Tawirin Ang Iyong Jordan

1,475 views

Published on

Tawirin mo ang problema mo... tawirin ang iyong Jordan ng Buhay mo...

Published in: Education, Business, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tawirin Ang Iyong Jordan

 1. 1. Tawirin ang iyong Jordan Joshua 3:1 Great Commission Ministries International
 2. 2. Matthew 6:33 <ul><li>Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian , at ang kaniyang katuwiran ; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. </li></ul>
 3. 3. Joshua 1:8 <ul><li>Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig , kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad , at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. </li></ul>
 4. 4. Proverbs 1:23-33 <ul><li>23 Magsibalik kayo sa aking saway : narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. </li></ul><ul><li>24 Sapagka't ako'y tumawag , at kayo'y tumanggi : aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; </li></ul><ul><li>25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo , at hindi ninyo inibig ang aking saway : </li></ul>
 5. 5. <ul><li>26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan : ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; </li></ul><ul><li>27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo </li></ul>
 6. 6. <ul><li>28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin , nguni't hindi ako sasagot ; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: </li></ul><ul><li>29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. </li></ul><ul><li>30 Ayaw sila ng aking payo ; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: </li></ul>
 7. 7. <ul><li>31 Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. </li></ul><ul><li>32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. </li></ul><ul><li>33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. </li></ul>
 8. 8. Joshua 3:1-17 <ul><li>1 At bumangong maaga si Josue sa kinaumagahan; at sila'y umalis sa Sittim at napasa Jordan, siya at ang lahat na mga anak ni Israel; at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>2 At nangyari pagkatapos ng tatlong araw, na ang mga pinuno ay napasa gitna ng kampamento; </li></ul><ul><li>3 At sila'y nagutos sa bayan, na sinasabi, Pagka inyong nakita ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Dios , at dinadala ng mga saserdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>4 Gayon ma'y magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may dalawang libong siko ang sukat: huwag ninyong lapitan , upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan; sapagka't hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. </li></ul><ul><li>5 At sinabi ni Josue sa bayan, Magpakabanal kayo ; sapagka't bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>At nagsalita si Josue sa mga saserdote, na sinasabi, Buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magpauna kayo sa bayan. At kanilang binuhat ang kaban ng tipan, at nagpauna sa bayan. </li></ul><ul><li>7 At sinabi ng Panginoon kay Josue, Sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel, upang kanilang makilala, na kung paanong ako'y suma kay Moises ay gayon ako sasaiyo. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan, na iyong sasabihin, Pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. </li></ul><ul><li>9 At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, Magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Dios. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>At sinabi ni Josue, Sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Dios ay nasa gitna ninyo, at walang pagsalang kaniyang itataboy sa harap ninyo ang Cananeo, at ang Hetheo, at ang Heveo, at ang Pherezeo, at ang Gergeseo, at ang Amorrheo, at ang Jebuseo. </li></ul><ul><li>11 Narito, ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Jordan. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>12 Ngayon nga ay kumuha kayo ng labing dalawang lalake sa mga lipi ni Israel, na isang lalake sa bawa't lipi. </li></ul><ul><li>13 At mangyayari, na pagka ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ng Panginoon, ng Panginoon ng buong lupa, ay titigil sa tubig ng Jordan, na ang tubig ng Jordan ay mahahawi , sa makatuwid baga'y ang tubig na bumababang mula sa itaas; at magiisang bunton. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>14 At nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda, upang tumawid sa Jordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan; </li></ul><ul><li>15 At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban, at ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, (sapagka't inaapawan ng Jordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pagaani,) </li></ul>
 16. 16. <ul><li>16 Na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil, at nagisang bunton na malayo sa kanila, sa Adam, na bayang nasa tabi ng Sarethan: at yaong nagsisibaba sa dagat ng Araba, na Dagat na Alat ay lubos na nahawi : at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jerico . </li></ul><ul><li>17 At ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan ; at ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa, hanggang sa nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa. </li></ul>
 17. 17. Jeremiah 17:5-8 <ul><li>5 Ganito ang sabi ng Panginoon: Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kaniyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. </li></ul><ul><li>6 Sapagka't siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang, at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>7 Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pagasa ay ang Panginoon. </li></ul><ul><li>8 Sapagka't siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, at naguugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa; at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyu, o maglilikat man ng pagbubunga. </li></ul>
 19. 19. God Bless you

×