Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Love At First Sight

2,368 views

Published on

Love at first sight. Do you still remember your love st first sight to Jesus Christ?

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Love At First Sight

 1. 2. Matthew 22:37-38 <ul><li>37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. </li></ul><ul><li> 37 At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. </li></ul>
 2. 3. <ul><li>38 This is the first and great commandment. </li></ul><ul><li>38 Ito ang dakila at pangunang utos. </li></ul>
 3. 4. 2 Timothy 3:2 <ul><li>For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, </li></ul><ul><li>Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, </li></ul>
 4. 5. Revelation 2:4 <ul><li>Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. </li></ul><ul><li>Nguni't mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pagibig. </li></ul>
 5. 6. Luke 19:1-9 <ul><li>Luk 19:1 And Jesus entered and passed through Jericho. </li></ul><ul><li>Luk 19:2 And, behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. </li></ul><ul><li>Luk 19:1 At siya'y pumasok at nagdaan sa Jerico. </li></ul><ul><li>Luk 19:2 At narito, isang lalake na tinatawag sa pangalang Zaqueo; at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>3 And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature. </li></ul><ul><li>4 And he ran before, and climbed up into a sycomore tree to see him: for he was to pass that way. </li></ul><ul><li>3 At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya; at hindi mangyari, dahil sa maraming tao, sapagka't siya'y pandak. </li></ul><ul><li>4 At tumakbo siya sa unahan, at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya: sapagka't siya'y magdaraan sa daang yaon. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>5 And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down; for to day I must abide at thy house. </li></ul><ul><li>6 And he made haste, and came down, and received him joyfully. </li></ul><ul><li>5 At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala, at sinabi sa kaniya, Zaqueo, magmadali ka, at bumaba ka; sapagka't ngayo'y kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. </li></ul><ul><li>6 At siya'y nagmadali, at bumaba, at tinanggap siyang may tuwa. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>7 And when they saw it, they all murmured, saying, That he was gone to be guest with a man that is a sinner. </li></ul><ul><li>7 At nang makita nila ito, ay nangagbulongbulungan silang lahat, na nangagsasabi, Siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>8 And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold. </li></ul><ul><li>8 At si Zaqueo ay nagtindig, at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha; at kung sakali't nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>9 And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham. </li></ul><ul><li>9 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagka't siya'y anak din naman ni Abraham. </li></ul>
 11. 12. LUKE 7:36-48 <ul><li>36 And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat. </li></ul><ul><li>36 At ipinamanhik sa kaniya ng isa sa mga Fariseo na kumaing kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Fariseo at naupo sa dulang. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>37 And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, </li></ul><ul><li>37 At narito, ang isang babaing makasalanan na nasa bayan; at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Fariseo ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng unguento, </li></ul>
 13. 14. <ul><li>38 And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. </li></ul><ul><li>38 At nakatayo sa likuran sa kaniyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kaniyang mga paa, at ang mga ito'y kinukuskos ng buhok ng kaniyang ulo, at hinahagkan ang kaniyang mga paa, at pinapahiran ng unguento. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>39 Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner. </li></ul><ul><li>39 Nang makita nga ito ng Fariseo na sa kaniya'y naganyaya, ay nagsalita sa kaniyang sarili, na sinasabi, Ang taong ito, kung siya'y isang propeta ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaing ito na sa kaniya'y humihipo, na siya'y makasalanan. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>40 And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. </li></ul><ul><li>40 At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>41 There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty. </li></ul><ul><li>42 And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? </li></ul><ul><li>41 Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kaniya: at ang isa'y may utang na limang daang denario, at ang isa'y limangpu. </li></ul><ul><li>42 Nang sila'y walang maibayad, ay kapuwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kaniya? </li></ul>
 17. 18. <ul><li>43 Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. </li></ul><ul><li>43 Sumagot si Simon at sinabi, Inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kaniya, Matuwid ang pagkahatol mo. </li></ul>
 18. 19. <ul><li>44 And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. </li></ul><ul><li>44 At paglingon sa babae, ay sinabi niya kay Simon, Nakikita mo baga ang babaing ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa: datapuwa't dinilig niya ang aking mga ng kaniyang mga luha, at kinuskos ng kaniyang buhok. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>45 Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet. </li></ul><ul><li>46 My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment. </li></ul><ul><li>45 Hindi mo ako binigyan ng halik: datapuwa't siya, buhat nang ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. </li></ul><ul><li>46 Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo: datapuwa't pinahiran niya ng unguento ang aking mga paa. </li></ul>
 20. 21. <ul><li>47 Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little. </li></ul><ul><li>48 And he said unto her, Thy sins are forgiven. </li></ul><ul><li>47 Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ipinatatawad ang kaniyang maraming kasalanan; sapagka't siya ay umibig ng malaki: datapuwa't sa pinatatawad ng kaunti, ay kakaunti ang pagibig. </li></ul><ul><li>48 At sinabi niya sa babae, Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. </li></ul>
 21. 22. I John 4:19 <ul><li>We love him, because he first loved us. </li></ul><ul><li>Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin . </li></ul>
 22. 23. Jeremiah 31:3 <ul><li>The LORD hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee. </li></ul><ul><li>Ang Panginoon ay napakita nang una sa akin, na nagsasabi, Oo, inibig kita ng walang hanggang pagibig: kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang-loob. </li></ul>
 23. 24. I John 3:18 <ul><li>My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth. </li></ul><ul><li>Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. </li></ul>
 24. 25. I John 4:20-21 <ul><li>20 If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? </li></ul><ul><li>20 Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? </li></ul>
 25. 26. <ul><li>21 And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also. </li></ul><ul><li>21 At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. </li></ul>
 26. 27. I John 5:3 <ul><li>For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. </li></ul><ul><li>Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. </li></ul>

×