Made Me Clean

1,377 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Made Me Clean

 1. 1. Great Commission Ministry International
 2. 2. 40Lumapit sa kanya ang isang ketongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, “Kung gusto mo, maaari mo akong linisin.” 41Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang mga kamay, hinipo Ang ketongin at sinabi sa kanya, “Gusto ko maging malinis ka.”
 3. 3. 42 At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya’y naging malinis.
 4. 4. 1 Si Naaman na punong kawal ng hukbo ng hari ng Siria, ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang panginoon at iginagalang sapagkat sa pamamagitan niya’y nagbigay ang PANGINOON ng pagtatagumpay sa Siria. Siya ay isang makapangyarihang lalaki na may kagitingan, subalit siya’y ketongin.
 5. 5. 2 Ang mga taga-Siria, sa isa sa kanilang pagsalakay ay nagdala ng bihag na dalagita mula sa lupain ng Israel, at siya’y nag- lingkod sa asawa ni Naaman. 3Sinabi niya sa kanyang babaing panginoon, “Sana’y naroon ang aking panginoon na kasama ng propeta na nasa Samaria! kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong.”
 6. 6. 28 Atnalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin.
 7. 7. Kaya’t si Naaman ay pumasok 4 at sinabi sa kanyang panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. 5 Atsinabi ng hari ng Siria, “Humayo ka, at ako’y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel.” Kaya’t siya’y humayo at nagdala ng sampung talentong pilak, anim na libong pirasong ginto, at sampung magagarang bihisan.
 8. 8. Sapagkat sa biyaya kayo’y 8 naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito’y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito’y kaloob ng Diyos. 9Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki.
 9. 9. 6 Kanyang dinala ang sulat ng hari ng Israel, na nagsasaad, “Kapag dumating sa iyo ang sulat na ito, alam mo na aking sinugo sa iyo si Naaman na aking lingkod upang iyong pagalingin siya mula sa kanyang ketong.quot; 7 Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, kanyang pinunit ang kanyang suot at nagsabi, “Ako ba’y Diyos upang pumatay at bumuhay, na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ang taong ito sa kanyang ketong? Tingnan mo lamang at makikita mong siya’y naghahanap ng pag-aawayan namin.”
 10. 10. 8 Ngunit nang mabalitaan ni Eliseo na tao ng Diyos na pinunit ng hari ng Israel ang kanyang suot, siya’y nagsugo sa hari, na sinasabi, “Bakit mo hinapak ang iyong damit? Paparituhin mo siya sa akin at nang kanyang malaman na may isang propeta sa Israel.”
 11. 11. 6 Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa; 7 Sa kanila na sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa, na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. 8 Samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan ay para sa kanila ang poot at galit.
 12. 12. Kaya’t dumating si Naaman na 9 dala ang kanyang mga kabayo at karwahe at huminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. 10 Si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya, na sinasabi, “Humayo ka at maligo sa Jordan ng pitong ulit. Ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay magiging malinis.”
 13. 13. 31 At kanilang sinabi, “Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.”
 14. 14. 11Ngunit si Naaman ay nagalit, at umalis, na sinasabi, “Akala ko’y tiyak na lalabasin niya ako, at tatayo, at tatawag sapangalan ng Panginoon diyan Diyos, at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagagalingin ang ketongin. 12 Hindi ba ang Abana at ang Farpar, na mga ilog ng Damasco, ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hidi ba ako maaring maligo sa mga iyon, at maging malinis? Kaya’t siya’y pumihit at umalis na galit na galit.
 15. 15. 2Kapag dumarating ang pagmamataas ay dumarating din ang kahihiyan. Ngunit kasama ng mapagpakumbaba ay ang karunugan.
 16. 16. 13 Ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at sinabi sa kanya, “Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, Maligo ka at maging malinis ka?”
 17. 17. Kaya’t lumusong siya at pitong 14 ulit na lumubog sa Jordan, ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. Ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata, at siya’y naging malinis.
 18. 18. 25At ngayon sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesus Cristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon, 26 Subalit nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya, ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan.
 19. 19. 15Pagkatapos, siya at ang buong pulutong niya ay bumalik sa tao ng Diyos. Siya’y dumating, tumayo sa harapan niya, at kanyang sinabi, “Ngayo’y nalalaman ko na walang Diyos sa buong daigdig maliban sa Israel; kayat tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Ngunit kanyang sinabi, “Habang 16 buhay ang Panginoon, na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng anuman.” At ipinilit niya na ito’y kanyang kunin, ngunit siya’y tumanggi.
 20. 20. 17 Atsinabi ni Naaman, “kung hindi, hayaan mong bigyan ang iyong lingkod ng lupang kasindami ng mapapasan ng dalawang mola; sapagkat buhat ngayon ang iyong lingkod ay hindi na maghahandog ng handog na susunugin o alay man sa ibang mga diyos, kundi sa Panginoon.
 21. 21. Sa bagay na ito’y patawarin nawa 18 ng Panginoon ang iyong lingkod: kapag ang aking panginoon ay pumasok sa bahay ni Rimon upang sumamba roon, at siya’y humilig sa aking kamay, at ako’y yumukod sa bahay ni Rimon. Pagyukod ko sa bahay ni Rimon, patawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod sa isang bagay na ito.” Sinabi niya sa kanya, “Humayo 19 kang payapa.” Kaya’t siya ay lumayo sa kanya sa di-kalayuan.
 22. 22. 15 Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. 16 Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. 17 Pabanalin mo sila sa katotohanan; ang salita mo ay katotohanan.

×