Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adevarul Scripturii despre Fiul lui Dumnezeu

Biblia descoperă un Fiu literal initial si vesnic al lui Dumnezeu.

 • Login to see the comments

Adevarul Scripturii despre Fiul lui Dumnezeu

 1. 1. AdevAdevăărulrul ScripturiiScripturii despredespre Fiul luiFiul lui DumneDumnezzeueu
 2. 2. • “Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai Scripturilor şi care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiţi de amăgirea puternică ce ia lumea în stăpânire. Prin mărturia dată de Biblie, aceştia îl vor depista pe amăgitor în prefăcătoria lui. Timpul de încercare va veni peste toţi. Prin cernerea ispitei se vor descoperi creştinii adevăraţi. Sunt copiii lui Dumnezeu atât de solid întemeiaţi pe Cuvântul Său, încât să nu urmeze dovada dată de simţurile lor? Se vor prinde ei de Biblie şi numai de Biblie într-o astfel de criză? Satana îi va împiedica, dacă va putea, să-şi asigure pregătirea pentru a rezista în ziua aceea. El va pregăti lucrurile în aşa fel, încât să le îngrădească drumul, să-i atragă cu bogăţii pământeşti, să-i facă să ducă poveri grele şi apăsătoare, pentru ca inimile să le fie supraîmpovărate de grijile vieţii acesteia, iar ziua încercării să vină peste ei ca un hoţ.” E.White - Marea Luptă, p.626
 3. 3. • 1. Cum este numit1. Cum este numit Dumnezeu în relaţia cu IsusDumnezeu în relaţia cu Isus Hristos ?Hristos ?
 4. 4. • Romani 15:6 pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. • 2 Corinteni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, • Efeseni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. • 1 Petru 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie...
 5. 5. • 1 Ioan 5:1 Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El. • Ioan 1:14 Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 18 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
 6. 6. • 2. Ce texte biblice dovedesc2. Ce texte biblice dovedesc categoric că Isus a fostcategoric că Isus a fost singurul Fiu născut al luisingurul Fiu născut al lui Dumnezeu din veşnicie şi căDumnezeu din veşnicie şi că denumirea de Fiu nu a primit-odenumirea de Fiu nu a primit-o când a luat natura umană şi nucând a luat natura umană şi nu este nici metaforică?este nici metaforică?
 7. 7. • Proverbe 8:22 Domnul m-a făcut [mă avea] cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. 23 Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. 24 Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape; 25 am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, 26 când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. 27 Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului, 28 când a pironit norii sus, şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului, 29 când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului, 30 eu eram meşterul Lui, la lucru lângă el [„copilaşul dragostei Lui” – trad. Cornilescu revizuită 2001], şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, 31 jucând pe rotocolul pământului Său, şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.
 8. 8. • Proverbe 30:4 Cine s-a suit la ceruri, şi cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el, şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? • Galateni 4:4 Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege...
 9. 9. • 3. Ce se spune despre3. Ce se spune despre obârşia Celui care urma săobârşia Celui care urma să se nască în Betleem?se nască în Betleem?
 10. 10. • Mica 5:2. Şi tu, Betleeme Efrata,Mica 5:2. Şi tu, Betleeme Efrata, cu toate că eşti prea mic întrecu toate că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda,cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce vatotuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şistăpâni peste Israel, şi a căruia cărui obârşie se suie până în vremuriobârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilelestrăvechi, până în zilele veşnicieiveşniciei..
 11. 11. 4. Unde este prezentat în Scriptură adevărul precum că lucrarea de creaţie şi planul de mântuire au fost făcute între Dumnezeu şi Fiul Său?
 12. 12. • Geneza 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” • Ioan 1:1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. • Zaharia 6:12 Şi să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui, şi va zidi Templul Domnului. 13 Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi [„şi sfatul de pace va fi între ei doi” - traducerea revizuită 2001 şi trad. King James].”
 13. 13. • Proverbe 8:22 Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. 23 Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. 24 Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape; 25 am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, 26 când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărîmă din pulberea lumii. 30 .... eu eram meşterul Lui, la lucru lângă el....
 14. 14. • 5. Deşi sunt Fiinţe distincte,5. Deşi sunt Fiinţe distincte, ce împărtăşesc în comunce împărtăşesc în comun Dumnezeu şi Fiul Său, IsusDumnezeu şi Fiul Său, Isus Hristos?Hristos?
 15. 15. • Evrei 1:2 ...la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile. 3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, 4 ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. 5 Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?” 8 pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: 9 Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi.”
 16. 16. • Filipeni 2:6 El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu... • Ioan 10:27-30 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. 28 Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 30 Eu şi Tatăl una suntem.”
 17. 17. • 6. Ce diferenţe clare există6. Ce diferenţe clare există între Tatăl şi Fiul Său ?între Tatăl şi Fiul Său ?
 18. 18. Tatăl este înainte de Fiul, iar Hristos a fost născut din El, nu invers • Ioan 14:28 Aţi auzit că v-am spus: „Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: „Mă duc la Tatăl;” căci Tatăl este mai mare decât Mine. • Ioan 10:29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 30 Eu şi Tatăl una suntem.”
 19. 19. Fiul a primit tot ce are de la Tatăl Său, nu invers • Ioan 3:35 Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.
 20. 20. Dumnezeu este capul lui Hristos • 1 Corinteni 11:3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.
 21. 21. Fiul se închină Tatălui, nu invers • 1 Corinteni 15:28 Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.
 22. 22. Deşi divin, Fiul are El însuşiDeşi divin, Fiul are El însuşi caca Dumnezeu, pe Tatăl SăuDumnezeu, pe Tatăl Său • Efeseni 1:17 Şi mă rog caEfeseni 1:17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostruDumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei,Isus Hristos, Tatăl slavei, să văsă vă dea un duh de înţelepciune şi dedea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui...descoperire, în cunoaşterea Lui...
 23. 23.  Singurul care are nemurirea este Tatăl; deşi Fiului i s-a dat să aibă viaţa în Sine, Fiul a putut muri, în conformitate cu planul de mântuire. • 1 Timotei 6:15 care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, 16 singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin. • 1 Corinteni 15:3 V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi...
 24. 24. • 7. Amintiţi câteva lucruri7. Amintiţi câteva lucruri importante pe care Fiul luiimportante pe care Fiul lui Dumnezeu le-a primit de laDumnezeu le-a primit de la Tatăl Său.Tatăl Său.
 25. 25. • Ioan 3:35 Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile în mâna Lui. • Luca 10:22 Toate lucrurile Mi-au fost date în mâni de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, în afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, în afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” • Coloseni 1:18 El [Hristos] este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. • Matei 28:18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. • Ioan 5:26 Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.
 26. 26. • Ioan 5:27 Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului. • Ioan 17:1,2 După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, 2 după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu. • Efeseni 1:22 El [Tatăl] I-a pus totul sub picioare [Domnului Isus], şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii. • Filipeni 2:9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; • Evrei 5:5 Tot aşa şi Hristos, nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” • Ioan 5:36 Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.
 27. 27. • Efeseni 1:20 pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti... • Ioan 3:17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. • Evrei 1:2 [Tatăl] la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile • 1 Corinteni 1:30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. • Ioan 17:7 Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine de la Tine.
 28. 28. 8. Unde este poziţia Fiului lui8. Unde este poziţia Fiului lui Dumnezeu care s-a înălţat laDumnezeu care s-a înălţat la ceruri şi ce ne spune acestceruri şi ce ne spune acest lucru?lucru?
 29. 29. • Matei 26:64 „Da” i-a răspuns Isus „Sunt! „Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.” • Luca 22:69 De cum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.” • Marcu 12:36 Însuşi David, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a zis: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” • Evrei 8:1 Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
 30. 30. • 9. Care a fost declaraţia de9. Care a fost declaraţia de credinţă a ucenicilor,credinţă a ucenicilor, confirmată de Mântuitorul caconfirmată de Mântuitorul ca fiind o revelaţie divină corectăfiind o revelaţie divină corectă cu privire la poziţia Domnuluicu privire la poziţia Domnului Isus?Isus?
 31. 31. • Matei 16:13,16,17 Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că Sunt Eu, Fiul omului?” 16 Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 Isus a luat din nou cuvântul, şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
 32. 32. 10. Care a fost întrebarea şi10. Care a fost întrebarea şi declaraţia marelui preot cerutădeclaraţia marelui preot cerută sub jurământ lui Isus, înaintesub jurământ lui Isus, înainte de condamnarea Lui?de condamnarea Lui?
 33. 33. • Matei 26:63,64 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” 64 „Da” i-a răspuns Isus „sunt! „Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.”
 34. 34. 11. Ce adevăr ştiau până şi11. Ce adevăr ştiau până şi demonii despre Isus Hristos?demonii despre Isus Hristos?
 35. 35. • Matei 8:28,29 Când a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. 29 Şi iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?”
 36. 36. • 12. În conformitate cu12. În conformitate cu declaraţia apostolului Pavel,declaraţia apostolului Pavel, pe cine priveşte evanghelia,pe cine priveşte evanghelia, sau ce are în centrul ei?sau ce are în centrul ei?
 37. 37. • Romani 1:3,4 Ea [Evanghelia] priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, 4 iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru.
 38. 38. • 13. Care este adevărul13. Care este adevărul sublim al evangheliei caresublim al evangheliei care poate câştiga inimapoate câştiga inima păcătoşilor?păcătoşilor?
 39. 39. • Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. • 1 Ioan 4:10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. • 1 Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. • Romani 8:32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
 40. 40. 14. Care este baza credinţei14. Care este baza credinţei mântuitoare, adevărul pe caremântuitoare, adevărul pe care chiar Dumnezeu ni L-a făcutchiar Dumnezeu ni L-a făcut cunoscut?cunoscut?
 41. 41. • 1 Ioan 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. 13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică. • 1 Ioan 4:15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu. • 1 Ioan 5:5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
 42. 42. 15. Care este o caracteristică15. Care este o caracteristică definitorie a lucrăriidefinitorie a lucrării antihristului?antihristului?
 43. 43. • 1 Ioan 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. 23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl. 24 Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămânea în Fiul şi în Tatăl.
 44. 44. 16. Cu cine suntem chemaţi să16. Cu cine suntem chemaţi să avem părtăşie?avem părtăşie?
 45. 45. • 1 Ioan 1:3 deci, ce am văzut şi1 Ioan 1:3 deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şiam auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşievouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şicu noi. Şi părtăşia noastră estepărtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isuscu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus HristosHristos..

×