Remember Lot's wife

535 views

Published on

A powerful end time message. May the good Lord bless and keep the hearer's of the Word! Hallelujah! Amen!

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Remember Lot's wife

 1. 1. Luke 17:28-32Luke 17:28 Gayon din naman kung paanoang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; silaynagsisikain, silay nagsisiinom, silaynagsisibili, silay nangagbibili, silaynangagtatanim, silay nangagtatayo ng bahay.Luke 17:29 Datapuwat nang araw na umalissa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langitng apoy at asupre, at nilipol silang lahat:
 2. 2. Luke 17:30 Gayon din naman angmangyayari sa araw na ang Anak ng tao aymahayag.Luke 17:31 Sa araw na yaon, ang mapapasabubungan, at nasa bahay ng kaniyang mgapag-aari, ay huwag silang manaog upangkunin: at ang nasa bukid ay gayon din, huwagsiyang umuwi.
 3. 3. Luke 17:32 Alalahanin ninyo ang asawa niLot.
 4. 4. Genesis 19:1-19Gen 19:1 At nagsidating ang dalawang anghelsa Sodoma, nang nagtatakip silim; at si Lot aynakaupo sa pintuang-bayan ng Sodoma: atsilay nakita ni Lot, at nagtindig upangsalubungin sila; at iniyukod ang mukha salupa;
 5. 5. Gen 19:2 At nagsabi, Ngayon nga mgapanginoon ko, ipinamamanhik ko sa inyo nakayoy magsiliko at magsipasok sa bahay nginyong lingkod, at kayoy matira sa buongmagdamag, at maghugas ng inyong mga paa,at sa madaling araw ay magsipagbangon kayoat magpatuloy ng inyong paglakad. Atkanilang sinabi, Hindi, kundi sa langsanganmananahan kami sa buong magdamag.
 6. 6. Gen 19:3 At kaniyang pinakapilit sila; at silaynagsiliko, at nagsipasok sa kaniyang bahay; atsilay kaniyang pinaghandaan, at ipinagluto ngmga tinapay na walang levadura, at nagsikain.Gen 19:4 Datapuwat bago nagsihiga, ang bahayay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwidbagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata atgayon din ng mga matanda ng buong bayan sabuong palibot;
 7. 7. Gen 19:5 At kanilang tinawagan si Lot, atsinabi sa kaniya, Saan nangaroon ang mgalalaking dumating sa iyo ng gabing ito? ilabasmo sila sa amin upang kilalanin namin sila.Gen 19:6 At nilabas sila ni Lot sa pintuan, atisinara ang pinto sa likuran niya.Gen 19:7 At sinabi niya, Ipinamamanhik kosa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayonggumawa ng ganiyang kasamaan.
 8. 8. Gen 19:8 Narito, ngayon, may dalawa akonganak na babae, na hindi nakakilala ng lalake;ipinamamanhik ko sa inyo, na silay akingilalabas sa inyo, at gawin ninyo sa kanila angmagalingin ninyo sa inyong paningin: huwaglamang ninyong gawan ng anoman ang mgalalaking ito; yamang silay nangasa silong ngaking bubungan.
 9. 9. Gen 19:9 At sinabi nila, Umurong ka! At sinabipa nila, Ang taong itoy naparito upangmakipamayan, at ibig niyang maging hukom:ngayon ngay gagawan ka namin ng lalongmasama kay sa kanila. At kanilang ipinagtulakanang lalaking si Lot, at nagsilapit upang sirain angpintuan.Gen 19:10 Datapuwat iniunat ng mga lalakeang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ngbahay at kanilang sinarhan ang pintuan.
 10. 10. Gen 19:11 At ang mga taong nangasa pintuan ngbahay ay mga pinagbulag nila, ang muntitmalaki: ano pat silay nangayamot sapaghahanap ng pintuan.Gen 19:12 At sinabi ng mga lalake kay Lot,Mayroon ka pa ritong kamaganakan? Ang iyongmga manugang, at ang iyong mga anak na lalakeat babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sabayan: ay ipagaalis mo sa dakong ito:
 11. 11. Gen 19:13 Sapagkat aming lilipulin ang dakongito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw saharap ng Panginoon; at kami ay sinugo ngPanginoon upang aming lipulin.Gen 19:14 At si Lot ay lumabas, at pinagsabihanniya ang kaniyang mga manugang na nagasawasa kaniyang mga anak na babae, atsinabi, Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakongito; sapagkat gugunawin ng Panginoon angbayan. Datapuwat ang akala ng kaniyang mgamanugang ay nagbibiro siya.
 12. 12. Gen 19:15 At nang umumaga ay pinapagmadaling mga anghel si Lot, na sinasabi, Magbangonka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyongdalawang anak na babae na narito, baka patiikaw ay madamay sa parusa sa bayan.Gen 19:16 Datapuwat siyay nagluluwat; athinawakan ng mga lalake ang kaniyang kamay,at ang kamay ng kaniyang asawa, at ang kamayng kaniyang dalawang anak na babae; sa habagsa kaniya ng Panginoon: at siyay kanilanginilabas, at siyay kanilang inilagay sa labas ngbayan.
 13. 13. Gen 19:17 At nangyari, na nang silaymailabas na nila, ay sinabi, Itakas mo angiyong buhay; huwag kang lumingon ohuminto man sa buong kapatagan; tumakaska hanggang sa bundok, baka ikaw aymamatay.Gen 19:18 At sinabi sa kanila ni Lot, Huwagganiyan, panginoon ko:
 14. 14. Gen 19:24 Nang magkagayoy nagpaulan angPanginoon sa Sodoma at Gomorra ng azufreat apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit;Gen 19:25 At ginunaw niya ang mga bayangyaon, at ang buong Kapatagan at ang lahat ngnangananahan sa mga bayang yaon, at angtumutubo sa lupang yaon.
 15. 15. Gen 19:26 Datapuwat ang asawa ni Lot aylumingon sa likuran ni Lot, at naging haligingasin.

×