Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Top First Priority

1,197 views

Published on

He is our Priority. JESUS CHRIST, the king of kings and Lord of lords! our MESSIAH

Published in: Education, Business, Spiritual
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Top First Priority

 1. 1. TOP FIRST PRIORITY Exodus 20:1-3 Great Commission Ministry International
 2. 2. Exodus 20:1-3 <ul><li>1 At sinalita ng Dios ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, </li></ul><ul><li>2 Ako ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. </li></ul><ul><li>3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. </li></ul>
 3. 3. Exodus 34:14 <ul><li>Sapagka't hindi ka sasamba sa ibang dios: sapagka't ang Panginoon na ang pangalan ay Mapanibughuin; ay mapanibughuin ngang Dios: </li></ul>
 4. 4. Philippians 3:18-19 <ul><li>18 Sapagka't marami ang mga nagsisilakad, na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayo'y sinasabi ko sa inyo na may pagiyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Cristo: </li></ul><ul><li>19 Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa. </li></ul>
 5. 5. Matthew 6:24 <ul><li>Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. </li></ul>
 6. 6. Romans 1:25 <ul><li>Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa. </li></ul>
 7. 7. Exodus 20:2 <ul><li>Ako ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. </li></ul>
 8. 8. John 1:1 <ul><li>Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. </li></ul>
 9. 9. John 1:14 <ul><li>At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. </li></ul>
 10. 10. Matthew 8:20 <ul><li>At sinabi sa kaniya ni Jesus, May mga lungga ang mga zorra, at may mga pugad ang mga ibon sa langit; datapuwa't ang Anak ng tao ay walang kahiligan ang kaniyang ulo. </li></ul>
 11. 11. John 1:11 <ul><li>Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya. </li></ul>
 12. 12. Matthew 27:26 <ul><li>Nang magkagayo'y pinawalan niya sa kanila si Barrabas; nguni't si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. </li></ul>
 13. 13. Luke 22:63-64 <ul><li>63 At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. </li></ul><ul><li>64 At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? </li></ul>
 14. 14. Matthew 27:30 <ul><li>At siya'y kanilang niluluraan, at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. </li></ul>
 15. 15. Matthew 27:35 <ul><li>At nang siya'y kanilang maipako sa krus ay kanilang binahagi ang kaniyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran; </li></ul>
 16. 16. Luke 23:28 <ul><li>Datapuwa't paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili, at ang inyong mga anak. </li></ul>
 17. 17. John 19:30 <ul><li>Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, Naganap na: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga. </li></ul>
 18. 18. John 3:16 <ul><li>Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. </li></ul>
 19. 19. Matthew 11:28 <ul><li>Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. </li></ul>
 20. 20. John 6:37 <ul><li>Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. </li></ul>
 21. 21. Colossians 2:13-14 <ul><li>13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: </li></ul><ul><li>14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; </li></ul>
 22. 22. I Corinthians 6:19-20 <ul><li>19 O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili; </li></ul><ul><li>20 Sapagka't kayo'y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios. </li></ul>
 23. 23. I Corinthians 3:13-15 <ul><li>13 Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>14 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. </li></ul><ul><li>15 Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. </li></ul>

×