That’s Enough!

1,625 views

Published on

Enough is enough. God will come with wrath for those who disobeyed HIS commandments. Are you stubborn enough not to follow the King of all kings?

Published in: Education, Business, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

That’s Enough!

 1. 1. That’s enough! I King 21:1-29 Great Commission Ministries International Kingdom of Bahrain
 2. 2. <ul><li>Last days </li></ul>
 3. 3. 2 Timothy 3:1-5 <ul><li>1 Tandaan mo ito: mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. </li></ul><ul><li>2 Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. </li></ul><ul><li>3 Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang-puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>4 Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. </li></ul><ul><li>5 Sila'y magkukunwang may pananampalataya ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. </li></ul>
 5. 5. I Kings 21:1-29 <ul><li>Lust of the Flesh </li></ul><ul><li>Lust of the eyes </li></ul>
 6. 6. I Kings 21:1-29 <ul><li>1 Hindi nagtagal at ito naman ang nangyari kay Acab, hari ng Samaria. Sa tabi ng kanyang palasyo sa Jezreel ay may isang ubasan. Ito'y pag-aari ng isang tagaroon na ang pangala'y Nabat. </li></ul><ul><li>2 Nagustuhan ni Acab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat: &quot; Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan, o babayaran sa iyo.&quot; </li></ul>
 7. 7. <ul><li>3 Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat: &quot;Patawarin ako ni Yahweh, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno.&quot; </li></ul><ul><li>4 Umuwi si Acab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. </li></ul>Depression
 8. 8. <ul><li>5 Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong: &quot;Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?&quot; </li></ul><ul><li>6 Sumagot ang hari: &quot;Kinausap ko si Nabat na taga-Jezreel, at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako, at ang sabi'y hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan.&quot; </li></ul>
 9. 9. <ul><li>7 Wika sa kanya ni Jezebel: &quot; Halika na! Kumain ka at huwag ka nang malungkot! Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat.&quot; </li></ul><ul><li>8 Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari, at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lunsod na tinitirahan ni Nabat. </li></ul><ul><li>9 Ganito ang sabi niya sa sulat: &quot; Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. </li></ul>False hope!
 10. 10. False accusations! <ul><li>10 Kumuha kayo ng dalawang upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya: 'Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari.' Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lunsod at batuhin hanggang mamatay.&quot; </li></ul><ul><li>11 Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lunsod ang utos ni Jezebel. </li></ul><ul><li>12 Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. </li></ul>
 11. 11. Pagpatay! <ul><li>13 Lumabas ang dalawang saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito: &quot; Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari.&quot; Kaya't si Nabat ay inilabas ng lunsod at binato hanggang mamatay. </li></ul><ul><li>14 Nagpasabi agad sila kay Jezebel: &quot; Patay na po si Nabat na taga-Jezreel.&quot; </li></ul><ul><li>15 Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Acab at sinabi rito: &quot; Hayan! Kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya.&quot; </li></ul>
 12. 12. Selfishness and Greediness! <ul><li>16 Nang malaman ni Acab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. </li></ul>
 13. 13. God will grasp of the situation! <ul><li>13 Walang makapagtatago sa Diyos ; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. </li></ul>Hebrews 4:13
 14. 14. God will grasp of the situation! <ul><li> 12 Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa , higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila'y talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. </li></ul>Hebrews 4:12
 15. 15. God will grasp of the situation! <ul><li>17 Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga-Tisbe: </li></ul><ul><li>18 &quot;Madali ka! Puntahan mo si Haring Acab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. </li></ul>
 16. 16. God’s message is direct and plain! <ul><li>19 Sabihin mo sa kanya: 'Ito ang ipinasasabi ni Yahweh: Isa kang mamamatay-tao. Ngayon nama'y pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo.' &quot; </li></ul>
 17. 17. GUILT AND CONVICTION! <ul><li>20 Sinabi ni Acab kay Elias: &quot;Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway?&quot; Sagot naman sa kanya ni Elias: &quot;Oo! Hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan! </li></ul><ul><li>21 Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ni Yahweh: 'Itatakwil kita! Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. </li></ul>
 18. 18. GOD KNOWS EVERYTHING! <ul><li>3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. </li></ul>PROVERBS 15:3
 19. 19. The Sentence! When God says “THAT’S ENOUGH!” <ul><li>22 Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat, at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahias sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala.' </li></ul><ul><li>23 Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel: Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. </li></ul><ul><li>24 Sinuman sa angkan ni Acab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso; sinumang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak.&quot; </li></ul>
 20. 20. <ul><li>25 (Dahil sa mga sulsol ni Jezebel nagumon si Acab sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. </li></ul><ul><li>26 Sumamba rin siya sa mga diyus-diyusan, gaya ng mga Amorreo na pinalayas ni Yahweh pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon.) </li></ul>
 21. 21. CONVICTION AND REPENTANCE <ul><li>27 Nang marinig ni Acab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan! </li></ul>
 22. 22. HEBREWS 12:5-8 <ul><li>5 Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya---mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? &quot;Anak, huwag kang magwalang-bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. </li></ul><ul><li>6 Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak.&quot; </li></ul>
 23. 23. <ul><li>7 Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? </li></ul><ul><li>8 Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak kundi mga anak sa labas. </li></ul>HEBREWS 12:5-8
 24. 24. <ul><li>28 Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias: </li></ul><ul><li>29 &quot;Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Acab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan .&quot; </li></ul>God’s forgiveness
 25. 25. Acts 16:30-31 <ul><li>30 Inilabas niya ang mga ito at sinabi, &quot;Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?&quot; </li></ul><ul><li>31 Sumagot sila, &quot; Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka- -- ikaw at ang iyong sambahayan.&quot; </li></ul>

×