Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seducing spirits

510 views

Published on

Pastora Agnes during the Sunday Worship Service

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seducing spirits

 1. 1. Ngunit hayag na sinasabi ngEspiritu, na sa mga huling panahonang ibay magsisitalikod sa pana-nampalataya, at mangakikinig samga espiritung mapanghikayat atsa mga aral ng mga demonio,I Timothy 4:1
 2. 2. 1. O hindi baga ninyo nalalaman mgakapatid (sapagkat nagsasalita ako samga taong nakakaalam ng kautusan),na ang kautusan ay naghahari sa taosamantalang siyay nabubuhay?Romans 7:1-4
 3. 3. 2. Sapagkat ang babae na mayasawa ay itinali ng kautusan saasawa samantalang ito aynabubuhay; datapuwat kung angasaway mamatay, ay kalag na sakautusan ng asawa.Romans 7:1-4
 4. 4. 3. Kaya nga kung, samantalang nabubuhayang asawa, siyay makikisama sa ibanglalake, siyay tatawaging mangangalunya:datapuwat kung mamatay ang asawa, aylaya na siya sa kautusan, ano pat siyayhindi na mangangalunya, bagaman siyaymakisama sa ibang lalake.Romans 7:1-4
 5. 5. 4. Gayon din naman, mga kapatid ko,kayoy nangamatay rin sa kautusan sapamamagitan ng katawan ni Cristo;upang kayoy makisama sa iba, samakatuwid bagay doon sa nabuhayna maguli, upang tayoymagsipagbunga sa Dios.Romans 7:1-4
 6. 6. Sapagkat ang lahat na sainyo ay binautismuhan kayCristo ay ibinihis si Cristo.Galatians 3:27
 7. 7. Yaon ngang nagsitanggapng kaniyang salita ay nanga-bautismuhan: at nanga-paragdag sa kanila nang arawna yaon ang may tatlong libongkaluluwa.Acts 2:41
 8. 8. 21. Hindi ang bawat nagsasabisa akin, Panginoon, Panginoon,ay papasok sa kaharian nglangit; kundi ang gumaganapng kalooban ng aking Ama nanasa langitMatthew 7:21-23
 9. 9. 22. Marami ang mangagsasabi sa akinsa araw na yaon, Panginoon,Panginoon, hindi baga nagsipanghulakami sa iyong pangalan, at sapangalan moy nangagpalayas kami ngmga demonio, at sa pangalan moynagsigawa kami ng maraming gawangmakapangyarihan?Matthew 7:21-23
 10. 10. 23. At kung magkagayoyipahahayag ko sa kanila, Kailanmay hindi ko kayo nangakilala:magsilayo kayo sa akin, kayongmanggagawa ng katampalasanan.Matthew 7:21-23
 11. 11. Datapuwat sinabi sa kanila niJesus, Huwag ninyong pagbawalansiya: sapagkat ang hindi laban sainyo, ay sumasa inyo.Luke 9:50
 12. 12. Hindi ninyo maiinuman angsaro ng Panginoon, at ang saro ngmga demonio: kayoy hindimaaaring makisalo sa dulang ngPanginoon, at sa dulang ng mgademonio.I Corinthians 10:21
 13. 13. Magingat ka sa iyong sarili, atsa iyong turo. Manatili ka sa mgabagay na ito; sapagkat sapaggawa nito ay ang iyo ring sariliang ililigtas mo at pati ng mganagsisipakinig sa iyo.I Timothy 4:16
 14. 14. 1. Ipinagbibilin ko sa iyo sapaningin ng Dios, at ni Cristo Jesus,na siyang huhukom sa mga buhayat sa mga patay, sa pamamagitanng kaniyang pagpapakita at sakaniyang kaharian:II Timothy 4:1-4
 15. 15. 2. Ipangaral mo ang salita;magsikap ka sa kapanahunan, at sadi kapanahunan, sumawata ka,sumaway ka, mangaral ka na maybuong pagpapahinuhod atpagtuturo.II Timothy 4:1-4
 16. 16. 3. Sapagkat darating ang panahon nahindi nila titiisin ang magaling na aral;kundi, pagkakaroon nila ng kati ngtainga, ay magsisipagbunton sila sakanilang sarili ng mga gurong ayon sakanilang sariling mga masasamangpita;II Timothy 4:1-4
 17. 17. 4. At ihihiwalay sa katotohananang kanilang mga tainga, atmga ibabaling sa katha.II Timothy 4:1-4
 18. 18. 6. Sapagkat sa mga ito angnanganggagapang sa mga bahay,at binibihag ang babaing halingna lipos ng mga kasalanan,hinihila ng mga ibat ibang pita,II Timothy 3:6-7
 19. 19. 7. Na laging nagsisipagaral,at kailan pa man ay hindinakararating sa pagkaalamng katotohanan.II Timothy 3:6-7

×