Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1843 ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΩΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1862)

2,725 views

Published on

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΤΣΑΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕ02

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1843 ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΩΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1862)

 1. 1. Σ΢ΑΠΡΑ ΘΧΛ΢ΣΑΛΣΗΛΑ ΠΔ02 1
 2. 2. Ζ θαζηέξσζε ηεο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο Ζ Δζλνζπλέιεπζε ύζηεξα από ην θίλεκα ηνπ 1843 ςήθηζε :  Ρν Ξνιίηεπκα ηεο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο (1844 )  2
 3. 3. Γεινηνγξαθία κε ζέκα «Αη κεηαβνιαί ηεο Ρξίηεο Πεπηεκβξίνπ 1843» Γεκνζηεύηεθε ην 1856 θαη δείρλεη ηνλ Έιιελα (δειαδή ηνλ ειιεληθό ιαό) λα έρεη εμαπαηεζεί από ηε ζπληαγκαηηθή κεηαβνιή ηνπ 1843. Από ηε κηα όςε δείρλεη ηνλ Έιιελα ραξνύκελν, νλεηξεπόκελν ην ΢ύληαγκα από ηελ άιιε ν Έιιελαο ζξελεί γηα ηε ρακέλε επθαηξία θαη ηνλ εκπαηγκό ηνπ κε ην παξαρσξεζέλ από ηνλ Όζσλα ΢ύληαγκα. Θάησ από ηελ εηθόλα αλαγξάθνληαη νη ζηίρνη ηνπ Αιέμαλδξνπ ΢νύηζνπ, πνπ κε ηα πνηήκαηά ηνπ πνιέκεζε ηε αληηβαζηιεία θαη ηε κνλαξρία ηνπ Όζσλα. Ξεγή: http://www.lidoriki.com/2 012/05/1844.html 3
 4. 4. Γηαλνκή εμνπζηώλ ΛΝΚΝΘΔΡΗΘΖ ΔΜΝ΢ΠΗΑ , αζθεί    ν βαζηιηάο, ε Γεξνπζία (ηα κέιε ηεο δηνξίδνληαλ από ηνλ βαζηιηά θαη ήηαλ ηζόβηα) ε Βνπιή (ηα κέιε ηεο εθιέγνληαλ από ην ιαό). ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖ ΔΜΝ΢ΠΗΑ, αζθείηαη  από ηνλ βαζηιηά κέζσ ππνπξγώλ πνπ ν ίδηνο δηνξίδεη θαη παύεη, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Βνπιήο. ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΔΜΝ΢ΠΗΑ  Νη δηθαζηέο δηνξίδνληαλ θαη παύνληαλ από ηνλ βαζηιηά 4
 5. 5. Ζ ΓΗΑΚΑΣΖ Α΢ΡΝΣΘΝΛΥΛΔΡΔΟΝΣΘΝΛΥΛ Απηόρζνλεο  Έιιελεο γελλεκέλνη ζε πεξηνρέο πνπ εληάρζεθαλ ζην ειιεληθό θξάηνο VS Δηεξόρζνλεο  Έιιελεο γελλεκέλνη ζε πεξηνρέο εθηόο ησλ ζπλόξσλ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 5
 6. 6. Α΢ΡΝΣΘΝΛΔΠ  δηακαξηύξνληαλ επεηδή νη εηεξόρζνλεο είραλ θαηαιάβεη-άδηθαράξε ζηε κόξθσζε ζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ. Γεινηνγξαθία ηεο επνρήο… ΔΡΔΟΝΣΘΝΛΔΠ  Αληηδξνύλ κε εηεξνρζνλεο απνηέιεζκα ε απόθαζε λα εληαρζεί ζηα Τεθίζκαηα θαη όρη ζην Πύληαγκα. 6
 7. 7. Ζ ΔΘΛΝΠ΢ΛΔΙΔ΢ΠΖ ΡΝ΢ 1843 ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΡΗ : Νη εηεξόρζνλεο, δελ επηηξέπεηαη λα δηνξηζηνύλ ζε ζέζεηο ηεο δηνίθεζεο , δε ράλνπλ ην δηθαίσκα ηνπ Έιιελα πνιίηε, δελ απνθιείνληαλ από ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ζηξαηό, κπνξνύζαλ λα εθιεγνύλ βνπιεπηέο κόλν ζε νηθηζκνύο εηεξνρζόλσλ, εάλ απηνί δηέζεηαλ νξηζκέλν αξηζκό θαηνίθσλ. Άπνςε ηεο Ξαιαηάο Βνπιήο ζηελ νδό Πηαδίνπ. Πηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα ππήξμε νηθία Θνληνζηάβινπ, ελώ ζηα 1834 ήηαλ ε πξνζσξηλή θαηνηθία ηνπ Όζσλα. Ρν 1843 πξαγκαηνπνηνύληαη εδώ νη εξγαζίεο ηεο Δζληθήο Ππλέιεπζεο, ελώ ζηα 1854 απνηεθξώλεηαη νινζρεξώο. Από ην 1875 ιεηηνπξγεί ην αλαθαηληζκέλν θηήξην ηεο Ξαιαηάο Βνπιήο, ε νπνία ζηέγαζε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δσή ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 19νπ αη. 7
 8. 8. ΞΖΓΔΠ «Ζκείο δελ ζηεξνύκε ηνπο εηεξόρζνλαο παξά ηελ ελέξγεηαλ ηεο εμνπζίαο…. Αο επηρεηξήζσζη ηδησηηθά έξγα, αο θαιιηεξγήζσζη γαίαο, αο κεηέιζσζη εκπόξηνλ θαη βηνκεραλίαο, εηο ηα Τπνπξγήκαηα όκσο δελ ηνπο δερόκεζα… Αο ηξαβερζννλ δη’ όιίγα ρξόληα λα θαλνλίζσκελ εκείο κόλνη ηελ ππεξεζίαλ καο. Πξόθεηηαη ΛΑ ΡΗΦΧΚΔΛ ΒΑΙ΢ΑΚΟΛ εηο ηαο πιεγάο καο θαη όρη ηξεκεληίλα (ζ. ζ. =Ζ ξεηίλε ησλ θσλνθόξσλ δέληξσλ, ην ξεηζίλη).» Ο έληηκνο θαη ηαιαηπσξεκέλνο Καθξπγηάλλεο εκπιέθεηαη ζηελ ππόζεζε θαη ην δηαηππώλεη αιιηώο: «Αλ είλαη λα κείλσκε ΖΚΔΗΠ λεζηηθνί, αο πάε ζην δηάβνιν ε ειεπζεξία. Έθαγαλ απηνί, αο θάκε θαη ΔΚΔΗΠ ηώξα». Πεγή: eranistis.net 8
 9. 9. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεύκαηνο Θεηηθή εμέιημε: θαζηέξσζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ ζεζκώλ Αξλεηηθά: • Νη ππεξεμνπζίεο ηνπ βαζηιηά λόζεπαλ ηε δεκνθξαηηθόηεηα ηνπ πνιηηεύκαηνο •Πηηο εθινγέο ηνπ 1844, ρξεζηκνπνηήζεθαλ αζέκηηα κέζα, θαιπνλνζεία, εθβηαζκνί, ρξεκαηηζκνί , γηα λα επεξεαζηνύλ νη ςεθνθόξνη.  ηα θόκκαηα ζπλέρηδαλ λα αλαπηύζζνπλ δξάζε, αλ θαη δελ ήηαλ αλαγλσξηζκέλα 9
 10. 10. ΞΟΥΘ΢ΞΝ΢ΟΓΗΑ ΘΥΙΔΡΡΖ (18441847) Ρέηνηεο πξαθηηθέο εθάξκνζε ν Ησάλλεο Θσιέηηεο, εγέηεο ηνπ γαιιηθνύ θόκκαηνο θαη ληθεηήο ησλ εθινγώλ.  Θαηά ηελ πξσζππνπξγία ηνπ (1844-1847):  1. ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Όζσλα, 2. παξαβίαζε θαη’ επαλάιεςε ην ζύληαγκα, 3. αγλόεζε ηε Βνπιή 4. ρξεζηκνπνίεζε θξαηηθνύο πόξνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ςεθνθόξσλ ηνπ. 10
 11. 11. ΝΗ ΞΟΥΡΔΠ ΔΘΙΝΓΔΠ ΡΝ΢ 1844, ΞΔΟΗΦΔΟΝΚΔΛΔΠ ΘΑΙΞΔΠ  «Ν εθινγηθόο ζάινο παξεηείλεην από επαξρίαο εηο επαξρίαλ, πνιιάθηο θαη επί δηκελίαλ νιόθιεξνλ. Αη θάιπαη κεηεθέξνλην ππό ησλ δήκσλ εηο ηελ πξσηεύνπζαλ ηνπ λνκνύ, αιιά ε κεηαθνξά αύηε , θαίηνη γηλνκέλε παξά δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ , ήην ηα κέγηζηα θηλδπλώδεο δηόηη θαη θαιπνλνζεύζεηο ζπλέβαηλνλ θαη θάιπαη εξπάδνλην θαη ειεζηεύνλην θαηά ηελ ηαξαρώδε εθείλελ πεξίνδν θαζ΄ελ νπδόισο ήλζεη ελ Διιάδη ε δεκνζία αζθάιεηα Διιάο ζπαξάζζεην ππν ησλ εθινγηθώλ παζώλ. Πηίθε έλνπια εηζήξρνλην εηο ηνπο λανύο, θηιήζπρνη πνιίηαη εθαθνπνηνύλην, θάιπαη εζξαύνλην θαη ελ γέλεη ηα πάληα επξάηηνλην , ηλα λνζεπζε ην δεκόζηνλ θξόλεκα θαη ηλα εθιεγσζη νη ππν ησλ ηαξαμηώλ ππνζηεξηδόκελνη.» ΞΖΓΖ: Δπ . Θπξηαθίδεο ‘ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΝ΢ Π΢ΓΣΟΝΛΝ΢ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ΢¨ 11
 12. 12. Ρα εθινγηθά ήζε ησλ νπαδώλ ηνπ Θσιέηηε Ξξνέθεηην λα θπξεζσζη θηιηθαί εθινγαί; Δπζύο θαη αη δεηλόηαηαη παξαβηάζεηο παξεζησπσλην ή εραξαθηεξίδνλην επνπζηώδεηο παξαηππίαη.θαη ε κελ βηα, ε ζηάζηο απηή , απεθαινπλην δηθαία άκπλα,ε δε αδηθία, ε αθνιαζία,ην ςεύδνο, δηθαηνζύλε, κεηξηόηεο,αιήζεηα.Θαη απηαί αη ιέμεηο ήιιαμαλ ζεκαζίαλ. Ζ κελ παξαβίαζηο ησλ θαιπώλ σλνκάζζε ε ζπζηνιή ησλ ζαλίδσλ,αη δε ζαπνπληθαζέιαη θαη ηα ζαθνύιηα θάιπαη, ε ιύκαλζηο ησλ ζθξαγίδσλ ηπραία ζύληξηςηο, νη ζπκβνιαηνγξάθνη επη ηεο ςεθνθνξίαο επηηξνπαί θαη νη απόβιεηνη ηνπ ιανύ εθιεθηνί απηνύ. Λ. Γξαγνύκεο, Ηζηνξηθαί Αλακλήζεηο, Αζήλα 1925. Πεγή: Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΟΤ ΔΘΛΟΤ΢ , ΔΘΓΟΣΗΘΖ ΑΘΖΛΧΛ, ηα. ΗΓ΄, ζ.119 12
 13. 13. Πηηγκηόηππν από ηηο πξώηεο εθινγέο ηνπ1844 Ρν ΦΔΘ πνπ δεκνζηεύζεθε ην βαζηιηθό δηάηαγκα κε ην νπνίν απνλεκήζεθε ακλεζηία γηα όια ηα εγθιήκαηα πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθινγώλ θαη κέρξη ηελ έθδνζή ηνπ, ηνλ Ηαλνπάξην 1845. 13
 14. 14. Θάιπε-ςεθνδόρνο ηεο επνρήο Νη κνιπβέληεο ζθαίξεο γίλνληαη «ςεθνδέιηηα». Aπό ηα Iόληα Νεζηά θαη ηε Bελεηία ζα έιζεη ε εθινγή κε ην ζθαηξίδην.... Ήηαλ κελ έλαο γξαθηθόο ηξόπνο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ, αιιά ηαπηόρξνλα ν πιένλ πνιπδάπαλνο θαη αλαρξνληζηηθόο. Kάζε ππνςήθηνο βνπιεπηήο είρε θαη ηε δηθή ηνπ θάιπε ζηελ εθινγή. H θάιπε ήηαλ ληελεθεδέληα, ρσξηζκέλε εζσηεξηθά ζηα δύν θαη βακκέλε εμσηεξηθά κηζή άζπξε κε γξακκέλν πάλσ ην NAI θαη κηζή καύξε κε γξακκέλν πάλσ ην OXI. O ςεθνθόξνο πεξλνύζε ην ρέξη ηνπ κέζα ζηελ θάιπε θαη έξηρλε ην ζθαηξίδην, ην νπνίν ήηαλ έλα κεγάιν κνιπβέλην ζθάγη, είηε ζην NAI, αλ ήζειε λα ςεθίζεη ηνλ ππνςήθην, είηε ζην OXI, αλ ήζειε λα ηνλ θαηαςεθίζεη. ΢ηνλ ππνςήθην ππνινγίδνληαλ κόλνλ όζεο ςήθνη είραλ ξηρηεί ζην NAI θαη αλάινγα κ’ απηέο νξηδόηαλ θαη ε ζεηξά επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ. Σν γξαθηθό ζέακα πνπ δεκηνπξγνύζε ε θαζηέξσζε ηνπ ζθαηξηδίνπ –ελόο ζπζηήκαηνο πνπ απνηεινύζαλ ιείςαλν ηεο ελεηηθήο αξηζηνθξαηίαο– μεθηλνύζε από ηνλ αξηζκό ησλ θαιπώλ πνπ απαηηνύληαλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ. Αξθεί λα αλαθεξζεί όηη ζε έλα λνκό πνπ ππήξραλ πελήληα ππνςήθηνη θαη νγδόληα εθινγηθά ηκήκαηα έπξεπε λα ηνπνζεηεζνύλ ηέζζεξηο ρηιηάδεο θάιπεο θαη ηζάξηζκνη αληηπξόζσπνη! ΞΖΓΖ: www.mikros-romios.gr 14
 15. 15. ΚΔΓΑΙΖ ΗΓΔΑ (ΘΥΙΔΡΡΖΠ)ΑΙ΢ΡΟΥΡΗΠΚΝΠ   Ζ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο ζα επέιζεη κε ηε δηεύξπλζε ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ, ώζηε λα πεξηιεθνύλ πεξηνρέο κε ειιεληθνύο πιεζπζκνύο πνπ βξίζθνληαη ππό μέλε -θπξίσο νζσκαληθή- θπξηαξρία. Ν Θσιέηηεο πξσηνρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν Μεγάλη Ιδέα (Δζλνζπλέιεπζε ην 1844). ΚΔΓΑΙΖ ΗΓΔΑ ΑΙ΢ΡΟΥΡΗΠΚΝΠ ε πνιηηηθή πνπ ζηόρεπε ζηελ έληαμε ησλ Διιήλσλ ,πνπ δνύζαλ ζηελ Νζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ζην ειιεληθό θξάηνο.  Νη Έιιελεο πνπ δνύζαλ ζηελ ΑΙ΢ΡΟΥΡΝΗ Νζσκαληθή απηνθξαηνξία νη νπνίνη δελ είραλ, αθόκε, ιπηξσζεί.  15
 16. 16. Γύν αληίζεηεο απόςεηο γηα ηε Κεγάιε Ηδέα Ν Ησάλλεο Θσιέηηεο γηα ηε Κεγάιε Ηδέα (1) Γηά ηελ γεσγξαθηθήλ ηεο ζέζηλ ε Διιάο είλαη ην θέληξνλ ηεο Δπξώπεο˙ ηζηακέλε θαη έρνπζα, εθ κελ δεμηώλ ηελ Αλαηνιήλ, εμ αξηζηεξώλ δε ηελ Γύζηλ, πξνώξηζηαη, ώζηε δηά κελ ηεο πηώζεσο απηήο λα θσηίζε ηελ Γύζηλ, δηά δε ηεο αλαγελλήζεσο ηελ Αλαηνιήλ. Σν κελ πξώηνλ εμεπιήξσζαλ νη πξνπάηνξεο εκώλ, ην δε δεύηεξνλ είλαη εηο εκάο αλαηεζεηκέλνλ˙ ελ ησ πλεύκαηη ηνπ όξθνπ ηνύηνπ θαη ηεο κεγάιεο ηαύηεο ηδέαο είδνλ πάληνηε ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπ έζλνπο λα ζπλέξρσληαη δηά λα απνθαζίζσζηλ νπρί πιένλ πεξί ηεο ηύρεο ηεο Διιάδνο, αιιά ηεο ειιεληθήο θπιήο. Πόζνλ επεζύκνπλ λα ήην[λ] παξόληεο ζήκεξνλ Γεξκαλνί, Εαΐκαη, Θνινθνηξώλαη, νη άιινηε ηεο Δζληθήο ΢πλειεύζεσο πιεξεμνύζηνη, θαη απηνί νη δξαμάκελνη ηα όπια επί ησ γεληθώ ηνύησ ζθνπώ, δηά λα ζπλνκνινγήζσζη κεη’ εκνύ πόζνλ εκαθξύλζεκελ ηεο κεγάιεο εθείλεο ηεο παηξίδνο ηδέαο, ηελ νπνίαλ εηο απηό ηνπ Ρήγα ην ηξαγνύδη είδνκελ θαηά πξώηνλ εθπεθξαζκέλελ. Δλ ελί πλεύκαηη ηόηε ελσκέλνη, όζνη είρνκελ ην επώλπκνλ Έιιελεο, εθεξδίζακελ κέξνο ηνπ όινπ ζθνπνύ. Η. Θσιέηηεο, Ιόγνο ζηελ Δζλνζπλέιεπζε, 14 Ηαλνπαξίνπ 1844. Πεγή: Θ.Θ. Γεκαξάο, Διιεληθόο Ρσκαληηζκόο, Δξκήο, Αζήλα 1982, ζ. 405-406. 16
 17. 17. ΗΓΔΑ ΚΑ΢ΟΝΘΝΟΓΑΡΝ΢  Κηα άιιε αληίιεςε, κε εθθξαζηή ηνλ Αιέμαλδξν Καπξνθνξδάην θαη ην αγγιηθό θόκκα, ππνζηήξηδε όηη:  Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ζα νδεγήζεη ζε ε εδαθηθή επέθηαζή. Ν αληηκνλαξρηθόο πνιηηηθόο θαη ζπγγξαθέαο Γ. Φηιάξεηνο γηα ηε Κεγάιε Ηδέα (2) Δηο πνίαλ επνρήλ θαηεγίλακελ εηιηθξηλώο θαη εηξγάζζεκελ επηκόλσο ππέξ ηεο πιηθήο πξναγσγήο εκώλ, ήηηο είλαη ν ζηύινο ηήο θαιώο ελλννπκέλεο εζηθήο αλαπηύμεσο; Δάλ ύπαξμε ζηηγκή, θαζ’ ελ δελ καο δηαηξνύζη πάζε πνιηηηθά εζσηεξηθώο ή δελ ζπξόκεζα από ην δέιεαξ πνιηηηθνύ ηαρπδαθηπινπξγνύ εηο πςειάο, ζπληαγκαηηθάο ζεσξίαο εμαληινύκελνη, αλακθηζβεηήησο απαζρνινύκεζα εηο ηελ Κεγάιελ Ηδέαλ, εμαζζελνύκελνη κε ην όλεηξνλ ηνύ λα ίδσκελ ηελ ειιεληθή ζεκαίαλ, θπκαηίδνπζαλ εηο ηελ Αγίαλ ΢νθίαλ. Γ. Φηιάξεηνο, εθεκ. Δύβνηα, 22.1.1876. Πεγή: Δ. ΢θνπεηέα, Σν «Πξόηππν Βαζίιεην» θαη ε Κεγάιε Ηδέα, Πνιύηππν, Αζήλα 1988, ζ. 360. 17
 18. 18. Ν Θξηκατθόο πόιεκνο (1854-1856) θαη ν ειιεληζκόο    Ρν 1854 μέζπαζε ξσζνηνπξθηθόο πόιεκνο. Αγγιία θαη Γαιιία ππνζηεξίδνπλ ην ζνπιηάλν. Ν πόιεκνο κεηαθέξεηαη ζηε ξσζηθή ρεξζόλεζν ηεο Θξηκαίαο (Θξηκατθόο πόιεκνο). 18
 19. 19. ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ  Ο Όζσλαο θαη πνιινί Έιιελεο ζεσξνύλ όηη κπνξεί ε Ειιάδα λα δηεπξύλεη ηα ζύλνξά ηεο ( κεηά από παξόηξπλζε ηεο Ρσζίαο). Ωο απνηέιεζκα: εμεγέξζεηο ζηε Θεζζαιία, ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε Μαθεδνλία (αξρέο ηνπ 1854). Γεινηνγξαθία πνπ ζαηηξίδεη ηε ζηάζε πνπ αθνινύζεζε ε Ρσζία απέλαληη ζηελ Ειιάδα κέρξη ηε ιήμε ηνπ Κξηκατθνύ πνιέκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηηο επεθηαηηθέο ηεο βιέςεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ αιιά θαη ζηα Βαιθάληα. 19
 20. 20. Ν ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΡΝ΢ ΞΔΗΟΑΗΑ Αγγιηθά θαη γαιιηθά ζηξαηεύκαηα θαηέιαβαλ ηνλ Ξεηξαηά (1854-1857) απαηηώληαο λα ηεξήζεη ε Διιάδα απζηεξή νπδεηεξόηεηα. Ν Θξηκατθόο πόιεκνο έιεμε κε ήηηα ηεο Οσζίαο. Πηελ Διιάδα, ηα ηξία παιαηά θόκκαηα (αγγιηθό, γαιιηθό θαη ξσζηθό) έπαςαλ λα ππάξρνπλ, θαζώο νη Έιιελεο έπαςαλ λα εκπηζηεύνληαη ηηο ηξεηο Κεγάιεο Γπλάκεηο. 20
 21. 21. ΣΑΡΗ ΣΝ΢ΚΑΓΗΝ΢Λ   Ο ζνπιηάλνο, πηεδόκελνο από ηηο Δπλάκεηο, πξνρώξεζε ζε κεηαξξπζκίζεηο, γλσζηέο σο Χάτι Χουμαγιούν (1856), ΢ΣΟΧΟ΢ ε δηαζθάιηζε ηεο ηζόηεηαο όισλ ησλ ππεθόσλ ηεο Οζσκ. απηνθξαηνξίαο, αλεμάξηεηνπ θπιήο ή ζξεζθεύκαηνο. Ν ζνπιηάλνο Ακπνύι Καηδίη δηαθεξύζζεη ην Σάηη Σνπκαγηνύλ ελώπησλ, κεηαμύ άιισλ, θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ ζξεζθεπηηθώλ θνηλνηήησλ. 1856. Σν Χάηη Χνπκαγηνύλ (Ηatt-i Ηumayun) κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά, Κσλζηαληηλνύπνιε, 6 Φεβξνπαξίνπ 1856.ΠΗΓΗ:www.fhw.gr 21 .
 22. 22. Ζ έμσζε ηνπ Όζσλα (1862) Ζ βαζκηαία αζηηθνπνίεζε ηεο Διιάδαο  Κηα λέα γεληά πνιηηηθώλ κε θηιειεύζεξεο ηδέεο  ν Όζσλαο δελ είρε πιένλ ηίπνηα λα πξνζθέξεη ζηε ρώξα. 1859-1862 αληηνζσληθό ξεύκα 2. 1ε Φεβξνπαξίνπ 1862 επαλάζηαζε (Λαππιηαθά) πνπ, αλ θαη δελ πέηπρε, έδεημε ηε θζνξά ηνπ θαζεζηώηνο. 3. ε θξνπξά ηεο Αζήλαο ζηαζίαζε ηνλ Νθηώβξην ηνπ 1862 . ΑΚΔΠΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ:  Ν Όζσλαο θεξύρζεθε έθπησηνο θαη ππνρξεώζεθε λα εγθαηαιείςεη ηε ρώξα. (12 Νθηώβξε 1862)  Έθπγε γηα ην Κόλαρν, όπνπ θαη πέζαλε ην 1867. 1. 22
 23. 23. Έθηαθην παξάξηεκα πνπ εμέδσζε ε εθεκεξίδα Φσο ζηηο 10 θαη 12 Οθησβξίνπ ηνπ 1862 ζρεηηθά κε ηελ έμσζε ηνπ Όζσλα. ΢ην ίδην θείκελν γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπγθξόηεζε πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο θαη ζηε ζύγθιεζε Δζλνζπλέιεπζεο. Αζήλα, Δ.Ι.Η.Α. Ν βαζηιηάο Όζσλαο θαη ε βαζίιηζζα Ακαιία εγθαηέιεηςαλ ηε ρώξα ζηηο 12 Νθησβξίνπ ηνπ 1862. Πηε ιηζνγξαθία εηθνλίδεηαη ε απνβίβαζε ηνπ βαζηιηθνύ δεύγνπο από ην πινίν Αμαλία θαη ε άκεζε επηβίβαζή ηνπ ζην βξεηαληθό αηκόπινην Σκύλλα κε ην νπνίν κεηαθέξζεθαλ ζηε Βελεηία. Σν ηξαπέδη όπνπ ππνγξάθεθε ε έμσζε ηνπ Όζσλα. Υαξαθηεξηζηηθό , ην ηζαθηζκέλν ζηέκκα ηνπ πάλσ ζην ηξαπέδη. 23

×