Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Απο την εξωση του Οθωνα (1862) εως το κινημα στο Γουδι - ενοτητα 20

2,029 views

Published on

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΣΑΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Απο την εξωση του Οθωνα (1862) εως το κινημα στο Γουδι - ενοτητα 20

  1. 1. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Ι΢ΣΟΡΙΑ Γ’ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ- ΕΝΟΣΗΣΑ 20η ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΞΩ΢Η ΣΟΤ ΟΘΩΝΑ (1862) ΕΩ΢ ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ ΢ΣΟ ΓΟΤΔΙ (ΟΜΑΔΟ΢ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗ΢Η ΣΗ΢ ΕΝΟΣΗΣΑ΢ ΢ΣΟ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙ ΣΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢)  Χριςιμθ κρίνεται θ προβολι αποςπάςματοσ τθσ εκπομπισ Η Μηχανή του Χρόνου «οι μεγάλεσ οικονομικζσ κρίςεισ ςτην Ελλάδα» (αρχι -12.00’), όπου γίνεται αναφορά ςτθν Πτϊχευςθ του 1893, το δικομματιςμό, τθν πρωκυπουργία Χ. Σρικοφπθ και Θ. Δθλιγιάννθ, τον ατυχι ελλθνοτουρκικό πόλεμο και τον Διεκνι Οικονομικό ζλεγχο ςτθ χϊρα μασ.  Κατόπιν αυτοφ δίνουμε ςτουσ μακθτζσ τουσ ανεπανάλθπτουσ ςατιρικοφσ ςτίχουσ του "ςφγχρονου των γεγονότων Αριςτοφάνθ" Γεϊργιου ΢ουρι, τουσ οποίουσ ηθτάμε να ερμθνεφςουν μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ. "Και ιτο για το Σφνταγμα παντοφ ςυνομιλία, και ο Τρικοφπθσ ζγραψε πωσ πταίει θ βαςιλεία, Και είδε ο Γεϊργιοσ πωσ του 'γιναν κουνοφπι και δυό βεντοφηεσ ζβαλε ςτο Σφνταγμα κοφτζσ, κι εκάκθςε ςτο κρόνο του και είπε ςτον Τρικοφπθ «ζλα λοιπόν να κυβερνάσ εςφ οποφ δεν φταίσ!» ........................................................... Κι εβγικε ο Χαρίλαοσ από τθ φυλακι κι εφφτρωςε Πρωκυπουργόσ με κόκκινο βρακί, ........................................................... Και πάταγοσ θκοφετο και οχλοβοι μεγάλθ, και ο Τρικοφπθσ ζπεςε βαρφσ ςτα χαμθλά, και ιλκαν τρίτοι, δεφτεροι, και τζταρτοι και άλλοι, και κάκε τόςο κόμματα εγζνοντο πολλά. Ο δε Μεγαλειότατοσ δεν ζλεγε μια λζξθ και μόνοσ του εψικφριηε «ασ βρζξει ότι τρζξει» Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ ΢ελίδα 1
  2. 2. ΟΜΑΔΑ Α’ Μεταβείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ κόςμου www.e-history.gr . Από τθν περίοδο ΝΕΟΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ επιλζξτε Η ΢ΤΓΚΡΟΣΗ΢Η ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ (1821-1897) και ςτθ ςυνζχεια πλοθγθκείτε ςτθν περίοδο 1833-1897. ΢το λιμμα Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ επιλζξτε ΠΕΡΙΟΔΟ΢ ΜΕ΢ΟΒΑ΢ΙΛΕΙΑ΢ και απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. 1. Μετά τθν ζξωςθ του Όκωνα ςυνζρχεται θ Β’ Εκνοςυνζλευςθ(1862) .Πόςο διιρκθςε και ποια κζματα τθν απαςχόλθςαν; 2. Μεταβαίνετε ςτθ χρονικι περίοδο 1863-1865 και μελετάτε το απόςπαςμα ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΩ΢ ΣΙ΢ ΕΚΛΟΓΕ΢ ΣΟΤ 1865. Ποιοσ είναι ο νζοσ βαςιλιάσ τθσ Ελλάδοσ; Ποιοι τον προτείνουν και ποια προίκα ςυνοδεφει τθν αναγόρευςθ του ςε Βαςιλζα των Ελλινων; (Χριςιμο κρίνεται οι μακθτζσ να ςυμβουλεφονται και τα αντίςτοιχα παρακζματα του ςχολικοφ βιβλίου ςελ.61-63) Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ ΢ελίδα 2
  3. 3. ΟΜΑΔΑ Β’ Μεταβείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ κόςμου www.e-history.gr . Από τθν περίοδο ΝΕΟΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ επιλζξτε Η ΢ΤΓΚΡΟΣΗ΢Η ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ (1821-1897) και ςτθ ςυνζχεια πλοθγθκείτε ςτθν περίοδο 1833-1897. ΢το λιμμα Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ επιλζξτε ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙ΢ΜΟ΢ II και απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. 1. Ποιο πολίτευμα κεςπίηεται από τθ Β Εκνοςυνζλευςθ το 1864;Ποια το περιεχόμενο του Νζου ΢υντάγματοσ; 2. ΢υγκρίνετε τα δυο ςυντάγματα 1844-1864 ωσ προσ τα κφρια χαρακτθριςτικά τουσ. Για το ςφνταγμα του 1844, επιλζξτε το λιμμα ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙ΢ΜΟ΢ Ι. (Χριςιμο κρίνεται οι μακθτζσ να ςυμβουλεφονται και τα αντίςτοιχα παρακζματα του ςχολικοφ βιβλίου ςελ.61-63). Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ ΢ελίδα 3
  4. 4. ΟΜΑΔΑ Γ’ Μεταβείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ κόςμου www.e-history.gr . Από τθν περίοδο ΝΕΟΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ επιλζξτε Η ΢ΤΓΚΡΟΣΗ΢Η ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ (1821-1897) και ςτθ ςυνζχεια πλοθγθκείτε ςτθν περίοδο 1833-1897. ΢το λιμμα Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ επιλζξτε ΠΟΛΙΣΙΚΗ Α΢ΣΑΘΕΙΑ και απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. 1. Ποια προβλιματα αντιμετωπίηει ο κοινοβουλευτιςμόσ αυτι τθν περίοδο (18651880); (Για τθν ερμθνεία του όρου Κοινοβουλευτιςμόσ ανατρζξτε ςτο Λεξικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ γλϊςςασ www.greek-language.gr ) 2. Ποιεσ πολιτικζσ προςωπικότθτεσ ξεχωρίηουν αυτι τθν περίοδο, που ενςτερνίηονται τισ αρχζσ του Κοινοβουλευτιςμοφ; (Χριςιμο κρίνεται οι μακθτζσ να ςυμβουλεφονται και τα αντίςτοιχα παρακζματα του ςχολικοφ βιβλίου ςελ.61-63). Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ ΢ελίδα 4
  5. 5. ΟΜΑΔΑ Δ΄ Μεταβείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ κόςμου www.e-history.gr . Από τθν περίοδο ΝΕΟΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ επιλζξτε Η ΢ΤΓΚΡΟΣΗ΢Η ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ (1821-1897) και ςτθ ςυνζχεια πλοθγθκείτε ςτθν περίοδο 1833-1897. ΢το λιμμα Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ επιλζξτε ΣΙ΢ ΠΣΑΙΕΙ και απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. 1. Ποιοσ , πότε, ποφ και γιατί δθμοςίευςε το άρκρο Σισ πταίει; Γιατί υποςτθρίηει τθν αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ και ποια θ ςθμαςία του όρου; Ποια θ άμεςθ αντίδραςθ των ανακτόρων ; 2. Σι ονομάηουμε δικομματιςμό; Μπορείτε να ςυμβουλευτείτε τθν πθγι 1. (Χριςιμο κρίνεται οι μακθτζσ να ςυμβουλεφονται και τα αντίςτοιχα παρακζματα του ςχολικοφ βιβλίου ςελ.61-63). ΠΗΓΗ 1. Δεν πταίει άρα το πολίτευμα, δεν πταίουςιν οι αντιπρόςωποι του Ζκνουσ, δεν πταίει το Ζκνοσ, αν θ Βουλι είνε κατατετμθμζνθ εισ πολλά κόμματα και δεν ζχει ζτοιμθν πλειονοψθφίαν, όταν ηθτθκι. Ασ αφεκι να λειτουργιςθ το πολίτευμα εν τθ βεβαιότθτι ότι εκ τθσ πλειονοψθφίασ τθσ Βουλισ μορφοφται θ κυβζρνθςισ, και ταχζωσ κα ίδωμεν τθν Βουλιν ςυνταςςομζνθν εισ δφο κόμματα. Τισ πταίει; 29 Ιουνίου του 1874, εφ. Καιροί Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ ΢ελίδα 5
  6. 6. ΟΜΑΔΑ Ε΄ Μεταβείτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.sansimera.gr/biographies/273 , μελετιςτε το αφιζρωμα ςτο Χαρίλαο Σρικοφπη και απαντιςτε ςτα ερωτιματα. 1. -Πότε και ποφ γεννικθκε ο Χ. Σρικοφπθσ; Ποιοι οι γονείσ του; -Πότε πζκανε και υπό ποιεσ ςυνκικεσ; -Πότε εξελζγθ για πρϊτθ φορά πρωκυπουργόσ; Πόςα χρόνια διετζλεςε Πρωκυπουργόσ; -Ποια κοινωνικι τάξθ εκπροςωποφςε; -Ποιοι οι πολιτικοί του αντίπαλοι; -Σι περιελάμβανε το μεταρρυκμιςτικό του πρόγραμμα; Γιατί ναυάγθςε τελικά; Ποιεσ οι ςυνζπειεσ τθσ Πτϊχευςθσ του 1878; 2. Παρατθριςτε τθν παρακάτω γελοιογραφία και αξιοποιιςτε τθν για τθν εξιγθςθ των γεγονότων τθσ εποχισ. ΢τη φωτογραφία διακρίνονται οι φράςεισ : ΟΡΓΗ ΘΕΟΤ, ΜΩΡΑΙ ΙΔΕΑΙ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΟ΢ΙΩΝ, ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.. Εικόνα 1, απελπιςμζνοσ βρίςκομαι ςε κφματα αγριεμζνα κι αν δεν αλλάξουν οι καιροί , αλίμονο ς΄ εμζνα.. (Χριςιμο κρίνεται οι μακθτζσ να ςυμβουλεφονται και τα αντίςτοιχα παρακζματα του ςχολικοφ βιβλίου ςελ.61-63). Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ ΢ελίδα 6
  7. 7. ΟΜΑΔΑ ΢Σ’ Μεταβείτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.sansimera.gr/biographies/165 , μελετιςτε το αφιζρωμα ςτο Θεόδωρο Δηλιγιάννη και απαντιςτε ςτα ερωτιματα. 1. Ποιοσ ιταν ο Θεόδωροσ Δθλιγιάννθσ; -Πόςεσ φορζσ διετζλεςε πρωκυπουργόσ ; -Ποια κοινωνικά ςτρϊματα εκπροςωποφςε; -Σι ςυνζβθ το ζτοσ 1896 και ποια θ ανάμειξι του ςτον ατυχι πόλεμο του 1897; -Ποιο το τζλοσ του; 2. Παρατθριςτε τθν παρακάτω γελοιογραφία και εξθγιςτε τισ πολιτικζσ κζςεισ του Θεόδωρου Δθλιγιάννθ, ζναντι των τρικουπικϊν μζτρων . (Χριςιμο κρίνεται οι μακθτζσ να ςυμβουλεφονται και τα αντίςτοιχα παρακζματα του ςχολικοφ βιβλίου ςελ.61-63). Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ ΢ελίδα 7
  8. 8. ΟΜΑΔΑ Ζ΄ Επιςκεφκείτε τθν θλεκτρονικι ςελίδα τθσ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ www.el.wikipedia.org και αναηθτιςτε τον όρο «Ατυχήσ πόλεμοσ του 1897». 1. Πότε κθρφχκθκε; Ποιεσ οι εμπόλεμεσ παρατάξεισ και ποια τα αίτια που τον πυροδότθςαν; 2. Ποια θ κατάςταςθ των εμπόλεμων δυνάμεων , ποια θ τελικι του ζκβαςθ και ποιεσ οι πολιτικζσ ςυνζπειεσ για τθ Ελλάδα; 3. Μελετιςτε τθν παρατικζμενθ πθγι και παρουςιάςτε ςε ςφντομο κείμενο τθν πολιτικι ατμόςφαιρα που επικρατοφςε ςτθν Ελλάδα μετά τον πόλεμο του 1897. Το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα μετά την ήττα στον πόλεμο του 1897 Σο ολιγαρχικόν κακεςτϊσ κα εςαρϊνετο από το πρϊτον τυχόν πραξικόπθμα. Σόςθ ιτο θ εξωτερικι ταπείνωςισ και ο εςωτερικόσ εκπεςμόσ του τόπουΑνατροπείσ όμωσ δεν υπιρχον. Οι αςτοί ευρίςκοντο εισ το ςτάδιον τθσ πολιτικισ των διαμορφϊςεωσ. Δεν ιςαν ακόμθ τάξισ αρχθγικι. Οι αξιωματικοί, οι οποίοι ελάμβανον ςυνικωσ τθν πρωτοβουλίαν των επαναςτάςεων,εδοκίμαηον τασ ςυνεπείασ τθσ ιττθσ. Ζγιναν αντικείμενον αδίκου και γενικοφ χλευαςμοφ. Γ. Βεντιρθσ, Η Ελλάσ του 1910-1920, Κκαροσ, Ακινα 1970, τόμ. Α/, ς. 31. Σ΢ΑΠΡΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΑ ΢ελίδα 8

×