Pusong Umaamin

706 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pusong Umaamin

 1. 1. “Isang pusong tapat sa akiy likhain,bigyan mo, O Diyos, ng bagongdamdamin.
 2. 2. 8 Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, "Abel, pumunta tayo sa bukid." Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel.
 3. 3. 9 Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?“ Sumagot siya, "Hindi ko alam. Bakit, ako bay tagapag-alaga ng aking kapatid?"10 At sinabi ni Yahweh, "Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid, at humihingi ng katarungan.
 4. 4. “Kasalanay nangungusap sa puso ngmasasama,sa kaibuturan ng puso doon itonagwiwika;tumatanggi sa Diyos at ni takot itoywala.”
 5. 5. “Ang nagkukubli ng kanyang sala ayhindi mapapabuti,ngunit kahahabagan ng Diyos angnagbabalik-loob at nagsisisi.”
 6. 6. 9 Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang silay matuwid.10 "May dalawang lalaking pumasok sa Templo upang manalangin, ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis.
 7. 7. 11Tumayo ang Pariseo at nanalangin nang ganito tungkol sa kanyang sarili: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangaluny a, o kayay katulad ng maniningil ng buwis na ito.
 8. 8. 12 Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita.„13 Samantala, ang maniningil ng buwis namay nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!
 9. 9. 14 Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking itoy umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas."
 10. 10. 1 Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Natan. Pagdating doon ay sinabi niya, "Sa isang lunsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isay dukha. 2 Maraming kawan at bakahan ang mayaman,
 11. 11. 3 samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaing tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinapainom.
 12. 12. 4 Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin."
 13. 13. 5 Napasigaw sa galit si David, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, a dapat mamatay ang taong iyan!6 Kailangang magbayad siya nang apat na beses sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha."7 Sinabi agad ni Natan kay David, "Ikaw ang lalaking iyon! Ito ang ipinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel: Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul.
 14. 14. 13 Sinabi ni David kay Natan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Natan, "Pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay.14 Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay."
 15. 15. 1 Akoy kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang- loob; mga kasalanan koy iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!2 Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mong aking kasalanan!
 16. 16. 3 Mga pagkakasala koy kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala.4 Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa koy di mo kinalugdan; kaya may katuwiran ka na akoy hatulan, marapat na akoy iyong parusahan.
 17. 17. 5 Akoy masama na buhat nang isilang, makasalanan na nang akoy iluwal.6 Nais mo sa akiy isang pusong tapat; puspusin mo ako ng dunong mong wagas.7 Ako ay linisin, sala koy hugasan at akoy puputi nang lubus-lubusan.
 18. 18. 8 Sa galak at tuwa ako ay puspusin; butong nanghihinay muling palakasin.9 Ang kasalanan koy iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin.
 19. 19. God Bless

×