog andere op zich prachtige waterpartij wordt, net als twee eeuwen later is dat nog altijd het aanpassingen. Niet open voor publiek, maar de Vecht in de 17e eeuw, gedomineerd door de geval. Onderweg passeren we het immense desondanks de moeite waard om op te nemen in een fiets- wandel- of vaartocht langs de Vecht. huidige nieuwe rijken. Zo blijkt platenmagnaat Landgoed Groenevecht, van vastgoedmagnaat en multimiljonair Willem van Kooten, alias Cor van Zadelhoff. Daar bewoont deze project- Joost den Draaier, er op een privé-eiland te ontwikkelaar de historische buitenplaats nieuw: op buuren wonen. Wijlen André Hazes woonde iets Groenevecht uit 1668. Een bijzonder project, dat niet verderop aan de Vinkeveense Plassen, en aan Nieuwbouw is er ook. Her en der zie je splinter- onbesproken mag blijven, is het dorp de Vecht woont quizmaster en presentator nieuwe projecten aan het water verrijzen, zoals Op Buuren aan de Vecht bij Maarssen. Ron Brandsteder. En rijk is het gebied: zo tellen de sinds 2010 in aanbouw zijnde Buitenplaats Het wordt gebouwd op de plek waar ooit de de plassen maar liefst 44 jachthavens, waar Overweer in Breukelen, waar geheel in de stijl Nederlandse Kininefabriek stond, behorend naar schatting 7.000 plezierjachten liggen te van zijn illustere voorgangers een nieuw en bij de in 1932 door een explosie verwoeste, dobberen. peperduur complex wordt gerealiseerd. Niet historische buitenplaats Op Buuren. Omdat Via de kromme Mijndense Sluis komen we op exclusief voor één familie, zoals vroeger, maar de rondvaartboot hier niet komt, rijd ik er met de Vecht, waar het bij mooi weer wemelt van als chique mini-wijk voor beter gesitueerden. de auto naartoe. de sloepen, motorjachten en rondvaartboten. Appartementjes vanaf zeven ton vrij op naam, Projectontwikkelaars als Kondor Wessels We passeren de mooi geconserveerde buiten- met uitzicht op de Vecht. Er zijn er ( juni 2012) Projecten (KWP), Vesteda en het Bouwfonds plaatsen uit de tijd van Johan Huydecoper, nog een paar over. De rest van de appartementen, hebben hier in een paar jaar tijd een dorp (een in de volksmond ook wel ‘Vechtpaleizen’ land- en koetshuizen is al verkocht. Crisis? buitenwijk van Maarssen) in retro-stijl doen genoemd: schitterende buitenplaatsen als Welke crisis? Het ziet er wel mooi uit, ik moet verrijzen, compleet met trap- en klokgevels, Nieuwerhoek (1710), Vredenhoef (ca. 1670), het erkennen. Van projectontwikkelaars moet grachtjes, ophaalbruggen en landhuizen Rupelmonde (1650), Sterreschans (1688) en je het soms toch hebben… met muren eromheen waarin smeedijzeren Vegtvliet (1670), dat niet lang geleden nog hekwerken zijn opgenomen. Het project omvat drie onderdelen: Op Buuren Dorp, Op Buuren Park en Op Buuren Buiten, waar landhuizen en ‘herenboerderijen’ worden gebouwd. “Het wordt steeds voller, en het is Archaïsche wijknamen zoals Cruydenborgh, Soetendael en Nieuw Vechtvoort moeten het volop aapjes kijken aan de Vecht”
 • 18. 18 REPORTAGE historische karakter van het dorp nog eens meer speel- en ademruimte gunnen, vestigen boerderijen, bungalows en overal een sloep, extra benadrukken. Volgens een wervende zich hier. Ik vind het hier heerlijk wonen!’ motorjacht of ander vaartuig voor de deur. tekst op internet wil Op Buuren ‘…niet zomaar Deze opmerking wordt meteen bevestigd: Druk, druk, druk. Het zal op een gewone door- een nieuw dorp zijn, maar een echte toevoeging terwijl ik over de gloednieuwe kade wandel, deweekse dag nog wel uit te houden zijn, maar aan de omgeving […] en zo een waardevolle zwemmen er kinderen in de Vecht, waar ze op een vrije, zonnige zondag is het hier bijna bijdrage vormen aan het Vechtse landschap. vanaf een gloednieuwe ophaalbrug in duiken. net zo druk als in de badplaats Scheveningen. Het maakt van Op Buuren een dorp met een Het is prachtig weer, en het ziet er idyllisch uit. Misschien doen de hedendaagse project- eigen identiteit, mooi passend in het typische Net als in de 17e eeuw geldt ook nu weer dat een ontwikkelaars er goed aan zich in te houden karakter van de Vecht.’ goedgevulde beurs nodig is om in Op Buuren een en niet elk stukje Vechtoever te bebouwen En het is zo, men heeft echt zijn best gedaan. plekje te bemachtigen. Een appartementje met met wéér een ‘uniek object’ waar ze goed aan Op een enkel modern huis na, ziet het er uitzicht op de Vecht doet ongeveer drie ton. kunnen verdienen. Houd het lekker exclusief, levensecht uit. De architecten hebben zich is mijn devies, dan blijft het een bijzondere plek laten inspireren door de oude dorpen en aapjes kijken om te wonen. Of de projectontwikkelaars van landgoederen aan de Vecht, maar het is en blijft De vraag rijst, hoe lang deze nu het ook weer voor elkaar krijgen deze streek imitatie – en dat voel je. Zoals gebruikelijk bij exploitatie van de Vechtoevers nog ook over honderd jaar nog betoverend te laten nieuwbouwprojecten ontbreekt er een ziel, door kan gaan. Het wordt steeds voller en zijn, zal de tijd leren… wat dat dan ook precies mag zijn. Bovendien het is volop aapjes kijken – want dat is het spel mis ik het stemmig groen van eeuwenoude dat nieuwe rijken graag spelen: zien en gezien tip Swaenen-Vecht, te Oud-Zuilen In de geveltop van het pand is een gevelsteen te zien met daarop twee vechtende zwanen en de “Van projectontwikkelaars moet huisnaam. Het pand bestaat uit aparte delen die in verschillende tijden zijn gebouwd (het oudste je het soms toch hebben…” deel in 1670). Het was van 1678 tot 1970 een pastorie, waarna er in 1971 weer een particulier introk. Tegenwoordig wordt de begane grond van het 19e-eeuwse gedeelte van het pand gebruikt kastanjebomen, eiken en platanen, die je in worden. Men wordt op de wenken bediend, als galerie ‘Oud-Zuylen’. echt oude stads- en dorpskernen wel aantreft. want het massatoerisme tiert hier welig. De Hier moet men het doen met iele jonge aan- straatweg langs de Vecht is overvol met auto’s plant, die pas over honderd jaar enige indruk en motorfietsen, wat regelmatig tot files leidt, Meer lezen over de Vechtstreek? Kijk dan op kan maken. ‘Het dorp is gebouwd voor twee- en de vaarroute is vol met bootjes. De aanblik www.vecht.nl of www.vensteropdevecht.nl verdieners uit Maarssen en Utrecht,’ weet een van historische buitenplaatsen die de tand vriendelijke bewoner van een grachtenpand des tijds schitterend hebben doorstaan, wordt me te vertellen. ‘Mensen die het in de stad te steeds vaker afgewisseld door nieuwe villa’s druk vinden en hun opgroeiende kinderen wat van moderne nieuwe rijken – verbouwde
 • 19. [ advertorial ] www.kewlox.nl 5 13 Geef je op voor de Boekenkrant nieuwsbrief via www.boekenkrant.com 1
 • 20. 20 MIJN LANDSCHAP VERINNERLIJKT ZOIETS ALS ‘MET VAKANTIE NAAR DE BERGEN GAAN’, DAAR KAN IK ALS EEN BERG TEGENOP ZIEN. DE ZEE IS THUISKOMEN. ZANGER, TROMPETTIST JEROEN ZIJLSTRA OVER WIERINGEN, DE VIKINGEN, DURGERDAM, IJBURG EN OVER MISVERSTANDEN ROND EEN HOOG ZOUTGEHALTE. Je ziet het land gewoon oprijzen, als je vanaf de Afsluitdijk Wieringen nadert, twaalf meter boven Maar inderdaad, ik ben er wel weg gegaan. Als kind had je in onze streek twee opties: óf je ging naar zee, óf je ging bij een de zeespiegel ligt het eiland dat dankzij de Korte Afsluitdijk boer helpen. Die keuze was voor mij niet moeilijk. geen eiland meer is. Maar het eilandgevoel heeft mij altijd Zo rond m’n tweeëntwintigste wist ik dat ik niet op zee wilde – ik ben er geboren – in zijn greep gehad. De VOC-schepen blijven, maar de muziek in wilde en meldde ik me aan bij het voeren destijds langs Wieringen naar Amsterdam en gingen conservatorium in Amsterdam. Maar de zee bleef belangrijk. op het eiland in quarantaine, er hebben Vikingen gewoond, De visserij betekende mijn studiefinanciering, twintig tot er zijn Romeinse graven met prachtige tufstenen dakjes vijfentwintig weken per jaar bracht ik op zee door. Vissen. gevonden en zelf heb ik, voor de restauratie, naast de kerk in Meestal op kabeljauw, schol en tong. Oosterland zwerfkeien opgegraven. Magisch was dat. Als kind denk je daar niet heel bewust over na, je leeft daar gewoon. ‘Olie en rook’, mijn eerste cd, is een ode aan die tijd. Zoals Maar het heeft mij absoluut gevormd. het in de blues vaak over katoenoogst gaat, heb ik het over En als er één plek op de wereld als ‘mijn plek’ voelt dan is het de zee. In de loop der tijd heeft mijn uitzicht zich verinnerlijkt. de rand van het wad, daar waar je over het wad helemaal naar De ervaring tijdens het varen van die gigantische ruimte het Marsdiep en Den Helder kijkt. Met die prachtige vaargeul bijvoorbeeld, of het vreemde tijdsbesef. Zeevisserij is een langs het Balgzand, die vaarroute naar de rest van de wereld. continu bedrijf, je systeem wordt compleet door elkaar In een woord subliem. geschud. Gedurende zoveel jaren op zee, in mijn geval van
 • 21. 21 Tekst: Brigitte van Mechelen | Portret: Jeroen Zijlstra | Foto: Siebe Swart, Hollandse Hoogte UITZICHT g Waddenzee met zicht op het voormalig eiland Wieringen met buien boven de Kop van Noord-Holland. mijn achttiende tot mijn vijfendertigste, raak je behept met ik niet zo bang. Als de bebouwing oprukt dan de kant van kleuren en klanken. Precies omschrijven kan ik ze niet, maar Almere op, niet de onze. Door de crisis is er trouwens van mijn muzikale klankkleur is hierdoor gevormd, dat is zeker. uitbreiding voorlopig geen sprake, IJburg zelf wordt niet eens afgemaakt. Middenstanders die zich er hebben gevestigd raken En nu woon ik in Durgerdam. Mijn vrouw is theologe en kreeg zelfs in de problemen, ja, ook over IJburg hangt nu de blues. hier een baan. En wéér woon ik naast een kerk en aan de rand van het water, aan het IJsselmeer dit keer. Neerlands eerste en enige vertegenwoordiger van de Nee, nee, niet met uitzicht op IJburg. Vanaf ons stukje dijk kijken maritieme kleinkunstjazz wordt ik wel genoemd, ik moet er we uit over het weiland met daarachter de vaargeul tussen een beetje om lachen maar het klopt wel. Wat ik ben en maak IJsselmeer en Amsterdam, de hoofdroute naar de sluizen van heeft absoluut een hoog zoutgehalte. Amsterdam. Er was destijds veel protest tegen deze stads- O, je begreep niet dat ik toen ik het had over Durgerdam als uitbreiding maar nu het stof is neergedaald hebben de zoete variant van Wieringen, ik dat letterlijk bedoelde? Durgerdammers het uitzicht geaccepteerd, heb ik het gevoel. Dat gebeurt vaker, wat ik letterlijk bedoel wordt figuurlijk Verzwolgen te worden door de oprukkende stad, daarvoor ben uitgelegd. Jeroen Zijlstra (1958), zanger, tekstschrijver, componist en trompettist richtte in 1998 de band Zijlstra op. De band is vooral bekend door het lied Durgerdam slaapt, waarmee Zijlstra in 2002 de Annie M.G. Schmidt-prijs won. Samen in Zee is de meest recente voorstelling en cd van Zijlstra.
 • 22. 22 VERHAAL Tekst: Cees Nooteboom* Beeld: Eddy Posthuma de Boer 3 HET KANON EN DE PAUWEN, de binnenkant van de droom  S oms wilde je dat het kon, dat je een ogenblik uit je leven zou kunnen zien alsof het op film was. Ik heb met Fritzi ten Harmsen van de Beek Jagtlust verlaten, we zijn haar lange straat met de hoge bomen uitgelopen naar rechts, dan weer naar links, en op de Eemnesser Weg terecht gekomen. We zullen de vele kilometers naar Groeneveld lopen, twee figuren uit een boek van Jacob van Lennep, eindelijk zal ik het kasteel ook vanbinnen zien, en de mensen ontmoeten die ik vanaf die allereerste keer dat ik Groeneveld uit de verte zag alleen maar als bewegende schimmen in de verte had waargenomen. Hoe de Eemnesser Weg er nu uitziet weet ik niet, toen was het een eindeloze klinkerweg met aan onze linkerhand de groene polder tot aan de horizon. Dun was ik in die dagen, voor Dienst afgekeurd omdat ik te weinig woog. Maar mijn boek was af, en de vrouw die naast mij liep had het gelezen en sprak er over, wikkelde me in in een lange, zoals altijd meanderende monoloog, die nog voortduurde toen we oprijlaan naar het kasteel opliepen. Het was een zomerdag, dat weet ik nog, zo’n dag waarin de lucht zwaar is en de natuur de mensen in een verzadigde, wellustige stemming brengt. Aan het eind van die lange laan lag het hoge huis met de twee licht naar voren geborgen vleugels, het wapen hoog boven de poort. Twee koets- huizen links en rechts achter het sierhek, een bordes, de hoge, zo Hollandse ruiten, roze baksteen, het leek of alles zweefde. Even later stond ik oog in oog met Joop Colson. Sommige mensen zijn onvergetelijk omdat een eerste aanblik ze voor altijd in je geheugen heeft geëtst. Later zou ik aan zijn sterfbed zitten, ik zou de gekste dingen met hem meemaken, daar en in Roquebrune, hij zou grappen maken over mijn gedichten en hij zou mij uitnodigen om op Groeneveld te komen wonen, maar niets heeft die allereerste keer uitgewist. Hij stond daar een beetje scheef in een grijs pak (later wist ik dat hij alleen maar C&A-pakken droeg van 89 gulden), keek mij aan met een blik waarvan ik wist dat die mij in die ene oogopslag registreerde zonder dat ik wist wat het oordeel was.
 • 23. 23 We stonden in de hoge, marmeren gang bij een klein kanon, hij had grijs golvend haar met iets van een krul erin dat ze in Suriname kroesoewierie noemen maar het was een ander koloniaal oord, Curaçao, waar hij later veel over zou vertellen. Met een wijde zwaai nodigde hij ons uit naar binnen om Ali te begroeten, zijn vrouw. Nu stond ik zelf in die hoge kamer die ik ooit, jaren daarvoor alleen maar uit de verte had gezien. Een groot affiche van een stierengevecht, schilderijen van Bob Buis, klewangs en andere wapens aan de muur. Dit waren dus de mensen die mijn fantasie hadden aangejaagd toen ik ze vanuit het bos over de vijver in deze ruimte had zien bewegen. Ik was aangeland aan de binnenkant van mijn droom. De meubels in de enorme ruimte van die kamer stamden uit het Waterlooplein, het was juist de ruimte die ze hun allure gaf, grote leren fauteuils, een ronde tafel waaraan ik een paar jaar later zou eten. Er was iets begonnen dat voor mij van grote betekenis zou worden, al wist ik nog niet hoe. De Duitsers hebben daarvoor het woord Sternstunde bedacht, en beter kun je zulke ogenblikken niet benoemen. *Cees Nooteboom (Den Haag, 1933) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers. Van zijn romans en reisverhalen verschenen vertalingen over de hele wereld. In 2003 kreeg hij de Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese Literatuur, in 2004 de P.C.Hooft-prijs, en in 2009 de Prijs der Nederlandse Letteren.
 • 24. 24 ESSAY De Hoe was het leven op een buitenplaats in de tweede helft van de 19e eeuw? Wie kwamen er en wat deed men er zoal? In Jeugd in het Beetsenhuis licht Ada Beets, het vijftiende en jongste kind van predikant Nicolaas Beets (onder het pseudoniem Hildebrand bekend als schrijver van de Camera Obscura) een tip van de sluier op.
 • 25. 25 Tekst: Ada Geertruide Went-Beets* | Beeld: Jan van der Veken © Comic House logeer- partij Ada, het vijftiende kind van Nicolaas Beets, over de zomers op Slot Zeist “Het slot waar de familie Labouchère- Ada haar moeder in. ‘Ja, maar niet verder gaan hoor.’ Ze Voombergh woont, ligt rechts aan de Slotlaan en heen links trippelt naar buiten. Voor ’t huis ligt een groot gazon met het broeder- en rechts het Zustersquare van de Hernhutter- een groot perk begonia’s van allerlei kleuren. Ze loopt dit om gemeente. Rechtdoor de tweede dorpstraat in, de laan van en staat voor ’t hek van de hertenkamp. De herten grazen Beek en Royen links voorbij, en dan …’t eerste hek indraaien rustig en worden niet gestoord door dat kleine meiske met (Hoog Beek en Royen), een stukje van de groote laan met de groote ‘ja ja’ hoed op de lange blonde krullen in haar effen dubbele rijen kolossale groen beuken, rechts afzwenken rose jurkje met wit kraagje en pofmouwtjes en een zwart over een kleine steenen brug, ’t kiezel van de oprij, die fluweelen ceintuurtje met laag afhangende strik, witte werkelijk wat omhoog gaat, kermt onder de wielen en … we kousjes en klompschoentjes volmaken haar toilet. Ze kijkt staan stil voor het mooie witte huis. De glazen voordeuren worden door den huisknecht Johan wijd opengeslagen en hij haast zich om behulpzaam te zijn bij ’t uitstappen en “De koffers zijn vooruit gezonden kleine bagage in ontvangst te nemen. De koffers zijn vooruit gezonden met bode Verhaar. In de Vestibule staat onze gast- met bode Verhaar” vrouw met haar twee dochters, de freules Agnes en Louise, stralend van hartelijkheid. ‘Dag Constance’ en prof. Beets met haar groote blauwe oogen ernstig naar die mooie herten drukt haar hartelijk de hand. ‘Mijnheer Beets, blij U hier met hun prachtig gewei en de kleine hertjes vlak bij hun weer te zien.’ De verdere begroetingen zijn allerhartelijkst moeder. ‘Vanavond krijgen jullie weer roggebrood van me en wij gaan allen naar de groote zaal waar ’t zoo heerlijk uit het klepmandje dat de baas in de vestibule zet, hoor! naar bloemen ruikt. ‘Mag ik even naar de herten,’ fluistert Ik blijf een heele tijd hier en dan mag je uit mijn handje eten, * Ada Geertruide Went-Beets (1871-1955) begint haar ‘memoires’, die zij tijdens de tweede wereldoorlog opschreef, met de beschrijving van een jaarlijkse logeerpartij op Slot Zeist. Uitgebreid verhaalt ze hoe ze met haar ouders en zusjes de zomer doorbrengt op dit voorname buiten van de familie Labouchère-Voombergh.
 • 26. 26 ESSAY maar dat durf ik nog niet erg,’ zoo praat ze voort. ’t Is heel stil de oprij, baas?’ ‘Dat ben oraniebloesems, die krijg ie in je om haar heen, de hooge bomen ruischen, alleen in de stal, haor a je trouwt’, zei hij lachend. ‘Ik ook?’ ‘Nou, secuur hoor.’ links van ’t huis op kleinen afstand hoort ze fluiten. Ze keert zich om en kijkt op naar ’t huis. ‘Zou ik weer op de badkamer ’s  Middags zei freule Louise: ‘Ik vind de bloemen zoo mooi slapen en de zussen ernaast op de groote balconkamer? geschikt vandaag!’ ‘Ja, ik heb ook geholpen,’ zei Ada. Met Wat een prachtige bloemen op ’t balcon.’ Moeder wenkt freule Louise was ze heel erg op haar gemak, die verzon en ze holt naar huis. ‘We gaan ons even opknappen voor de altijd iets prettigs en ging met haar naar de winkels van lunch, kom maar. De zussen zijn al boven op de balcon- ’t Broederhuis en dan kwam ze beladen met schatten terug. kamer.’ ‘En waar slaapt U en papa?’ ‘Wij zijn weer beneden Deze heerlijke logeerpartij werd ieder jaar herhaald en toen in de blauwe kamers, weet je wel, daar heeft papa dan ook ze grooter was kwam er nog een meisje logeeren, Hilda zijn studeerkamer, weet je ’t nog?’ ‘Ja ik kom straks kijken, Witsen Elias, die een trouwe vriendin werd. Dan mochten is ’t kippenhok er nog achter?’ ‘Ja hoor.’ ze in ’t huisje zelf kooken en vriendjes en vriendinnen vragen en zaten ze er ’s avonds, bij een kaars, spook- Na de lunch werd een wandeling door ‘de plaats’ gemaakt. geschiedenissen te vertellen. Soms waren er groote Den anderen morgen was Ada al vroeg op en kwam de kamenier, voor ze de freules hielp, haar aankleeden en ’t haar opmaken, dat vond ze heel deftig. Ze ging naar “Met freule Louise was ze beneden en vond in de hal haar vriend de tuinbaas die de erg op haar gemak” bloembakken verzorgde. ‘Zoo bè je daar weer, da’s goed. Mot je me maar weer is een handje hellepe hoor.’ Aan pic-nic’s met de familie van ’t Slot, van Pavia en van ’t ontbijt zegt Mevrouw: ‘Ada wil zeker wel naar haar huisje Aardenburg, een heele stoet groote tentwagens achter vanmorgen, kom straks de sleutel maar bij me halen.’ Toen elkaar b.v. naar het leegstaand kasteel Zuijlenstein onder Mevrouw later in ’t kleine kamertje naast de voordeur zat Leersum, waar de kinderen natuurlijk door alle zalen holden waar ze ’s morgens armen en behoeftigen ontving en haar en tot boven in den toren klommen, of tennispartijen op weldaden uitdeelde, klopte Ada aan en kreeg de sleutel. ’t Slot met daarna een groot diner. Ada genoot; maar één ding vond ze vreeselijk: al die kinderen hadden Ze ging met haar moeder naar ‘het huisje’. Dicht bij de stal, Engelsche, Duitsche of Fransche verscholen achter boschjes, stond een klein, met klimop gouvernantes en zij … kon die talen nog niet begroeid, boerenhuisje. Er vóór was een tuintje met floxen, vlot spreken, dat maakte haar verlegen. dahlia’s, riddersporen en al zulke heerlijke oude bloemen en … een pomp. Moeder ontsloot de deur, een boven- en Heerlijk vond ze met Foef en Alfred, ieder benedendeurtje, en dan stond je in een oud-Hollandsch op een ezel ’t park door te draven, maar ze vertrekje met fornuis, glazenkast met serviesgoed, een gaven haar ezel wel eens een harden klap la met tafelgoed en keukendoeken, een witgeschuurde om te zien of ze er op bleef en dat was kleptafel, veel koper aan de witte muren en alles, alles weleens niet ’t geval, maar dat was juist voorhanden wat in een keuken behoort. De luiken werden leuk. Ook speelden ze ‘nachtwacht’ door opengezet en Ada nam juichend bezit van haar huis! ’t heele slot en dan kwam je in zoo’n zaal Ze trok dadelijk ’t keurige boerinnepakje aan, nam emmer met gobelins en harnassen in ’t half- en bezem, spons en lap en ging ijverig aan ’t schoonmaken, donker en hoorde allerlei geluiden, natuurlijk op klompen, terwijl mama op de bank in ’t tuintje maar ze hield zich goed tusschen al die zat. Dat was iedren dag een heerlijkheid! Eens op een dag plagende jongens.” ontdekte ze de moestuin! Ze liep met haar springtouw door de plaats en zag achter een boschje een poortje openstaan dat ze nog nooit had ontdekt. Even kijken … en een heel andre wereld ging voor haar open, een zachte bloemengeur kwam haar tegemoet, de baas liep er, een groote geel strooien hoed achterop zijn hoofd, met een enorme mand afgesneden bloemen, de knechts lagen hier en daar geknield tusschen groenten en kruiden en in de broeibakken zag ze komkommers en meloenen, tegen de muur perzik- en abrikozenboomen met heerlijke vruchten. ‘Zoo juffertje,’ zegt de baas, ‘hè je ons gevonden?’ ‘Ja, waar ga je met die BOEK bloemen naar toe?’ ‘Vaozen schikken voor de zaol, ga je Jeugd in het Beetsenhuis. Herinneringen van de jongste dochter van Nicolaas Beets. met?’ Daar gingen ze en ze mocht bloemen aangeven en Ada Geertruide Went-Beets, bezorgd door Peter van Zonneveld. de vuile bloemen in de mand doen en de baas leerde haar Athenae Batavae, 2003. isbn 9071398056, 9789071398056. prijs € 12,- Deze publicatie is te bestellen per e-mail verkoop-publicaties@library.leidenuniv.nl  kleuren schikken en de namen der bloemen. ‘Wat zijn dat onder vermelding van de titel, uw naam en volledige adres. voor witte bloemen aan die boompjes in die tobbe’s langs
 • 27. DE SCHUTTING 27 In vervlogen tijden creëerden welgestelde Amsterdammers op hun buitenplaatsen een eigen paradijs. Maar hoe doen wij dat anno nu? Wat blijkt, ook voor de 21e eeuwer ligt het Paradijs vaak in het groen. Wilma: ‘Het is een genot om lekker rustig en hier te wonen, heerlijk in het Het paradijs van groen.’ Eline Janssens (www.eline-janssens.nl) en Marie Christine Meijer (www.gurk.nl) Bill: ‘Als je een paar bomen in je tuin hebt en dat het zonlicht tussen de bladeren door speelt, wordt het snel knusser. Mijn paradijs is een “open tuin”, terwijl het licht door de bomen toch niet hard is.’ René: ‘Alhoewe l de meeste bu zijn, beleef ik pa itenplaatsen pa radijselijke dage radijzen De Westpolde n in Noord-Gron r bij Lauwersoog ingen. in de winter be is zowel in de zo toverend moo mer als donker en is de i. Daar is donker stilte, mits he echt En de mensen: t niet waait, we die hebben iets rkelijk stil. VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN GRNVLD: elders aan het vastgehouden wat overal verdwijnen lijk t.’ Omdat dit onderwerp nog lang niet is uitgeput, vragen wij u ook voor de volgende keer om een foto, tekst of beeld van uw favoriete buiten in te zenden. Stuur uw materiaal vóór 31 oktober naar grnvld@mineleni.nl
 • 28. 28 WENDE “Als het je lukt om mensen op andere manieren naar een probleem te laten kijken, bedenken ze vanzelf andere oplossingen”
 • 29. 29 Tekst: Matthijs Sienot* | Beeld: Marco Bakker** Jan Hartholt, directeur Kasteel Groeneveld over het mengen van perspectieven en de rol van ‘zijn’ kasteel hierin. Op Het Kasteel kijken mensen verder dan op een gewone vergaderplek Een windvlaag blaast het rapport dat voor Groeneveld bijvoorbeeld in op het thema ‘eten’. Hij wil de hem op tafel ligt door de kasteeltuin. Lachend rent Jan Hartholt samenhang laten zien tussen de manier waarop we voedsel achter de papieren aan. Het tekent de houding van de directeur maken, exporteren en zelf gebruiken, en wat dit betekent van Kasteel Groeneveld. Dit interview is voor hem een thuis- voor onze omgeving. wedstrijd. Ontspannen filosofeert hij over de geschiedenis en toekomst van ‘zijn’ kasteel. Zijn verhaal leidt me via Neptunus, ‘Eén op de drie wagens vervoert een agrarisch product, naar de VOC en de Club van Rome, om uiteindelijk te eindigen van bier tot boter. De productie van ons eten en het transport bij het vernieuwde Kasteel Groeneveld. ervan beïnvloedt ons landschap. Als je er bijvoorbeeld in slaagt om de afstand tussen grondstof en eindproduct te halveren, Tijdens ons gesprek zijn de voorbereidingen voor de heeft dat grote gevolgen. Maar het productieproces van ons Open Dag van het kasteel in volle gang. Hierbij wordt het voedsel is helemaal opgeknipt in kleine stukjes deelverant- vernieuwde kasteel voor het eerst getoond aan het publiek. woordelijkheden. Met Kasteel Groeneveld willen wij mensen We passeren her en der dozen die nog moeten worden uitge- uit de productieketen weer bij elkaar brengen en zicht geven pakt en enigszins detoneren in het nieuwe, strakke interieur op het grotere geheel. van de werkplekken. ‘Is dat zondag allemaal opgeruimd?’ vraag ik enigszins bezorgd. ‘Natuurlijk,’ zegt Jan Hartholt, Het mooiste vind ik wanneer we een publiek van leken, terwijl hij stevig doorloopt. ‘Straks komen er mensen in, en wetenschappers, kunstenaars en beleidsmensen bij elkaar dan gaat het pas echt weer leven.’ brengen voor een menging van verschillende perspectieven. We blijven staan bij een klassiek beeld. ‘Dit is Neptunus, dat is Dat is belangrijk, want als het lukt om mensen anders naar niet de God van de Baarnse bossen, maar van de zeven zeeën een probleem te laten kijken, bedenken ze ook vanzelf andere die de Nederlanders bevoeren en waarop de rijkdom ons land oplossingen. binnendreef. Deze kooplieden woonden in fraaie grachten- Dus voor een debat over voedselinnovaties betrekken wij niet panden, maar in de stad stonk het ’s zomers als een oordeel. alleen producenten, maar ook consumenten, die vaak het Dus bouwden ze buitenverblijven, om met vrienden wijn te gevoel hebben dat ze verneukt worden. Als je tegenwoordig drinken, over literatuur te praten en te discussiëren over de een etiket leest, moet je het hele internet afstruinen om te samenleving. Die rol vervult dit gebouw nog steeds, ook nu begrijpen wat er staat.’ het vernieuwd is. Het is een ontmoetingsplaats om te genieten, maar ook om over maatschappelijke thema’s te debatteren.’ Zo wil Jan Hartholt met Kasteel Groeneveld via discussies over onze relatie met de natuur bijdragen aan beleid dat even- Toen het toenmalige ministerie van Landbouw en wicht brengt tussen groen en groei. Het verbouwde kasteel is Visserij Kasteel Groeneveld in de jaren zeventig verwierf, daarom beter voor die discussie ingericht, met ruimere zalen, werd het een plek waar ingezet werd op de bewustwording moderne faciliteiten en betere afscheidingsmogelijkheden van onze omgang met de natuur. Door het rapport van de zodat verschillende doelgroepen tegelijkertijd bediend kunnen Club van Rome stond het milieu hoog op de politieke agenda. worden zonder dat ze last van elkaar hebben. Jan Hartholt: Discussies daarover zijn sindsdien nooit verdwenen, maar ‘Het kasteel wil ook iets zijn van “the medium is the message”. ‘poppen steeds weer op in een andere vorm,’ stelt Jan Het valt me altijd op dat hier meer kan dan op een gewone Hartholt. De discussie draagt nu het label ‘duurzaamheid’. vergaderplek. Dit nodigt uit, het opent, en dat werkt door in Binnen dat containerbegrip zoomt Jan Hartholt met Kasteel de debatten die we hier hebben.’ *Matthijs Sienot is publicist en uitgever van hetkanWel, de website over groener, eerlijker en leuker leven. **Marco Bakker is freelance portretfotograaf.
 • 30. 30 ANDER BEELD Tekst: Brigitte van Mechelen Beeld: George Burggraaff, Hollandse Hoogte
 • 31. 31 DE MIJNE IS GROTER Groter, mooier, strakker, jonger, we kunnen er wat van. Altijd al. Neem die theehuisjes langs de Vecht, wie een boottochtje maakt ziet ze liggen, het ene na het andere. Natuurlijk was het een genoegen om met uitzicht op het kabbelende water een kopje thee te drinken, maar dat was niet de enige reden waarom ze werden gebouwd. Lange tijd nadat de VOC-schepen het voor het eerst meebrachten bleef thee krijsend duur. Met een eigen theehuisje, er waren zelfs catalogi van, liet je zien dat je wat te besteden had. Met een Land Rover trouwens ook. A Landroverbrug, landgoedfair Mariënwaerdt