Mark them

331 views

Published on

Mark Them! Watch us at www.onegodjesuschrist.com

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mark them

 1. 1. 17 Now I beseech you, brethren, markthem which cause divisions and offencescontrary to the doctrine which ye havelearned; and avoid them.17 Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mgakapatid, na tandaan ninyo yaong mgapinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ngmga katitisuran, laban sa mga aral na inyongnangapagaralan: at kayoy magsilayo sa kanila.
 2. 2. 18 For they that are such serve not ourLord Jesus Christ, but their own belly;and by good words and fair speechesdeceive the hearts of the simple.18 Sapagkat ang mga gayon ay hindinagsisipaglingkod sa Cristong Panginoon, kundi sakanilang sariling tiyan; at sa pamamagitan ngkanilang mabuting pananalita at maiinam na mgatalumpati ay dinadaya ang mga puso ng mgawalang malay.
 3. 3. 17 Brethren, be followers together ofme, and mark them which walk so as yehave us for an ensample.17 Mga kapatid, kayoy mangagkaisangtumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mganagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawangnakikita ninyo sa akin.
 4. 4. 18 (For many walk, of whom I havetold you often, and now tell you evenweeping, that they are the enemiesof the cross of Christ:18 Sapagkat marami ang mganagsisilakad, na siyang madalas na akingsinabi sa inyo, at ngayoy sinasabi ko sainyo na may pagiyak, na sila ang mgakaaway ng krus ni Cristo:
 5. 5. 19 Whose end is destruction, whoseGod is their belly, and whose glory is intheir shame, who mind earthly things.)19 Na ang kanilang kahihinatnan ay angkapahamakan, na ang kanilang dios ay angtiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasakanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagayna ukol sa lupa.
 6. 6. 9 Give therefore thy servant anunderstanding heart to judge thy people,that I may discern between good andbad: for who is able to judge this thy sogreat a people?9 Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isangmatalinong puso upang humatol sa iyong bayan,upang aking makilala ang mabuti at ang masama;sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyongmalaking bayan?
 7. 7. 10 And the speech pleased the Lord,that Solomon had asked this thing.10 At ang pangungusap ay nakalugod saPanginoon, na hiningi ni Salomon ang bagay naito.
 8. 8. 11 And God said unto him, Becausethou hast asked this thing, and hast notasked for thyself long life; neither hastasked riches for thyself, nor hast askedthe life of thine enemies; but hast askedfor thyself understanding to discernjudgment;11 At sinabi ng Dios sa kaniya, Sapagkat iyong hiningiang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo angmahabang buhay; o hiningi mo man sa iyo ang mgakayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyongmga kaaway; kundi hiningi mo sa iyoy katalinuhanupang kumilala ng kahatulan;
 9. 9. 12 Behold, I have done according to thywords: lo, I have given thee a wise and anunderstanding heart; so that there wasnone like thee before thee, neither afterthee shall any arise like unto thee.12 Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita:narito, aking binigyan ka ng isang pantas atmatalinong puso; na anopat walang naging gayamo na una sa iyo, o may babangon mang sinomanpagkamatay mo.
 10. 10. 13 And I have also given thee that whichthou hast not asked, both riches, andhonour: so that there shall not be anyamong the kings like unto thee all thy days.13 At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mohinihingi, ang kayamanan at gayon din angkarangalan, na anopat walang magiging gaya mosa mga hari, sa lahat ng iyong mga kaarawan.
 11. 11. 14 And if thou wilt walk in my ways, tokeep my statutes and mycommandments, as thy father David didwalk, then I will lengthen thy days.14 At kung ikaw ay lalakad sa aking mgadaan, upang ingatan ang aking mgapalatuntunan, at ang aking mga utos, gaya nginilakad ng iyong amang si David, ay akinngang palalaunin ang iyong mga kaarawan.
 12. 12. 16 Then came there two women, thatwere harlots, unto the king, and stoodbefore him.16 Nang magkagayoy naparoon sa hari angdalawang babae na mga patutot, at nagsitayosa harap niya.
 13. 13. 17 And the one woman said, O my lord,I and this woman dwell in one house;and I was delivered of a child with her inthe house.17 At sinabi ng isang babae, Oh panginoonko, ako at ang babaing ito ay tumatahan saisang bahay; at akoy nanganak ng isangbatang lalake sa bahay na kasama ko siya.
 14. 14. 18 And it came to pass the third day afterthat I was delivered, that this woman wasdelivered also: and we were together; therewas no stranger with us in the house, savewe two in the house.18 At nangyari, nang ikatlong araw pagkatapos naakoy makapanganak, na ang babaing itoynanganak naman; at kami ay magkasama; walangiba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sabahay.
 15. 15. 19 And this womans child died in thenight; because she overlaid it.19 At ang anak ng babaing ito ay namatay sakinagabihan; sapagkat kaniyang nahigan.
 16. 16. 20 And she arose at midnight, and tookmy son from beside me, while thinehandmaid slept, and laid it in her bosom,and laid her dead child in my bosom.20 At siyay bumangon sa hating gabi, atkinuha niya ang anak kong lalake sa siping ko,samantalang ang iyong lingkod ay natutulog, atinihiga niya sa kaniyang sinapupunan, atinilagay ang kaniyang patay na anak sa akingsinapupunan.
 17. 17. 21 And when I rose in the morning to givemy child suck, behold, it was dead: butwhen I had considered it in the morning,behold, it was not my son, which I did bear.21 At nang akoy bumangon sa kinaumagahanupang aking pasusuhin ang aking anak, narito,siyay patay: ngunit nang aking kilalanin ngkinaumagahan, narito, hindi ang aking anak naaking ipinanganak.
 18. 18. 22 And the other woman said, Nay; butthe living is my son, and the dead is thyson. And this said, No; but the dead isthy son, and the living is my son. Thusthey spake before the king.22 At sinabi ng isang babae, Hindi; kundi angbuhay ay aking anak at ang patay ay iyong anak.At sinabi ng isa: Hindi; kundi ang patay ay angiyong anak, at ang buhay ay siyang aking anak.Ganito sila nangagsalita sa harap ng hari.
 19. 19. 23 Then said the king, The one saith, Thisis my son that liveth, and thy son is thedead: and the other saith, Nay; but thy sonis the dead, and my son is the living.23 Nang magkagayoy sinabi ng hari, Ang isaynagsasabi, Ang aking anak ay ang buhay, at angiyong anak ay ang patay: at ang isay nagsasabi,Hindi; kundi ang iyong anak ay ang patay, at angaking anak ay ang buhay.
 20. 20. 24 And the king said, Bring me a sword.And they brought a sword before theking.24 At sinabi ng hari, Dalhan ninyo ako ngisang tabak. At silay nagdala ng isang tabak saharap ng hari.
 21. 21. 25 And the king said, Divide the livingchild in two, and give half to the one,and half to the other.25 At sinabi ng hari, Hatiin ng dalawa angbuhay na bata, at ibigay ang kalahati sa isa atang kalahati ay sa isa.
 22. 22. 26 Then spake the woman whose theliving child was unto the king, for herbowels yearned upon her son, and she said,O my lord, give her the living child, and inno wise slay it. But the other said, Let it beneither mine nor thine, but divide it. 26 Nang magkagayoy nagsalita ang babae na ina ngbuhay na bata sa hari, sapagkat ang kaniyangpagmamahal ay nagniningas sa kaniyang anak, atsinabi niya, Oh panginoon ko, ibigay mo sa kaniya angbuhay na bata, at sa anomang paraay huwag mongpatayin. Ngunit ang sabi ng isa, Hindi magiging akin niiyo man; hatiin siya.
 23. 23. 27 Then the king answered and said,Give her the living child, and in no wiseslay it: she is the mother thereof.27 Nang magkagayoy sumagot ang hari atnagsabi, ibigay sa kaniya ang buhay na bata,at sa anomang paraay huwag patayin: siyaang ina niya.
 24. 24. 28 And all Israel heard of the judgmentwhich the king had judged; and they fearedthe king: for they saw that the wisdom ofGod was in him, to do judgment.28 At nabalitaan ng buong Israel ang kahatulanna inihatol ng hari; at silay nangatakot sa hari:sapagkat kanilang nakita na ang karunungan ngDios ay nasa kaniya, upang gumawa ng kahatulan.
 25. 25. God Bless

×