Serve With Gladness!

1,432 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Serve With Gladness!

 1. 1. Serve with gladness! Joshua 24:15 Great Commission Ministry
 2. 2. Psalms 100:2 <ul><li>Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa; lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa! </li></ul>
 3. 3. Joshua 24:15 <ul><li>At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod: sa diyus-diyusang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga diyus-diyusan ng mga Amorreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. </li></ul><ul><li>Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod.&quot; </li></ul>
 4. 4. Luke 16:13 <ul><li>&quot;Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran nang sabay ang Diyos at ang kayamanan.&quot; </li></ul>
 5. 5. Luke 14:27 <ul><li>Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. </li></ul>
 6. 6. Luke 9:23 <ul><li>At sinabi niya sa lahat, &quot;Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili , pasanin araw-araw ang kanyang krus , at sumunod sa akin. </li></ul>
 7. 7. Luke 18:18-24 <ul><li>18 Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, &quot;Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?&quot; </li></ul><ul><li>19 Sumagot si Jesus, &quot;Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>20 Alam mo na ang mga utos: 'Huwag kang mangangalunya; huwag kang papatay; huwag kang magnanakaw; huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi; igalang mo ang iyong ama't ina.' &quot; </li></ul>
 9. 9. <ul><li>21 At sumagot siya, &quot; Ang lahat pong iya'y tinutupad ko na mula pa sa pagkabata.&quot; </li></ul><ul><li>22 Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, &quot;Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin.&quot; </li></ul>
 10. 10. <ul><li>23 Ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito, sapagkat siya'y napakayaman. </li></ul><ul><li>24 Nakita ni Jesus na nalulungkot siya, at kanyang sinabi, &quot;Napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang mayayaman! </li></ul>
 11. 11. Luke 12:34 <ul><li>Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso.&quot; </li></ul>
 12. 12. 1 Timothy 6:9-10 <ul><li>9 Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. </li></ul><ul><li>10 Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. </li></ul>
 13. 13. Deuteronomy 28:47-48 <ul><li>47 Hindi ninyo pinaglingkuran nang buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. </li></ul><ul><li>48 Kaya, ipasasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa gitna ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at pangangailangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan nila kayo hanggang kayo ay malipol. </li></ul>
 14. 14. LUKE 19:1-10 <ul><li>1 Pumasok si Jesus sa Jerico, at naglakad sa kabayanan. </li></ul><ul><li>2 Doo'y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaqueo. </li></ul><ul><li>3 At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito . Ngunit siya'y napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>4 Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. </li></ul><ul><li>5 Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, &quot;Zaqueo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo.&quot; </li></ul>
 16. 16. <ul><li>6 Nagmamadali siyang bumaba, at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. </li></ul><ul><li>7 Lahat ng nakakita nito ay nagbulung-bulungan. &quot;Nakikituloy siya sa isang makasalanan,&quot; wika nila. </li></ul><ul><li>8 Tumayo si Zaqueo at sinabi, &quot;Panginoon , ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya.&quot; </li></ul>
 17. 17. <ul><li>9 At sinabi sa kanya ni Jesus, &quot;Ang kaligtasa'y dumating ngayon sa sambahayang ito; lipi rin ni Abraham ang taong ito. </li></ul><ul><li>10 Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw.&quot; </li></ul>
 18. 18. Proverbs 30:7-9 <ul><li>7 Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay: </li></ul><ul><li>8 Huwag akong bayaang maging sinungaling . Huwag mo akong payamanin o paghirapin . Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>9 Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayo'y malapastangan kita. </li></ul>

×